ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [456]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  dve
saṅghādisesā  āpattiyo  āpanno  hoti  dvemāsapaṭicchannāyo .
Tassa  etadahosi  ahaṃ  kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyanti . so saṅghaṃ dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāci  .  tassa
saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ
adāsi  .  tassa  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho
dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo tassa
me  etadahosi  ahaṃ  kho  dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti sohaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me
saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ
adāsi  tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ
Saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ
yāceyyanti.
   {456.1} So bhikkhūnaṃ ārocesi ahaṃ kho āvuso dve saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo tassa me etadahosi ahaṃ
kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ   dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa  me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo   okkami   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ   itarampi   māsaparivāsaṃ  yāceyyanti  kathaṃ
nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  te  bhikkhū  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave  saṅgho  tassa bhikkhuno
Dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ detu.
   [457]  Evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . tena bhikkhave
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  dve  saṅghādisesā  āpattiyo
āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi  ahaṃ  kho
dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ   dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa  me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ   yāciṃ   tassa   me   saṅgho   davinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa  me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannūnānaṃ  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ  yāceyyanti sohaṃ bhante
Saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ
yācāmīti. Dutiyampi yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
   [458] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {458.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji  dvemāsapaṭicchannāyo  . tassa
etadahosi  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ
dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāci .
Tassa  saṅgho  dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ
adāsi . Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami ahaṃ kho dve saṅghādisesā
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo tassa me etadahosi ahaṃ kho
dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo   okkami   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ yāceyyanti . so saṅghaṃ
dvinnaṃ  āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yācati .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ  dadeyya .
Esā ñatti.
   {458.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji dvemāsapaṭicchannāyo .
Tassa  etadahosi  ahaṃ  kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ
dvinnaṃ    āpattīnaṃ    dvemāsapaṭicchannānaṃ   ekamāsaparivāsaṃ
yāci  .  tassa  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  .  tassa  parivasantassa lajjidhammo okkami
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
tassa  me  etadahosi  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā āpattiyo
āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ
dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ tassa
me  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ
adāsi  tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ
saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ
yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
itarampi  māsaparivāsaṃ  yācati  .  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno
Dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ deti .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarassapi māsaparivāsassa 1- dānaṃ so tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {458.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi .pe. dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  itaropi māsaparivāso 2- khamati saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {458.4} Tena bhikkhave bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā
parivasitabbā.
   [459] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  .  tassa  evaṃ  hoti  ahaṃ kho
dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ   dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  yācati . tassa saṅgho dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  deti  .  tassa
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. itarampi māsaṃ parivāsassa .   2 Ma. Yu. itarampi māsaṃ parivāso.
Yannūnāhaṃ  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
ekamāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  ekamāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo   okkami   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so
saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ
yācati  .  tassa  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
itarampi  māsaparivāsaṃ  deti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā  purimaṃ
upādāya dve māsā parivasitabbā.
   [460] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  māsaṃ  jānāti  ekaṃ māsaṃ
na  jānāti  .  so  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
yaṃ  māsaṃ  jānāti  taṃ  māsaṃ  parivāsaṃ  yācati  . tassa saṅgho
dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  yaṃ  māsaṃ  jānāti  taṃ
māsaṃ  parivāsaṃ  deti . so parivasanto itarampi māsaṃ jānāti .
Tassa  evaṃ  hoti ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  māsaṃ  jāniṃ  ekaṃ  māsaṃ  na  jāniṃ
sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ jāniṃ
taṃ  māsaṃ  parivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
Dvemāsapaṭicchannānaṃ  yaṃ  māsaṃ  jāniṃ  taṃ  māsaṃ  parivāsaṃ  adāsi
sohaṃ  parivasanto  itarampi  māsaṃ  jānāmi  yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi  māsaparivāsaṃ yāceyyanti .
So  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ
yācati  .  tassa  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
itarampi  māsaparivāsaṃ  deti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā  purimaṃ
upādāya dve māsā parivasitabbā.
   [461] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  māsaṃ  sarati  ekaṃ  māsaṃ
na  sarati  .  so  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ
māsaṃ  sarati  taṃ  māsaṃ  parivāsaṃ  yācati  . tassa saṅgho dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  yaṃ  māsaṃ  sarati  taṃ māsaṃ parivāsaṃ
deti  . so parivasanto itarampi māsaṃ sarati . tassa evaṃ hoti
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
ekaṃ  māsaṃ  sariṃ ekaṃ māsaṃ na sariṃ sohaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ sariṃ taṃ māsaṃ parivāsaṃ yāciṃ tassa me
saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  yaṃ  māsaṃ  sariṃ taṃ
māsaṃ  parivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto  itarampi  māsaṃ  sarāmi
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   dvinnaṃ   āpattīnaṃ   dvemāsapaṭicchannānaṃ
itarampi   māsaparivāsaṃ   yāceyyanti   .   so   saṅghaṃ
Dvinnaṃ  āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yācati .
Tassa  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi
māsaparivāsaṃ  deti  . tena bhikkhave bhikkhunā purimaṃ upādāya dve
māsā parivasitabbā.
