ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [433]  So  ciṇṇamānatto  abbhānāraho  antarā  ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ .
So  bhikkhūnaṃ  ārocesi  ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  .pe.  sohaṃ  ciṇṇamānatto
abbhānāraho  antarā  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
pañcāhapaṭicchannaṃ   kathaṃ  nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .
Te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho
udāyiṃ   bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassitvā  purimāya
āpattiyā samodhānaparivāsaṃ datvā chārattaṃ mānattaṃ detu.
   [434] Evañca pana bhikkhave mūlāya paṭikassitabbo .pe.
   [435] Evañca pana bhikkhave purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo .pe.
   [436] Evañca pana bhikkhave chārattaṃ mānattaṃ dātabbaṃ .pe.
Deti  .pe.  dinnaṃ  saṅghena  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [437]  So  ciṇṇamānatto  bhikkhūnaṃ  ārocesi ahaṃ āvuso
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ
.pe.  sohaṃ  ciṇṇamānatto  kathaṃ  nu kho mayā paṭipajjitabbanti .
Te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho
udāyiṃ bhikkhuṃ abbhetu.
   [438]  Evañca  pana bhikkhave abbhetabbo . tena bhikkhave
udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā
āpattiyā    sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pakkhapaṭicchannāya
pakkhaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya  pakkhaparivāsaṃ  adāsi
sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi
sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāciṃ
Tassa  me  saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā    pañcāhapaṭicchannāya    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāsaṃ adāsi
   {438.1}  sohaṃ  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  purimāya
āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ adāsi
   {438.2} sohaṃ parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ
mānattaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ
adāsi sohaṃ mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi
sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
Pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāciṃ
tassa  me  saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā    pañcāhapaṭicchannāya    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāsaṃ adāsi
   {438.3}  sohaṃ  parivutthaparivāso  saṅghaṃ  antarā  ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ tassa me saṅgho antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
adāsi  sohaṃ  [1]-  ciṇṇamānatto  abbhānāraho  antarā  ekaṃ
āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ
saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  purimāya
āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ parivutthaparivāso
saṅghaṃ    antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   chārattaṃ   mānattaṃ   yāciṃ
tassa  me  saṅgho  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
@Footnote: 1 Ma. bhante.
Sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   chārattaṃ   mānattaṃ  adāsi
sohaṃ  bhante  ciṇṇamānatto  saṅghaṃ  abbhānaṃ  yācāmīti . dutiyampi
yācitabbaṃ tatiyampi yācitabbaṃ.
   [439] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {439.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā    sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pakkhapaṭicchannāya
pakkhaparivāsaṃ  yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pakkhapaṭicchannāya   pakkhaparivāsaṃ
adāsi.
   {439.2}  So  parivasanto  antarā  ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  .  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   purimāya
āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ adāsi.
   {439.3}  So  parivutthaparivāso  mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
Sukkavisaṭṭhiṃ   pañcāhapaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi .
So  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāci .
Saṅgho  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ
adāsi.
   {439.4}  So  parivutthaparivāso  saṅghaṃ  tissannaṃ  āpattīnaṃ
chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  tissannaṃ
āpattīnaṃ  chārattaṃ mānattaṃ adāsi . so mānattaṃ caranto antarā
ekaṃ  āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ
bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.
   {439.5} So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā    pañcāhapaṭicchannāya    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno antarā ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
purimāya   āpattiyā   samodhānaparivāsaṃ   adāsi   .   so
Parivutthaparivāso  saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci .
Saṅgho  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi . so
ciṇṇamānatto abbhānāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi  .  so  saṅghaṃ
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yāci .
Saṅgho  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ
adāsi.
   {439.6} So parivutthaparivāso saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
yāci  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   chārattaṃ
mānattaṃ  adāsi  .  so  ciṇṇamānatto  saṅghaṃ abbhānaṃ yācati .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  udāyiṃ bhikkhuṃ abbheyya . esā
ñatti.
   {439.7}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
Āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  .pe.
So  ciṇṇamānatto  saṅghaṃ  abbhānaṃ  yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ
abbheti  .  yassāyasmato  khamati  udāyissa  bhikkhuno abbhānaṃ so
tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so  bhāseyya  .  dutiyampi  etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi .pe. abbhīto saṅghena
udāyi  bhikkhu  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.
           Sukkavisaṭṭhi samattā             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 211-218. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4298              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4298              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=433&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=31              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่