ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [468]  Ekaṃ  bhikkhave  adhammikaṃ  pātimokkhaṭṭhapanaṃ  ekaṃ
dhammikaṃ  .  dve  adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni dve dhammikāni .
Tīṇi  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni  tīṇi  dhammikāni  .  cattāri
adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni  cattāri  dhammikāni  .  pañca
adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni  pañca  dhammikāni  .  cha adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni   cha   dhammikāni   .   satta  adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni   satta   dhammikāni  .  aṭṭha  adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni   aṭṭha   dhammikāni   .  nava  adhammikāni
Pātimokkhaṭṭhapanāni   nava   dhammikāni   .   dasa  adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni dasa dhammikāni.
   [469]  Katamaṃ  ekaṃ  adhammikaṃ  pātimokkhaṭṭhapanaṃ . amūlikāya
sīlavipattiyā pātimokkhaṃ ṭhapeti idaṃ ekaṃ adhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [470]  Katamaṃ  ekaṃ  dhammikaṃ  pātimokkhaṭṭhapanaṃ  . samūlikāya
sīlavipattiyā pātimokkhaṃ ṭhapeti idaṃ ekaṃ dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [471]  Katamāni  dve  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Amūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti amūlikāya ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ ṭhapeti imāni dve adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [472]  Katamāni  dve  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Samūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti samūlikāya ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ ṭhapeti imāni dve dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [473]  Katamāni  tīṇi  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Amūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti amūlikāya ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ   ṭhapeti   amūlikāya   diṭṭhivipattiyā   pātimokkhaṃ
ṭhapeti imāni tīṇi adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [474]  Katamāni  tīṇi  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Samūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti samūlikāya ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikāya diṭṭhivipattiyā pātimokkhaṃ ṭhapeti imāni
tīṇi dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [475]  Katamāni  cattāri  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Amūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti amūlikāya ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
amūlikāya  ājīvavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  imāni  cattāri
adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [476]  Katamāni  cattāri  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Samūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti samūlikāya ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
samūlikāya  ājīvavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  imāni  cattāri
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [477]  Katamāni  pañca  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Amūlikena  pārājikena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena saṅghādisesena
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena  pācittiyena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
amūlikena  pāṭidesanīyena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena  dukkaṭena
pātimokkhaṃ ṭhapeti imāni pañca adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [478]  Katamāni  pañca  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Samūlikena  pārājikena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikena saṅghādisesena
Pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikena  pācittiyena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
samūlikena  pāṭidesanīyena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikena  dukkaṭena
pātimokkhaṃ ṭhapeti imāni pañca dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [479] Katamāni cha adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . amūlikāya
sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  amūlikāya  sīlavipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  amūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti  akatāya  amūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
katāya  amūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya
amūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  imāni  cha
adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [480]  Katamāni cha dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . samūlikāya
sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  samūlikāya  sīlavipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  samūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti  akatāya  samūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
katāya  samūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya
samūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  imāni  cha
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [481]  Katamāni  satta  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Amūlikena  pārājikena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena saṅghādisesena
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena  thullaccayena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
Amūlikena  pācittiyena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena pāṭidesanīyena
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  amūlikena  dukkaṭena pātimokkhaṃ ṭhapeti amūlikena
dubbhāsitena   pātimokkhaṃ   ṭhapeti  imāni  satta  adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [482] Katamāni satta dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . Samūlikena
pārājikena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikena saṅghādisesena pātimokkhaṃ
ṭhapeti samūlikena thullaccayena pātimokkhaṃ ṭhapeti samūlikena pācittiyena
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikena  pāṭidesanīyena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
samūlikena  dukkaṭena  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  samūlikena  dubbhāsitena
pātimokkhaṃ ṭhapeti imāni satta dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [483]  Katamāni  aṭṭha  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Amūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  amūlikāya
sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  amūlikāya  ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  amūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti  katāya  amūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ ṭhapeti akatāya
amūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  amūlikāya
ājīvavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya amūlikāya ājīvavipattiyā
pātimokkhaṃ ṭhapeti katāya imāni aṭṭha adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [484]  Katamāni  aṭṭha  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Samūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  samūlikāya
sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  samūlikāya  ācāravipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  samūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti  katāya  samūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ ṭhapeti akatāya
samūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  samūlikāya
ājīvavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya samūlikāya ājīvavipattiyā
pātimokkhaṃ ṭhapeti katāya imāni aṭṭha dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [485] Katamāni nava adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . Amūlikāya
sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  amūlikāya  sīlavipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  amūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti  katākatāya  amūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
akatāya  amūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya
amūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katākatāya amūlikāya
diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  amūlikāya  diṭṭhivipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  amūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti katākatāya imāni nava adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [486] Katamāni nava dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . samūlikāya
sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  samūlikāya  sīlavipattiyā
Pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  samūlikāya  sīlavipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti  katākatāya  samūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti
akatāya  samūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya
samūlikāya  ācāravipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katākatāya samūlikāya
diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ  ṭhapeti  akatāya  samūlikāya  diṭṭhivipattiyā
pātimokkhaṃ  ṭhapeti  katāya  samūlikāya  diṭṭhivipattiyā  pātimokkhaṃ
ṭhapeti katākatāya imāni nava dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [487]  Katamāni  dasa  adhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni . na
pārājiko  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno  hoti  na  pārājikakathā
vippakatā  hoti  na  sikkhaṃ  paccakkhātako  tassaṃ  parisāyaṃ nisinno
hoti  na  sikkhaṃ  paccakkhātakathā  vippakatā  hoti  dhammikaṃ sāmaggiṃ
upeti  na  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  paccādiyati  na  dhammikāya sāmaggiyā
paccādānakathā  vippakatā  hoti  na  sīlavipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito
hoti  na  ācāravipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito hoti na diṭṭhivipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkito hoti imāni dasa adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [488] Katamāni dasa dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . Pārājiko
tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno  hoti  pārājikakathā vippakatā hoti sikkhaṃ
paccakkhātako  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno  hoti  sikkhaṃ paccakkhātakathā
vippakatā   hoti   dhammikaṃ   sāmaggiṃ   na  upeti  dhammikaṃ
Sāmaggiṃ   paccādiyati   dhammikāya   sāmaggiyā   paccādānakathā
vippakatā  hoti  sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti ācāravipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti  diṭṭhivipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti
imāni dasa dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni 1-.
   [489]  Kathaṃ pārājiko tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti . idha
bhikkhave  yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi pārājikassa
dhammassa  ajjhāpatti  hoti  tehi  ākārehi  tehi liṅgehi tehi
nimittehi  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjantaṃ
na  heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjantaṃ
apica  añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso
bhikkhu  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  na  heva  kho bhikkhu bhikkhuṃ
passati  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpajjantaṃ  na  pi  añño  bhikkhu
bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso  bhikkhu  pārājikaṃ  dhammaṃ
ajjhāpannoti  apica  so  va  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  ahaṃ
āvuso  pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpannoti  ākaṅkhamāno  bhikkhave
bhikkhu  tena diṭṭhena tena sutena tāya parisaṅkāya 2- tadahuposathe
cātuddase  vā  paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe
udāhareyya
   {489.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho itthannāmo puggalo
pārājikaṃ  dhammaṃ  ajjhāpanno  tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi  na tasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. imāni ... pātimokkhaṭṭhapanānīti ime pāṭhā natthi. 2 Ma. parisaṅkitāya.
Sammukhībhūte pātimokkhaṃ uddisitabbanti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [490]  Bhikkhussa  pātimokkhe  ṭhapite parisā vuṭṭhāti dasannaṃ
antarāyānaṃ aññatarena antarāyena 1- rājantarāyena vā corantarāyena
vā  agyantarāyena  vā  udakantarāyena  vā  manussantarāyena
vā  amanussantarāyena  vā vāḷantarāyena vā siriṃsapantarāyena vā
jīvitantarāyena  vā  brahmacariyantarāyena  vā ākaṅkhamāno bhikkhave
bhikkhu  tasmiṃ  āvāse  aññatarasmiṃ  vā  āvāse  tasmiṃ puggale
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya
   {490.1}  suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmassa puggalassa
pārājikakathā  vippakatā  taṃ  vatthuṃ avinicchitaṃ yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho taṃ vatthuṃ vinicchineyyāti . evañce taṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no
ce labhetha tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāharitabbaṃ
   {490.2}  suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmassa puggalassa
pārājikakathā  vippakatā  taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi
na  tasmiṃ  sammukhībhūte  pātimokkhaṃ  uddisitabbanti  .  dhammikaṃ
pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [491] Kathaṃ sikkhaṃ paccakkhātako tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti.
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhunā  2-  yehi ākārehi yehi liṅgehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. Yu. rā ayaṃ pāṭho na dissati.
