ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [625] Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ   viharataṃ   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  hoti
bhāsitaparikkantaṃ  .  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi amhākaṃ kho
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi aññamaññaṃ
kāressāma 4- siyāpi taṃ adhikaraṇaṃ kakkhaḷatāya vāḷatāya 5- bhedāya
saṃvatteyya kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ.
   [626]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ   viharataṃ   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. tenāti natthi . 2 Yu. bhikkhavetyālapanaṃ na dissati.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 4 Yu. kāreyyāma . 5 Ma. Yu. kakkhaḷattāya vāḷattāya.
Bhāsitaparikkantaṃ . tatra ce bhikkhave 1- bhikkhūnaṃ evaṃ hoti amhākaṃ kho
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi aññamaññaṃ
kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya
saṃvatteyyāti  . anujānāmi bhikkhave evarūpaṃ adhikaraṇaṃ tiṇavatthārakena
vūpasametuṃ.
   [627]  Evañca  pana  bhikkhave  vūpasametabbaṃ  . sabbeheva
ekajjhaṃ  sannipatitabbaṃ  sannipatitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena
saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  amhākaṃ
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ   sace   mayaṃ  imāhi  āpattīhi
aññamaññaṃ  kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya
bhedāya  saṃvatteyya  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  imaṃ
adhikaraṇaṃ  tiṇavatthārakena vūpasameyya ṭhapetvā thullavajjaṃ 2- ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttanti  .  ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  byattena  bhikkhunā
paṭibalena  sako  pakkho  ñāpetabbo  suṇantu  me  āyasmantā
amhākaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ
assāmaṇakaṃ   ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ  sace  mayaṃ  imāhi
āpattīhi   aññamaññaṃ   kāressāma   siyāpi   taṃ   adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhaveti natthi . 2 Yu. thūlavajjaṃ.
Kakkhaḷatāya  vāḷatāya bhedāya saṃvatteyya . yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ
ahaṃ  yā  ceva  āyasmantānaṃ  āpatti  yā  ca  attano
āpatti   āyasmantānañceva  atthāya  attano  ca  atthāya
saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  deseyyaṃ  ṭhapetvā  thullavajjaṃ ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttanti.
   [628]  Athāparesaṃ  ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ byattena bhikkhunā
paṭibalena  sako  pakkho  ñāpetabbo  suṇantu  me  āyasmantā
amhākaṃ  bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ
assāmaṇakaṃ   ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ  sace  mayaṃ  imāhi
āpattīhi  aññamaññaṃ  kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya
vāḷatāya  bhedāya  saṃvatteyya  .  yadāyasmantānaṃ  pattakallaṃ  ahaṃ
yā  ceva  āyasmantānaṃ  āpatti  yā  ca  attano  āpatti
āyasmantānañceva  atthāya  attano  ca  atthāya  saṅghamajjhe
tiṇavatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttanti.
   [629] [1]- Ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {629.1}  suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ   vivādāpannānaṃ   viharataṃ   bahuṃ   assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ   sace   mayaṃ  imāhi  āpattīhi
aññamaññaṃ   kāressāma   siyāpi   taṃ   adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya
vāḷatāya bhedāya saṃvatteyya . yadi saṅghassa pattakallaṃ ahaṃ yā ceva
@Footnote: 1 Ma. athāparesaṃ.
Imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti yā ca attano āpatti imesañceva
āyasmantānaṃ  atthāya attano ca atthāya saṅghamajjhe tiṇavatthārakena
deseyyaṃ  ṭhapetvā  thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  .  esā
ñatti.
   {629.2}  Suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi aññamaññaṃ kāressāma
siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya saṃvatteyya .
Ahaṃ  yā  ceva  imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti  yā ca attano
āpatti  imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya  attano  ca atthāya
saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  desemi  ṭhapetvā  thullavajjaṃ  ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttaṃ  .  yassāyasmato  khamati  amhākaṃ  imāsaṃ  āpattīnaṃ
saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  desanā  ṭhapetvā  thullavajjaṃ  ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {629.3}  Desitā  amhākaṃ  imā  āpattiyo  saṅghamajjhe
tiṇavatthārakena  ṭhapetvā  thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [630]  Athāparesaṃ  ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {630.1}  suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ    sace    mayaṃ    imāhi    āpattīhi
Aññamaññaṃ  kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya
bhedāya  saṃvatteyya  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ yā ceva
imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti yā ca attano āpatti imesañceva
āyasmantānaṃ  atthāya attano ca atthāya saṅghamajjhe tiṇavatthārakena
deseyyaṃ   ṭhapetvā   thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  .
Esā ñatti.
   {630.2}  Suṇātu  me  bhante saṅgho amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ
kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  .  sace  mayaṃ  imāhi  āpattīhi  aññamaññaṃ
kāressāma  siyāpi  taṃ  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷatāya  vāḷatāya  bhedāya
saṃvatteyya  .  ahaṃ  yā  ceva imesaṃ āyasmantānaṃ āpatti yā
ca   attano   āpatti  imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya
attano  ca  atthāya  saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena desemi ṭhapetvā
thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  .  yassāyasmato  khamati amhākaṃ
imāsaṃ  āpattīnaṃ  saṅghamajjhe  tiṇavatthārakena  desanā  ṭhapetvā
thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {630.3}  Desitā  amhākaṃ  imā  āpattiyo  saṅghamajjhe
tiṇavatthārakena  ṭhapetvā  thullavajjaṃ  ṭhapetvā  gihipaṭisaṃyuttaṃ  khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [631]  Evañca  pana  bhikkhave  te  bhikkhū tāhi āpattīhi
vuṭṭhitā  honti  ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttaṃ ṭhapetvā
Diṭṭhāvikammaṃ ṭhapetvā ye na tattha hontīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 330-335. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6728              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6728              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=625&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=54              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่