ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [499]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  upāli  bhagavantaṃ  etadavoca  attādānaṃ
ādātukāmena   bhante  bhikkhunā  katamaṅgasamannāgataṃ  attādānaṃ
ādātabbanti.
   {499.1}   Attādānaṃ  ādātukāmena  upāli  bhikkhunā
pañcaṅgasamannāgataṃ    attādānaṃ    ādātabbaṃ    attādānaṃ
ādātukāmena  upāli  bhikkhunā  evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  yaṃ  kho
ahaṃ  imaṃ  attādānaṃ  ādātukāmo kālo nu kho imaṃ attādānaṃ
ādātuṃ  udāhu  noti . sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ
jānāti akālo imaṃ attādānaṃ ādātuṃ no kāloti na taṃ upāli
attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.2}  Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
kālo  imaṃ  attādānaṃ  ādātuṃ  no akāloti tenupāli bhikkhunā
uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  yaṃ  kho  ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo
bhūtaṃ  nu  kho  idaṃ attādānaṃ udāhu noti . sace upāli bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  abhūtaṃ  idaṃ attādānaṃ no bhūtanti
na  taṃ  upāli  attādānaṃ  ādātabbaṃ  .  sace  panupāli bhikkhu
Paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  bhūtaṃ  idaṃ attādānaṃ no abhūtanti
tenupāli  bhikkhunā  uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  yaṃ  kho  ahaṃ  imaṃ
attādānaṃ  ādātukāmo  atthasañhitaṃ  nu  kho idaṃ 1- attādānaṃ
udāhu  noti  . sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anatthasañhitaṃ  idaṃ  attādānaṃ  no  atthasañhitanti  na  taṃ  upāli
attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.4}  Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
atthasañhitaṃ  idaṃ  attādānaṃ  no  anatthasañhitanti tenupāli bhikkhunā
uttariṃ paccavekkhitabbaṃ imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ ādiyamāno labhissāmi
sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato pakkhe udāhu noti. Sace
upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ
ādiyamāno  na labhissāmi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato
pakkheti na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.5}  Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
imaṃ  kho  ahaṃ  attādānaṃ  ādiyamāno  labhissāmi  sandiṭṭhe
sambhatte  bhikkhū  dhammato  vinayato  pakkheti  tenupāli  bhikkhunā
uttariṃ  paccavekkhitabbaṃ  imaṃ  kho  me  attādānaṃ  ādiyato
bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo
saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ udāhu  noti .
Sace  upāli  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ jānāti imaṃ kho me
attādānaṃ  ādiyato  bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ kalaho
@Footnote: 1 Ma. imaṃ.
Viggaho  vivādo saṅghabhedo saṅgharāji saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇanti
na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.
   {499.6} Sace panupāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti imaṃ
kho me attādānaṃ ādiyato na bhavissati saṅghassa tatonidānaṃ bhaṇḍanaṃ
kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ
saṅghanānākaraṇanti   ādātabbaṃ  taṃ  upāli  attādānaṃ  evaṃ
pañcaṅgasamannāgataṃ  kho  upāli  attādānaṃ  ādinnaṃ  pacchāpi  1-
avippaṭisārakaraṃ bhavissatīti.
   [500] Codakena bhante bhikkhunā paraṃ codetukāmena katī 2-
dhamme  ajjhattaṃ  paccavekkhitvā paro codetabboti . codakenupāli
bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme ajjhattaṃ paccavekkhitvā
paro  codetabbo  codakenupāli  bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  parisuddhakāyasamācāro  nu  khomhi  parisuddhenamhi
kāyasamācārena  samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  saṃvijjati
nu  kho me eso dhammo udāhu noti . no ce upāli bhikkhu
parisuddhakāyasamācāro    hoti   parisuddhena   kāyasamācārena
samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  tassa  bhavanti  vattāro
iṅgha tāva āyasmā kāyikaṃ sikkhassūti itissa bhavanti vattāro.
   [501] Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ
paccavekkhitabbaṃ   parisuddhavacīsamācāro  nu  khomhi  parisuddhenamhi
vacīsamācārena   samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  saṃvijjati
@Footnote: 1 Yu. apisaddo natthi. 2 Ma. Yu. kati.
Nu  kho  me  eso  dhammo  udāhu  noti . no ce upāli
bhikkhu   parisuddhavacīsamācāro   hoti  parisuddhena  vacīsamācārena
samannāgato  acchiddena  appaṭimaṃsena  tassa  bhavanti  vattāro
iṅgha tāva āyasmā vācasikaṃ sikkhassūti itissa bhavanti vattāro.
   [502] Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ paccavekkhitabbaṃ mettaṃ nu kho me cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ sabrahmacārīsu
anāghātaṃ saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu noti. No ce
upāli  bhikkhuno  mettaṃ  cittaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu
anāghātaṃ  tassa bhavanti vattāro iṅgha tāva āyasmā sabrahmacārīsu
mettaṃ cittaṃ upaṭṭhāpehīti itissa bhavanti vattāro.
   [503] Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  bahussuto  nu  khomhi  sutadharo  sutasannicayo
ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti
tathārūpā me dhammā bahussutā honti 1- dhatā 2- vacasā paricitā
manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  saṃvijjati nu kho me eso
dhammo udāhu noti . no ce upāli bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā    sātthaṃ    sabyañjanaṃ    kevalaparipuṇṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. dhātā.
Parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  1-  dhammā  na 2-
bahussutā  honti  dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā diṭṭhiyā
suppaṭividdhā  tassa  bhavanti  vattāro  iṅgha  tāva  āyasmā
āgamaṃ pariyāpuṇassūti itissa bhavanti vattāro.
   [504] Puna caparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  ubhayāni nu kho me pātimokkhāni vitthārena
svāgatāni honti 3- suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso 4-
anubyañjanaso  saṃvijjati  nu kho me eso dhammo udāhu noti .
No  ce  upāli  bhikkhuno  ubhayāni  pātimokkhāni  vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni suvinicchitāni suttaso 4-
anubyañjanaso  idaṃ  panāvuso  kattha  vuttaṃ  bhagavatāti  iti puṭṭho
na  sampādeti  5-  tassa  bhavanti vattāro iṅgha tāva āyasmā
vinayaṃ  pariyāpuṇassūti  itissa  bhavanti  vattāro  codakenupāli
bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  ime  pañca  dhamme  ajjhattaṃ
paccavekkhitvā paro codetabboti.
   [505]  Codakena  bhante  bhikkhunā  paraṃ codetukāmena katī
dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhāpetvā paro codetabboti . codakenupāli
bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā
paro  codetabbo  kālena  vakkhāmi no akālena bhūtena vakkhāmi
@Footnote: 1 Ma. tathārūpassa. 2 Yu. nasaddo natthi. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Yu. Rā. suttato. 5 Ma. sampāyati. Yu. sampādayati.
No  abhūtena  saṇhena  vakkhāmi no pharusena atthasañhitena vakkhāmi
no  anatthasañhitena  mettacitto  vakkhāmi  no  dosantaroti
codakenupāli  bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena  ime  pañca  dhamme
ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā paro codetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 309-314. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6211              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6211              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=499&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=77              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=499              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com