ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [84] Tena kho pana samayena assajipunabbasukā nāma kiṭāgirismiṃ
āvāsikā  honti  alajjino  pāpabhikkhū  . te evarūpaṃ anācāraṃ
ācaranti   mālāvacchaṃ   ropentipi   ropāpentipi   siñcantipi
siñcāpentipi    ocinantipi    ocināpentipi    ganthentipi
ganthāpentipi    ekatovaṇṭikamālaṃ   karontipi   kārāpentipi
ubhatovaṇṭikamālaṃ   karontipi   kārāpentipi  mañjarikaṃ  karontipi
kārāpentipi  vidhutikaṃ  1- karontipi  kārāpentipi vaṭaṃsakaṃ karontipi
kārāpentipi  āveḷaṃ  karontipi  kārāpentipi  uracchadaṃ  karontipi
kārāpentipi  te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārīnaṃ kulasuṇhānaṃ kuladāsīnaṃ
ekatovaṇṭikamālaṃ  harantipi  harāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ  harantipi
harāpentipi  mañjarikaṃ  harantipi  harāpentipi  vidhutikaṃ  harantipi
harāpentipi  vaṭaṃsakaṃ  harantipi  harāpentipi  āveḷaṃ  harantipi
harāpentipi  uracchadaṃ  harantipi  harāpentipi  te kulitthīhi kuladhītāhi
kulakumārīhi  kulasuṇhāhi  kuladāsīhi  saddhiṃ  ekabhājanepi  bhuñjanti
@Footnote: 1 Ma. vidhūtikaṃ.
Ekathālakepi  pivanti  ekāsanepi  nisīdanti  ekamañcepi tuvaṭṭenti
ekattharaṇāpi    tuvaṭṭenti    ekapāvuraṇāpi    tuvaṭṭenti
ekattharaṇapāvuraṇāpi   tuvaṭṭenti   vikālepi  bhuñjanti  majjampi
pivanti  mālāgandhavilepanampi  dhārenti naccantipi gāyantipi vādentipi
lāsentipi  naccantiyāpi  naccanti  naccantiyāpi  gāyanti naccantiyāpi
vādenti  naccantiyāpi  lāsenti  gāyantiyāpi  naccanti gāyantiyāpi
gāyanti  gāyantiyāpi  vādenti  gāyantiyāpi lāsenti vādentiyāpi
naccanti  vādentiyāpi  gāyanti vādentiyāpi vādenti vādentiyāpi
lāsenti   lāsentiyāpi   naccanti   lāsentiyāpi   gāyanti
lāsentiyāpi  vādenti  lāsentiyāpi  lāsenti  aṭṭhapadepi kīḷanti
dasapadepi  kīḷanti  ākāsepi kīḷanti parihārapathepi kīḷanti santikāyapi
kīḷanti  khalikāyapi  kīḷanti  ghaṭikāyapi  1-  kīḷanti  salākahatthenapi
kīḷanti  akkhenapi  kīḷanti paṅkacirenapi 2- kīḷanti vaṅkakenapi kīḷanti
mokkhacikāyapi  kīḷanti  ciṅgulakenapi  kīḷanti  pattāḷhakenapi  kīḷanti
rathakenapi  kīḷanti  dhanukenapi  kīḷanti akkharikāyapi kīḷanti manesikāyapi
kīḷanti  yathāvajjenapi  kīḷanti  hatthismimpi  sikkhanti  assasmimpi
sikkhanti rathasamimpi sikkhanti dhanusmimpi sikkhanti tharusmimpi sikkhanti
hatthissapi  purato  dhāvanti  assassapi  purato  dhāvanti  rathassapi
purato  dhāvanti  dhāvantipi  ādhāvantipi  usseḷhentipi  3-
@Footnote: 1 Yu. ghaṭikenapi .  2 Ma. Yu. paṅgacīrenapi .  3 Ma. usseḷenti.
Apphoṭentipi 1- nibbujjhantipi muṭṭhīhipi yujjhanti raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ
pattharitvā  naccantiṃ  2-  evaṃ  vadenti  idha  bhagini  naccassūti
nalāṭikaṃpi denti vividhaṃpi anācāraṃ ācaranti.