Yehi  nimittehi  sikkhā  paccakkhātā  hoti tehi ākārehi tehi
liṅgehi  tehi  nimittehi  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  sikkhaṃ  paccakkhantaṃ
na  heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ passati sikkhaṃ paccakkhantaṃ apica añño
bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmena  āvuso  bhikkhunā sikkhā
paccakkhātāti  na  heva  kho  bhikkhu bhikkhuṃ passati sikkhaṃ paccakkhantaṃ
na  pi  añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmena āvuso
bhikkhunā  sikkhā  paccakkhātāti  apica  so  va  bhikkhu  bhikkhussa
āroceti  mayā  āvuso  sikkhā  paccakkhātāti  ākaṅkhamāno
bhikkhave bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya parisaṅkāya tadahuposathe
cātuddase  vā  paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe
udāhareyya
   {491.1}  suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmena puggalena
sikkhā  paccakkhātā  tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi na tasmiṃ sammukhībhūte
pātimokkhaṃ uddisitabbanti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [492]  Bhikkhussa  pātimokkhe  ṭhapite parisā vuṭṭhāti dasannaṃ
antarāyānaṃ  aññatarena  antarāyena  rājantarāyena  vā  .pe.
Brahmacariyantarāyena  vā  ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tasmiṃ
āvāse  aññatarasmiṃ  vā  āvāse  tasmiṃ  puggale  sammukhībhūte
saṅghamajjhe udāhareyya
   {492.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho  itthannāmassa
puggalassa  sikkhaṃ  paccakkhātakathā  vippakatā  taṃ  vatthuṃ  avinicchitaṃ
yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ  vinicchineyyāti .
Evañce taṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha tadahuposathe cātuddase
vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāharitabbaṃ
   {492.2}  suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmassa puggalassa
sikkhaṃ  paccakkhātakathā  vippakatā taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ tassa pātimokkhaṃ
ṭhapemi  na  tasmiṃ  sammukhībhūte  pātimokkhaṃ  uddisitabbanti . dhammikaṃ
pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [493] Kathaṃ dhammikaṃ sāmaggiṃ na upeti . idha pana bhikkhave 1-
yehi  ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi dhammikāya sāmaggiyā
anupagamanaṃ  hoti  tehi  ākārehi  tehi  liṅgehi tehi nimittehi
bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  na  upentaṃ na heva kho
bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  na  upentaṃ  apica añño
bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso  bhikkhu  dhammikaṃ
sāmaggiṃ  na  upetīti  na  heva  kho  bhikkhu bhikkhuṃ passati dhammikaṃ
sāmaggiṃ  na  upentaṃ  na pi 2- añño bhikkhu bhikkhussa āroceti
itthannāmo  āvuso  bhikkhu  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  na  upetīti  apica
so  va  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  ahaṃ āvuso dhammikaṃ sāmaggiṃ
na  upemīti  ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tena  diṭṭhena  tena
sutena  tāya  parisaṅkāya  tadahuposathe  cātuddase  vā  paṇṇarase
vā   tasmiṃ   puggale   sammukhībhūte  saṅghamajjhe  udāhareyya
suṇātu  me  bhante saṅgho itthannāmo puggalo dhammikaṃ sāmaggiṃ na
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Ma. Yu. nāpi.
Upeti  tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi  na  tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ
uddisitabbanti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [494]  Kathaṃ dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyati . idha pana bhikkhave
yehi  ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi dhammikāya sāmaggiyā
paccādānaṃ  hoti  tehi  ākārehi  tehi liṅgehi tehi nimittehi
bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  paccādiyantaṃ  na heva kho
bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  paccādiyantaṃ  apica  añño
bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso  bhikkhu  dhammikaṃ
sāmaggiṃ  paccādiyatīti  na  heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ passati dhammikaṃ
sāmaggiṃ  paccādiyantaṃ  na  pi  añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti
itthannāmo  āvuso  bhikkhu  dhammikaṃ  sāmaggiṃ  paccādiyatīti  apica
so  va  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  ahaṃ āvuso dhammikaṃ sāmaggiṃ
paccādiyāmīti  ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tena  diṭṭhena  tena
sutena  tāya  parisaṅkāya  tadahuposathe  cātuddase  vā  paṇṇarase
vā  tasmiṃ  puggale  sammukhībhūte  saṅghamajjhe  udāhareyya  suṇātu
me  bhante  saṅgho  itthannāmo  puggalo  dhammikaṃ  sāmaggiṃ
paccādiyati  tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi  na  tasmiṃ  sammukhībhūte
pātimokkhaṃ uddisitabbanti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [495]  Bhikkhussa  pātimokkhe  ṭhapite parisā vuṭṭhāti dasannaṃ
antarāyānaṃ  aññatarena  antarāyena  rājantarāyena  vā  .pe.
