ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [650]  Tena kho pana samayena ajito nāma bhikkhu dasavasso
saṅghassa  pātimokkhuddesako  hoti  .  athakho  saṅgho āyasmantaṃpi
ajitaṃ  sammannati  therānaṃ  bhikkhūnaṃ āsanapaññāpakaṃ . athakho therānaṃ
bhikkhūnaṃ etadahosi kattha nu kho mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyyāmāti.
Athakho  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi ayaṃ kho vālikārāmo ramaṇīyo
appasaddo  appanigghoso  yannūna  mayaṃ  vālikārāme  imaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasameyyāmāti  .  athakho  therā  bhikkhū  vālikārāmaṃ agamaṃsu taṃ
adhikaraṇaṃ vinicchinitukāmā.
   [651]  Athakho  āyasmā revato saṅghaṃ ñāpesi suṇātu me
bhante  saṅgho  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ āyasmantaṃ sabbakāmiṃ
vinayaṃ  puccheyyanti  .  āyasmā  sabbakāmī  saṅghaṃ ñāpesi suṇātu
me  āvuso  saṅgho  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ  revatena
vinayaṃ puṭṭho vissajjeyyanti.
   [652] Athakho āyasmā revato āyasmantaṃ sabbakāmiṃ etadavoca
kappati bhante siṅgiloṇakappoti . ko so āvuso siṅgiloṇakappoti.
Kappati  bhante  siṅginā  loṇaṃ  pariharituṃ  yattha  aloṇikaṃ  1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. aloṇakaṃ.
Bhavissati  tattha  paribhuñjissāmīti  .  nāvuso  kappatīti  .  kattha
paṭikkhittanti  .  sāvatthiyā  suttavibhaṅgeti  .  kiṃ  āpajjatīti .
Sannidhikārakabhojane  pācittiyanti  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho
idaṃ  paṭhamaṃ  vatthuṃ  1-  saṅghena vinicchitaṃ . itipīdaṃ vatthuṃ uddhammaṃ
ubbinayaṃ apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ paṭhamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [653]  Kappati  bhante  dvaṅgulakappoti . ko so āvuso
dvaṅgulakappoti  .  kappati  bhante  dvaṅgulāya  chāyāya vītivattāya
vikāle bhojanaṃ bhuñjitunti . nāvuso kappatīti . kattha paṭikkhittanti.
Rājagahe suttavibhaṅgeti . kiṃ āpajjatīti. Vikālabhojane pācittiyanti.
Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ dutiyaṃ vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipīdaṃ
vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ  apagatasatthusāsanaṃ  .  idaṃ  dutiyaṃ  salākaṃ
nikkhipāmi.
   [654]  Kappati  bhante gāmantarakappoti . ko so āvuso
gāmantarakappoti  .  kappati  bhante  idāni  gāmantaraṃ  gamissāmīti
bhuttāvinā  pavāritena  anatirittaṃ  bhojanaṃ  bhuñjitunti  .  nāvuso
kappatīti  .  kattha  paṭikkhittanti  .  sāvatthiyā  suttavibhaṅgeti .
Kiṃ  āpajjatīti  .  anatirittabhojane  pācittiyanti  .  suṇātu me
bhante  saṅgho  idaṃ  tatiyaṃ  vatthuṃ  saṅghena  vinicchitaṃ  .  itipīdaṃ
vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ  apagatasatthusāsanaṃ  .  idaṃ  tatiyaṃ  salākaṃ
nikkhipāmi.
@Footnote: 1 Ma. vatthu.
   [655]  Kappati  bhante  āvāsakappoti . ko so āvuso
āvāsakappoti  .  kappati  bhante  sambahulā  āvāsā samānasīmā
nānūposathaṃ 1- kātunti . nāvuso kappatīti . kattha paṭikkhittanti.
Rājagahe  uposathasaṃyutteti  .  kiṃ  āpajjatīti  .  vinayātisāre
dukkaṭanti  .  suṇātu me bhante saṅgho idaṃ catutthaṃ vatthuṃ saṅghena
vinicchitaṃ  .  itipīdaṃ  vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ  apagatasatthusāsanaṃ .
Idaṃ catutthaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [656]  Kappati  bhante  anumatikappoti  . ko so āvuso
anumatikappoti  .  kappeti  bhante  vaggena  saṅghena  kammaṃ kātuṃ
āgate  bhikkhū  anumānessāmāti 2- . nāvuso kappatīti . kattha
paṭikkhittanti  .  campeyyake  vinayavatthusminti  . kiṃ āpajjatīti .
