ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [55] Tena kho pana samayena bhikkhū hatthena cīvaraṃ viphāletvā 2-
cīvaraṃ  sibbenti  .  cīvaraṃ vilomaṃ 3- hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave satthakaṃ namatakanti.
   [56]  Tena  kho  pana samayena saṅghassa daṇḍasatthakaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vatamanti. 2 Ma. hatthena vipāletvā. Yu. hatthena vipāṭetvā.
@3 Ma. vilomikaṃ.
Daṇḍasatthakanti.
   [57]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
satthakadaṇḍe  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacā
satthakadaṇḍā  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi  bhikkhave  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ  visāṇamayaṃ  naḷamayaṃ  veḷumayaṃ
kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayanti.
   [58]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  kukkuṭapattenapi
veḷupesikāyapi  cīvaraṃ  sibbanti . cīvaraṃ dussibbitaṃ hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave sūcinti . sūciyo
kaṇṇakitāyo  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  sūcināḷikanti .
Nāḷikāyapi  kaṇṇakitāyo  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
kiṇṇena  pūretunti  .  kiṇṇepi  kaṇṇakitāyo  honti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave sattuyā 1- pūretunti . sattuyāpi kaṇṇakitāyo
honti .pe. anujānāmi bhikkhave saritakanti . saritakepi kaṇṇakitāyo
honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  madhusitthakena  sāretunti .
Saritakampi paribhijjati. Anujānāmi bhikkhave saritasipāṭikanti 2-.
   [59] Tena kho pana samayena bhikkhū tattha tattha khīlaṃ nikhaṇitvā
@Footnote: 1 Yu. Rā. satthuyā. 2 Ma. saritakasipāṭikanti.
Sambandhitvā  cīvaraṃ  sibbenti  .  cīvaraṃ  vikaṇṇaṃ hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  kaṭhinaṃ kaṭhinarajjuṃ
tattha  tattha  obandhitvā  cīvaraṃ  sibbetunti  .  visame  kaṭhinaṃ
pattharanti  .  kaṭhinaṃ  paribhijjati  .pe.  na  bhikkhave visame kaṭhinaṃ
pattharitabbaṃ  yo  patthareyya  āpatti  dukkaṭassāti  .  chamāyaṃ
kaṭhinaṃ  pattharanti  .  kaṭhinaṃ paṃsukitaṃ hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
tiṇasanthārakanti  .  kaṭhinassa  anto  jirati  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  anuvātaṃ  paribhaṇḍaṃ  āropetunti  .  kaṭhinaṃ  nappahoti
.pe.  anujānāmi bhikkhave daṇḍakaṭhinaṃ vidalakaṃ 1- salākaṃ vinaddhanarajjuṃ
vinaddhanasuttakaṃ  vinaddhitvā  2-  cīvaraṃ  sibbetunti . suttantarikāyo
visamā  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  kaḷimbakanti . suttā
vaṅkā honti .pe. Anujānāmi bhikkhave moghasuttakanti.
   [60]  Tena kho pana samayena bhikkhū adhotehi pādehi kaṭhinaṃ
akkamanti  .  kaṭhinaṃ  dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  adhotehi  pādehi  kaṭhinaṃ  akkamitabbaṃ  yo
akkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [61]  Tena  kho pana samayena bhikkhū allehi pādehi kaṭhinaṃ
akkamanti  .  kaṭhinaṃ  dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pidalakaṃ. 2 Yu. vinandharajjuṃ vinandhanasuttakaṃ vinandhitvā.
.pe.  Na  bhikkhave  allehi  pādehi  kaṭhinaṃ  akkamitabbaṃ  yo
akkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [62] Tena kho pana samayena bhikkhū saupāhanā kaṭhinaṃ akkamanti.
Kaṭhinaṃ  dussati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
saupāhanena   kaṭhinaṃ   akkamitabbaṃ   yo  akkameyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [63] Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaraṃ sibbentā aṅguliyā
paṭiggaṇhanti  .  aṅguliyo  dukkhā  honti  .  bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave paṭiggahanti.
   [64]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
paṭiggahe  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacā  paṭiggahā
dhāretabbā   yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave aṭṭhimayaṃ .pe. Saṅkhanābhimayanti.
   [65] Tena kho pana samayena sūciyopi satthakāpi paṭiggahāpi nassanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave āvesanavitthakanti.
Āvesanavitthake samākulā honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  paṭiggahatthavikanti  .  aṃsavaddhako  na  hoti
.pe. Anujānāmi bhikkhave aṃsavaddhakaṃ bandhanasuttakanti.
   [66]  Tena  kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse 1- cīvaraṃ
sibbentā  sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  kaṭhinasālaṃ  kaṭhinamaṇḍapanti .
Kaṭhinasālā  nīcavatthukā  hoti  .  udakena otthariyanti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti .
Cayo  paripatati  . anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe. anujānāmi
bhikkhave   tayo   sopāṇe   iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ
dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave ālambanabāhanti.
   [67]  Tena  kho pana samayena kaṭhinasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā 2- ullittāvalittaṃ kātuṃ
setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ makaradantakaṃ
pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [68] Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaraṃ sibbetvā tattheva kaṭhinaṃ
ujjhitvā  pakkamanti  .  undūrehipi  upacikāhipi khajjati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave kaṭhinaṃ saṅgharitunti .
Kaṭhinaṃ  paribhijjati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  goghaṃsikāya  kaṭhinaṃ
saṅgharitunti  .  kaṭhinaṃ  viniveṭhiyati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhokāse. 2 Yu. ogumphetvā.
Bandhanarajjunti.
   [69]  Tena  kho pana samayena bhikkhū kuḍḍepi thambhepi kaṭhinaṃ
ussāpetvā  pakkamanti  .  paripatitvā  kaṭhinaṃ  bhijjati . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhittikhīle vā nāgadantake
vā laggetunti.
   [70]  Athakho  bhagavā  rājagahe  yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  . tena kho pana samayena bhikkhū
sūcikampi  satthakampi  bhesajjampi  pattena  ādāya  gacchanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhesajjatthavikanti.
Aṃsavaddhako  1-  na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave aṃsavaddhakaṃ 1-
bandhanasuttakanti.
   [71]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu upāhanāyo
kāyabandhanena  2-  bandhitvā  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi . aññataro
upāsako  taṃ  bhikkhuṃ  abhivādento  upāhanāyo sīsena ghaṭṭesi .
So bhikkhu maṅku ahosi . athakho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave upāhanatthavikanti . aṃsavaddhako 1- na hoti .pe. Anujānāmi
bhikkhave aṃsavaddhakaṃ 1- bandhanasuttakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 22-27. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=425              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=425              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=55&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=7              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com