Brahmacariyantarāyena  vā  ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tasmiṃ
āvāse  aññatarasmiṃ  vā  āvāse  tasmiṃ  puggale  sammukhībhūte
saṅghamajjhe  udāhareyya  suṇātu  me  bhante  saṅgho itthannāmassa
puggalassa  dhammikāya  sāmaggiyā  paccādānakathā  vippakatā  taṃ
vatthuṃ  avinicchitaṃ  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  taṃ  vatthuṃ
vinicchineyyāti  .  evañce  taṃ  labhetha  iccetaṃ kusalaṃ no ce
labhetha  tadahuposathe  cātuddase  vā  paṇṇarase vā tasmiṃ puggale
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāharitabbaṃ
   {495.1}  suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmassa puggalassa
dhammikāya  sāmaggiyā  paccādānakathā  vippakatā  taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ
tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi na tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ uddisitabbanti.
Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [496]  Kathaṃ sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti . idha pana
bhikkhave  bhikkhu  yehi  ākārehi  yehi  liṅgehi  yehi nimittehi
sīlavipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti  tehi  ākārehi  tehi
liṅgehi  tehi  nimittehi  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  sīlavipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ  na  heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati sīlavipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ   apica   añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti
itthannāmo  āvuso  bhikkhu  sīlavipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitoti  na
heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  sīlavipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ
na  pi  añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso
Bhikkhu  sīlavipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitoti  apica  so  va  bhikkhu
bhikkhussa  āroceti ahaṃ āvuso sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitoti 1-
ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tena  diṭṭhena  tena  sutena tāya
parisaṅkāya  tadahuposathe  cātuddase  vā  paṇṇarase  vā  tasmiṃ
puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya
   {496.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho itthannāmo puggalo
sīlavipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti  tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi na
tasmiṃ   sammukhībhūte   pātimokkhaṃ   uddisitabbanti   .  dhammikaṃ
pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [497]  Kathaṃ  ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti . idha
pana  bhikkhave  bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi
ācāravipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti  tehi  ākārehi  tehi
liṅgehi  tehi  nimittehi  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  ācāravipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ  na  heva  kho bhikkhu bhikkhuṃ passati ācāravipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ   apica   añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti
itthannāmo  āvuso  bhikkhu  ācāravipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitoti
na  heva  kho  bhikkhu bhikkhuṃ passati ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ
na  pi  añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso
bhikkhu  ācāravipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitoti  apica  so  va  bhikkhu
bhikkhussa  āroceti  ahaṃ āvuso ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitoti
ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tena  diṭṭhena  tena  sutena
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... parisaṅkitomahīti.
Tāya  parisaṅkāya  tadahuposathe  cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ
puggale  sammukhībhūte  saṅghamajjhe  udāhareyya  suṇātu  me  bhante
saṅgho  itthannāmo  puggalo  ācāravipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito
tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi  na  tasmiṃ  sammukhībhūte  pātimokkhaṃ
uddisitabbanti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.
   [498]  Kathaṃ  diṭṭhivipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti . idha
pana  bhikkhave  bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi
diṭṭhivipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito  hoti  tehi  ākārehi  tehi
liṅgehi  tehi  nimittehi  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati  diṭṭhivipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ  na  heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ passati diṭṭhivipattiyā
diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ   apica   añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti
itthannāmo   āvuso  bhikkhu  diṭṭhivipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitoti
na  heva  kho  bhikkhu  bhikkhuṃ  passati diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ
na  pi  añño  bhikkhu  bhikkhussa  āroceti  itthannāmo  āvuso
bhikkhu  diṭṭhivipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkitoti  apica  so  va  bhikkhu
bhikkhussa  āroceti  ahaṃ  āvuso  diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitoti
ākaṅkhamāno  bhikkhave  bhikkhu  tena  diṭṭhena  tena  sutena tāya
parisaṅkāya  tadahuposathe  cātuddase  vā  paṇṇarase  vā  tasmiṃ
puggale  sammukhībhūte  saṅghamajjhe  udāhareyya  suṇātu  me  bhante
saṅgho   itthannāmo  puggalo  diṭṭhivipattiyā  diṭṭhasutaparisaṅkito
Tassa  pātimokkhaṃ  ṭhapemi  na  tasmiṃ  sammukhībhūte  pātimokkhaṃ
uddisitabbanti  .  dhammikaṃ  pātimokkhaṭṭhapanaṃ  .  imāni  dasa
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānīti.
          Paṭhamo bhāṇavāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 294-309. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5919              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5919              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=468&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=76              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=468              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]