ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [559]  Tena  kho  pana  samayena  aññatarā  bhikkhunī kālaṃ
karontī  evamāha  mamaccayena  mayhaṃ parikkhāro saṅghassa hotūti .
Tattha  bhikkhū  ca  bhikkhuniyo  ca  vivadanti  amhākaṃ  hoti amhākaṃ
hotīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  bhikkhunī  ce
@Footnote: 1 Ma. sabbamañjiṭhikāni. 2 Yu. phaṇadasāni. 3 Ma. u. tirīṭakaṃ.
Bhikkhave  kālaṃ  karontī  evaṃ vadeyya mamaccayena mayhaṃ parikkhāro
saṅghassa hotūti anissaro tattha bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅghassevetaṃ 1- .
Sikkhamānā  ce  bhikkhave  .pe.  sāmaṇerī  ce  bhikkhave  kālaṃ
karontī  evaṃ  vadeyya  mamaccayena  mayhaṃ  parikkhāro  saṅghassa
hotūti   anissaro  tattha  bhikkhusaṅgho  bhikkhunīsaṅghassevetaṃ  .
Bhikkhu  ce  bhikkhave  kālaṃ  karonto  evaṃ  vadeyya  mamaccayena
mayhaṃ  parikkhāro  saṅghassa  hotūti  anissaro  tattha  bhikkhunīsaṅgho
bhikkhusaṅghassevetaṃ  .  sāmaṇero  ce  bhikkhave  .pe.  upāsako
ce  bhikkhave  .pe.  upāsikā  ce  bhikkhave  .pe.  añño
ce  bhikkhave  koci  kālaṃ  karonto  evaṃ  vadeyya  mamaccayena
mayhaṃ  parikkhāro  saṅghassa  hotūti  anissaro  tattha  bhikkhunīsaṅgho
bhikkhusaṅghassevetanti.
   [560] Tena kho pana samayena aññatarā itthī 2- purāṇamallī
bhikkhunīsu  pabbajitā  hoti  . sā rathikāya dubbalakaṃ bhikkhuṃ passitvā
aṃsakūṭena  pahāraṃ  datvā  pavaṭṭesi  .  bhikkhū  ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhunī  bhikkhussa  pahāraṃ  dassatīti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhussa pahāro
dātabbo  yā  dadeyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. bhikkhunīsaṅghasseva taṃ. 2 Ma. Yu. Rā. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhikkhuniyā bhikkhuṃ passitvā dūrato va okkamitvā maggaṃ dātunti.
   [561]  Tena  kho pana samayena aññatarā itthī pavutthapatikā
jārena  gabbhinī  hoti . sā gabbhaṃ pātetvā kulupakiṃ 1- bhikkhuniṃ
etadavoca  handayye  imaṃ  gabbhaṃ  pattena nīharāti . athakho sā
bhikkhunī  taṃ  gabbhaṃ  patte  pakkhipitvā  saṅghāṭiyā  paṭicchādetvā
agamāsi  .  tena  kho  pana  samayena  aññatarena  piṇḍacārikena
bhikkhunā  samādānaṃ  kataṃ hoti yaṃ yvāhaṃ 2- paṭhamaṃ bhikkhaṃ labhissāmi
na taṃ 3- adatvā bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā paribhuñjissāmīti.
   {561.1}  Athakho  so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ passitvā etadavoca
handa  bhagini  bhikkhaṃ  paṭiggaṇhāti  . alaṃ ayyāti . dutiyampi kho
so  bhikkhu  taṃ bhikkhuniṃ etadavoca handa bhagini bhikkhaṃ paṭiggaṇhāti .
Alaṃ ayyāti . tatiyampi kho so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ etadavoca handa
bhagini  bhikkhaṃ  paṭiggaṇhāti  .  alaṃ  ayyāti  . mayā kho bhagini
samādānaṃ  kataṃ  yaṃ  yvāhaṃ  paṭhamaṃ  bhikkhaṃ labhissāmi na taṃ adatvā
bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  paribhuñjissāmīti  handa  bhagini  bhikkhaṃ
paṭiggaṇhāti.
