ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [650]  Vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ . vivādādhikaraṇaṃ
siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ.
   [651] Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ akusalaṃ . idha pana bhikkhave
bhikkhū  akusalacittā  vivadanti  dhammoti  vā  adhammoti  vā .pe.
Duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā  yaṃ  tattha
bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  nānāvādo  aññathāvādo
vipaccatāya  vohāro  medhagaṃ  1-  idaṃ  vuccati  vivādādhikaraṇaṃ
akusalaṃ.
   [652]  Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ . idha pana bhikkhave
bhikkhū  kusalacittā  vivadanti  dhammoti  vā  adhammoti  vā  .pe.
Duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā  yaṃ  tattha
bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  nānāvādo  aññathāvādo
vipaccatāya vohāro medhagaṃ idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ 2-.
   [653]  Tattha  katamaṃ  vivādādhikaraṇaṃ  abyākataṃ  . idha pana
bhikkhave  bhikkhū  bhikkhuṃ  3-  abyākatacittā  vivadanti  dhammoti vā
adhammoti  vā  .pe.  duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā
āpattīti  vā  yaṃ  tattha  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo
nānāvādo  aññathāvādo  vipaccatāya  vohāro  medhagaṃ  1- idaṃ
vuccati vivādādhikaraṇaṃ abyākataṃ.
@Footnote: 1 Yu. medhakaṃ . 2 Ma. Yu. potthakesu paṭhamaṃ kusalaṃ āgataṃ pacchā akusalaṃ āgataṃ.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [654] Anuvādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ . Anuvādādhikaraṇaṃ
siyā kusalaṃsiyā akusalaṃ siyā abyākataṃ.
   [655] Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ akusalaṃ . idha pana bhikkhave
bhikkhū  bhikkhuṃ  akusalacittā anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā
vā  diṭṭhivipattiyā  vā  ājīvavipattiyā  vā  yo tattha anuvādo
anuvadanā   anullapanā  anubhaṇanā  anusampavaṅkatā  abbhussahanatā
anubalappadānaṃ idaṃ vuccati anuvādādhikaraṇaṃ akusalaṃ.
   [656] Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ kusalaṃ . idha pana bhikkhave
bhikkhū  bhikkhuṃ  kusalacittā  anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā
vā  diṭṭhivipattiyā  vā  ājīvavipattiyā  vā  yo tattha anuvādo
anuvadanā   anullapanā  anubhaṇanā  anusampavaṅkatā  abbhussahanatā
anubalappadānaṃ idaṃ vuccati anuvādādhikaraṇaṃ kusalaṃ 1-.
   [657]  Tattha  katamaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ  abyākataṃ . idha pana
bhikkhave  bhikkhū  bhikkhuṃ  abyākatacittā  anuvadanti  sīlavipattiyā  vā
ācāravipattiyā  vā  diṭṭhivipattiyā  vā  ājīvavipattiyā  vā yo
tattha  anuvādo  anuvadanā  anullapanā  anubhaṇanā  anusampavaṅkatā
abbhussahanatā anubalappadānaṃ idaṃ vuccati anuvādādhikaraṇaṃ abyākataṃ.
   [658] Āpattādhikaraṇaṃ akusalaṃ abyākataṃ 2- . āpattādhikaraṇaṃ
siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ natthi āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭhamaṃ kusalaṃ āgataṃ pacchā akusalaṃ āgataṃ . 2 Ma. Yu. āpattādhikaraṇaṃ
@kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ.
   [659]  Tattha  katamaṃ  āpattādhikaraṇaṃ akusalaṃ . yaṃ jānanto
sañjānanto   cecca   abhivitaritvā   vītikkamo  idaṃ  vuccati
āpattādhikaraṇaṃ  akusalaṃ  .  tattha katamaṃ āpattādhikaraṇaṃ abyākataṃ .
Yaṃ  ajānanto  asañjānanto  acecca  anabhivitaritvā  vītikkamo
idaṃ vuccati āpattādhikaraṇaṃ abyākataṃ.
   [660]  Kiccādhikaraṇaṃ  kusalaṃ  akusalaṃ abyākataṃ . kiccādhikaraṇaṃ
siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ.
   [661] Tattha katamaṃ kiccādhikaraṇaṃ akusalaṃ . Yaṃ saṅgho akusalacitto
kammaṃ   karoti   apalokanakammaṃ   ñattikammaṃ   ñattidutiyakammaṃ
ñatticatutthakammaṃ idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ akusalaṃ.
