ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [529]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjitvā  appaṭicchādetvā vibbhamati .
So  puna  upasampanno  tā  āpattiyo na chādeti . so bhikkhu
mūlāya paṭikassitabbo.
   [530]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjitvā  appaṭicchādetvā vibbhamati .
So  puna upasampanno tā āpattiyo chādeti . so bhikkhu mūlāya
paṭikassitabbo    yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ   purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
@Footnote: 1 Yu. niṭṭhitanti natthi.
   [531]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjitvā  paṭicchādetvā  vibbhamati .
So  puna  upasampanno  tā  āpattiyo na chādeti . so bhikkhu
mūlāya  paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [532]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjitvā  paṭicchādetvā  vibbhamati .
So  puna  upasampanno  tā  āpattiyo  chādeti  .  so bhikkhu
mūlāya  paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [533]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  .  tassa  honti  āpattiyo
paṭicchannāyopi   appaṭicchannāyopi  .  so  vibbhamitvā  puna
upasampanno  yā  āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo pacchā
na chādeti yā āpattiyo pubbe na chādesi tā āpattiyo pacchā na
chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya paṭikassitabbo yathāpaṭicchannānañcassa
āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [534]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  .  tassa  honti  āpattiyo
Paṭicchannāyopi   appaṭicchannāyopi  .  so  vibbhamitvā  puna
upasampanno  yā  āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo pacchā
na chādeti yā āpattiyo pubbe na chādesi tā āpattiyo pacchā
chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya paṭikassitabbo yathāpaṭicchannānañcassa
āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [535]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  .  tassa  honti  āpattiyo
paṭicchannāyopi   appaṭicchannāyopi  .  so  vibbhamitvā  puna
upasampanno  yā  āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo pacchā
chādeti yā āpattiyo pubbe na chādesi tā āpattiyo pacchā na
chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya paṭikassitabbo yathāpaṭicchannānañcassa
āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [536]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  .  tassa  honti  āpattiyo
paṭicchannāyopi   appaṭicchannāyopi  .  so  vibbhamitvā  puna
upasampanno  yā  āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo pacchā
chādeti  yā  āpattiyo pubbe na chādesi tā āpattiyo pacchā
chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya paṭikassitabbo yathāpaṭicchannānañcassa
Āpattīnaṃ     purimāya    āpattiyā    samodhānaparivāso
dātabbo.
   [537]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti
ekaccā  āpattiyo  na  jānāti  yā  āpattiyo  jānāti tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  jānāti tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  jānitvā  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  jānitvā na
chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā
āpattiyo  pacchā  jānitvā  na  chādeti  .  so bhikkhu mūlāya
paṭikassitabbo    yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ   purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [538]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti
ekaccā  āpattiyo  na  jānāti  yā  āpattiyo  jānāti tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  jānāti tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe jānitvā chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā na chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā āpattiyo
pacchā  jānitvā  chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo
Yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [539]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti
ekaccā  āpattiyo  na  jānāti  yā  āpattiyo  jānāti tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  jānāti tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  jānitvā  chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā āpattiyo
pacchā  jānitvā  na  chādeti  . so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [540]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  jānāti
ekaccā  āpattiyo  na  jānāti  yā  āpattiyo  jānāti tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  jānāti tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  jānitvā  chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  ajānitvā  na  chādesi  tā āpattiyo
pacchā  jānitvā  chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo
Yaṭithāpacchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [541]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati
ekaccā  āpattiyo  na  sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  sarati  tā  āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  saritvā  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  saritvā  na
chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  asaritvā  na  chādesi  tā
āpattiyo  pacchā  saritvā  na  chādeti  .  so  bhikkhu mūlāya
paṭikassitabbo    yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ   purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [542]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati
ekaccā  āpattiyo  na  sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  sarati  tā  āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  saritvā  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā  saritvā  na
chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  asaritvā  na  chādesi  tā
āpattiyo pacchā saritvā chādeti . so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo
Yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [543]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati
ekaccā  āpattiyo  na  sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  sarati  tā  āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  saritvā  chādesi  tā  āpattiyo pacchā saritvā chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  asaritvā  na  chādesi  tā  āpattiyo
pacchā  saritvā  na  chādeti  .  so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [544]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  ekaccā  āpattiyo  sarati
ekaccā  āpattiyo  na  sarati  yā  āpattiyo  sarati  tā
āpattiyo  chādeti  yā  āpattiyo  na  sarati  tā  āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  saritvā  chādesi  tā  āpattiyo pacchā saritvā chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  asaritvā  na  chādesi  tā  āpattiyo
pacchā  saritvā  chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo
Yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [545]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati ekaccāsu āpattīsu nibbematiko
ekaccāsu  āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko
tā  āpattiyo  chādeti  yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
na  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na chādesi tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  na  chādeti . so bhikkhu mūlāya
paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya  āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [546]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati ekaccāsu āpattīsu nibbematiko
ekaccāsu  āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko
tā  āpattiyo  chādeti  yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko na
chādeti  yā  āpatatiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya
Paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya  āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [547]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati ekaccāsu āpattīsu nibbematiko
ekaccāsu  āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko
tā  āpattiyo  chādeti  yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  na  chādeti . so bhikkhu mūlāya
paṭikassitabbo    yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ   purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [548]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati ekaccāsu āpattīsu nibbematiko
ekaccāsu  āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko
tā  āpattiyo  chādeti  yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo
na  chādeti  .  so  vibbhamitvā puna upasamapanno yā āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya
Paṭikassitabbo    yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ   purimāya
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [549]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjitvā  appaṭicchādetvā  sāmaṇero
hoti  .pe.  ummattako  hoti  .pe.  khittacitto  hoti .pe.
