ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [442]  Tena  kho  pana  samayena  antevāsikā ācariyesu
na  sammā  vattanti  .  ye  te  bhikkhū  appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  antevāsikā
ācariyesu  na  sammā  vattissantīti  . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave  antevāsikā
ācariyesu  na sammā vattantīti . saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave antevāsikānaṃ
bhikkhūnaṃ  ācariyesu  vattaṃ  paññāpessāmi  yathā  antevāsikehi
bhikkhūhi ācariyesu sammā vattitabbaṃ.
   [443] Antevāsikena bhikkhave ācariyamhi sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  kālasseva  uṭṭhāya  upāhanā  omuñcitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  dantakaṭṭhaṃ  dātabbaṃ  mukhodakaṃ dātabbaṃ
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  sace  yāgu  hoti  bhājanaṃ  dhovitvā yāgu
upanāmetabbā  yāguṃ  pītassa  udakaṃ  datvā  bhājanaṃ  paṭiggahetvā
nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā paṭisāmetabbaṃ ācariyamhi
vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ sace so deso uklāpo hoti so deso
sammajjitabbo
   {443.1}  sace  ācariyo gāmaṃ pavisitukāmo hoti  nivāsanaṃ
dātabbaṃ     paṭinivāsanaṃ     paṭiggahetabbaṃ     kāyabandhanaṃ
dātabbaṃ   saguṇaṃ   katvā   saṅghāṭiyo   dātabbā  dhovitvā
Patto  saudako  1- dātabbo sace ācariyo pacchāsamaṇaṃ ākaṅkhati
timaṇḍalaṃ   paṭicchādentena   parimaṇḍalaṃ  nivāsetvā  kāyabandhanaṃ
bandhitvā  saguṇaṃ  katvā  saṅghāṭiyo  pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā
dhovitvā  pattaṃ  gahetvā  ācariyassa  pacchāsamaṇena  hotabbaṃ
nātidūre   gantabbaṃ   nāccāsanne   gantabbaṃ   pattapariyāpannaṃ
paṭiggahetabbaṃ  na  ācariyassa  bhaṇamānassa  antarantarā  kathā
opātetabbā  ācariyo  āpattisāmantā  bhaṇamāno  nivāretabbo
nivattantena  paṭhamataraṃ  āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ   paccuggantvā  pattacīvaraṃ
paṭiggahetabbaṃ   paṭinivāsanaṃ   dātabbaṃ   nivāsanaṃ   paṭiggahetabbaṃ
sace  cīvaraṃ  sinnaṃ  hoti  muhuttaṃ  uṇhe  otāpetabbaṃ  na  ca
uṇhe  cīvaraṃ  nidahitabbaṃ  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  cīvaraṃ  saṃharantena
caturaṅgulaṃ  kaṇṇaṃ  ussādetvā  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  mā  majjhe
bhaṅgo ahosīti obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ
   {443.2}  sace  piṇḍapāto  hoti ācariyo ca bhuñjitukāmo
hoti  udakaṃ  datvā  piṇḍapāto upanāmetabbo ācariyo pānīyena
pucchitabbo  bhuttāvissa  udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā
sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo
na  ca  uṇhe  patto  nidahitabbo  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ
nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā  ekena  hatthena
@Footnote: 1 Ma. sodako.
Heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā patto nikkhipitabbo
na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā patto nikkhipitabbo cīvaraṃ nikkhipantena
ekena  hatthena  cīvaraṃ  gahetvā  ekena  hatthena cīvaravaṃsaṃ vā
cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato  antaṃ  orato  bhogaṃ katvā
cīvaraṃ   nikkhipitabbaṃ   ācariyamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ  uddharitabbaṃ
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  paṭisāmetabbaṃ  sace  so  deso
uklāpo hoti so deso sammajjitabbo
   {443.3} sace ācariyo nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ
sace sītena attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ sace uṇhena attho hoti
uṇhaṃ  paṭiyādetabbaṃ  sace  ācariyo  jantāgharaṃ  pavisitukāmo hoti
cuṇṇaṃ  sannetabbaṃ  mattikā  temetabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya
ācariyassa  piṭṭhito  piṭṭhito  gantvā  jantāgharapīṭhaṃ  datvā  cīvaraṃ
paṭiggahetvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  cuṇṇaṃ  dātabbaṃ  mattikā
dātabbā   sace   ussahati   jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  jantāgharaṃ
pavisantena  mattikāya  mukhaṃ  makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca
paṭicchādetvā  jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anupakhajja
nisīditabbaṃ  na  navā  bhikkhū  āsanena  paṭibāhitabbā  jantāghare
ācariyassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  jantāgharā  nikkhamantena  jantāgharapīṭhaṃ
ādāya  purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ
udakepi  ācariyassa  parikammaṃ  kātabbaṃ nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā
Attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā  nivāsetvā  ācariyassa  gattato
udakaṃ   pamajjitabbaṃ   nivāsanaṃ   dātabbaṃ   saṅghāṭi  dātabbā
jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ  ācariyo  pānīyena
pucchitabbo  sace  uddisāpetukāmo  hoti  uddisāpetabbo  sace
paripucchitukāmo hoti paripucchitabbo
   {443.4} yasmiṃ vihāre ācariyo viharati sace so vihāro uklāpo
hoti  sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  nisīdanapaccattharaṇaṃ nīharitvā ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  mañco
nīcaṃ  katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā
ekamantaṃ  nikkhipitabbo  pīṭhaṃ  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena
asaṅghaṭṭantena   kavāṭapiṭṭhaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
mañcapaṭipādakā   nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbā  kheḷamallako
nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbo   apassenaphalakaṃ   nīharitvā
ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   bhummattharaṇaṃ  yathāpaññattaṃ  sallakkhetvā
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  sace  vihāre  santānakaṃ  hoti
ullokā    paṭhamaṃ    ohāretabbaṃ    ālokasandhikaṇṇabhāgā
pamajjitabbā   sace   gerukaparikammakatā   bhitti   kaṇṇakitā
hoti   coḷakaṃ   temetvā   pīḷetvā   pamajjitabbā  sace
Kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā  pīḷetvā
pamajjitabbā  sace  akatā  hoti  bhūmi  udakena  paripphosetvā
sammajjitabbā  mā  vihāro  rajena  ūhaññīti  saṅkāraṃ  vicinitvā
ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ
   {443.5}  bhummattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā pappoṭetvā
atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ    mañcapaṭipādakā
otāpetvā   pamajjitvā   atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbā
mañco  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  nīcaṃ katvā sādhukaṃ
aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ
paññāpetabbo  pīṭhaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā
yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā   atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  nisīdana-
paccattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā
yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  kheḷamallako  otāpetvā  pamajjitvā
atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbo  apassenaphalakaṃ  otāpetvā
pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbaṃ  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ
pattaṃ  nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena
heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā patto nikkhipitabbo
na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā patto nikkhipitabbo cīvaraṃ nikkhipantena
ekena  hatthena  cīvaraṃ  gahetvā  ekena  hatthena cīvaravaṃsaṃ vā
Cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato  antaṃ  orato  bhogaṃ katvā
cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ
   {443.6}  sace  puratthimā  sarajā vātā vāyanti puratthimā