   [85]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu kāsīsu vassaṃ
vuttho  sāvatthiṃ  gacchanto  bhagavantaṃ  dassanāya  yena  kiṭāgiri
tadavasari.
   {85.1}  Athakho  so  bhikkhu  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  kiṭāgiriṃ  piṇḍāya  pāvisi  pāsādikena abhikkantena
paṭikkantena   ālokitena  vilokitena  sammiñjitena  pasāritena
okkhittacakkhu  iriyāpathasampanno  .  manussā  taṃ  bhikkhuṃ  passitvā
evamāhaṃsu  kvāyaṃ  abalabalo  viya  mandamando viya bhākuṭikabhākuṭiko
viya  ko  imassa  upagatassa  piṇḍakaṃpi  dassati amhākaṃ pana ayyā
assajipunabbasukā   saṇhā   sakhilā  sukhasambhāsā  mihitapubbaṅgamā
ehisvāgatavādino  abbhākuṭikā  uttānamukhā  pubbabhāsino tesaṃ kho
nāma piṇḍo dātabboti.
   {85.2} Addasā kho aññataro upāsako taṃ bhikkhuṃ kiṭāgirismiṃpi
piṇḍāya  carantaṃ  disvāna yena so bhikkhu tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ  bhikkhuṃ  abhivādetvā  etadavoca api bhante piṇḍo labbhatīti .
Na kho āvuso piṇḍo labbhatīti. Ehi bhante gharaṃ gamissāmāti.
   {85.3} Athakho so upāsako taṃ bhikkhuṃ gharaṃ netvā bhojetvā
etadavoca    kahaṃ   bhante   ayyo   gamissatīti   .
@Footnote: 1 Yu. appoṭhenti .  2 Ma. Yu. naccakiṃ.
Sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso gamissāmi bhagavantaṃ dassanāyāti.
   {85.4}  Tenahi  bhante mama vacanena bhagavato pāde sirasā
vandāhi  evañca  vadehi  duṭṭho  bhante  kiṭāgirismiṃ  āvāso
assajipunabbasukā   nāma   kiṭāgirismiṃ   āvāsikā   alajjino
pāpabhikkhū  te  evarūpaṃ  anācāraṃ  ācaranti mālāvacchaṃ ropentipi
ropāpentipi  siñcantipi  siñcāpentipi  ocinantipi  ocināpentipi
ganthentipi  ganthāpentipi  ekatovaṇṭikamālaṃ  karontipi  kārāpentipi
ubhatovaṇṭikamālaṃ   karontipi   kārāpentipi  mañjarikaṃ  karontipi
kārāpentipi  vidhutikaṃ  karontipi  kārāpentipi  vaṭaṃsakaṃ  karontipi
kārāpentipi  āveḷaṃ  karontipi  kārāpentipi  uracchadaṃ  karontipi
kārāpentipi
   {85.5}  te  kulitthīnaṃ  kuladhītānaṃ  kulakumārīnaṃ  kulasuṇhānaṃ
kuladāsīnaṃ  ekatovaṇṭikamālaṃ  harantipi  harāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ
harantipi  harāpentipi  mañjarikaṃ  harantipi  harāpentipi  vidhutikaṃ
harantipi  harāpentipi  vaṭaṃsakaṃ  harantipi  harāpentipi  āveḷaṃ
harantipi harāpentipi uracchadaṃ harantipi harāpentipi
   {85.6}  te  kulitthīhi  kuladhītāhi  kulakumārīhi  kulasuṇhāhi
kuladāsīhi  saddhiṃ  ekabhājanepi  bhuñjanti  ekathālakepi  pivanti
ekāsanepi   nisīdanti   ekamañcepi  tuvaṭṭenti  ekattharaṇāpi
tuvaṭṭenti   ekapāvuraṇāpi   tuvaṭṭenti   ekattharaṇapāvuraṇāpi
tuvaṭṭenti  vikālepi  bhuñjanti  majjaṃpi  pivanti  mālāgandhavilepanaṃpi
dhārenti   naccantipi   gāyantipi   vādentipi   lāsentipi
Naccantiyāpi  naccanti  naccantiyāpi  gāyanti  naccantiyāpi  vādenti
naccantiyāpi  lāsenti  gāyantiyāpi  naccanti  gāyantiyāpi  gāyanti
gāyantiyāpi  vādenti  gāyantiyāpi  lāsenti vādentiyāpi naccanti
vādentiyāpi  gāyanti vādentiyāpi vādenti vādentiyāpi lāsenti