Vinayātisāre  dukkaṭanti  .  suṇātu me bhante saṅgho idaṃ pañcamaṃ
vatthuṃ  saṅghena  vinicchitaṃ  .  itipīdaṃ  vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ pañcamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [657]  Kappati  bhante  āciṇṇakappoti . ko so āvuso
āciṇṇakappoti  .  kappati  bhante  idaṃ  me  upajjhāyena
ajjhāciṇṇaṃ  idaṃ  me  ācariyena  ajjhāciṇṇanti  ajjhācaritunti .
Āciṇṇakappo  kho  āvuso  ekacco  kappati  ekacco  na
kappatīti  .  suṇātu  me  bhante saṅgho idaṃ chaṭṭhaṃ vatthuṃ saṅghena
@Footnote: 1 Ma. nānuposathaṃ. 2 Ma. anumatiṃ ānessāma.
Vinicchitaṃ  .  itipīdaṃ  vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ  apagatasatthusāsanaṃ .
Idaṃ chaṭṭhaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [658]  Kappati  bhante  amathitakappoti  . ko so āvuso
amathitakappoti  .  kappati  bhante  yaṃ  taṃ  khīraṃ  khīrabhāvaṃ  vijahitaṃ
asampattaṃ  dadhibhāvaṃ  bhuttāvinā  pavāritena  anatirittaṃ  pātunti .
Nāvuso kappatīti . kattha paṭikkhittanti . sāvatthiyā suttavibhaṅgeti.
Kiṃ  āpajjatīti  .  anatirittabhojane  pācittiyanti  .  suṇātu me
bhante  saṅgho  idaṃ sattamaṃ vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ . itipīdaṃ vatthuṃ
uddhammaṃ  ubbinayaṃ  apagatasatthusāsanaṃ  .  idaṃ  sattamaṃ  salākaṃ
nikkhipāmi.
   [659]  Kappati  bhante jalogiṃ pātunti . kā sā āvuso
jalogīti  .  kappati  bhante yā sā surā asutā 1- asampattā
majjabhāvaṃ sā pātunti . nāvuso kappatīti . kattha paṭikkhittanti .
Kosambiyā  suttavibhaṅgeti  .  kiṃ  āpajjatīti  .  surāmerayapāne
pācittiyanti . suṇātu me bhante saṅgho idaṃ aṭṭhamaṃ vatthuṃ saṅghena
vinicchitaṃ  .  itipīdaṃ  vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ  apagatasatthusāsanaṃ .
Idaṃ aṭṭhamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [660] Kappati bhante adasakaṃ nisīdananti . nāvuso kappatīti.
Kattha  paṭikkhittanti . sāvatthiyā suttavibhaṅgeti . kiṃ āpajjatīti .
Chedanake  pācittiyanti  .  suṇātu  me  bhante saṅgho idaṃ navamaṃ
@Footnote: 1 Ma. āsutā.
Vatthuṃ  saṅghena  vinicchitaṃ  .  itipidaṃ  vatthuṃ  uddhammaṃ  ubbinayaṃ
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ navamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [661]  Kappati bhante jātarūparajatanti . nāvuso kappatīti .
Kattha  paṭikkhittanti  . rājagahe suttavibhaṅgeti . kiṃ āpajjatīti .
Jātarūparajatappaṭiggahaṇe  pācittiyanti  .  suṇātu  me bhante saṅgho
idaṃ  dasamaṃ  vatthuṃ  saṅghena  vinicchitaṃ  .  itipīdaṃ  vatthuṃ  uddhammaṃ
ubbinayaṃ apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ dasamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.
   [662] Suṇātu me bhante saṅgho imāni dasa vatthūni saṅghena
vinicchitāni  .  itipīmāni  dasa  vatthūni  uddhammāni  ubbinayāni
apagatasatthusāsanānīti.
   [663]  Nīhatametaṃ  āvuso  adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpasantaṃ
apica  maṃ  tvaṃ āvuso saṅghamajjhepi imāni dasa vatthūni puccheyyāsi
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  saññattiyāti  . athakho āyasmā revato āyasmantaṃ
sabbakāmiṃ  saṅghamajjhepi  imāni  dasa  vatthūni  pucchi  .  puṭṭho
puṭṭho āyasmā sabbakāmī vissajjesi.
   Imāya  kho  pana  vinayasaṅgītiyā  satta  bhikkhusatāni  anūnāni
anadhikāni ahesuṃ. Tasmāyaṃ vinayasaṅgīti sattasatikāti vuccatīti.
            Sattasatikakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ dvādasamaṃ.
            Imamhi khandhake vatthū pañcavīsati.
                    ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 418-422. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8415              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8415              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=650&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=122              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=650              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com