ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [508] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjitvā  appaṭicchādetvā vibbhamati . so puna 1- upasampanno
tā  āpattiyo  na  chādeti  .  tassa bhikkhave bhikkhuno mānattaṃ
dātabbaṃ.
   [509] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjitvā  appaṭicchādetvā  vibbhamati  .  so  puna upasampanno
tā  āpattiyo  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  pacchimasmiṃ
āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [510] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjitvā  paṭicchādetvā  vibbhamati  .  so  puna  upasampanno
tā  āpattiyo  na  chādeti  .  tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. so ce puna.
Āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [511] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjitvā  paṭicchādetvā  vibbhamati  .  so  puna  upasampanno
tā  āpattiyo  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno purimasmiñca
pacchimasmiñca  āpattikkhandhe  yathāpaṭicchanne  parivāsaṃ datvā mānattaṃ
dātabbaṃ.
   [512] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati . tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi appaṭicchannāyopi.
So   vibbhamitvā   puna   upasampanno   yā   āpattiyo
pubbe  chādesi  tā āpattiyo pacchā na chādeti yā āpattiyo
pubbe  na  chādesi  tā  āpattiyo pacchā na chādeti . tassa
bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiṃ  āpattikkhandhe  yathāpaṭicchanne  parivāsaṃ
datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [513] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati . tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi appaṭicchannāyopi.
So   vibbhamitvā   puna   upasampanno   yā   āpattiyo
pubbe  chādesi  tā āpattiyo pacchā na chādeti yā āpattiyo
pubbe  na  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  chādeti  . tassa
bhikkhave   bhikkhuno   purimasmiñca   pacchimasmiñca   āpattikkhandhe
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [514] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati . tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi appaṭicchannāyopi.
So   vibbhamitvā   puna   upasampanno   yā   āpattiyo
pubbe  chādesi tā āpattiyo pacchā chādeti 1- yā āpattiyo
pubbe na chādesi tā āpattiyo pacchā na chādeti 2- . tassa
bhikkhave   bhikkhuno   purimasmiñca   pacchimasmiñca   āpattikkhandhe
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [515] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati . tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi appaṭicchannāyopi.
So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe chādesi tā
āpattiyo  pacchā  chādeti yā āpattiyo pubbe na chādesi tā
āpattiyo  pacchā  chādeti  .  tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiñca
pacchimasmiñca   āpattikkhandhe   yathāpaṭicchanne  parivāsaṃ  datvā
mānattaṃ dātabbaṃ.
   [516] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti  ekaccā  āpattiyo na
jānāti  yā  āpattiyo  jānāti  tā  āpattiyo  chādeti yā
āpattiyo na jānāti tā āpattiyo na chādeti . so vibbhamitvā
puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  jānitvā  chādesi
tā  āpattiyo  pacchā  jānitvā  na  chādeti  yā  āpattiyo
@Footnote: 1 Yu. pacchā na chādeti . 2 Yu. pacchā chādeti.
Pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā  āpattiyo pacchā jānitvā
na  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiṃ āpattikkhandhe
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [517] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti  ekaccā  āpattiyo
na  jānāti  yā  āpattiyo  jānāti  tā  āpattiyo  chādeti
yā  āpattiyo  na  jānāti  tā āpattiyo na chādeti . so
vibbhamitvā  puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  jānitvā
chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  jānitvā  na  chādeti  yā
āpattiyo  pubbe  ajānitvā  na  chādesi tā āpattiyo pacchā
jānitvā  chādeti . tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca
āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [518] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti  ekaccā  āpattiyo na
jānāti  yā  āpattiyo  jānāti  tā  āpattiyo  chādeti yā
āpattiyo  na  jānāti  tā  āpattiyo  na  chādeti  .  so
vibbhamitvā  puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  jānitvā
chādesi  tā  āpattiyo  pacchā jānitvā chādeti yā āpattiyo
pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā  āpattiyo pacchā jānitvā
na  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca pacchimasmiñca
Āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [519] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti  ekaccā  āpattiyo na
jānāti  yā  āpattiyo  jānāti  tā  āpattiyo  chādeti yā
āpattiyo  na  jānāti  tā  āpattiyo  na  chādeti  .  so
vibbhamitvā  puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  jānitvā
chādesi  tā  āpattiyo  pacchā jānitvā chādeti yā āpattiyo
pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā  āpattiyo pacchā jānitvā
chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca  pacchimasmiñca
āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [520] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati  ekaccā  āpattiyo  na
sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā  āpattiyo  chādeti  yā
āpattiyo  na sarati tā āpattiyo na chādeti . so vibbhamitvā
puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  saritvā  chādesi tā
āpattiyo  pacchā  saritvā  na  chādeti  yā  āpattiyo pubbe
asaritvā na chādesi tā āpattiyo pacchā saritvā na chādeti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiṃ  āpattikkhandhe  yathāpaṭicchanne
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [521] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
Āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati  ekaccā  āpattiyo  na
sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā  āpattiyo  chādeti  yā
āpattiyo  na sarati tā āpattiyo na chādeti . so vibbhamitvā
puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  saritvā  chādesi tā
āpattiyo  pacchā  saritvā  na  chādeti  yā  āpattiyo pubbe
asaritvā  na  chādesi  tā āpattiyo pacchā saritvā chādeti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca  pacchimasmiñca  āpattikkhandhe
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [522] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati  ekaccā  āpattiyo  na
sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā  āpattiyo  chādeti  yā
āpattiyo  na sarati tā āpattiyo na chādeti . so vibbhamitvā
puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  saritvā  chādesi tā
āpattiyo  pacchā  saritvā  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe
asaritvā na chādesi tā āpattiyo pacchā saritvā na chādeti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca  pacchimasmiñca  āpattikkhandhe
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [523] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati  ekaccā  āpattiyo  na
sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā  āpattiyo  chādeti  yā
Āpattiyo  na sarati tā āpattiyo na chādeti . so vibbhamitvā
puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe  saritvā  chādesi tā
āpattiyo  pacchā  saritvā  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe
asaritvā  na  chādesi  tā āpattiyo pacchā saritvā chādeti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca  pacchimasmiñca  āpattikkhandhe
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [524] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccāsu  āpattīsu  nibbematiko  ekaccāsu  āpattīsu
vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko  tā  āpattiyo  chādeti
yāsu  āpattīsu  vematiko  tā  āpattiyo  na  chādeti . so
vibbhamitvā  puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe nibbematiko
chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  nibbematiko  na  chādeti  yā
āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā āpattiyo pacchā
nibbematiko  na  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiṃ
āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
   [525] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccāsu  āpattīsu  nibbematiko  ekaccāsu  āpattīsu
vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko  tā  āpattiyo  chādeti
yāsu  āpattīsu  vematiko  tā  āpattiyo  na  chādeti . so
vibbhamitvā  puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe nibbematiko
Chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  nibbematiko  na  chādeti  yā
āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā āpattiyo pacchā
nibbematiko  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca
pacchimasmiñca   āpattikkhandhe   yathāpaṭicchanne  parivāsaṃ  datvā
mānattaṃ dātabbaṃ.
   [526] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  ekaccāsu  āpattīsu  nibbematiko  ekaccāsu  āpattīsu
vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko  tā  āpattiyo  chādeti
yāsu  āpattīsu  vematiko  tā  āpattiyo  na  chādeti . so
vibbhamitvā  puna  upasampanno  yā  āpattiyo  pubbe nibbematiko
chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  yā
āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā āpattiyo pacchā
nibbematiko  na  chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno purimasmiñca
pacchimasmiñca  āpattikkhandhe  yathāpaṭicchanne  parivāsaṃ datvā mānattaṃ
dātabbaṃ.
   [527]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  ekaccāsu  āpattīsu  nibbematiko ekaccāsu
āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko  tā āpattiyo
chādeti  yāsu  āpattīsu  vematiko tā āpattiyo na chādeti .
So  vibbhamitvā  puna  upasampanno  yāsu  āpattīsu  1-  pubbe
@Footnote: 1 Ma. yā āpattiyo.
Nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā  āpattiyo
pacchā  nibbematiko  chādeti  . tassa bhikkhave bhikkhuno purimasmiñca
pacchimasmiñca   āpattikkhandhe   yathāpaṭicchanne  parivāsaṃ  datvā
mānattaṃ dātabbaṃ.
   [528] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjitvā  appaṭicchādetvā  sāmaṇero  hoti  .pe. ummattako
hoti  .pe.  khittacitto  hoti  .pe.  yathā  heṭṭhā  tathā
vitthāretabbaṃ .pe. vedanaṭṭo hoti .pe. tassa honti āpattiyo
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .pe.  ekaccā  āpattiyo
jānāti ekaccā āpattiyo na jānāti .pe. ekaccā āpattiyo
sarati  ekaccā  āpattiyo  na  sarati .pe. ekaccāsu āpattīsu
nibbematiko  ekaccāsu  āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu
nibbematiko  tā  āpattiyo  chādeti  yāsu  āpattīsu  vematiko
tā āpattiyo na chādeti. So vedanaṭṭo hoti.
   {528.1} So puna avedanaṭṭo hutvā yā āpattiyo pubbe
nibbematiko  chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko na chādeti
yā  āpattiyo pubbe vematiko na chādesi tā āpattiyo pacchā
nibbematiko  na  chādeti .pe. yā āpattiyo pubbe nibbematiko
chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko na chādeti yā āpattiyo
Pubbe  vematiko  na  chādesi  tā āpattiyo pacchā nibbematiko
chādeti  .pe.  yā  āpattiyo  pubbe nibbematiko chādesi tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe
vematiko  na  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  nibbematiko  na
chādeti  .pe.  yā  āpattiyo  pubbe nibbematiko chādesi tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe
vematiko  na  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  nibbematiko
chādeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimasmiñca  pacchimasmiñca
āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.
          Mānattasataṃ niṭṭhitaṃ 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 258-267. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5263              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5263              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=508&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=40              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]