lāsentiyāpi naccanti lāsentiyāpi gāyanti lāsentiyāpi vādenti *-
lāsentiyāpi lāsenti
   {85.7}  aṭṭhapadepi  kīḷanti  dasapadepi  kīḷanti  ākāsepi
kīḷanti   parihārapathepi  kīḷanti  santikāyapi  kīḷanti  khalikāyapi
kīḷanti  ghaṭikāyapi  kīḷanti  salākahatthenapi  kīḷanti  akkhenapi kīḷanti
paṅkacirenapi  kīḷanti  vaṅkakenapi  kīḷanti  mokkhacikāyapi  kīḷanti
ciṅgulakenapi  kīḷanti  pattāḷhakenapi  kīḷanti  rathakenapi  kīḷanti
dhanukenapi   kīḷanti  akkharikāyapi  kīḷanti  manesikāyapi  kīḷanti
yathāvajjenapi kīḷanti
   {85.8}  hatthismiṃpi  sikkhanti  assasmiṃpi  sikkhanti  rathasmiṃpi
sikkhanti  dhanusmiṃpi  sikkhanti  tharusmiṃpi  sikkhanti  hatthissapi  purato
dhāvanti  assassapi  purato  dhāvanti  rathassapi  purato  dhāvanti
dhāvantipi  ādhāvantipi  usseḷhentipi  apphoṭentipi  nibbujjhantipi
muṭṭhīhipi  yujjhanti  raṅgamajjhepi  saṅghāṭiṃ  pattharitvā  naccantiṃ evaṃ
vadenti  idha  bhagini  naccassūti  nalāṭikaṃpi  denti vividhaṃpi anācāraṃ
ācaranti  yepi  te bhante manussā pubbe saddhā ahesuṃ pasannā
tepi  etarahi  assaddhā  appasannā  yānipi tāni saṅghassa pubbe
dānapathāni   tānipi  etarahi  upacchinnāni  riñcanti  pesalā
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ vādantei peḌna vādenti
Bhikkhū  nivasanti  pāpabhikkhū  sādhu  bhante  bhagavā  kiṭāgiriṃ  bhikkhū
pahiṇeyya yathāyaṃ kiṭāgirismiṃ āvāso saṇṭhaheyyāti.
   {85.9} Evamāvusoti kho so bhikkhu tassa upāsakassa paṭissuṇitvā 1-
uṭṭhāyāsanā yena sāvatthī tena pakkāmi anupubbena yena sāvatthī [2]-
jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [86]  Āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi
bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ  .  athakho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca
kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci  appakilamathena addhānaṃ
āgato  kuto  ca  tvaṃ  bhikkhu  āgacchasīti  .  khamanīyaṃ  bhagavā
yāpanīyaṃ  bhagavā  appakilamathena  cāhaṃ  bhante  addhānaṃ  āgato
idhāhaṃ  bhante  kāsīsu  vassaṃ  vuttho sāvatthiṃ āgacchanto bhagavantaṃ
dassanāya  yena  kiṭāgiri  tadavasariṃ  athakhvāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kiṭāgiriṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  addasā
kho  maṃ  bhante  aññataro  upāsako  kiṭāgirismiṃ  piṇḍāya carantaṃ
disvāna  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā
etadavoca  api  bhante  piṇḍo  labbhatīti  na  kho  āvuso
piṇḍo  labbhatīti  ehi  bhante  gharaṃ  gamissāmāti  athakho  bhante
so  upāsako  maṃ  gharaṃ netvā bhojetvā etadavoca kahaṃ bhante
ayyo  gamissatīti  sāvatthiṃ  kho  ahaṃ  āvuso  gamissāmi bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. paṭissutvā .  2 Ma. yena.
Dassanāyāti  tenahi  bhante  mama  vacanena  bhagavato pāde sirasā
vandāhi  evañca  vadehi  duṭṭho  bhante  kiṭāgirismiṃ  āvāso
assajipunabbasukā  nāma  kiṭāgirismiṃ  āvāsikā  alajjino  pāpabhikkhū
te evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi .pe.
