ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [217]  Tena  kho  pana  samayena  saṅghassa  suttaṃ uppannaṃ
Hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave suttaṃ 1-
mañcaṃ  veṭhetunti  2-  .  aṅgāni bahuṃ suttaṃ pariyādiyanti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  aṅge  vijjhitvā aṭṭhapadakaṃ veṭhetunti 2- .
Coḷakaṃ uppannaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave cimilikaṃ kātunti . tūlikā uppannā hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  vijaṭetvā  bimbohanaṃ  kātuṃ  tīṇi tūlāni rukkhatūlaṃ latātūlaṃ
poṭakītūlanti.
   [218] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū aḍḍhakāyikāni
bimbohanāni  dhārenti . manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave aḍḍhakāyikāni
bimbohanāni  dhāretabbāni  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi bhikkhave sīsappamāṇaṃ bimbohanaṃ kātunti.
   [219] Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti.
Manussā  mahāmattānaṃ  atthāya  bhisiyo  paṭiyādenti  uṇṇabhisiṃ
coḷabhisiṃ  vākabhisiṃ  tiṇabhisiṃ  paṇṇabhisiṃ  . te vītivatte samajje chaviṃ
uppāṭetvā  3-  haranti . addasaṃsu 4- kho bhikkhū samajjaṭṭhāne
bahuṃ  uṇṇampi  coḷampi 5- vākampi tiṇampi paṇṇampi chaḍḍitaṃ 6- .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. vedhetunti. Yu. vetunti. 3 Ma. Yu.
@opāṭetvā. 4 Ma. Yu. addasāsuṃ. 5 Ma. coḷakampi. 6 Yu. chaḍḍitāni.
Disvāna  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave pañca
bhisiyo uṇṇabhisiṃ coḷabhisiṃ vākabhisiṃ tiṇabhisiṃ paṇṇabhisinti.
   [220] Tena kho pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhārikaṃ 1-
dussaṃ  uppannaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave bhisiṃ onaddhitunti 2-.
   [221] Tena kho pana samayena bhikkhū mañcabhisiṃ pīṭhe saṃharanti 3-
pīṭhabhisiṃ  mañce  saṃharanti . bhisiyo paribhijjanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  onaddhamañcaṃ  onaddhapīṭhanti .
Ullokaṃ akaritvā santharanti 4- . heṭṭhato nippāṭenti 5- .pe.
Anujānāmi  bhikkhave ullokaṃ karitvā santharitvā bhisiṃ onaddhitunti .
Chaviṃ uppāṭetvā haranti .pe. anujānāmi bhikkhave phositunti 6-.
Harantiyeva  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  bhittikammanti . harantiyeva
.pe. Anujānāmi bhikkhave hatthabhittinti 7-.
   [222] Tena kho pana samayena titthiyānaṃ seyyāyo setavaṇṇāyo
honti  .  kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  .  gerukaparikammakatā  bhitti .
Bahū  manussā  seyyāpekkhakā  gacchanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  vihāre  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. senāsanaparikkhāradussaṃ. 2 Ma. Yu. onandhitunti. 3 Ma. santharanti.
@4 Yu. saṃharanti. 5 Ma. Yu. nipphaṭanti. 6 Ma. posetunti. Yu. positunti.
@7 Ma. Yu. bhattikammanti.
Gerukaparikammanti.
   [223]  Tena  kho pana samayena pharusāya bhittiyā setavaṇṇo
na  nipatati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 1- setavaṇṇaṃ nipātetunti .
Setavaṇṇo  anibandhanīyo  hoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  saṇhamattikaṃ  datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā
setavaṇṇaṃ  nipātetunti  .  setavaṇṇo  anibandhanīyo  hoti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave ikkāsaṃ piṭṭhamaddanti.
   [224]  Tena kho pana samayena pharusāya bhittiyā gerukā na
nipatati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
thusapiṇḍaṃ  datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā  gerukaṃ  nipātetunti .
Gerukā  anibandhanīyā  hoti  .pe. anujānāmi bhikkhave kuṇḍakamattikaṃ
datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā  gerukaṃ  nipātetunti  .  gerukā
anibandhanīyā  hoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave sāsapakuṭaṃ 2- sitthatelakanti . accussannaṃ hoti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave coḷakena paccuddharitunti.
   [225]  Tena  kho  pana samayena pharusāya bhūmiyā kāḷavaṇṇo
na  nipatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya
paṭibāhetvā  kāḷavaṇṇaṃ  nipātetunti  .  kāḷavaṇṇo  anibandhanīyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭibāhitvā. 2 Ma. sāsapakuṭṭaṃ. Yu. sāsapakuḍḍaṃ.
Hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
laṇḍumattikaṃ   1-  datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā  kāḷavaṇṇaṃ
nipātetunti  .  kāḷavaṇṇo  anibandhanīyo  hoti  .  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave ikkāsaṃ kasāvanti.
   [226]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiyā bhikkhū vihāre
paṭibhāṇacittaṃ 2- kārāpenti itthīrūpakaṃ purisarūpakaṃ. Manussā vihāracārikaṃ
āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi gihī kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  paṭibhāṇacittaṃ  kārāpetabbaṃ  itthīrūpakaṃ  purisarūpakaṃ  yo
kārāpeyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  mālākammaṃ
latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikanti.
   [227] Tena kho pana samayena vihārā nīcavatthukā honti .
Udakena  otthariyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ dārucayanti.
Ārohantā  vihaññanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave tayo sopāṇe
iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ   dārusopāṇanti  .  ārohantā
paripatanti .pe. Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [228] Tena kho pana samayena vihārā āḷakamandā pākaṭā 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaṇḍumattikaṃ. 2 Ma. Yu. paṭibhānacittaṃ. 3 ayaṃ pāṭho na dissati.
Honti . bhikkhū hiriyanti nipajjituṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi   bhikkhave  tirokaraṇinti  .  tirokaraṇiṃ  ukkhipitvā
olokenti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave  aḍḍhakuḍḍakanti  .  aḍḍhakuḍḍakā  uparito  olokenti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave tayo gabbhe
sivikāgabbhaṃ nāḷikāgabbhaṃ hammiyagabbhanti.
   [229] Tena kho pana samayena bhikkhū khuddake vihāre majjhe
gabbhaṃ karonti . upacāro na hoti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave khuddake vihāre ekamantaṃ gabbhaṃ kātuṃ mahallake
majjheti.
   [230] Tena kho pana samayena vihārassa kuḍḍapādo jirati .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave kulaṅkapādakanti.
Vihārassa  kuḍḍo  ovassati .pe. anujānāmi bhikkhave parittāṇakiṭikaṃ
uddhāsudhanti 1-.
   [231] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno tiṇacchadanā
ahi  khandhe  papati . so bhiṃto vissaramakāsi . bhikkhū upadhāvitvā
taṃ  bhikkhuṃ  etadavocuṃ  kissa  tvaṃ āvuso vissaramakāsīti . athakho
so  bhikkhūnaṃ  2-  etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave vitānanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uddhasudhanti. 2 Yu. so bhikkhu bhikkhūnaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 92-97. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1843              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1843              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=217&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=30              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]