ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [600]  Tena  kho  pana  samayena  gaggo bhikkhu ummattako
hoti  cittavipariyāsakato  .  tena  ummattakena  cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikkantaṃ  . bhikkhū gaggaṃ
bhikkhuṃ  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena  āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ āpajjitāti . so evaṃ
vadeti  ahaṃ  kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ  cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ   nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me
etaṃ katanti.
   {600.1}  Evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva saratāyasmā
evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū gaggaṃ
bhikkhuṃ  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena  āpattiyā
codessanti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti so evaṃ
@Footnote: 1 Yu. samaggo.
Vadeti  ahaṃ  kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ  cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  1- sarāmi mūḷhena me etaṃ
katanti  evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā evarūpiṃ
āpattiṃ āpajjitāti.
   {600.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ
kira bhikkhave .pe. saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave saṅgho gaggassa bhikkhuno amūḷhassa
amūḷhavinayaṃ detu . evañca pana bhikkhave dātabbo . tena bhikkhave
gaggena  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ummattako  ahosiṃ
cittavipariyāsakato   tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  maṃ  1-  bhikkhū
ummattakena   cittavipariyāsakatena   ajjhāciṇṇena   āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti tyāhaṃ evaṃ
vadāmi ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato tena me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ nāhantaṃ 1- sarāmi mūḷhena me etaṃ katanti evampi
maṃ  vuccamānā codenteva saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti
@Footnote: 1 Yu. taṃ maṃ.
Sohaṃ bhante amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācāmīti.
   {600.3}  Dutiyampi yācitabbo .pe. tatiyampi yācitabbo ahaṃ
bhante  ummattatho  ahosiṃ  cittavipariyāsakato tena me ummattakena
cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ
maṃ  bhikkhū  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena āpattiyā
codenti saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti tyāhaṃ evaṃ vadāmi
ahaṃ  kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ cittavipariyāsakato tena me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ  katanti
evampi  maṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ
āpajjitāti  sohaṃ  [1]- amūḷho tatiyampi bhante saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ
yācāmīti.
   [601] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo.
   {601.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ gaggo bhikkhu ummattako
ahosi  cittavipariyāsakato  tena  ummattakena  cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  .  bhikkhū  gaggaṃ
bhikkhuṃ  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena  āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so
evaṃ  vadeti  ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhante.
Ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ
katanti  .  evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā
evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so  amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  gaggassa  bhikkhuno
amūḷhassa amūḷhavinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {601.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ gaggo bhikkhu ummattato
ahosi  cittavipariyāsakato  tena  ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ
assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  .  bhikkhū  gaggaṃ  bhikkhuṃ
ummattakena cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenti 1-
saratāyasmā  evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti . so evaṃ vadeti ahaṃ
kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ  cittavipariyāsakato  tena  me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ  katanti .
Evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ
āpajjitāti  .  so  amūḷho  saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācati . saṅgho
gaggassa  bhikkhuno  amūḷhassa  amūḷhavinayaṃ  deti  .  yassāyasmato
khamati  gaggassa  bhikkhuno  amūḷhassa  amūḷhavinayassa  dānaṃ  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {601.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  dinno  saṅghena  gaggassa  bhikkhuno
amūḷhassa    amūḷhavinayo    khamati    saṅghassa    tasmā
@Footnote: 1 Ma. codenteva.
Tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [602]  Tīṇīmāni  bhikkhave  adhammikāni  amūḷhavinayassa dānāni
tīṇi  dhammikāni . katamāni tīṇi adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  āpattiṃ  āpanno  hoti  .  tamenaṃ
codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā ekapuggalo vā saratāyasmā
evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so saramāno va evaṃ vadeti
na  kho  ahaṃ  āvuso  sarāmi  evarūpiṃ  āpattiṃ āpajjitāti .
Tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ deti. Adhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.
   [603]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti .
Tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā
saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so saramāno va
evaṃ  vadeti  sarāmi  kho ahaṃ āvuso yathāsupinantenāti . tassa
saṅgho amūḷhavinayaṃ deti. Adhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.
   [604]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti .
Tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā
saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so  anummattako
ummattakālayaṃ  karoti  ahaṃpi  [1]-  evaṃ  karomi  tumhepi evaṃ
karotha  mayhampi  etaṃ  kappati  tumhākampetaṃ  kappatīti  .  tassa
saṅgho  amūḷhavinayaṃ  deti  .  adhammikaṃ  amūḷhavinayassa  dānaṃ .
Imāni tīṇi adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni.
@Footnote: 1 Ma. kho.
   [605]  Katamāni  tīṇi  dhammikāni  amūḷhavinayassa  dānāni .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  ummattako  hoti  cittavipariyāsakato .
Tena  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
hoti  bhāsitaparikkantaṃ  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā sambahulā
vā  ekapuggalo  vā saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti .
So  asaramāno  va  evaṃ  vadeti  na  kho ahaṃ āvuso sarāmi
evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti . tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ deti .
Dhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.
   [606]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  ummattako  hoti
cittavipariyāsakato  .  tena  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ
assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikkantaṃ  .  tamenaṃ  codeti
saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo vā saratāyasmā evarūpiṃ
āpattiṃ  āpajjitāti  .  so  asaramāno va evaṃ vadeti sarāmi
kho  ahaṃ  āvuso  yathāsupinantenāti  .  tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ
deti. Dhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.
   [607] Idha pana bhikkhave bhikkhu ummattako hoti cittavipariyāsakato.
Tena   ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ   assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikkantaṃ  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo vā saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ
āpajjitāti  .  so  ummattako  ummattakālayaṃ  karoti  ahampi
Evaṃ  karomi  tumhepi  evaṃ  karotha  mayhampi  etaṃ  kappati
tumhākampetaṃ  kappatīti  .  tassa  saṅgho  amūḷhavinayaṃ  deti .
Dhammikaṃ  amūḷhavinayassa  dānaṃ  . imāni tīṇi dhammikāni amūḷhavinayassa
dānānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 315-321. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6419              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6419              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=600&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=49              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]