ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [594] Tena kho pana samayena mettiyabhummajakā 1- bhikkhū navakā ceva
honti  appapuññā ca . yāni saṅghassa lāmakāni senāsanāni tāni
tesaṃ 2- pāpuṇanti lāmakāni ca bhattāni. Tena kho pana samayena rājagahe
manussā  icchanti therānaṃ bhikkhūnaṃ abhisaṅkhārikaṃ dātuṃ sappimpi telampi
uttaribhaṅgampi  mettiyabhummajakānaṃ  pana  bhikkhūnaṃ  pākatikaṃ  denti
yathāraddhaṃ  kāṇājakaṃ bilaṅgadutiyaṃ . te pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā
there  bhikkhū  pucchanti  tumhākaṃ  āvuso  bhattagge  kiṃ  ahosi
tumhākaṃ kiṃ nāhosīti 3- . ekacce therā evaṃ vadenti amhākaṃ
āvuso  sappi  ahosi  telaṃ  ahosi  uttaribhaṅgaṃ  ahosīti .
Mettiyabhummajakā  pana  bhikkhū  evaṃ  vadenti  amhākaṃ  āvuso na
kiñci ahosi pākatikaṃ yathāraddhaṃ kāṇājakaṃ bilaṅgadutiyanti.
   [595] Tena kho pana samayena kalyāṇabhattiko gahapati saṅghassa
catukkabhattaṃ deti niccabhattaṃ . so bhattagge saputtadāro upatiṭṭhitvā
parivisati  .  aññe  odanena  pucchanti  aññe  sūpena  pucchanti
aññe telena pucchanti aññe uttaribhaṅgena pucchanti.
   [596]  Tena  kho  pana  samayena kalyāṇabhattikassa gahapatino
bhattaṃ  svātanāya  mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ  uddiṭṭhaṃ  hoti .
@Footnote: 1 Ma. sabbavāre mettiyabhūmajakā . 2 Ma. tesaṃ tāni . 3 Ma. Yu. kiṃ ahosīti.
@nasaddo na dissati.
Athakho  kalyāṇabhattiko  gahapati ārāmaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena
yenāyasmā  1-  dabbo  mallaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  kalyāṇabhattikaṃ  gahapatiṃ  āyasmā  dabbo
mallaputto  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi
sampahaṃsesi  .  athakho  kalyāṇabhattiko  gahapati  āyasmatā dabbena
mallaputtena  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito
sampahaṃsito  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  etadavoca  kassa  bhante
amhākaṃ  ghare  svātanāya  bhattaṃ  uddiṭṭhanti  . mettiyabhummajakānaṃ
kho gahapati bhikkhūnaṃ tumhākaṃ ghare svātanāya bhattaṃ uddiṭṭhanti.
   {596.1} Athakho kalyāṇabhattiko gahapati anattamano ahosi kathaṃ hi
nāma  pāpabhikkhū  amhākaṃ  ghare  bhuñjissantīti  gharaṃ  gantvā dāsiṃ
āṇāpesi  ye  je  sve  bhattikā  āgacchanti [2]- koṭṭhake
āsanaṃ  paññāpetvā  kāṇājakena  bilaṅgadutiyena parivisāti . evaṃ
ayyāti  kho  sā  dāsī  kalyāṇabhattikassa gahapatino paccassosi .
Athakho  mettiyabhummajakā  bhikkhū  hiyyo  kho  āvuso  amhākaṃ
kalyāṇabhattikassa  gahapatino  bhattaṃ  uddiṭṭhaṃ  sve  amhe  3-
kalyāṇabhattiko  gahapati  saputtadāro  upatiṭṭhitvā  parivisissati aññe
odanena  pucchissanti  aññe  sūpena  pucchissanti  aññe  telena
pucchissanti  aññe  uttaribhaṅgena  pucchissantīti  .  te  teneva
@Footnote: 1 Ma. so yenāyasmā . 2 Ma. te . 3 Yu. amhākaṃ.