   [662] Tattha katamaṃ kiccādhikaraṇaṃ kusalaṃ . yaṃ saṅgho kusalacitto
kammaṃ  karoti  apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ  ñattidutiyakammaṃ ñatticatutthakammaṃ
idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ kusalaṃ 1-.
   [663]  Tattha  katamaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  abyākataṃ  . yaṃ saṅgho
abyākatacitto  kammaṃ  karoti  apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ
ñatticatutthakammaṃ idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ abyākataṃ.
   [664]  Vivādo  vivādādhikaraṇaṃ vivādo no adhikaraṇaṃ adhikaraṇaṃ
no  vivādo  adhikaraṇaṃ  ceva  vivādo  ca  .  siyā  vivādo
vivādādhikaraṇaṃ  siyā  vivādo  no  adhikaraṇaṃ  siyā  adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭhamaṃ kusalaṃ āgataṃ pacchā akusalaṃ āgataṃ.
No vivādo siyā adhikaraṇañceva vivādo ca.
   [665]  Tattha  katamo  vivādo  vivādādhikaraṇaṃ  . idha pana
bhikkhave  bhikkhū  vivadanti  dhammoti  vā  adhammoti  vā  .pe.
Duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā  yaṃ  tattha
bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  nānāvādo  aññathāvādo
vipaccatāya  vohāro  medhagaṃ  ayaṃ  vivādo vivādādhikaraṇaṃ . tattha
katamo  vivādo  no  adhikaraṇaṃ . mātāpi puttena vivadati puttopi
mātarā  vivadati  pitāpi  puttena  vivadati  puttopi  pitarā
vivadati  bhātāpi  bhātarā  vivadati  bhātāpi  bhaginiyā  vivadati
bhaginīpi  bhātarā  vivadati  sahāyopi  sahāyena  vivadati  ayaṃ
vivādo  no  adhikaraṇaṃ  .  tattha  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  no  vivādo
anuvādādhikaraṇaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  idaṃ  adhikaraṇaṃ  no
vivādo  .  tattha katamaṃ adhikaraṇañceva vivādo ca . vivādādhikaraṇaṃ
adhikaraṇañceva vivādo ca.
   [666]  Anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ  anuvādo  no  adhikaraṇaṃ
adhikaraṇaṃ  no  anuvādo  adhikaraṇañceva  anuvādo  ca  .  siyā
anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ  siyā  anuvādo  no  adhikaraṇaṃ  siyā
adhikaraṇaṃ no anuvādo siyā adhikaraṇañceva anuvādo ca.
   [667]  Tattha  katamo  anuvādo anuvādādhikaraṇaṃ . idha pana
bhikkhave  bhikkhū  bhikkhuṃ  anuvadanti  sīlavipattiyā  vā ācāravipattiyā
Vā  diṭṭhivipattiyā  vā  ājīvavipattiyā  vā  yo tattha anuvādo
anuvadanā   anullapanā  anubhaṇanā  anusampavaṅkatā  abbhussahanatā
anubalappadānaṃ  ayaṃ  anuvādo  anuvādādhikaraṇaṃ  .  tattha  katamo
anuvādo  no  adhikaraṇaṃ  .  mātāpi  puttaṃ  anuvadati  puttopi
mātaraṃ  anuvadati  pitāpi  puttaṃ  anuvadati  puttopi  pitaraṃ  anuvadati
bhātāpi  bhātaraṃ  anuvadati  bhātāpi  bhaginiṃ  anuvadati  bhaginīpi
bhātaraṃ  anuvadati  sahāyopi  sahāyaṃ  anuvadati  ayaṃ  anuvādo  no
adhikaraṇaṃ  .  tattha  katamaṃ adhikaraṇaṃ no anuvādo . āpattādhikaraṇaṃ
kiccādhikaraṇaṃ  vivādādhikaraṇaṃ  idaṃ  adhikaraṇaṃ  no  anuvādo .
Tattha  katamaṃ  adhikaraṇañceva  anuvādo  ca  .  anuvādādhikaraṇaṃ
adhikaraṇañceva anuvādo ca.
   [668]  Āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  āpatti  no  adhikaraṇaṃ
adhikaraṇaṃ  no  āpatti  adhikaraṇañceva  āpatti  ca  .  siyā
āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  siyā  āpatti  no  adhikaraṇaṃ  siyā
adhikaraṇaṃ no āpatti siyā adhikaraṇañceva āpatti ca.
