ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [105] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako bālo hoti abyatto
āpattibahulo   anapadāno   gihisaṃsaṭṭho   viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [106]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya  adhisīle  sīlavipanno
hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [107]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya  buddhassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho
pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [108]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya  kāyikena  davena
samannāgato hoti vācasikena davena samannāgato hoti kāyikavācasikena
davena  samannāgato  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [109]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya kāyikena anācārena
samannāgato  hoti  vācasikena  anācārena  samannāgato  hoti
kāyikavācasikena  anācārena  samannāgato hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ
kareyya.
   [110]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya kāyikena upaghātikena
samannāgato  hoti  vācasikena  upaghātikena  samannāgato  hoti
kāyikavācasikena  upaghātikena  samannāgato hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ
kareyya.
   [111]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ  kareyya kāyikena micchājīvena
samannāgato  hoti  vācasikena  micchājīvena  samannāgato  hoti
Kāyikavācasikena  micchājīvena  samannāgato hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ
kareyya.
   [112] Tiṇṇaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ
kareyya  eko  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako  vivādakārako
bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  eko  bālo hoti abyatto
āpattibahulo  anapadāno  eko  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno
saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [113]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pabbājanīyakammaṃ  kareyya  eko  adhisīle  sīlavipanno  hoti eko
ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  eko  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho
pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [114]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pabbājanīyakammaṃ  kareyya  eko  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imesaṃ
kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ
kareyya.
   [115]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
Pabbājanīyakammaṃ  kareyya  eko  kāyikena  davena  samannāgato
hoti  eko  vācasikena  davena  samannāgato  hoti  eko
kāyikavācasikena  davena  samannāgato  hoti  imesaṃ  kho  bhikkhave
tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [116]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pabbājanīyakammaṃ  kareyya  eko  kāyikena  anācārena samannāgato
hoti  eko  vācasikena  anācārena  samannāgato  hoti  eko
kāyikavācasikena  anācārena  samannāgato hoti imesaṃ kho bhikkhave
tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [117]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pabbājanīyakammaṃ  kareyya  eko  kāyikena  upaghātikena samannāgato
hoti  eko  vācasikena  upaghātikena  samannāgato  hoti  eko
kāyikavācasikena  upaghātikena  samannāgato hoti imesaṃ kho bhikkhave
tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
   [118]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
pabbājanīyakammaṃ  kareyya  eko  kāyikena  micchājīvena samannāgato
hoti  eko  vācasikena  micchājīvena  samannāgato  hoti  eko
kāyikavācasikena  micchājīvena  samannāgato hoti imesaṃ kho bhikkhave
tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya.
        Ākaṅkhamānacuddasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [119] Pabbājanīyakammakatena bhikkhave bhikkhunā sammā vattitabbaṃ.
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na nissayo  dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati  sāditabbā
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena
pabbājanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  sā  āpatti  na āpajjitabbā aññā
vā  tādisikā  tato  vā pāpiṭṭhatarā kammaṃ na garahitabbaṃ kammikā
na  garahitabbā  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho  ṭhapetabbo
na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo
paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo  na  codetabbo  na
sāretabbo na bhikkhū bhikkhūhi sampayojetabbanti.
       Pabbājanīyakamme aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [120]  Athakho  sārīputtamoggallānappamukho bhikkhusaṅgho kiṭāgiriṃ
gantvā  assajipunabbasukānaṃ  bhikkhūnaṃ  kiṭāgirismā  pabbājanīyakammaṃ
akāsi  nāssajipunabbasukehi  bhikkhūhi  kiṭāgirismiṃ  vatthabbanti .