Somanassena  na  cittarūpaṃ  rattiyā supiṃsu . athakho mettiyabhummajakā
bhikkhū   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   yena
kalyāṇabhattikassa  gahapatino  nivesanaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  .  addasā
kho  sā  dāsī  mettiyabhummajake  bhikkhū  dūrato  va  āgacchante
disvāna  koṭṭhake  āsanaṃ  paññāpetvā  mettiyabhummajake  bhikkhū
etadavoca  nisīdatha  bhanteti  .  athakho  mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ
etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  na  tāva  bhattaṃ  siddhaṃ  bhavissati yathā
mayaṃ koṭṭhake nisīdāpiyāmāti 2-.
   {596.2} Athakho sā dāsī kāṇājakena bilaṅgadutiyena upagañchi
bhuñjatha  bhanteti . mayaṃ kho bhagini niccabhattikāti . jānāmi ayyā
niccabhattikāti 3- apicāhaṃ hiyyo va gahapatinā āṇattā ye je sve
bhattikā āgacchanti [4]- koṭṭhake āsanaṃ paññāpetvā kāṇājakena
bilaṅgadutiyena  parivisāti  bhuñjatha  bhanteti . athakho mettiyabhummajakā
bhikkhū hiyyo kho āvuso kalyāṇabhattiko gahapati ārāmaṃ agamāsi dabbassa
mallaputtassa santike nissaṃsayaṃ kho mayaṃ dabbena mallaputtena gahapatino
santike 5- paribhinnāti. Te teneva domanassena na cittarūpaṃ bhuñjiṃsu.
   {596.3}   Athakho   mettiyabhummajakā  bhikkhū  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā     ārāmaṃ     gantvā    pattacīvaraṃ
paṭisāmetvā   bahārāmakoṭṭhake   saṅghāṭipallatthikāya   nisīdiṃsu
tuṇhībhūtā     maṅkubhūtā     pattakkhandhā     adhomukhā
@Footnote: 1 sabbattha nisīdāpeyyāmāti dissati . 2 Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. te.
@4 Ma. Yu. antare.
Pajjhāyantā  appaṭibhāṇā  .  athakho  mettiyā  bhikkhunī  yena
mettiyabhummajakā  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mettiyabhummajake
bhikkhū  etadavoca  vandāmi ayyāti . evaṃ vutte mettiyabhummajakā
bhikkhū  nālapiṃsu  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi kho mettiyā
bhikkhunī  mettiyabhummajake  bhikkhū  etadavoca  vandāmi  ayyāti .
Tatiyampi  kho  mettiyabhummajakā  bhikkhū  nālapiṃsu  . kyāhaṃ ayyānaṃ
aparajjhāmi  kissa maṃ ayyā nālapantīti . tathā hi pana tvaṃ bhagini
amhe  dabbena  mallaputtena  viheṭhiyamāne ajjhupekkhasīti . kyāhaṃ
ayyā karomīti.
   {596.4}  Sace  kho tvaṃ bhagini iccheyyāsi ajjeva bhagavā
āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  nāsāpeyyāti  .  kyāhaṃ  ayyā
karomi  kiṃ  mayā  sakkā  kātunti  .  ehi  tvaṃ  bhagini yena
bhagavā  tenupasaṅkama  1-  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ evaṃ vadehi idaṃ
bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yāyaṃ  bhante  disā  abhayā  anītikā
anupaddavā  sayaṃ  disā  sabhayā  saītikā  saupaddavā  yato
nīvātaṃ   tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ  ayyenamhi
dabbena  mallaputtena  dūsitāti  .  evaṃ  ayyāti  kho mettiyā
bhikkhunī  mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ  paṭissuṇitvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhitā kho sā 2- mettiyā bhikkhunī bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Ma. tenupasaṅkami . 2 yuropiyapotthake ca amhākaṃ mahāvibhaṅge ca sāti na dissati.
Etadavoca  idaṃ  bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yāyaṃ  bhante  disā
abhayā  anītikā  anupaddavā  sāyaṃ disā sabhayā saītikā saupaddavā
yato  nīvātaṃ  tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ  ayyenamhi
dabbena mallaputtena dūsitāti.