vātapānā  thaketabbā  sace  pacchimā  sarajā  vātā  vāyanti
pacchimā  vātapānā  thaketabbā  sace  uttarā  sarajā  vātā
vāyanti  uttarā  vātapānā  thaketabbā  sace  dakkhiṇā  sarajā
vātā  vāyanti  dakkhiṇā  vātapānā  thaketabbā  sace  sītakālo
hoti  divā  vātapānā  vivaritabbā  rattiṃ  thaketabbā  sace
uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā rattiṃ vivaritabbā
   {443.7}  sace  pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ
sace  koṭṭhako  uklāpo  hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo  sace
upaṭṭhānasālā   uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā
sace  aggisālā  uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā
sace  vaccakuṭī  uklāpā  hoti  vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace
pānīyaṃ  na  hoti  pānīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  paribhojanīyaṃ  na
hoti  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ
na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ
   {443.8} sace ācariyassa anabhirati uppannā hoti antevāsikena
vūpakāsetabbo vūpakāsāpetabbo dhammakathā vāssa kātabbā sace ācariyassa
kukkuccaṃ  uppannaṃ  hoti  antevāsikena  vinodetabbaṃ vinodāpetabbaṃ
dhammakathā  vāssa  kātabbaṃ  sace  ācariyassa  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ
Hoti  antevāsikena  vivecetabbaṃ  vivecāpetabbaṃ  dhammakathā vāssa
kātabbā
   {443.9} sace ācariyo garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho
antevāsikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho saṅgho ācariyassa
parivāsaṃ  dadeyyāti  sace  ācariyo  mūlāya  paṭikassanāraho hoti
antevāsikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho ācariyaṃ
mūlāya  paṭikasseyyāti  sace  ācariyo  mānattāraho  hoti
antevāsikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho saṅgho ācariyassa
mānattaṃ dadeyyāti sace ācariyo abbhānāraho hoti antevāsikena
ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho  ācariyaṃ  abbheyyāti
sace  saṅgho  ācariyassa  kammaṃ  kattukāmo  hoti  tajjanīyaṃ  vā
niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā
antevāsikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho saṅgho ācariyassa
kammaṃ  na  kareyya  lahukāya  vā  pariṇāmeyyāti kataṃ vā panassa
hoti  saṅghena  kammaṃ  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ
vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  antevāsikena  ussukkaṃ
kātabbaṃ  kinti  nu  kho ācariyo sammā vatteyya lomaṃ pāteyya
netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti
   {443.10} sace ācariyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti antevāsikena
dhovitabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ dhoviyethāti
sace  ācariyassa  cīvaraṃ  kātabbaṃ  hoti  antevāsikena  kātabbaṃ
Ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu kho ācariyassa cīvaraṃ kariyethāti
sace  ācariyassa  rajanaṃ  pacitabbaṃ  hoti  antevāsikena  pacitabbaṃ
ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu kho ācariyassa rajanaṃ paciyethāti
sace  ācariyassa  cīvaraṃ  rajetabbaṃ  hoti  antevāsikena rajetabbaṃ
ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu kho ācariyassa cīvaraṃ rajiyethāti
cīvaraṃ  rajentena  sādhukaṃ  samparivattakaṃ  samparivattakaṃ  rajetabbaṃ  na
ca acchinne theve pakkamitabbaṃ
   {443.11} na ācariyaṃ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo
na ekaccassa patto paṭiggahetabbo na ekaccassa cīvaraṃ dātabbaṃ na
ekaccassa  cīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ  na ekaccassa parikkhāro dātabbo
na  ekaccassa  parikkhāro  paṭiggahetabbo  na  ekaccassa  kesā
chedetabbā  na  ekaccena  kesā  chedāpetabbā  na ekaccassa
parikammaṃ  kātabbaṃ na ekaccena parikammaṃ kārāpetabbaṃ na ekaccassa
veyyāvacco kātabbo na ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo na
ekaccassa  pacchāsamaṇena  hotabbaṃ  na  ekacco  pacchāsamaṇo
ādātabbo  na  ekaccassa  piṇḍapāto  nīharitabbo  na ekaccena
piṇḍapāto   nīharāpetabbo  na  ācariyaṃ  anāpucchā  gāmo
pavisitabbo  na  susānaṃ  gantabbaṃ  na  disā  pakkamitabbā  sace
ācariyo  gilāno  hoti  yāvajīvaṃ  upaṭṭhātabbo  vuṭṭhānassa
āgametabbaṃ  idaṃ  kho  bhikkhave  antevāsikānaṃ  ācariyesu  vattaṃ
Yathā antevāsikehi ācariyesu sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 259-267. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5203              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5203              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=442&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=70              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=442              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com