ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

                      Samathakkhandhakaṃ
   [585] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū asammukhībhūtānaṃ bhikkhūnaṃ kammāni karonti tajjanīyampi 1- niyassampi
pabbājanīyampi paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampi 2- . Ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma chabbaggiyā
bhikkhū   asammukhībhūtānaṃ  bhikkhūnaṃ  kammāni  karissanti  tajjanīyampi
niyassampi pabbājanīyampi paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampīti.
   {585.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ  kira  bhikkhave  chabbaggiyā bhikkhū asammukhībhūtānaṃ bhikkhūnaṃ kammāni
karonti   tajjanīyampi   niyassampi   pabbājanīyampi  paṭisāraṇīyampi
ukkhepanīyampīti. Saccaṃ bhagavāti.
   {585.2}  Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ bhikkhave tesaṃ
moghapurisānaṃ   ananulomikaṃ   appaṭirūpaṃ   assāmaṇakaṃ   akappiyaṃ
akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  te  bhikkhave  moghapurisā  asammukhībhūtānaṃ
bhikkhūnaṃ  kammāni  karissanti  tajjanīyampi  niyassampi  pabbājanīyampi
paṭisāraṇīyampi  ukkhepanīyampi  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  asammukhībhūtānaṃ  bhikkhūnaṃ  kammaṃ  kātabbaṃ  tajjanīyaṃ  vā
niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā yo
@Footnote: 1 Yu. tajjaniyampi. evamuparipi 2 Yu. pabbājanīyampi paṭisāraṇīyampi
@ukkhepanīyampi evamuparipi.
Kareyya āpatti dukkaṭassa.
   [586]  Adhammavādī  puggalo  adhammavādī sambahulā adhammavādī
saṅgho dhammavādī puggalo dhammavādī sambahulā dhammavādī saṅgho.
   [587]  Adhammavādī  puggalo  dhammavādiṃ  puggalaṃ  saññāpeti
nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo
ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhāhi imaṃ rocehīti evañce taṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasammati  adhammena  vūpasammati  sammukhāvinayapaṭirūpakena .
Adhammavādī  puggalo  dhammavādī  sambahule  saññāpeti  nijjhāpeti
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ
satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethāti evañce taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati
adhammena  vūpasammati  sammukhāvinayapaṭirūpakena  .  adhammavādī  puggalo
dhammavādiṃ  saṅghaṃ saññāpeti nijjhāpeti pekkheti anupekkheti dasseti
anudasseti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhāhi imaṃ
rocehīti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  adhammena  vūpasammati
sammukhāvinayapaṭirūpakena.
   {587.1}  Adhammavādī  sambahulā dhammavādiṃ puggalaṃ saññāpenti
nijjhāpenti  pekkhenti  anupekkhenti  dassenti  anudassenti  ayaṃ
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhāhi imaṃ rocehīti evañce taṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasammati  adhammena  vūpasammati  sammukhāvinayapaṭirūpakena .
Adhammavādī  sambahulā  dhammavādī  sambahule  saññāpenti nijjhāpenti
pekkhenti  anupekkhenti  dassenti  anudassenti  ayaṃ  dhammo ayaṃ
vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  evañce
taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  adhammena vūpasammati sammukhāvinayapaṭirūpakena .
Adhammavādī    sambahulā   dhammavādiṃ   saṅghaṃ   saññāpenti
nijjhāpenti  pekkhenti  anupekkhenti  dassenti  anudassenti  ayaṃ
dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhāhi  1-  imaṃ
rocehīti  2-  evañce  taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati adhammena vūpasammati
sammukhāvinayapaṭirūpakena.
   {587.2}  Adhammavādī  saṅgho  dhammavādiṃ  puggalaṃ  saññāpeti
nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo
ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhāhi imaṃ rocehīti evañce taṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasammati  adhammena  vūpasammati  sammukhāvinayapaṭirūpakena .
Adhammavādī  saṅgho  dhammavādī  sambahule  saññāpeti  nijjhāpeti
pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo
idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha imaṃ rocethāti evañce taṃ adhikaraṇaṃ
vūpasammati   adhammena   vūpasammati   sammukhāvinayapaṭirūpakena  .
Adhammavādī  saṅgho  dhammavādiṃ  saṅghaṃ saññāpeti nijjhāpeti pekkheti
anupekkheti dasseti anudasseti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ
imaṃ  gaṇhāhi  imaṃ  rocehīti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati
@Footnote: 1 Ma. gaṇhatha. evamuparipi . 2 Ma. rocethāti. evamuparipi.
Adhammena vūpasammati sammukhāvinayapaṭirūpakena.
         Kaṇhapakkhanavakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [588]  Dhammavādī  puggalo  adhammavādiṃ  puggalaṃ  saññāpeti
nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo
ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhāhi  imaṃ  rocehīti
evañce  taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati dhammena vūpasammati sammukhāvinayena .
Dhammavādī   puggalo   adhammavādī   sambahule   saññāpeti
nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo
ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti
evañce taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.
   {588.1}  Dhammavādī  puggalo  adhammavādiṃ  saṅghaṃ  saññāpeti
nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti  ayaṃ
dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhāhi  imaṃ
rocehīti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  dhammena  vūpasammati
sammukhāvinayena.
   {588.2}   Dhammavādī   sambahulā   adhammavādiṃ   puggalaṃ
saññāpenti   nijjhāpenti  pekkhenti  anupekkhenti  dassenti
anudassenti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ
gaṇhāhi  imaṃ  rocehīti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ vūpasammati dhammena
vūpasammati  sammukhāvinayena  .  dhammavādī  sambahulā  adhammavādī
sambahule   saññāpenti  nijjhāpenti  pekkhenti  anupekkhenti
Dassenti  anudassenti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ satthusāsanaṃ
imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati
dhammena  vūpasammati  sammukhāvinayena . dhammavādī sambahulā adhammavādiṃ
saṅghaṃ  saññāpenti  nijjhāpenti  pekkhenti  anupekkhenti dassenti
anudassenti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ
gaṇhāhi  imaṃ  rocehīti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati
dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.
   {588.3}  Dhammavādī  saṅgho  adhammavādiṃ  puggalaṃ  saññāpeti
nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo
ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhāhi imaṃ rocehīti evañce
taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  dhammena  vūpasammati  sammukhāvinayena .
Dhammavādī  saṅgho  adhammavādī  sambahule  saññāpeti  nijjhāpeti
pekkheti  anupekkheti  dasseti  anudasseti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo
idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha imaṃ rocethāti evañce taṃ adhikaraṇaṃ
vūpasammati  dhammena  vūpasammati  sammukhāvinayena  .  dhammavādī saṅgho
adhammavādiṃ  saṅghaṃ  saññāpeti  nijjhāpeti  pekkheti  anupekkheti
dasseti  anudasseti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ
gaṇhāhi  imaṃ  rocehīti  evañce  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati
dhammena vūpasammati sammukhāvinayenāti.
          Sukkapakkhanavakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 299-303. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6077              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6077              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=585&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=585              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=6602              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=6602              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่