   [669]  Tattha  katamā 1- āpatti āpattādhikaraṇaṃ . pañcapi
āpattikkhandhā    āpattādhikaraṇaṃ    sattapi    āpattikkhandhā
āpattādhikaraṇaṃ  ayaṃ  āpatti  āpattādhikaraṇaṃ  . tattha katamā 2-
āpatti  no  adhikaraṇaṃ  .  sotāpatti samāpatti ayaṃ āpatti no
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. katamaṃ.
Adhikaraṇaṃ  .  tattha  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  no  āpatti . kiccādhikaraṇaṃ
vivādādhikaraṇaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ  idaṃ  adhikaraṇaṃ  no  āpatti .
Tattha  katamaṃ  adhikaraṇañceva  āpatti  ca  .  āpattādhikaraṇaṃ
adhikaraṇañceva āpatti ca.
   [670]  Kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ  adhikaraṇaṃ
no  kiccaṃ  adhikaraṇañceva  kiccañca  .  siyā  kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ
siyā  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ  siyā  adhikaraṇaṃ  no  kiccaṃ  siyā
adhikaraṇañceva kiccañca.
   [671]  Tattha  katamaṃ  kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  .  yā saṅghassa
kiccayatā   karaṇīyatā   apalokanakammaṃ   ñattikammaṃ  ñattidutiyakammaṃ
ñatticatutthakammaṃ  idaṃ  kiccaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  .  tattha  katamaṃ  kiccaṃ
no  adhikaraṇaṃ  .  ācariyakiccaṃ  upajjhāyakiccaṃ  samānupajjhāyakiccaṃ
samānācariyakiccaṃ  idaṃ  kiccaṃ  no  adhikaraṇaṃ . tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ
no  kiccaṃ  .  vivādādhikaraṇaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  idaṃ
adhikaraṇaṃ  no  kiccaṃ  .  tattha  katamaṃ  adhikaraṇañceva  kiccañca .
Kiccādhikaraṇaṃ adhikaraṇañceva kiccañca.
   [672]  Vivādādhikaraṇaṃ  katīhi samathehi sammati . vivādādhikaraṇaṃ
dvīhi samathehi sammati sammukhāvinayena 1- ca yebhuyyasikāya ca. Siyā
vivādādhikaraṇaṃ  ekaṃ  samathaṃ  anāgamma  yebhuyyasikaṃ  ekena samathena
sammeyya  sammukhāvinayenāti  .  siyātissa  vacanīyaṃ . yathākathaṃ viya
@Footnote: 1 Yu. sammukhāvinayena ca.
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhū 1- vivadanti dhammoti vā adhammoti vā
vinayoti  vā  avinayoti  vā  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  vā
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti  vā  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  vā
anāciṇṇaṃ   tathāgatenāti   vā  paññattaṃ  tathāgatenāti  vā
appaññattaṃ  tathāgatenāti  vā  āpattīti  vā  anāpattīti  vā
lahukā  āpattīti  vā  garukā  āpattīti vā sāvasesā āpattīti
vā  anavasesā  āpattīti  vā duṭṭhullā āpattīti vā aduṭṭhullā
āpattīti vā
   {672.1}  te  ce  bhikkhave  bhikkhū  sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena
vūpasantaṃ  .  sammukhāvinayena  .  kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ .
Saṅghasammukhatā dhammasammukhatā vinayasammukhatā puggalasammukhatā.
   {672.2}  Kā  ca  tattha  saṅghasammukhatā . yāvatikā bhikkhū
kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  āhaṭo
hoti  sammukhībhūtā  na  paṭikkosanti  ayaṃ  tattha  saṅghasammukhatā .
Kā  ca  tattha  dhammasammukhatā vinayasammukhatā . yena dhammena yena
vinayena  yena  satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  ayaṃ  tattha
dhammasammukhatā  vinayasammukhatā . kā ca tattha puggalasammukhatā . yo
ca vivadati yena ca vivadati ubho atthapaccatthikā 2- sammukhībhūtā honti
ayaṃ  tattha  puggalasammukhatā  . evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana bhikkhaveti pāṭhadvayaṃ na dissati . 2 Yu. attapaccatthikā.
Kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ  .  chandadāyako  khīyati
khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [673]  Te  ce  bhikkhave  bhikkhū na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ
tasmiṃ  āvāse  vūpasametuṃ  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi yasmiṃ āvāse
bahutarā  1-  bhikkhū  so āvāso gantabbo . te ce bhikkhave
bhikkhū  taṃ  āvāsaṃ  gacchantā  antarāmagge  sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ . kena vūpasantaṃ
sammukhāvinayena  .  kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ  .  saṅghasammukhatā
dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .  kā  ca  tattha
saṅghasammukhatā  .  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā
honti  chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  na
paṭikkosanti ayaṃ tattha saṅghasammukhatā.
   {673.1}  Kā ca tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā . yena
dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati ayaṃ
tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā . kā ca tattha puggalasammukhatā .
Yo ca vivadati yena ca vivadati ubho atthapaccatthitā sammukhībhūtā honti
ayaṃ tattha puggalasammukhatā . evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako
ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ  .  chandadāyako  khīyati  khīyanakaṃ
pācittiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. sambahulā.
   [674] Te ce bhikkhave bhikkhū taṃ āvāsaṃ gacchantā 3- antarāmagge
na  sakkonti  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi
taṃ  āvāsaṃ  gantvā  āvāsikā  bhikkhū  evamassu  vacanīyā  idaṃ
kho  āvuso  adhikaraṇaṃ  evaṃjātaṃ  evaṃsamuppannaṃ sādhāyasmanto 2-
imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasamentu dhammena vinayena satthusāsanena yathāyidaṃ 3-
adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {674.1}  Sace  bhikkhave  āvāsikā bhikkhū vuḍḍhatarā honti
āgantukā  bhikkhū  navakatarā  tehi  bhikkhave  āvāsikehi  bhikkhūhi
āgantukā  bhikkhū  evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto
muhuttaṃ ekamantaṃ hotha yāva mayaṃ mantemāti.
   {674.2} Sace pana bhikkhave āvāsikā bhikkhū navakatarā honti
āgantukā  bhikkhū  vuḍḍhatarā  tehi  bhikkhave  āvāsikehi  bhikkhūhi
āgantukā  bhikkhū  evamassu  vacanīyā  tenahi  tumhe  āyasmanto
muhuttaṃ idheva tāva 4- hotha yāva mayaṃ mantemāti. Sace 5- bhikkhave
āvāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  mantayamānānaṃ  evaṃ  hoti  na  mayaṃ sakkoma
imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  dhammena  vinayena  satthusāsanenāti na taṃ
adhikaraṇaṃ āvāsikehi bhikkhūhi 6- paṭicchitabbaṃ 7- . sace pana bhikkhave
āvāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ mantayamānānaṃ evaṃ hoti sakkoma mayaṃ imaṃ 8-
adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  dhammena  vinayena satthusāsanenāti tehi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. āgacchantā . 2 Ma. Yu. sādhāyasmantā . 3 Ma. Yu. yathayidaṃ . 4 Yu.
@tāvasaddo na dissati . 5 Ma. sace pana . 6 Yu. āvāsikehi bhikkhūhīti padadvayaṃ
@na dissati . 7 Ma. sampaṭicchitabbaṃ . 8 Ma. idaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Āvāsikehi  bhikkhūhi  āgantukā  bhikkhū  evamassu  vacanīyā  sace
tumhe  āyasmanto  amhākaṃ  imaṃ  adhikaraṇaṃ yathājātaṃ yathāsamuppannaṃ
ārocessatha  yathā  ca  mayaṃ  imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasamessāma dhammena
vinayena  satthusāsanena  tathā  suvūpasantaṃ  2-  bhavissati  evaṃ mayaṃ
imaṃ adhikaraṇaṃ paṭicchissāma 3- . no ce tumhe āyasmanto amhākaṃ
imaṃ  adhikaraṇaṃ  yathājātaṃ  yathāsamuppannaṃ  ārocessatha  yathā  ca
mayaṃ  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasamessāma  dhammena  vinayena  satthusāsanena
tathā  na suvūpasantaṃ bhavissati na mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ paṭicchissāmāti .
Evaṃ  supariggahitaṃ  kho  bhikkhave  katvā  āvāsikehi  bhikkhūhi  taṃ
adhikaraṇaṃ paṭicchitabbaṃ 4-.