   [462] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  māsaṃ  nibbematiko  ekaṃ
māsaṃ  vematiko  . so saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
yaṃ  māsaṃ  nibbematiko  taṃ  māsaṃ parivāsaṃ yācati . tassa saṅgho
dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  yaṃ  māsaṃ  nibbematiko
taṃ māsaṃ parivāsaṃ deti . so parivasanto itarampi māsaṃ nibbematiko
hoti  . tassa evaṃ hoti ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  māsaṃ  nibbematiko  ekaṃ
māsaṃ  vematiko  sohaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
yaṃ  māsaṃ  nibbematiko  taṃ  māsaṃ parivāsaṃ yāciṃ tassa me saṅgho
dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  yaṃ  māsaṃ  nibbematiko  taṃ
māsaṃ  parivāsaṃ  adāsi  sohaṃ parivasanto itarampi māsaṃ nibbematiko
yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  itarampi
māsaparivāsaṃ yāceyyanti . So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
itarampi  māsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho  dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ   itarampi  māsaparivāsaṃ  deti  .  tena
Bhikkhave bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā parivasitabbā.
   [463] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  eko  māso  jānapaṭicchanno
eko  māso  ajānapaṭicchanno  .  so  saṅghaṃ  dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  yācati . tassa saṅgho dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  tassa
parivasantassa  añño  bhikkhu  āgacchati  bahussuto  āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo  .  so  evaṃ  vadeti  kiṃ ayaṃ āvuso
bhikkhu  āpanno  kissāyaṃ  bhikkhu  parivasatīti  . te evaṃ vadenti
ayaṃ  āvuso  bhikkhu  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji
dvemāsapaṭicchannāyo  eko  māso  jānapaṭicchanno eko māso
ajānapaṭicchanno  so  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ
dvemāsaparivāsaṃ yāci tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  tāyo  ayaṃ  āvuso  bhikkhu  āpanno
tāsāyaṃ bhikkhu parivasatīti . so evaṃ vadeti yvāyaṃ āvuso māso
jānapaṭicchanno  dhammikaṃ  tassa  māsassa  parivāsadānaṃ  dhammatā rūhati
yo  ca  khvāyaṃ  āvuso  māso  ajānapaṭicchanno  adhammikaṃ tassa
māsassa   parivāsadānaṃ  adhammatā  na  rūhati  etassa  1-
@Footnote: 1 Ma. ekassa. evamuparipi.
Āvuso māsassa bhikkhu mānattārahoti.
   [464] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  eko  māso  saramānapaṭicchanno
eko  māso  asaramānapaṭicchanno  .  so saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  yācati . tassa saṅgho dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  tassa
parivasantassa  añño  bhikkhu  āgacchati  bahussuto  āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo  .  so  evaṃ  vadeti  kiṃ ayaṃ āvuso
bhikkhu āpanno kissāyaṃ bhikkhu parivasatīti.
   {464.1} Te evaṃ vadenti ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā
āpattiyo āpajji dvemāsapaṭicchannāyo eko māso saramānapaṭicchanno
eko  māso  asaramānapaṭicchanno  so  saṅghaṃ  dvinnaṃ  āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  tāyo  ayaṃ  āvuso
bhikkhu āpanno tāsāyaṃ bhikkhu parivasatīti . so evaṃ vadeti yvāyaṃ
āvuso  māso  saramānapaṭicchanno dhammikaṃ tassa māsassa parivāsadānaṃ
dhammatā  rūhati  yo  ca  khvāyaṃ āvuso māso asaramānapaṭicchanno
adhammikaṃ  tassa  māsassa  parivāsadānaṃ  adhammatā  na rūhati etassa
āvuso māsassa bhikkhu mānattārahoti.
   [465] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  eko  māso  nibbematikapaṭicchanno
eko  māso  vematikapaṭicchanno  .  so  saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yācati . saṅgho tassa 1- dvinnaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  tassa
parivasantassa  añño  bhikkhu  āgacchati  bahussuto  āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo  .  so  evaṃ  vadeti  kiṃ ayaṃ āvuso
bhikkhu āpanno kissāyaṃ bhikkhu parivasatīti.
   {465.1} Te evaṃ vadenti ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā
āpattiyo   āpajji   dvemāsapaṭicchannāyo   eko   māso
nibbematikapaṭicchanno  eko  māso  vematikapaṭicchanno  so  saṅghaṃ
dvinnaṃ   āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  yāci
tassa  saṅgho  dvinnaṃ  āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ
adāsi tāyo ayaṃ āvuso bhikkhu āpanno tāsāyaṃ bhikkhu parivasatīti.
So  evaṃ vadeti yvāyaṃ āvuso māso nibbematikapaṭicchanno dhammikaṃ
tassa māsassa parivāsadānaṃ dhammatā rūhati yo ca khvāyaṃ āvuso māso
vematikapaṭicchanno  adhammikaṃ  tassa  māsassa  parivāsadānaṃ  adhammatā
na rūhati etassa āvuso māsassa bhikkhu mānattārahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 234-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4774              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4774              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=456&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=34              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]