Vividhaṃpi  anācāraṃ  ācaranti  yepi  te  bhante  manussā pubbe
saddhā  ahesuṃ  pasannā  tepi  etarahi  assaddhā  appasannā
yānipi  tāni saṅghassa pubbe dānapathāni tānipi etarahi upacchinnāni
riñcanti  pesalā  bhikkhū  nivasanti  pāpabhikkhū  sādhu  bhante
bhagavā  kiṭāgiriṃ  bhikkhū  pahiṇeyya  yathāyaṃ  kiṭāgirismiṃ  āvāso
saṇṭhaheyyāti tato ahaṃ bhagavā āgacchāmīti.
   [87] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave assajipunabbasukā
nāma  kiṭāgirismiṃ  āvāsikā  alajjino  pāpabhikkhū  te  evarūpaṃ
anācāraṃ  ācaranti  mālāvacchaṃ  ropentipi  ropāpentipi  .pe.
Vividhaṃpi  anācāraṃ  ācaranti  yepi  te  manussā  pubbe  saddhā
ahesuṃ  pasannā  tepi  etarahi  assaddhā  appasannā  yānipi
tāni  saṅghassa  pubbe  dānapathāni  tānipi  etarahi  upacchinnāni
riñcanti pesalā bhikkhū nivasanti pāpabhikkhūti. Saccaṃ bhagavāti 1-.
   {87.1}  Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  bhikkhave tesaṃ
moghapurisānaṃ .pe. 2- kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā evarūpaṃ
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati .  2 Po. Yu. ananucchavikaṃ .pe. akaraṇīyanti ime
@pāṭhā natthi.
Anācāraṃ ācarissanti
   {87.2}  mālāvacchaṃ ropessantipi ropāpessantipi siñcissantipi
siñcāpessantipi   ocinissantipi   ocināpessantipi   ganthissantipi
ganthāpessantipi   ekatovaṇṭikamālaṃ   karissantipi  kārāpessantipi
ubhatovaṇṭikamālaṃ  karissantipi  kārāpessantipi  mañjarikaṃ  karissantipi
kārāpessantipi  vidhutikaṃ karissantipi kārāpessantipi vaṭaṃsakaṃ karissantipi
kārāpessantipi  āveḷaṃ  1-  karissantipi  kārāpessantipi uracchadaṃ
karissantipi  kārāpessantipi  te  kulitthīnaṃ  kuladhītānaṃ  kulakumārīnaṃ
kulasuṇhānaṃ  kuladāsīnaṃ  ekatovaṇṭikamālaṃ  harissantipi  harāpessantipi
ubhatovaṇṭikamālaṃ  harissantipi  harāpessantipi  mañjarikaṃ  harissantipi
harāpessantipi  vidhutikaṃ  harissantipi  harāpessantipi vaṭaṃsakaṃ harissantipi
harāpessantipi  āveḷaṃ  1-  harissantipi  harāpessantipi  uracchadaṃ
harissantipi harāpessantipi
   {87.3}  te  kulitthīhi  kuladhītāhi  kulakumārīhi  kulasuṇhāhi
kuladāsīhi  saddhiṃ  ekabhājanepi  bhuñjissanti  ekathālakepi  pivissanti
ekāsanepi  nisīdissanti  ekamañcepi  tuvaṭṭessanti  ekattharaṇāpi
tuvaṭṭessanti ekapāvuraṇāpi 2- tuvaṭṭessanti ekattharaṇapāvuraṇāpi 2-
tuvaṭṭessanti
   {87.4} vikālepi bhuñjissanti majjaṃpi pivissanti mālāgandhavilepanaṃpi
dhāressanti  naccissantipi  gāyissantipi  vādessantipi  lāsessantipi
naccantiyāpi   naccissanti  naccantiyāpi  gāyissanti  naccantiyāpi
vādessanti    naccantiyāpi    lāsessanti    gāyantiyāpi
@Footnote: 1 Po. āvelikaṃ .    2 Po. ...pāpuraṇepi.