   {561.2}  Athakho  sā  bhikkhunī  tena bhikkhunā nippīḷiyamānā
nīharitvā  pattaṃ  dassesi passa ayya patte gabbhaṃ mā 4- kassaci
ārocesīti  .  athakho  so  bhikkhu ujjhāyati khīyati vipāceti kathaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kulūpikaṃ. 2 Ma. Yu. Rā. yāhaṃ. 3 Ma. Yu. taṃsaddo natthi 4 Ma. mā ca.
Hi  nāma  bhikkhunī  pattena  gabbhaṃ nīharissatīti . athakho so bhikkhu
bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma bhikkhunī pattena
gabbhaṃ nīharissatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
bhikkhuniyā  pattena  gabbho  nīharitabbo  yā  nīhareyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  bhikkhuniyā  bhikkhuṃ passitvā nīharitvā
pattaṃ dassetunti.
   [562]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo bhikkhuṃ
passitvā  parivattetvā  pattamūlaṃ dassenti . te bhikkhū ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhuniyo  bhikkhuṃ
passitvā  parivattetvā  pattamūlaṃ  dassessantīti  .  athakho  te
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhuṃ
passitvā  parivattetvā  pattamūlaṃ  dassetabbaṃ yā dasseyya āpatti
dukkaṭassa   anujānāmi   bhikkhave  bhikkhuniyā  bhikkhuṃ  passitvā
ukkujjitvā  pattaṃ  dassetuṃ  yañca  patte  āmisaṃ  hoti  tena
ca bhikkhu nimantetabboti.
   [563] Tena kho pana samayena sāvatthiyā 1- rathikāya purisabyañjanaṃ
chaḍḍitaṃ  hoti  .  taṃ  bhikkhuniyo  sakkaccaṃ upanijjhāyiṃsu . manussā
ukkuṭṭhimakaṃsu . tā bhikkhuniyo maṅkū ahesuṃ . athakho tā bhikkhuniyo
upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ . yā tā bhikkhuniyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāvatthiyaṃ.
Appicchā  .pe.  tā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
bhikkhuniyo   purisabyañjanaṃ   upanijjhāyissantīti  .  athakho  tā
bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  bhikkhuniyā  purisabyañjanaṃ upanijjhāyitabbaṃ
yā upanijjhāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [564] Tena kho pana samayena manussā bhikkhūnaṃ āmisaṃ denti.
Bhikkhū  bhikkhunīnaṃ  denti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhaddantā  attano  paribhogatthāya  dinnaṃ  aññesaṃ
dassanti na mayampi jānāma 1- dānaṃ dātunti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  attano  paribhogatthāya dinnaṃ aññesaṃ
dātabbaṃ yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [565] Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ āmisaṃ ussannaṃ hoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave saṅghassa dātunti.
Bāḷhataraṃ  ussannaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave puggalikaṃpi dātunti.
   [566] Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ sannidhikataṃ āmisaṃ ussannaṃ
hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhikkhūnaṃ
sannidhiṃ bhikkhunīhi bhikkhūhi 2- paṭiggahāpetvā paribhuñjitunti.
   [567] Tena kho pana samayena manussā bhikkhunīnaṃ āmisaṃ denti.
@Footnote: 1 Ma. mayampi na jānāma. Yu. mayamha na jānāma. 2 Ma. bhikkhūhīti pāṭho natthi.
Bhikkhuniyo  bhikkhūnaṃ  denti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhuniyo  attano  paribhogatthāya  dinnaṃ  aññesaṃ
dassanti  na  mayampi  jānāma  dānaṃ dātunti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  bhikkhuniyā attano paribhogatthāya dinnaṃ
aññesaṃ dātabbaṃ yā dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [568] Tena kho pana samayena bhikkhunīnaṃ āmisaṃ ussannaṃ hoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave saṅghassa dātunti.
Bāḷhataraṃ  ussannaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave puggalikaṃpi dātunti.
   [569] Tena kho pana samayena bhikkhunīnaṃ sannidhikataṃ āmisaṃ ussannaṃ
hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhikkhunīnaṃ
sannidhiṃ bhikkhūhi bhikkhunīhi paṭiggahāpetvā paribhuñjitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 347-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6985              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6985              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=559&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=88              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=559              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com