ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [232]  Tena kho pana samayena bhikkhū mañcapādepi pīṭhapādepi
thavikāyo  laggenti  .  undūrehipi upacikāhipi khajjanti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave bhittikhīlaṃ nāgadantakanti.
   [233]  Tena  kho pana samayena bhikkhū mañcepi pīṭhepi cīvaraṃ
nikkhipanti . cīvaraṃ paribhijjati 1- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave vihāre 2- cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [234]  Tena  kho pana samayena vihārā anālindakā honti
appaṭisaraṇā  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave  ālindaṃ  paghanaṃ  pakuṭṭaṃ 3- osārakinti 4- . ālindā
pākaṭā  honti  .  bhikkhū  hiriyanti  nipajjituṃ  .pe.  anujānāmi
bhikkhave saṃsaraṇakiṭikaṃ ugghāṭanakiṭikanti.
   [235] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse bhattavissaggaṃ
karontā  sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave upaṭṭhānasālanti . upaṭṭhānasālā
nīcavatthukā  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  .  cayo paripatati .pe. anujānāmi
bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti .
Ārohantā  vihaññanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave tayo sopāṇe
iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ   dārusopāṇanti  .  ārohantā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paribhijjiti. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Ma. Yu. pakuṭaṃ.
@4 Ma. osārakanti. Yu. osarakanti.
Paripatanti   .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .
Upaṭṭhānasālāya  tiṇacuṇṇaṃ  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ogumbetvā   ullittāvalittaṃ   kātuṃ   setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ
gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ  makaradantakaṃ  pañcapaṭikaṃ  cīvaravaṃsaṃ
cīvararajjunti.
   [236] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse chamāyaṃ cīvaraṃ
pattharanti  .  cīvaraṃ  paṃsukitaṃ  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ajjhokāse  cīvaravaṃsaṃ  cīvararajjunti  .pe.  pānīyaṃ otappati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  pānīyasālaṃ  pānīyamaṇḍapanti  .  pānīyasālā
nīcavatthukā  hoti  . udakena otthariyati .pe. anujānāmi bhikkhave
uccavatthukaṃ  kātunti  .  cayo  paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave
cinituṃ  tayo  caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ dārucayanti . ārohantā
vihaññanti  .pe.  anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .  pānīyasālāya  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ  pañcapaṭikaṃ  cīvaravaṃsaṃ  cīvararajjunti  .  pānīyabhājanaṃ  na
saṃvijjati .pe. Anujānāmi bhikkhave pānīyasaṅkhaṃ pānīyasarāvakanti.
   [237]  Tena  kho pana samayena vihārā aparikkhittā honti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ
silāpākāraṃ  dārupākāranti . koṭṭhako na hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave koṭṭhakanti . koṭṭhako nīcavatthuko hoti. Udakena otthariyati
.pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti . koṭṭhakassa kavāṭaṃ
na  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ
uttarapāsakaṃ   aggaḷavaṭṭiṃ   kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  koṭṭhake  1-  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ pañcapaṭikanti.
   [238] Tena kho pana samayena pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti. Bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave marumbaṃ upakiritunti . na
pariyāpuṇanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  padarasilaṃ  nikkhipitunti .
Udakaṃ santiṭṭhati .pe. Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti.
   [239]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū pariveṇe tahaṃ tahaṃ
aggiṭṭhānaṃ  karonti  .  pariveṇaṃ  uklāpaṃ  2- hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  ekamantaṃ aggisālaṃ
@Footnote: 1 Yu. koṭṭhakā. 2 Ma. Yu. ukkalāpaṃ.
Kātunti . aggisālā nīcavatthukā hoti . udakena otthariyati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ
dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe.  anujānāmi bhikkhave
tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ  silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti .
Ārohantā paripatanti .pe. Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   {239.1} Aggisālāya kavāṭaṃ na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave
kavāṭaṃ  piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ  uttarapāsakaṃ  aggaḷavaṭṭiṃ  kapisīsakaṃ
sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ  āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .
Aggisālāya   tiṇacuṇṇaṃ  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ogumbetvā   ullittāvalittaṃ   kātuṃ   setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ
gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ   makaradantakaṃ   pañcapaṭikaṃ
cīvaravaṃsaṃ cīvarajjunti . ārāmo aparikkhitto hoti . Ajakāpi pasukāpi
uparope  viheṭhenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  parikkhipituṃ  tayo  vaṭe veḷuvaṭaṃ kaṇṭakavaṭaṃ 1- parikhanti .
Koṭṭhako na hoti . tatheva ajakāpi pasukāpi uparope viheṭhenti.
Anujānāmi  bhikkhave  koṭṭhakaṃ  apesiṃ yamakakavāṭaṃ toraṇaṃ palighanti .
Koṭṭhake 2- tiṇacuṇṇaṃ paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā
ullittāvalittaṃ   kātuṃ   setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāṭe veḷuvāṭaṃ kaṇṭakāvāṭaṃ. Ma. kaṇṭakavāṭaṃ. 2 Yu. koṭṭhakā.
Mālākammaṃ  latākammaṃ  makaradantakaṃ  pañcapaṭikanti  .  ārāmo
cikkhallo  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave marumbaṃ upakiritunti .
Na  pariyāpuṇanti  .pe.  anujānāmi bhikkhave padarasilaṃ nikkhipitunti .
Udakaṃ santiṭṭhati .pe. Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti.
   [240] Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro
saṅghassa   atthāya  sudhāmattikālepanaṃ  pāsādaṃ  kārāpetukāmo
hoti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kiṃ  nu kho bhagavatā chadanaṃ
anuññātanti  1-  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave   pañca   chadanāni  iṭṭhakāchadanaṃ  silāchadanaṃ  sudhāchadanaṃ
tiṇacchadanaṃ paṇṇacchadananti.
         Bhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ. 2-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 98-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1944              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1944              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=232&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=31              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com