Naccissanti gāyantiyāpi gāyissanti gāyantiyāpi vādessanti gāyantiyāpi
lāsessanti  vādentiyāpi  naccissanti  vādentiyāpi  gāyissanti
vādentiyāpi  vādessanti  vādentiyāpi  lāsessanti  lāsentiyāpi
naccissanti  lāsentiyāpi  gāyissanti  lāsentiyāpi  vādessanti
lāsentiyāpi lāsessanti
   {87.5}  aṭṭhapadepi  kīḷissanti dasapadepi kīḷissanti ākāsepi
kīḷissanti  parihārapathepi  kīḷissanti  santikāyapi  kīḷissanti  khalikāyapi
kīḷissanti   ghaṭikāyapi   kīḷissanti   salākahatthenapi   kīḷissanti
akkhenapi  kīḷissanti  paṅkacirenapi  kīḷissanti  vaṅkakenapi  kīḷissanti
mokkhacikāyapi  kīḷissanti  ciṅgulakenapi  kīḷissanti  pattāḷhakenapi
kīḷissanti  rathakenapi  kīḷissanti  dhanukenapi  kīḷissanti  akkharikāyapi
kīḷissanti manesikāyapi kīḷissanti yathāvajjenapi kīḷissanti
   {87.6}  hatthismimpi  sikkhissanti  assasmimpi  sikkhissanti
rathasmimpi sikkhissanti dhanusmimpi sikkhissanti tharusmimpi sikkhissanti
hatthissapi  purato  dhāvissanti  assassapi  purato dhāvissanti rathassapi
purato dhāvissanti dhāvissantipi ādhāvissantipi 1- usseḷhessantipi 2-
apphoṭessantipi 3- nibbujjhissantipi muṭṭhīhipi yujjhissanti
   {87.7}  raṅgamajjhepi  saṅghāṭiṃ  pattharitvā  naccantiṃ  evaṃ
vakkhanti  4-  idha  bhagini  naccassūti  nalāṭikaṃpi  dassanti  5-
vividhaṃpi  anācāraṃ  ācarissanti  yepi  6-  te  manussā  pubbe
saddhā  ahesuṃ  pasannā  tepi  etarahi  assaddhā  appasannā
@Footnote: 1 Po. dhāvissanti ādhāvissantipi vidhāvissantipi. Ma. dhāvissantipi
@ādhāvissantipi. 2 Po. Ma. usselessantipi . 3 Yu. usseḷhissantipi
@appoṭhissantipi. 4 Po. naccissanti evaṃ vadessanti. 5 Po. dassissanti.
@6 Ma. Yu. yepi te ... pāpabhikkhūti ime pāṭhā natthi.
Yānipi  tāni  saṅghassa  pubbe  dānapathāni  tānipi  etarahi
upacchinnāni riñcanti pesalā bhikkhū nivasanti pāpabhikkhū
   {87.8} netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe. Vigarahitvā
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  sārīputtamoggallāne  āmantesi gacchatha tumhe
sārīputtā  kiṭāgiriṃ  gantvā  assajipunabbasukānaṃ  bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ karotha tumhākaṃ ete saddhivihārinoti.
   {87.9} Kathaṃ mayaṃ bhante assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ karoma caṇḍā ca 1-  te bhikkhū pharusāti . tenahi
tumhe  sārīputtā bahukehi bhikkhūhi saddhiṃ gacchathāti . evaṃ bhanteti
kho sārīputtamoggallānā bhagavato paccassosuṃ.
   [88] Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ . paṭhamaṃ assajipunabbasukā
bhikkhū  codetabbā  codetvā  sāretabbā  sāretvā  āpatti
āropetabbā  āpattiṃ  āropetvā  byattena  bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {88.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho ime assajipunabbasukā
bhikkhū  kuladūsakā  pāpasamācārā  imesaṃ  pāpakā  samācārā
dissanti  ceva suyyanti ca kulāni ca imehi duṭṭhāni dissanti ceva
suyyanti  ca  .  yadi  saṅghassa pattakallaṃ saṅgho assajipunabbasukānaṃ
bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ  kareyya  nāssajipunabbasukehi
bhikkhūhi kiṭāgirismiṃ vatthabbanti. Esā ñatti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na vijjati.
