ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [78]  Tena  kho  pana  samayena vesāliyaṃ paṇītānaṃ bhattānaṃ
bhattapaṭipāṭi aṭṭhitā 3- hoti . bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā
@Footnote: 1 Ma. addhāno. 2 Ma. Yu. ottharakanti. 3 Yu. adhiṭṭhitā. Rā. paṭṭhitā.
Abhisannakāyā  honti  bahvābādhā  .  athakho jīvako komārabhacco
vesāliṃ  agamāsi  kenacideva  karaṇīyena  .  addasā  kho jīvako
komārabhacco  bhikkhū  abhisannakāye  bahvābādhe  disvāna  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  jīvako  komārabhacco bhagavantaṃ
etadavoca  etarahi  bhante  bhikkhū  abhisannakāyā  bahvābādhā
sādhu  bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  caṅkamañca  jantāgharañca  anujānātu
evaṃ  bhikkhū  appābādhā  bhavissantīti  .  athakho  bhagavā  jīvakaṃ
komārabhaccaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi
sampahaṃsesi  .  athakho jīvako komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito   samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [79]  Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  caṅkamañca
jantāgharañcāti.
   [80] Tena kho pana samayena bhikkhū visame caṅkame caṅkamanti.
Pādā dukkhā honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave samaṃ kātunti.
   [81]  Tena  kho pana samayena caṅkamo nīcavatthuko hoti .
Udakena otthariyati .pe. anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti .
Cayo  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye
iṭṭhakācayaṃ   silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [82]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū caṅkame caṅkamantā
paripatanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
caṅkamanavedikanti.
   [83]  Tena  kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse caṅkamantā
sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  caṅkamanasālanti  .  caṅkamanasālāyaṃ  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā 2- ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [84] Tena kho pana samayena jantāgharaṃ nīcavatthukaṃ hoti. Udakena
otthariyati  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti . cayo
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe. anujānāmi
bhikkhave  tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ  silāsopāṇaṃ  dāru-
sopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe. anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetvā.
Ālambanabāhanti  .  jantāgharassa kavāṭaṃ na hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  kavāṭaṃ  piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ uttarapāsakaṃ aggaḷavaṭṭiṃ 1-
kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ āviñchanacchiddaṃ āviñchanarajjunti .
Jantāgharassa  kuḍḍapādo  jīrati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  maṇḍalikaṃ  kātunti  .  jantāgharassa  dhūmanettaṃ
na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave dhūmanettanti.
   [85] Tena kho pana samayena bhikkhū khuddake jantāghare majjhe
aggiṭṭhānaṃ  karonti  .  upacāro  na  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  khuddake  jantāghare  ekamantaṃ  aggiṭṭhānaṃ kātuṃ mahallake
majjheti  .  jantāghare aggi mukhaṃ ḍahati .pe. anujānāmi bhikkhave
mukhamattikanti  .  hatthena  mattikaṃ  tementi  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  mattikādoṇikanti  .  mattikā  duggandhā  honti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave vāsetunti.
   [86] Tena kho pana samayena jantāghare aggi kāyaṃ ḍahati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  udakaṃ  atiharitunti . pāṭiyāpi pattenapi udakaṃ
atiharanti .pe. anujānāmi bhikkhave udakanidhānaṃ 2- udakasarāvakanti.
Jantāgharaṃ  tiṇacchadanaṃ  na  sedeti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ogumbetvā 3- ullittāvalittaṃ kātunti . jantāgharaṃ cikkhallaṃ hoti
.pe. anujānāmi bhikkhave santharituṃ tayo santhāre 4- iṭṭhakāsanthāraṃ
@Footnote: 1 Ma. aggaḷavaṭṭikaṃ. 2 Yu. udakaṭṭhānaṃ. 3 Ma. Yu. ogumphetvā.
@4 Ma. santhare.
Silāsanthāraṃ  dārusanthāranti  . cikkhallaṃyeva hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  dhovitunti  .  udakaṃ  santiṭṭhati .pe. anujānāmi bhikkhave
udakaniddhamananti.
   [87] Tena kho pana samayena bhikkhū jantāghare chamāyaṃ nisīdanti
gattāni kaṇḍavanti 1- .pe. Anujānāmi bhikkhave jantāgharapīṭhanti.
   [88] Tena kho pana samayena jantāgharaṃ aparikkhittaṃ hoti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  parikkhipituṃ  tayo  pākāre  iṭṭhakāpākāraṃ
silāpākāraṃ  dārupākāranti . koṭṭhako na hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  koṭṭhakanti  .  koṭṭhako  nīcavatthuko  hoti  . udakena
otthariyati  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti . cayo
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe. anujānāmi
bhikkhave tayo sopāṇe iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ dārusopāṇanti .
Ārohantā  paripatanti .pe. anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti .
Koṭṭhakassa  kavāṭaṃ  na  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave kavāṭaṃ
piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ  uttarapāsakaṃ  aggaḷavaṭṭiṃ  2-  kapisīsakaṃ
sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ āviñchanacchiddaṃ āviñchanarajjunti.
   [89] Tena kho pana samayena koṭṭhake tiṇacuṇṇaṃ paripatati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  3-  ullittāvalittaṃ  kātuṃ
@Footnote: 1 Ma. kaṇḍūvanti. Yu. kaṇḍuvanti. 2 Ma. aggaḷavaṭṭikaṃ. 3 Ma. Yu. ogumphetvā.
Setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ
makaradantakaṃ  pañcapaṭṭhikanti  .  pariveṇaṃ  cikkhallaṃ  hoti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  marumbaṃ  upakiritunti  . na pariyāpuṇanti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  padarasilaṃ  1-  nikkhipitunti  . udakaṃ santiṭṭhati
.pe. Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 29-34. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=569              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=569              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=78&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=9              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com