Vedanaṭṭo  hoti  .pe.  tassa  honti  āpattiyo paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi  yathā  parivāsaṃ  vitthāritaṃ  tathā vitthāretabbaṃ .
.pe.  Ekaccā  āpattiyo  jānāti  ekaccā  āpattiyo  na
jānāti  .pe.  ekaccā āpattiyo sarati ekaccā āpattiyo na
sarati  .pe.  ekaccāsu āpattīsu nibbematiko ekaccāsu āpattīsu
vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko  tā  āpattiyo  chādeti
yāsu  āpattīsu  vematiko  tā  āpattiyo  na  chādeti . so
vedanaṭṭo hoti.
   {549.1}  So  puna  avedanaṭṭo  hutvā  yā  āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
na  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na chādesi tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  na chādeti .pe. yā āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
na  chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na chādesi tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  .pe.  yā  āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
Chādeti yā āpattiyo pubbe vematiko na chādesi tā āpattiyo
pacchā  nibbematiko  na  chādeti  .pe.  yā  āpattiyo pubbe
nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko chādeti
yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā  āpattiyo
pacchā  nibbematiko  chādeti  .  so  bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [550] Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattāraho .pe.
   [551] Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattaṃ caranto .pe.
   [552] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā appaṭicchādetvā vibbhamati .pe.
Mānattāraho  ca mānattacārī ca abbhānāraho ca yathā pārivāsiko
vitthārito evaṃ vitthāretabbo 1-.
   [553] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjitvā  appaṭicchādetvā  sāmaṇero
hoti  .pe.  ummattako  hoti  .pe.  khittacitto  hoti .pe.
Vedanaṭṭo  hoti  .pe.  tassa  honti  āpattiyo paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi  .pe.  ekaccā  āpattiyo  jānāti  ekaccā
āpattiyo  na  jānāti .pe. ekaccā āpattiyo sarati ekaccā
āpattiyo  na  sarati  .pe.  ekaccāsu  āpattīsu  nibbematiko
@Footnote: 1 Ma. yathā parivāso vitthārito tathā vitthāretabbo. Yu. yathā parivāsaṃ tathā
@vitthāretabbaṃ.
Ekaccāsu  āpattīsu  vematiko  yāsu  āpattīsu  nibbematiko tā
āpattiyo  chādeti  yāsu  āpattīsu  vematiko  tā  āpattiyo
na chādeti. So vedanaṭṭo hoti.
   {553.1} So puna avedanaṭṭo hutvā yā āpattiyo pubbe
nibbematiko  chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko na chādeti
yā  āpattiyo pubbe vematiko na chādesi tā āpattiyo pacchā
nibbematiko  na  chādeti .pe. yā āpattiyo pubbe nibbematiko
chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko na chādeti yā āpattiyo
pubbe vematiko na chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti
.pe. yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā
nibbematiko  chādeti  yā  āpattiyo pubbe vematiko na chādesi
tā āpattiyo pacchā nibbematiko na chādeti .pe. yā āpattiyo
pubbe  nibbematiko  chādesi  tā  āpattiyo  pacchā nibbematiko
chādeti  yā  āpattiyo  pubbe  vematiko  na  chādesi  tā
āpattiyo  pacchā  nibbematiko  chādeti  .  so  bhikkhu  mūlāya
paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya  āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [554] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjitvā   parimāṇāyo   appaṭicchādetvā  vibbhamati  .pe.
Aparimāṇāyo   appaṭicchādetvā   vibbhamati  .pe.  ekanāmā
Appaṭicchādetvā  vibbhamati  .pe.  nānānāmā  appaṭicchādetvā
vibbhamati  .pe.  sabhāgā appaṭicchādetvā vibbhamati .pe. visabhāgā
appaṭicchādetvā  vibbhamati  .pe.  vavatthitā  appaṭicchādetvā
vibbhamati .pe. Sambhinnā appaṭicchādetvā vibbhamati .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 267-279. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5447              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5447              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=529&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=41              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่