   {88.2} Suṇātu me bhante saṅgho ime assajipunabbasukā bhikkhū
kuladūsakā  pāpasamācārā  imesaṃ  pāpakā samācārā dissanti ceva
suyyanti ca kulāni ca imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Saṅgho
assajipunabbasukānaṃ   bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ  karoti
nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  . yassāyasmato
khamati  assajipunabbasukānaṃ  bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammassa
karaṇaṃ  nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {88.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ime  assajipunabbasukā  bhikkhū  kuladūsakā  pāpasamācārā  imesaṃ
pāpakā  samācārā  dissanti  ceva  suyyanti ca kulāni ca imehi
duṭṭhāni  dissanti  ceva  suyyanti  ca  . saṅgho assajipunabbasukānaṃ
bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ  karoti  nāssajipunabbasukehi
bhikkhūhi   kiṭāgirismiṃ   vatthabbanti   .   yassāyasmato  khamati
assajipunabbasukānaṃ    bhikkhūnaṃ   kiṭāgirismā   pabbājanīyakammassa
karaṇaṃ   nāssajipunabbasukehi   bhikkhūhi   kiṭāgirismiṃ   vatthabbanti
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {88.4}  Tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante
saṅgho  ime  assajipunabbasukā  bhikkhū  kuladūsakā  pāpasamācārā
imesaṃ  pāpakā  samācārā  dissanti  ceva suyyanti ca kulāni ca
imehi  duṭṭhāni  dissanti  ceva  suyyanti  ca  .  saṅgho
Assajipunabbasukānaṃ   bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ  karoti
nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  . yassāyasmato
khamati  assajipunabbasukānaṃ  bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammassa
karaṇaṃ  nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {88.5}  Kataṃ  saṅghena  assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kiṭāgirismā
pabbājanīyakammaṃ  nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [89]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  pabbājanīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā
kataṃ  hoti  appaṭipucchā  kataṃ  hoti  appaṭiññāya  kataṃ  hoti
imehi   kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  pabbājanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [90]  Aparehipi  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
kataṃ  hoti  adesanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti  desitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
pabbājanīyakammaṃ adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [91]  Aparehipi  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  acodetvā
Kataṃ  hoti  asāretvā  kataṃ  hoti  āpattiṃ  anāropetvā kataṃ
hoti imehi kho bhikkhave .pe.
   [92] Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
Asammukhā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ hoti
imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  pabbājanīyakammaṃ .pe.
Appaṭipucchā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ
hoti  .pe.  appaṭiññāya  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti
vaggena  kataṃ  hoti  .pe.  anāpattiyā kataṃ hoti adhammena kataṃ
hoti  vaggena  kataṃ  hoti  .pe.  adesanāgāminiyā  āpattiyā
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  .pe.
Desitāya  āpattiyā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena
kataṃ  hoti  .pe.  acodetvā  kataṃ  hoti  adhammena kataṃ hoti
vaggena  kataṃ  hoti  .pe.  asāretvā kataṃ hoti adhammena kataṃ
hoti  vaggena  kataṃ  hoti  .pe.  āpattiṃ  anāropetvā  kataṃ
hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  pabbājanīyakammaṃ  adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
        Adhammakamme dvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [93]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  pabbājanīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā kataṃ hoti
Paṭipucchā kataṃ hoti paṭiññāya kataṃ hoti .pe.
   [94]  Aparehipi  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  āpattiyā  kataṃ
hoti  desanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ hoti adesitāya āpattiyā
kataṃ  hoti  imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [95]  Aparehipi .pe. codetvā kataṃ hoti sāretvā kataṃ
hoti  āpattiṃ  āropetvā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave
tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [96]  Aparehipi  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā  kataṃ
hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho
bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ dhammakammañceva .pe.
   [97]  Aparehipi  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
.pe. paṭipucchā kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi
kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [98]  Aparehipi  .pe.  paṭiññāya  kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti  samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
pabbājanīyakammaṃ dhammakammañceva .pe.
   [99]  Aparehipi  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
.pe. āpattiyā kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti
imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [100]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
.pe.  desanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti dhammena kataṃ hoti
samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi samannāgataṃ
pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [101]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
.pe. adesitāya āpattiyā kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena
kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [102]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
.pe. codetvā kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti
imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [103]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ
.pe. sāretvā kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti
imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ .pe.
   [104] Aparehipi .pe. āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti dhammena
kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
pabbājanīyakammaṃ dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
        Dhammakamme dvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 33-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=661              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=661              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=84&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=84              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5712              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5712              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]