Te saṅghena pabbājanīyakammakatā na sammā vattanti na lomaṃ pātenti
na  netthāraṃ  vattanti  bhikkhū  na khamāpenti akkosanti paribhāsanti
chandagāmitā   dosagāmitā   mohagāmitā  bhayagāmitā  pāpenti
pakkamantipi vibbhamantipi ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena
pabbājanīyakammakatā  na  sammā  vattissanti  na  lomaṃ  pātessanti
Na  netthāraṃ  vattissanti  bhikkhū  na  khamāpessanti  akkosissanti
paribhāsissanti  chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā  bhayagāmitā
pāpessanti  pakkamissantipi  vibbhamissantipīti  .  athakho  te  bhikkhū
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [121] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi saccaṃ kira bhikkhave assajipunabbasukā
bhikkhū  saṅghena  pabbājanīyakammakatā  na  sammā  vattanti  na lomaṃ
pātenti  na  netthāraṃ  vattanti  bhikkhū  na khamāpenti akkosanti
paribhāsanti  chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā pāpenti
pakkamantipi  vibbhamantipīti  . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
ananucchavikaṃ  bhikkhave  tesaṃ  moghapurisānaṃ  .pe. kathaṃ hi nāma te
bhikkhave  moghapurisā saṅghena pabbājanīyakammakatā na sammā vattissanti
na lomaṃ pātessanti na netthāraṃ vattissanti bhikkhū na khamāpessanti
akkosissanti  paribhāsissanti  chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā
bhayagāmitā   pāpessanti   pakkamissantipi   vibbhamissantipi  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  saṅgho  pabbājanīyakammaṃ
[1]- Paṭippassambhetu 2-.
   [122]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  upasampādeti  nissayaṃ  deti
@Footnote: 1 nakāro naṭṭho bhaveyya . 2 po ... saṅghena pabbājanīyakammaṃ (na)
@paṭippassambhetabbaṃ.
Sāmaṇeraṃ   upaṭṭhāpeti  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [123]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena
pabbājanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  āpajjati  aññaṃ  vā
tādisikaṃ   tato   vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  garahati  kammike
garahati  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [124] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ
na    paṭippassambhetabbaṃ   pakatattassa   bhikkhuno   uposathaṃ
ṭhapeti  pavāraṇaṃ  ṭhapeti  savacanīyaṃ  karoti  anuvādaṃ  paṭṭhapeti
okāsaṃ  kāreti  codeti  sāreti  bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti
imehi   kho   bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
     Pabbājanīyakamme napaṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [125]  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na  upasampādeti  na  nissayaṃ
deti  na  sāmaṇeraṃ  upaṭṭhāpeti  na  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati
sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati  imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
Samannāgatassa bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [126]  Aparehipi  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ   paṭippassambhetabbaṃ   yāya  āpattiyā  saṅghena
pabbājanīyakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  nāpajjati  aññaṃ  vā
tādisikaṃ  tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  na  garahati  kammike  na
garahati  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
   [127]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ
ṭhapeti  na pavāraṇaṃ ṭhapeti na savacanīyaṃ karoti na anuvādaṃ paṭṭhapeti
na okāsaṃ kāreti na codeti na sāreti na bhikkhū bhikkhūhi sampayojeti
imehi   kho   bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
    Pabbājanīyakamme paṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [128]  Evañca  pana  bhikkhave  paṭippassambhetabbaṃ  . tena
bhikkhave  pabbājanīyakammakatena  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante
saṅghena  pabbājanīyakammakato  sammā  vattāmi  lomaṃ  pātemi
netthāraṃ  vattāmi  pabbājanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācāmīti .
Dutiyampi  yācitabbā  .  tatiyampi  yācitabbā . byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {128.1}  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
saṅghena   pabbājanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  pabbājanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .
Yadi   saṅghassa   pattakallaṃ   saṅgho   itthannāmassa  bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambheyya. Esā ñatti.
   {128.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
saṅghena  pabbājanīyakammakato  sammā  vattati lomaṃ pāteti netthāraṃ
vattati   pabbājanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho
itthannāmassa   bhikkhuno   pabbājanīyakammaṃ   paṭippassambheti  .
Yassāyasmato   khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  pabbājanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {128.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ  vadāmi  .  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo
bhikkhu  saṅghena  pabbājanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  pabbājanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .
Saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambheti .
Yassāyasmato   khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  pabbājanīyakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {128.4}  Paṭippassaddhaṃ  1-  saṅghena  itthannāmassa bhikkhuno
pabbājanīyakammaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
@Footnote: 1 Po. paṭippassambhitaṃ.
         Pabbājanīyakammaṃ tatiyaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 48-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=975              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=975              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=105&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=6              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]