   {674.3}  Tehi  bhikkhave  āgantukehi  bhikkhūhi  āvāsikā
bhikkhū  evamassu  vacanīyā yathājātaṃ yathāsamuppannaṃ kho 4- mayaṃ imaṃ
adhikaraṇaṃ āyasmantānaṃ ārocessāma sace āyasmanto 5- sakkonti
ettakena vā ettakena vā 6- antarena imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ
dhammena  vinayena  satthusāsanena  tathā suvūpasantaṃ bhavissati evaṃ mayaṃ
imaṃ  adhikaraṇaṃ  āyasmantānaṃ  niyyādessāma  no  ce āyasmanto
sakkonti  ettakena  vā  ettakena  vā antarena imaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ  dhammena  vinayena  satthusāsanena  tathā  na  suvūpasantaṃ
bhavissati  na  mayaṃ  imaṃ  adhikaraṇaṃ  āyasmantānaṃ  niyyādessāma
@Footnote: 1 Yu. vūpasantaṃ . 2 Ma. sampaṭicchissāma . 3 Ma. sampaṭicchitabbaṃ . 4 Ma. Yu.
@khosaddo natthi . 5 Ma. Yu. āyasmantā . 6 Yu. āmeḍitavacanaṃ natthi.
Mayameva  imassa adhikaraṇassa sāmino bhavissāmāti . evaṃ supariggahitaṃ
kho  bhikkhave  katvā  āgantukehi  bhikkhūhi taṃ adhikaraṇaṃ āvāsikānaṃ
bhikkhūnaṃ niyyādetabbaṃ.
   {674.4} Te ce bhikkhave bhikkhū sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ
idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  suvūpasantaṃ  .  kena  vūpasantaṃ .
Sammukhāvinayena  .  kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ  .  saṅghasammukhatā
dhammasammukhatā   vinayasammukhatā   puggalasammukhatā   .pe.   evaṃ
vūpasantaṃ  ce  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ
pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.
   [675] Tehi ce bhikkhave bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne
anantāni 1- ceva bhassāni jāyanti na cetassa 2- bhāsitassa attho
viññāyati  anujānāmi  bhikkhave  evarūpaṃ  adhikaraṇaṃ  ubbāhikāya
vūpasametuṃ   .   dasahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu  ubbāhikāya
sammannitabbo   sīlavā   hoti   pātimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati
ācāragocarasampanno  3-  aṇumattesu  vajjesu bhayadassāvī samādāya
sikkhati  sikkhāpadesu  bahussuto hoti sutadharo sutasanniccayo ye te
dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā  sātthaṃ
sabyañjanaṃ 4- kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti tathārūpāssa 5-
dhammā  bahussutā  honti dhatā 6- vacasā paricitā manasānupekkhitā
@Footnote: 1 Yu. anaggāni . 2 Ma. Yu. na cekassa . 3 Yu. ācārasampanno . 4 Yu. sātthā
@sabyañjanā . 5 Ma. Yu. tathārūpassa . 6 Ma. dhātā.
Diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  ubhayāni  kho panassa pātimokkhāni vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni suvinicchitāni suttaso 1-
anubyañjanaso  vinaye  kho  pana  ṭhito 2- hoti asaṃhiro paṭibalo
hoti  ubho  atthapaccatthike  saññāpetuṃ  nijjhāpetuṃ  pekkhetuṃ
passituṃ  3-  pasādetuṃ  adhikaraṇasamuppādaṃ vūpasametuṃ kusalo 4- hoti
adhikaraṇaṃ  jānāti  adhikaraṇasamudayaṃ  jānāti  adhikaraṇanirodhaṃ  jānāti
adhikaraṇanirodhagāminipaṭipadaṃ   jānāti  anujānāmi  bhikkhave  imehi
dasahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ ubbāhikāya sammannituṃ.
   [676]  Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbo . paṭhamaṃ bhikkhu
yācitabbo yācitvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {676.1} suṇātu me bhante saṅgho amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe
vinicchiyamāne  anantāni  ceva  bhassāni  jāyanti  na  cetassa
bhāsitassa  attho  viññāyati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhuṃ  sammanneyya  ubbāhikāya  imaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Esā ñatti.
   {676.2} Suṇātu me bhante saṅgho amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe
vinicchiyamāne  anantāni ceva bhassāni jāyanti na cetassa bhāsitassa
attho  viññāyati  .  saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhuṃ
sammannati ubbāhikāya imaṃ
@Footnote: 1 Yu. suttato . 2 Ma. Yu. cheko . 3 dassetuṃ.
