ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [90] Tena kho pana samayena bhikkhū naggā naggaṃ abhivādenti.
Naggā anaggaṃ abhivādenti . naggā naggaṃ abhivādāpenti . naggā
anaggaṃ  abhivādāpenti  2- . naggā naggassa parikammaṃ karonti .
Naggā  naggassa  parikammaṃ kārāpenti . naggā naggassa denti .
Naggā  paṭiggaṇhanti  .  naggā  khādanti  .  naggā bhuñjanti .
Naggā sāyanti . naggā pivanti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Na  bhikkhave  naggena  3-  naggo  abhivādetabbo  na  naggena
abhivādetabbaṃ  na  naggena 4- naggo abhivādāpetabbo na naggena
abhivādāpetabbaṃ  na  naggena  naggassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  na
naggena [5]- parikammaṃ kārāpetabbaṃ na naggena naggassa dātabbaṃ na
naggena  paṭiggahetabbaṃ  na  naggena khāditabbaṃ na naggena bhuñjitabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. padasilaṃ. 2 Ma. Yu. naggā naggaṃ abhivādenti. naggā naggaṃ
@abhivādāpentīti. 3-4 Ma. Yu. naggenāti padaṃ na paññāyati.
@5 Ma. Yu. naggassa.
Na  naggena  sāyitabbaṃ  na  naggena pātabbaṃ yo piveyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [91]  Tena kho pana samayena bhikkhū jantāghare chamāyaṃ cīvaraṃ
nikkhipanti . cīvaraṃ paṃsukitaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  jantāghare 1- cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti . deve
vassante cīvaraṃ ovassati .pe. anujānāma bhikkhave jantāgharasālanti.
Jantāgharasālā  nīcavatthukā  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  .pe.  ārohantā  vihaññanti  .pe.
Ārohantā paripatanti .pe. Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [92]  Tena  kho  pana  samayena  jantāgharasālāyaṃ  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ .pe. Cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [93]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū jantāgharepi udakepi
piṭṭhiparikammaṃ  2-  kātuṃ  kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave tisso paṭicchādiyo jantāgharapaṭicchādiṃ
udakapaṭicchādiṃ vatthapaṭicchādinti.
   [94]  Tena kho pana samayena jantāghare udakaṃ na hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. Yu. parikammaṃ.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave udapānanti .
Udapānassa  kūlaṃ  lujjati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ tayo
caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  udapāno  nīcavatthuko
hoti  .  udakena  otthariyati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Ārohantā  vihaññanti  .pe.  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [95] Tena kho pana samayena bhikkhū valliyāpi 1- kāyabandhanenapi
udakaṃ vāhenti 2- .pe. anujānāmi bhikkhave udapānarajjunti 3-.
Hatthā  dukkhā  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  tulaṃ karakaṭakaṃ
cakkavaṭṭakanti . bhājanā bahū 4- bhijjanti .pe. anujānāmi bhikkhave
tayo vārake lohavārakaṃ dāruvārakaṃ cammakhaṇḍanti.
   [96] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse udakaṃ vāhentā
sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  udapānasālanti  .  udapānasālāya  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [97]  Tena  kho pana samayena udapāno apāruto hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vallikāyapi. 2 Yu. vāhanti. 3 Ma. Yu. udakavāhanarajjunti.
@4 Yu. bahuṃ.
Tiṇacuṇṇehipi  paṃsukehipi  okiriyati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
apidhānanti.
   [98]  Tena kho pana samayena udakabhājanaṃ na saṃvijjati .pe.
Anujānāmi bhikkhave udakadoṇiṃ udakakaṭāhanti.
