ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [506] Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katīhākārehi vippaṭisāro
upadahātabboti  .  adhammacodakassa  upāli  bhikkhuno  pañcahākārehi
vippaṭisāro   upadahātabbo   akālenāyasmā   codesi   no
kālena  alante  vippaṭisārāya  abhūtenāyasmā  codesi  no
bhūtena  alante  vippaṭisārāya  pharusenāyasmā  codesi  no
saṇhena  alante  vippaṭisārāya  anatthasañhitenāyasmā  codesi
no  atthasañhitena  alante  vippaṭisārāya  dosantaro  āyasmā
codesi  no  mettacitto  alante  vippaṭisārāyāti adhammacodakassa
upāli   bhikkhuno   imehi   pañcahākārehi   vippaṭisāro
upadahātabbo  .  taṃ  kissa  hetu  .  yathā  na aññopi bhikkhu
abhūtena codetabbaṃ maññeyyāti.
   [507]  Adhammacuditassa  1- pana bhante bhikkhuno katīhākārehi
avippaṭisāro  upadahātabboti  .  adhammacuditassa  upāli  bhikkhuno
pañcahākārehi   avippaṭisāro   upadahātabbo   akālenāyasmā
cudito  no  kālena  alante  avippaṭisārāya  abhūtenāyasmā
cudito  no  bhūtena  alante  avippaṭisārāya  pharusenāyasmā
@Footnote: 1 Yu. ... cuditakassa.
Cudito  no  saṇhena  alante  avippaṭisārāya anatthasañhitenāyasmā
cudito  no  atthasañhitena alante avippaṭisārāya dosantarenāyasmā
cudito  no  mettacittena  alante  avippaṭisārāyāti adhammacuditassa
upāli bhikkhuno imehi pañcahākārehi avippaṭisāro upadahātabboti.
   [508] Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katīhākārehi avippaṭisāro
upadahātabboti  .  dhammacodakassa  upāli  bhikkhuno  pañcahākārehi
avippaṭisāro  upadahātabbo  kālenāyasmā  codesi  no akālena
alante  avippaṭisārāya  bhūtenāyasmā codesi no abhūtena alante
avippaṭisārāya  saṇhenāyasmā  codesi  no  pharusena  alante
avippaṭisārāya  atthasañhitenāyasmā  codesi  no  anatthasañhitena
alante avippaṭisārāya mettacitto āyasmā codesi no dosantaro
alante  avippaṭisārāyāti  dhammacodakassa  upāli  bhikkhuno  imehi
pañcahākārehi  avippaṭisāro  upadahātabbo  .  taṃ kissa hetu .
Yathā aññopi bhikkhu bhūtena codetabbaṃ maññeyyāti.
   [509]  Dhammacuditassa  pana  bhante  bhikkhuno  katīhākārehi
vippaṭisāro  upadahātabboti  .  dhammacuditassa  upāli  bhikkhuno
pañcahākārehi  vippaṭisāro  upadahātabbo  kālenāyasmā  cudito
no  akālena  alante  vippaṭisārāya  bhūtenāyasmā  cudito  no
Abhūtena  alante  vippaṭisārāya  saṇhenāyasmā cudito no pharusena
alante   vippaṭisārāya   atthasañhitenāyasmā   cudito   no
anatthasañhitena   alante   vippaṭisārāya   mettacittenāyasmā
cudito  no  dosantarena  alante  vippaṭisārāyāti  dhammacuditassa
upāli   bhikkhuno   imehi   pañcahākārehi   vippaṭisāro
upadahātabboti.
   [510] Codakena bhante bhikkhunā paraṃ codetukāmena katī dhamme
ajjhattaṃ  manasikaritvā  paro  codetabboti . codakenupāli bhikkhunā
paraṃ  codetukāmena  pañca  dhamme  ajjhattaṃ  manasikaritvā  paro
codetabbo  kāruññatā  hitesitā  anukampitā 1- āpattivuṭṭhānatā
vinayapurekkhāratāti  codakenupāli  bhikkhunā  paraṃ  codetukāmena
ime pañca dhamme ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabboti.
   [511]  Cuditena  pana  bhante  bhikkhunā  katīsu  dhammesu
patiṭṭhātabbanti   .   cuditenupāli   bhikkhunā  dvīsu  dhammesu
patiṭṭhātabbaṃ sacce ca akuppe cāti.
        Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
            Imamhi khandhake vatthū tiṃsa.
               Bhāṇavārā dve.
                 -----------
@Footnote: 1 Yu. anukampatā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 314-316. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6318              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6318              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=506&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=78              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=506              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com