@4 Ma. Yu. adhikaraṇasamuppādavūpasamanakusalo.
Adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  ca
itthannāmassa  ca  bhikkhuno  sammati  ubbāhikāya  imaṃ  adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {676.3} Sammato saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhu
ubbāhikāya  imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [677] Te ce bhikkhave bhikkhū sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya
vūpasametuṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena
vūpasantaṃ  .  sammukhāvinayena  .  kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ .
Dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ  vūpasantaṃ
ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   [678] Tehi ce bhikkhave bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne
tatrassa  1-  bhikkhu  dhammakathiko  tassa  neva  suttaṃ āgataṃ hoti
no  suttavibhaṅgo  so  atthaṃ  asallakkhento  byañjanacchāyāya
atthaṃ  paṭibāhati  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  te  bhikkhū
ñāpetabbā
   {678.1}  suṇantu  me  āyasmantā  ayaṃ itthannāmo bhikkhu
dhammakathiko  imassa  neva  suttaṃ āgataṃ hoti 2- no suttavibhaṅgo
so  atthaṃ  asallakkhento  byañjanacchāyāya  atthaṃ  paṭibāhati .
Yadāyasmantānaṃ  pattakallaṃ  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  vuṭṭhāpetvā avasesā
@Footnote: 1 Ma. tatrāssa . 2 Yu. hotīti na paññāyati.
Imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasameyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū taṃ bhikkhuṃ
vuṭṭhāpetvā  sakkonti  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  idaṃ  vuccati
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  . kena vūpasantaṃ . sammukhāvinayena .
Kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ  .  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā
puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ  vūpasantaṃ  ce  bhikkhave  adhikaraṇaṃ
kārako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   [679] Tehi ce bhikkhave bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne
tatrassa  bhikkhu  dhammakathiko  tassa  suttaṃ hi kho āgataṃ hoti no
suttavibhaṅgo  so  atthaṃ  asallakkhento  byañjanacchāyāya  atthaṃ
paṭibāhati byattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā
   {679.1}  suṇantu  me  āyasmantā  ayaṃ itthannāmo bhikkhu
dhammakathiko  imassa suttaṃ hi kho āgataṃ hoti no suttavibhaṅgo so
atthaṃ   asallakkhento  byañjanacchāyāya  atthaṃ  paṭibāhati  .
Yadāyasmantānaṃ   pattakallaṃ   itthannāmaṃ   bhikkhuṃ   vuṭṭhāpetvā
avasesā  imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasameyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū
taṃ  bhikkhuṃ  vuṭṭhāpetvā sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ idaṃ vuccati
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  . kena vūpasantaṃ . sammukhāvinayena .
Kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ  .  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā
puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako
ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   [680]  Te  ce  bhikkhave  bhikkhū na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ
Ubbāhikāya  vūpasametuṃ  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi taṃ adhikaraṇaṃ saṅghassa
niyyādetabbaṃ  na  mayaṃ  bhante  sakkoma  imaṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya
vūpasametuṃ  saṅgho  va  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametūti  .  anujānāmi
bhikkhave  evarūpaṃ  adhikaraṇaṃ  yebhuyyasikāya  vupasametuṃ . pañcahaṅgehi
samannāgato   bhikkhu  salākagāhāpako  sammannitabbo  yo  na
chandāgatiṃ  gaccheyya  na  dosāgatiṃ  gaccheyya  na  mohāgatiṃ
gaccheyya  na  bhayāgatiṃ  gaccheyya  gahitāgahitañca  jāneyya  .pe.
Sammato  saṅghena  itthannāmo  bhikkhu  salākagāhāpako  khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {680.1} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā salākā gāhāpetabbā 1-.
Yathā bahutarā bhikkhū dhammavādino vadenti tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ
idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena  vūpasantaṃ .
Sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ .
Saṅghasammukhatā   dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .
Kā  ca  tattha  saṅghasammukhatā  .  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā
te  āgatā  honti  chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti sammukhībhūtā
na  paṭikkosanti  ayaṃ  tattha  saṅghasammukhatā  .  kā  ca  tattha
dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  .  yena dhammena yena vinayena yena
satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  ayaṃ  tattha  dhammasammukhatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāhetabbā.
