ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [387] Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento
nivāsento  kati  āpattiyo  āpajjati . anādariyaṃ paṭicca purato
vā  pacchato vā olambento nivāsento ekaṃ āpattiṃ āpajjati
dukkaṭaṃ  anādariyaṃ  paṭicca  purato  vā  pacchato vā olambento
nivāsento imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.
   [388] Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento
pārupanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [389]  Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [390]  Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [391]  Anādariyaṃ  paṭicca  hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento
antaraghare gacchanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [392]  Anādariyaṃ  paṭicca  hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento
antaraghare nisīdanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [393]  Anādariyaṃ  paṭicca  tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare
gacchanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [394]  Anādariyaṃ  paṭicca  tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare
nisīdanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [395]  Anādariyaṃ  paṭicca  ukkhittakāya  antaraghare gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [396]  Anādariyaṃ  paṭicca  ukkhittakāya  antaraghare nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
          Paṭhamo vaggo 1-.
   [397]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya  antaraghare gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [398]  Anādariyaṃ  paṭicca  ujjagghikāya  antaraghare nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [399]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karonto
antaraghare gacchanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [400]  Anādariyaṃ  paṭicca  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karonto
antaraghare nisīdanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [401]  Anādariyaṃ  paṭicca  kāyappacālakaṃ antaraghare gacchanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. parimaṇḍalavaggo paṭhamo.
Ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [402]  Anādariyaṃ  paṭicca  kāyappacālakaṃ antaraghare nīsīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [403]  Anādariyaṃ  paṭicca  bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [404]  Anādariyaṃ  paṭicca  bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [405]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ  antaraghare gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [406]  Anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ  antaraghare nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
          Dutiyo vaggo 1-.
   [407]  Anādariyaṃ  paṭicca  khambhakato  antaraghare  gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [408]  Anādariyaṃ  paṭicca  khambhakato  antaraghare  nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [409]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhito  antaraghare  gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [410]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhito  antaraghare  nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ujjagghikavaggo dutiyo.
   [411]  Anādariyaṃ  paṭicca  ukkuṭikāya  antaraghare  gacchanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [412]  Anādariyaṃ  paṭicca  pallatthikāya  antaraghare nisīdanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [413]  Anādariyaṃ  paṭicca  asakkaccaṃ  piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [414]  Anādariyaṃ  paṭicca  tahaṃ  tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ
paṭiggaṇhanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [415]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaññeva  bahuṃ  paṭiggaṇhanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [416]  Anādariyaṃ  paṭicca  thūpīkataṃ  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
          Tatiyo vaggo 1-.
   [417]  Anādariyaṃ  paṭicca  asakkaccaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [418]  Anādariyaṃ  paṭicca  tahaṃ  tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ
bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [419]  Anādariyaṃ  paṭicca  tahaṃ  tahaṃ  omasitvā  piṇḍapātaṃ
bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [420]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaññeva  bahuṃ  bhuñjanto  ekaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. khambhakatavaggo tatiyo.
Āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [421]  Anādariyaṃ  paṭicca  thūpato 1- omadditvā piṇḍapātaṃ
bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [422]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaṃ  vā byañjanaṃ vā odanena
paṭicchādento ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [423]  Anādariyaṃ  paṭicca  sūpaṃ  vā  odanaṃ vā agilāno
attano  atthāya  viññāpetvā  bhuñjanto  ekaṃ āpattiṃ āpajjati
dukkaṭaṃ.
   [424] Anādariyaṃ paṭicca ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [425] Anādariyaṃ paṭicca mahantaṃ kabaḷaṃ karonto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [426] Anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ ālopaṃ karonto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
          Catuttho vaggo 2-.
   [427]  Anādariyaṃ paṭicca anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivaranto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [428] Anādariyaṃ paṭicca bhuñjanto sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipanto
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [429]  Anādariyaṃ  paṭicca sakabaḷena mukhena byāharanto ekaṃ
@Footnote: 1 Po. thūpikato. Ma. Yu. thūpakato . 2 Ma. Yu. piṇḍapātavaggo catuttho.
Āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [430]  Anādariyaṃ paṭicca piṇḍukkhepakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [431] Anādariyaṃ paṭicca kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [432] Anādariyaṃ paṭicca avagaṇḍakārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [433]  Anādariyaṃ paṭicca hatthaniddhūnakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [434] Anādariyaṃ paṭicca sitthāvakārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [435] Anādariyaṃ paṭicca jivhānicchārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [436]  Anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
          Pañcamo vaggo 1-.
   [437]  Anādariyaṃ paṭicca surusurukārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [438] Anādariyaṃ paṭicca hatthanillehakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kabaḷavaggo pañcamo.
   [439] Anādariyaṃ paṭicca pattanillehakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [440] Anādariyaṃ paṭicca oṭṭhanillehakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ
āpajjati dukkaṭaṃ.
   [441]  Anādariyaṃ  paṭicca  sāmisena  hatthena  pānīyathālakaṃ
paṭiggaṇhanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [442]  Anādariyaṃ  paṭicca  sasitthakaṃ  pattadhovanaṃ  antaraghare
chaḍḍento ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [443]  Anādariyaṃ  paṭicca chattapāṇissa dhammaṃ desento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [444]  Anādariyaṃ  paṭicca  daṇḍapāṇissa  dhammaṃ  desento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [445]  Anādariyaṃ  paṭicca satthapāṇissa dhammaṃ desento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [446]  Anādariyaṃ  paṭicca  āvudhapāṇissa  dhammaṃ  desento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
          Chaṭṭho vaggo 1-.
   [447]  Anādariyaṃ  paṭicca  pādukārūḷhassa  dhammaṃ  desento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [448]  Anādariyaṃ  paṭicca  upāhanārūḷhassa  dhammaṃ desento
@Footnote: 1 Ma. Yu. surusuruvaggo chaṭuṭho.
Ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [449]  Anādariyaṃ  paṭicca  yānagatassa dhammaṃ desento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [450]  Anādariyaṃ  paṭicca  sayanagatassa dhammaṃ desento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [451] Anādariyaṃ paṭicca pallatthikāya nisinnassa dhammaṃ desento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [452]  Anādariyaṃ  paṭicca veṭhitasīsassa dhammaṃ desento ekaṃ
āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [453]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhitasīsassa  dhammaṃ  desento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [454]  Anādariyaṃ  paṭicca chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa
dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [455] Anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane
nisinnassa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [456]  Anādariyaṃ  paṭicca  ṭhito  nisinnassa dhammaṃ desento
ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [457]  Anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchanto purato gacchantassa
dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [458] Anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchanto pathena gacchantassa
Dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [459]  Anādariyaṃ  paṭicca  ṭhito  uccāraṃ vā passāvaṃ vā
karonto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [460]  Anādariyaṃ  paṭicca  harite uccāraṃ vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ vā karonto ekaṃ āpattiṃ āpajjati dukkaṭaṃ.
   [461]  Anādariyaṃ  paṭicca  udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ  vā  karonto  kati  āpattiyo  āpajjati  .  anādariyaṃ
paṭicca  udake  uccāraṃ  vā  passāvaṃ  vā  kheḷaṃ vā karonto
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjati  dukkaṭaṃ  anādariyaṃ  paṭicca  udake
uccāraṃ  vā  passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karonto imaṃ ekaṃ āpattiṃ
āpajjati.
          Sattamo vaggo 1-.
         Pañcasattati sekhiyā niṭṭhitā.
         Katāpattivāraṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 105-113. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2138              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2138              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=387&items=75              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=387              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่