   [99]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ
nahāyanti  .  ārāmo  cikkhallo  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave udakacandanikanti 1- . candanikā
pākaṭā  hoti  .  bhikkhū  hiriyanti  nahāyituṃ  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  parikkhipituṃ  tayo  pākāre  iṭṭhakāpākāraṃ  silāpākāraṃ
dārupākāranti  .  candanikā  cikkhallā  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  santharituṃ  tayo  santhāre  2- iṭṭhakāsanthāraṃ silāsanthāraṃ
dārusanthāranti  .  udakaṃ  santiṭṭhati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
udakaniddhamananti.
   [100]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhūnaṃ gattāni sītikatāni
honti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
udakapuñchaniṃ coḷakenapi paccuddharitunti.
   [101]  Tena  kho pana samayena aññataro upāsako saṅghassa
atthāya  pokkharaṇiṃ  kāretukāmo  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  pokkharaṇinti  .  pokkharaṇiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. candanikanti. 2 Ma. santhare.
Kūlaṃ  lujjati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .  anujānāmi
bhikkhave   tayo   sopāṇe   iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ
dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ālambanabāhanti  .  pokkharaṇiyā  udakaṃ  purāṇaṃ  hoti
.pe. Anujānāmi bhikkhave udakamātikaṃ 1- udakaniddhamananti.
   [102] Tena kho pana samayena aññataro upāsako bhikkhusaṅghassa
atthāya nillekhaṃ jantāgharaṃ kattukāmo 2- hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave nillekhaṃ jantāgharanti.
   [103]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū cātumāsaṃ
nisīdanena  vippavasanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na
bhikkhave  cātumāsaṃ  nisīdanena  vippavasitabbaṃ  yo  vippavaseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [104] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pupphābhikiṇṇesu
sayanesu  sayanti  .  manussā  vihāracārikaṃ  āhiṇḍantā  passitvā
ujjhāyanti   khīyanti   vipācenti   .pe.   seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
pupphābhikiṇṇesu   sayanesu   sayitabbaṃ   yo  sayeyya  āpatti
@Footnote: 1 Yu. udakāyatikaṃ. 2 Ma. Yu. aññataro bhikkhu saṅghassa atthāya nillekhaṃ
@jantāgharaṃ kattukāmo.
Dukkaṭassāti.
   [105]  Tena  kho  pana  samayena manussā gandhampi mālampi
ādāya  ārāmaṃ  āgacchanti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  na
paṭiggaṇhanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
gandhaṃ  gahetvā  kavāṭe  pañcaṅgulikaṃ  dātuṃ  pupphaṃ  gahetvā
vihāre ekamantaṃ nikkhipitunti.
   [106]  Tena  kho  pana  samayena  saṅghassa namatakaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
namatakanti  .  athakho bhikkhūnaṃ etadahosi namatakaṃ adhiṭṭhātabbaṃ nu kho
udāhu  vikappetabbanti  .pe.  na  bhikkhave  namatakaṃ  adhiṭṭhātabbaṃ
na vikappetabbanti.
   [107] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āsittakupadhāne
bhuñjanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  āsittakupadhāne  bhuñjitabbaṃ  yo  bhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [108]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  so bhuñjamāno na sakkoti hatthena pattaṃ sandhāretuṃ .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave maḷorikanti.
   [109] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ekabhājanepi
Bhuñjanti  .  ekathālakepi  pivanti  .  ekamañcepi tuvaṭṭenti .
Ekattharaṇepi  tuvaṭṭenti  .  ekapāvuraṇepi  tuvaṭṭenti  .
Ekattharaṇapāvuraṇepi  tuvaṭṭenti  1-  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti .pe. Bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave ekabhājane bhuñjitabbaṃ na
ekathālake  pātabbaṃ  na  ekamañce  tuvaṭṭitabbaṃ  na  ekattharaṇe
tuvaṭṭitabbaṃ  na  ekapāvuraṇe  tuvaṭṭitabbaṃ  na  ekattharaṇapāvuraṇe
tuvaṭṭitabbaṃ 2- yo tuvaṭṭeyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 34-40. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=659              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=659              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=90&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=10              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com