Vinayasammukhatā  .  kā  ca tattha puggalasammukhatā . yo ca vivadati
yena  ca  vivadati  ubho  atthapaccatthikā  sammukhībhūtā  honti  ayaṃ
tattha  puggalasammukhatā  .  kā  ca  tattha  yebhuyyasikāya  . yā
yebhuyyasikāya  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ upagamanaṃ ajjhupagamanaṃ adhivāsanā
appaṭikkosanā  ayaṃ  tattha  yebhuyyasikāya  .  evaṃ  vūpasantaṃ ce
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ .
Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyanti.
   [681] Tena kho pana samayena sāvatthiyā evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ
adhikaraṇaṃ  hoti  . athakho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  assosuṃ  kho  amukasmiṃ  kira  āvāse sambahulā
therā viharanti bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
paṇḍitā  viyattā  medhāvino  lajjino  kukkuccakā  sikkhākāmā
te  ce  therā  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasameyyuṃ  dhammena  vinayena
satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.1} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā te there etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante therā imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasamentu  dhammena  vinayena  satthusāsanena  yathāyidaṃ
adhikaraṇaṃ  suvūpasantaṃ  assāti . athakho te therā yathā sāvatthiyā
saṅghena  adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathāsuvūpasantaṃ  1-  tathā  taṃ adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathāvūpasantanti.
Vūpasamesuṃ  .  athakho  te  bhikkhū  asantuṭṭhā  sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  sambahulānaṃ  therānaṃ  adhikaraṇavūpasamanena
assosuṃ kho amukasmiṃ kira āvāse tayo therā viharanti .pe. Dve
therā  viharanti  .pe. eko thero viharati bahussuto āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako sikkhākāmo so ce thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyya dhammena
vinayena satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.2} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā taṃ theraṃ etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante thero imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametu  dhammena  vinayena satthusāsanena yathāyidaṃ adhikaraṇaṃ
suvūpasantaṃ  assāti  . athakho so thero yathā sāvatthiyā saṅghena
adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathā  sambahulehi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā
tīhi  therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā dvīhi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ
yathāsuvūpasantaṃ yathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamesi.
   {681.3}  Athakho  te  bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  sambahulānaṃ  therānaṃ  adhikaraṇavūpasamanena
asantuṭṭhā tiṇṇaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā dvinnaṃ therānaṃ
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  ekassa  therassa  adhikaraṇavūpasamanena
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavato  etamatthaṃ
Ārocesuṃ . nīhatametaṃ bhikkhave adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpasantaṃ 1-.
Anujānāmi  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  saññattiyā  tayo  salākagāhe
gūḷhakaṃ  sakaṇṇajappakaṃ  vivaṭakaṃ  .  kathañca  bhikkhave  gūḷhako
salākagāho  hoti  .  tena  salākagāhāpakena bhikkhunā salākāyo
vaṇṇāvaṇṇāyo  katvā  ekeko  2- bhikkhu upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  ayaṃ  evaṃvādissa  salākā  ayaṃ  evaṃvādissa  salākā
yaṃ  icchasi  taṃ  gaṇhāhīti  .  gahite  vattabbo  mā ca kassaci
dassehīti  .  sace  jānāti  adhammavādī  bahutarāti  duggahoti
paccukkaḍḍhitabbaṃ  .  sace  jānāti  dhammavādī  bahutarāti  suggahoti
sāvetabbaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave gūḷhako salākagāho hoti .
Kathañca bhikkhave sakaṇṇajappako salākagāho hoti.
   {681.4} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā ekamekassa bhikkhuno
upakaṇṇake  ārocetabbaṃ  ayaṃ evaṃvādissa salākā ayaṃ evaṃvādissa
salākā yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhīti . gahite vattabbo mā ca kassaci
ārocehīti  .  sace  jānāti  adhammavādī  bahutarāti  duggahoti
paccukkaḍḍhitabbaṃ  .  sace  jānāti  dhammavādī  bahutarāti  suggahoti
sāvetabbaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  sakaṇṇajappako  salākagāho
hoti  .  kathañca  bhikkhave  vivaṭako  salākagāho  hoti . sace
jānāti  dhammavādī  bahutarāti  vissaṭṭheneva  vivaṭena  salākagāhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. suvūpasantanti . 2 Ma. Yu. ekameko.
Gāhetabbā  1-  evaṃ  kho  bhikkhave vivaṭako salākagāho hoti
ime kho bhikkhave tayo salākagāhāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 343-361. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6986              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6986              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=650&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=56              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่