   [597]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  paṭipucchi
sarasi  tvaṃ  dabba  evarūpaṃ kattā yathāyaṃ bhikkhunī āhāti . yathā
maṃ  bhante bhagavā jānātīti . dutiyampi kho bhagavā .pe. tatiyampi
kho  bhagavā  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  etadavoca  sarasi  tvaṃ
dabba  evarūpaṃ  kattā  yathāyaṃ bhikkhunī āhāti . yathā maṃ bhante
bhagavā  jānātīti  . na kho dabba dabbā evaṃ nibbeṭhenti sace
tayā  kataṃ  katanti  vadehi sace akataṃ akatanti vadehīti . yatohaṃ
bhante  jāto  nābhijānāmi  supinantenāpi  methunaṃ dhammaṃ paṭisevitā
pageva jāgaroti.
   {597.1}  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi tenahi bhikkhave
mettiyaṃ  bhikkhuniṃ  nāsetha  ime  ca  bhikkhū  anuyuñjathāti .
Idaṃ  vatvā  bhagavā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  pāvisi . athakho te
bhikkhū  mettiyaṃ  bhikkhuniṃ  nāsesuṃ  .  athakho mettiyabhummajakā bhikkhū
te  bhikkhū  etadavocuṃ  mā  āvuso 3- mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsetha
na  sā  kiñci  aparajjhati  amhehi  sā  ussāhitā  kupitehi
anattamanehi cāvanādhippāyehīti . kiṃ pana tumhe āvuso āyasmantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. māvuso.
Dabbaṃ mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsethāti . Evamāvusoti.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  mettiyabhummajakā  bhikkhū  āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ
amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃsessantīti  .  athakho  te  bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . saccaṃ kira bhikkhave mettiyabhummajakā
bhikkhū  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃsentīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū
āmantesi   tenahi   bhikkhave  saṅgho  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa sativinayaṃ detu.
   {597.2} Evañca pana bhikkhave dātabbo. Tena bhikkhave dabbena
mallaputtena  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ime maṃ bhante mettiyabhummajakā bhikkhū amūlikāya
sīlavipattiyā  anuddhaṃsenti  sohaṃ  bhante  sativepullappatto  saṅghaṃ
sativinayaṃ  yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbo  tatiyampi  yācitabbo
ime  maṃ  bhante  mettiyabhummajakā  bhikkhū  amūlikāya  sīlavipattiyā
anuddhaṃsenti  sohaṃ  sativepullappatto  tatiyampi  bhante  saṅghaṃ  1-
sativinayaṃ yācāmīti.
   [598] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
@Footnote: 1 Ma. sohaṃ bhante sativepullappatto tatiyampi bhante saṅghaṃ. Yu. sohaṃ bhante
@sativepullappatto tatiyampi saṅghaṃ.
   {598.1} Suṇātu me bhante saṅgho ime mettiyabhummajakā bhikkhū
āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā anuddhaṃsenti .
Āyasmā dabbo mallaputto sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ yācati.
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa sativinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {598.2} Suṇātu me bhante saṅgho ime mettiyabhummajakā bhikkhū
āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā anuddhaṃsenti .
Āyasmā dabbo mallaputto sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ yācati.
Saṅgho  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa sativepullappattassa sativinayaṃ
deti  .  yassāyasmato  khamati  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa  sativinayassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa nakkhamati
so bhāseyya.
   {598.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .  suṇātu  me bhante saṅgho ime mettiyabhummajakā bhikkhū
āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā anuddhaṃsenti .
Āyasmā  dabbo  mallaputto  sativepullappatto  saṅghaṃ  sativinayaṃ
yācati  .  saṅgho  āyasmato  dabbassa sativepullappattassa sativinayaṃ
deti  .  yassāyasmato  khamati  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa  sativinayassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa nakkhamati
so bhāseyya.
   {598.4}  Dinno  saṅghena  āyasmato  dabbassa mallaputtassa
Sativepullappattassa  sativinayo  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [599]  Pañcimāni  bhikkhave  dhammikāni  sativinayassa  dānāni
suddho  hoti  bhikkhu  anāpattiko  anuvadanti  ca  naṃ  yācati  ca
tassa  saṅgho  sativinayaṃ  deti  dhammena  samaggena 1- imāni kho
bhikkhave pañca dhammikāni sativinayassa dānānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 308-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6266              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6266              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=594&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=48              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]