ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [12] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vallikaṃ dhārenti.
.pe. Pāmaṅgaṃ dhārenti . Kaṇṭhasuttakaṃ dhārenti. Kaṭisuttakaṃ dhārenti.
Ovaṭṭikaṃ  dhārenti . kāyuraṃ dhārenti . hatthābharaṇaṃ dhārenti .
Aṅgulimuddikaṃ   dhārenti   .   manussā   ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti . assosuṃ kho
bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ
.pe.  athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ
kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū vallikaṃ dhārenti . Pāmaṅgaṃ dhārenti.
Kaṇṭhasuttakaṃ dhārenti . kaṭisuttakaṃ dhārenti . ovaṭṭikaṃ dhārenti.
Kāyuraṃ dhārenti . hatthābharaṇaṃ dhārenti . aṅgulimuddikaṃ dhārentīti.
Saccaṃ  bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  vallikaṃ  dhāretabbaṃ  na  pāmaṅgaṃ  dhāretabbaṃ 2- na
kaṇṭhasuttakaṃ  dhāretabbaṃ  na  kaṭisuttakaṃ  dhāretabbaṃ  na  ovaṭṭikaṃ
dhāretabbaṃ  na  kāyuraṃ  dhāretabbaṃ  na  hatthābharaṇaṃ  dhāretabbaṃ na
@Footnote: 1 ma Yu. tena kho pana samayena bhikkhū piṭṭhiparikammaṃ kātuṃ kukkuccāyanti. 2 Ma. Yu.
@vallikā dhāretabbā na pāmaṅgo dhāretabbo.
Aṅgulimuddikaṃ dhāretabbaṃ 1- yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [13]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dīghe kese
dhārenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
gihī  kāmabhoginoti  .pe.  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na
bhikkhave dīghā kesā dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa.
Anujānāmi bhikkhave dumāsikaṃ vā duvaṅgulaṃ vāti.
   [14] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kocchena kese
osaṇhenti  .  phaṇakena kese osaṇhenti . hatthaphaṇakena kese
osaṇhenti  .  sitthatelakena  kese osaṇhenti . udakatelakena
kese  osaṇhenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  kocchena  kesā  osaṇhetabbā na phaṇakena
kesā  osaṇhetabbā  na  hatthaphaṇakena  kesā  osaṇhetabbā na
sitthatelakena  kesā  osaṇhetabbā  na  udakatelakena  kesā
osaṇhetabbā yo osaṇheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [15]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ādāsepi
udakapattepi  mukhanimittaṃ  olokenti  .  mamussā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave ādāse vā udakapatte vā
mukhanimittaṃ oloketabbaṃ yo olokeyya āpatti dukkaṭassāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na aṅgulimuddikā dhāretabbā.
   [16] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mukhe vaṇo
hoti . so bhikkhū pucchi kīdiso me āvuso vaṇoti. Bhikkhū evamāhaṃsu
īdiso 1- te āvuso vaṇoti . so na saddahati. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe. anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā ādāse vā
udakapatte vā mukhanimittaṃ oloketunti.
   [17] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mukhaṃ ālimpenti.
Mukhaṃ ummaddenti . mukhaṃ cuṇṇenti. Manosilakāya 2- mukhaṃ lañcenti 3-.
Aṅgarāgaṃ karonti . mukharāgaṃ karonti . aṅgarāgamukharāgaṃ karonti.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
mukhaṃ  ālimpitabbaṃ  na  mukhaṃ  ummadditabbaṃ  na  mukhaṃ  cuṇṇetabbaṃ na
manosilakāya  mukhaṃ  lañcetabbaṃ  na aṅgarāgo kātabbo na mukharāgo
kātabbo  na  aṅgarāgamukharāgo  kātabbo  yo  kareyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [18] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogābādho
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave
ābādhappaccayā mukhaṃ ālimpitunti.
@Footnote: 1 Ma. ediso. 2 Ma. Yu. manosilikāya. 3 ma Yu. lañchenti.
   [19] Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti.
Chabbaggiyā  bhikkhū  giraggasamajjaṃ  dassanāya  agamaṃsu  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
naccampi  gītampi  vāditampi dassanāya gacchissanti 1- seyyathāpi gihī
kāmabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na
bhikkhave  naccaṃ  vā  gītaṃ  vā vāditaṃ vā dassanāya gantabbaṃ yo
gaccheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [20]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āyatakena
gītassarena  dhammaṃ  gāyanti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
yatheva  mayaṃ  gāyāma  evamevime  nāma  2- samaṇā sakyaputtiyā
āyatakena  gītassarena  dhammaṃ gāyantīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ
manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te
bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti kathaṃ
hi nāma chabbaggiyā bhikkhū āyatakena gītassarena dhammaṃ gāyissantīti.
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira
bhikkhave  .pe.  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  pañcime  bhikkhave  ādīnavā  āyatakena  gītassarena
dhammaṃ  gāyantassa  attanopi  3-  tasmiṃ  sare  sārajjati  parepi
tasmiṃ   sare   sārajjanti  gahapatikāpi  ujjhāyanti  sarakuttiṃpi
@Footnote: 1 Yu. āgacchissanti. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. Yu. attanāpi.
Nikāmayamānassa   samādhissa   bhaṅgo   hoti  pacchimā  janatā
diṭṭhānugatimāpajjati 1- ime kho bhikkhave pañca ādīnavā āyatakena
gītassarena  dhammaṃ  gāyantassa  na  bhikkhave  āyatakena  gītassarena
dhammo gāyitabbo yo gāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [21] Tena kho pana samayena bhikkhū sarabhaññe kukkuccāyanti.
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
sarabhaññanti.
   [22]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bāhiralomiṃ
uṇṇiṃ  dhārenti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
.pe.  Na  bhikkhave  bāhiralomī  uṇṇī  dhāretabbā yo dhāreyya
āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 5-9. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=83              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=83              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=12&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=2              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com