ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [296] Tena kho pana samayena bhikkhū sabbaṃ vihāraṃ 1- navakammaṃ
denti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . na bhikkhave sabbe
vihāre navakammaṃ dātabbaṃ 2- yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [297] Tena kho pana samayena bhikkhū ekassa dve navakamme 3-
denti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave ekassa
dve dātabbā yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [298] Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā aññaṃ
vāsenti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave navakammaṃ
gahetvā añño vāsetabbo yo vāseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [299]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū navakammaṃ gahetvā
@Footnote: 1 Ma. sabbe vihāre. 2 Yu. na bhikkhave sabbo vihāro navakammaṃ dātabbo.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Saṅghikaṃ  paṭibāhanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
navakammaṃ  gahetvā  saṅghikaṃ  paṭibāhitabbaṃ  yo  paṭibāheyya āpatti
dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave ekaṃ varaseyyaṃ gahetunti.
   [300] Tena kho pana samayena bhikkhū nissīme ṭhitassa navakammaṃ
denti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave nissīme
ṭhitassa navakammaṃ dātabbaṃ yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [301]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū navakammaṃ gahetvā
sabbakālaṃ paṭibāhanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
navakammaṃ  gahetvā  sabbakālaṃ  paṭibāhitabbaṃ  yo  paṭibāheyya
āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  vassānaṃ temāsaṃ paṭibāhituṃ
utukālaṃ na paṭibāhitunti.
   [302] Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā pakkamantipi
vibbhamantipi   kālaṃpi  karonti  sāmaṇerāpi  paṭijānanti  sikkhaṃ
paccakkhātakāpi    paṭijānanti    antimavatthuṃ    ajjhāpannakāpi
paṭijānanti   ummattakāpi   paṭijānanti  khittacittāpi  paṭijānanti
vedanaṭṭāpi  paṭijānanti  āpattiyā adassane ukkhittakāpi paṭijānanti
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhittakāpi  paṭijānanti  pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge   ukkhittakāpi  paṭijānanti  paṇḍakāpi  paṭijānanti
theyyasaṃvāsakāpi   paṭijānanti   titthiyapakkantakāpi   paṭijānanti
tiracchānagatāpi  paṭijānanti  mātughātakāpi  paṭijānanti  pitughātakāpi
Paṭijānanti  arahantaghātakāpi  paṭijānanti  bhikkhunīdūsakāpi  paṭijānanti
saṅghabhedakāpi    paṭijānanti    lohituppādakāpi    paṭijānanti
ubhatobyañjanakāpi paṭijānanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [303] Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pakkamati .
Mā  saṅghassa  hāyīti  aññassa dātabbaṃ . idha pana bhikkhave bhikkhu
navakammaṃ  gahetvā  vibbhamati  kālaṃ  karoti  sāmaṇero  paṭijānāti
sikkhaṃ  paccakkhātako  paṭijānāti  antimavatthuṃ ajjhāpannako paṭijānāti
ummattako   paṭijānāti   khittacitto   paṭijānāti   vedanaṭṭo
paṭijānāti  āpattiyā  adassane  ukkhittako  paṭijānāti āpattiyā
appaṭikamme  ukkhittako  paṭijānāti pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhittako   paṭijānāti   paṇḍako   paṭijānāti  theyyasaṃvāsako
paṭijānāti  titthiyapakkantako  paṭijānāti  tiracchānagato  paṭijānāti
mātughātako  paṭijānāti  pitughātako  paṭijānāti  arahantaghātako
paṭijānāti   bhikkhunīdūsako   paṭijānāti  saṅghabhedako  paṭijānāti
lohituppādako  paṭijānāti  ubhatobyañjanako  paṭijānāti  .  mā
saṅghassa hāyīti aññassa dātabbaṃ.
   [304]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā vippakate
pakkamati  .  mā  saṅghassa  hāyīti  aññassa dātabbaṃ . idha pana
bhikkhave  bhikkhu  navakammaṃ  gahetvā  vippakate  vibbhamati  .  kālaṃ
karoti  .pe.  ubhatobyañjanako  paṭijānāti  .  mā  saṅghassa
Hāyīti aññassa dātabbaṃ.
   [305]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite
pakkamati tassevetaṃ.
   [306]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite
vibbhamati  kālaṃ  karoti  sāmaṇero  paṭijānāti  sikkhaṃ paccakkhātako
paṭijānāti antimavatthuṃ ajjhāpannako paṭijānāti. Saṅgho sāmī.
   [307]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite
ummattako  paṭijānāti  khittacitto  paṭijānāti vedanaṭṭo paṭijānāti
āpattiyā  adassane  ukkhittako  paṭijānāti āpattiyā appaṭikamme
ukkhittako  paṭijānāti  pāpikāya  diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako
paṭijānāti tassevetaṃ.
   [308]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite
paṇḍako  paṭijānāti  theyyasaṃvāsako  paṭijānāti  titthiyapakkantako
paṭijānāti   tiracchānagato  paṭijānāti  mātughātako  paṭijānāti
pitughātako  paṭijānāti  arahantaghātako  paṭijānāti  bhikkhunīdūsako
paṭijānāti  saṅghabhedako  paṭijānāti  lohituppādako  paṭijānāti
ubhatobyañjanako paṭijānāti. Saṅgho sāmīti.
   [309]  Tena  kho pana samayena bhikkhū aññatarassa upāsakassa
vihāraparibhogaṃ  senāsanaṃ  aññatra  paribhuñjanti  .  athakho  so
upāsako  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  bhaddantā
Aññatra  paribhogaṃ  aññatra  paribhuñjissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñjitabbo
yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [310]  Tena kho pana samayena bhikkhū uposathaggaṃpi sannisajjaṃpi
pariharituṃ  1-  kukkuccāyantā chamāyaṃ nisīdanti . gattānipi cīvarānipi
paṃsukitāni  honti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave tāvakālikaṃ haritunti.
   [311] Tena kho pana samayena saṅghassa mahāvihāro udriyati 2-.
Bhikkhū  kukkuccāyantā senāsanaṃ nābhiharanti 3- . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave guttatthāya haritunti.
   [312]  Tena  kho pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhāriko
mahaggho kambalo uppanno hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave phātikammatthāya parivattetunti.
   [313]  Tena  kho  pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhārikaṃ
mahagghaṃ  dussaṃ  uppannaṃ  hoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave phātikammatthāya parivattetunti.
   [314] Tena kho samayena saṅghassa acchacammaṃ uppannaṃ hoti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave pādapuñchaniṃ
kātunti.
   [315]  Tena  kho  samayena  saṅghassa cakkalī uppannā 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. harituṃ. 2 Ma. undriyati. 3 Ma. Yu. nātiharanti.
@4 Ma. cakkalikaṃ uppannaṃ.
Hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
pādapuñchaniṃ kātunti.
   [316] Tena kho pana samayena saṅghassa coḷakaṃ uppannaṃ hoti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave pādapuñchaniṃ
kātunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 139-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2783              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2783              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=296&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8079              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8079              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com