ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [902]  Adhikaraṇanti  vā  samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā
udāhu  visaṃsaṭṭhā  labbhā  ca  imesaṃ  1-  dhammānaṃ  vinibbhujitvā
vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ 2- . adhikaraṇanti vā samathāti
vā  ime  dhammā  saṃsaṭṭhā  no visaṃsaṭṭhā 3- labbhā ca imesaṃ
dhammānaṃ  vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetunti .
So  mā  hevantissa  vacanīyo  adhikaraṇanti  vā  samathāti  vā
ime  dhammā  saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na 4- ca labbhā imesaṃ
dhammānaṃ  vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  .  taṃ
kissa  hetu  . nanu vuttaṃ bhagavatā cattārīmāni bhikkhave adhikaraṇāni
satta  samathā  adhikaraṇā  samathehi  sammanti  samathā  adhikaraṇehi
sammanti  evaṃ  ime  dhammā  saṃsaṭṭhā  no visaṃsaṭṭhā na 4- ca
labbhā  imesaṃ  dhammānaṃ  vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ
paññāpetunti.
         Saṃsaṭṭhavāraṃ niṭṭhitaṃ soḷasamaṃ.
   [903]  Vivādādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammati anuvādādhikaraṇaṃ
katīhi  samathehi  sammati  āpattādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammati
kiccādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammati  .  vivādādhikaraṇaṃ  dvīhi
samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca yebhuyyasikāya ca anuvādādhikaraṇaṃ
catūhi   samathehi   sammati   sammukhāvinayena   ca   sativinayena
ca  amūḷhavinayena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  āpattādhikaraṇaṃ  tīhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. panimesaṃ. 2 Ma. Yu. paññāpetunti. 3 Ma. Yu.
@dhammā visaṃsaṭṭhā no saṃsaṭṭhā. 4 Ma. Yu. no.
Samathehi   sammati   sammukhāvinayena   ca  paṭiññātakaraṇena  ca
tiṇavatthārakena ca kiccādhikaraṇaṃ ekena samathena sammati sammukhāvinayena.
Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca  katīhi  samathehi  sammanti .
Vivādādhikaraṇañca   anuvādādhikaraṇañca   pañcahi  samathehi  sammanti
sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca
tassapāpiyasikāya   ca   .   vivādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca
katīhi  samathehi  sammanti  .  vivādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca
catūhi   samathehi   sammanti  sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya
ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.
   {903.1}  Vivādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  katīhi  samathehi
sammanti  .  vivādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  dvīhi  samathehi
sammanti  sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya  ca . anuvādādhikaraṇañca
āpattādhikaraṇañca  katīhi  samathehi  sammanti  .  anuvādādhikaraṇañca
āpattādhikaraṇañca  chahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena
ca  amūḷhavinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  tassapāpiyasikāya  ca
tiṇavatthārakena  ca  .  anuvādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  katīhi
samathehi  sammanti  .  anuvādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  catūhi
samathehi  sammanti  sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca
tassapāpiyasikāya  ca  .  āpattādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  katīhi
samathehi  sammanti  .  āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca tīhi samathehi
sammanti sammukhāvinayena
Ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.
   {903.2}  Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca
katīhi  samathehi  sammanti  .  vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca
āpattādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya
ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca
tiṇavatthārakena ca . vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca
katīhi samathehi sammanti.
   {903.3}  Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca
pañcahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena
ca  amūḷhavinayena  ca tassapāpiyasikāya ca . [1]- vivādādhikaraṇañca
anuvādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  katīhi  samathehi
sammanti  .  vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca
kiccādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya
ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca
tiṇavatthārakena ca.
        Sammantivāraṃ 2- niṭṭhitaṃ sattarasamaṃ.
   [904]  Vivādādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammati katīhi samathehi
na  sammati  .  anuvādādhikaraṇaṃ  .pe.  āpattādhikaraṇaṃ  .pe.
Kiccādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammati  katīhi  samathehi na sammati .
Vivādādhikaraṇaṃ  dvīhi  samathehi sammati sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca
@katīhi samathehi sammanti. anu...ca ā...ca kic...ca chahi samathehi sammanti.
@sammukhāvinayenaca sativinayenaca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena
@ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca . 2 Ma. Yu. sammativāraṃ.
Ca  pañcahi  samathehi  na  sammati  sativinayena  ca  amūḷhavinayena
ca  paṭiññātakaraṇena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  tiṇavatthārakena
ca  .  anuvādādhikaraṇaṃ  catūhi  samathehi  sammati  sammukhāvinayena
ca  sativinayena  ca  amūḷhavinayena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  tīhi
samathehi  na  sammati  yebhuyyasikāya  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
tiṇavatthārakena  ca  .  āpattādhikaraṇaṃ  tīhi  samathehi  sammati
sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  tiṇavatthārakena  ca  catūhi
samathehi  na  sammati  yebhuyyasikāya  ca sativinayena ca amūḷhavinayena
ca tassapāpiyasikāya ca.
   {904.1} Kiccādhikaraṇaṃ ekena samathena sammati  sammukhāvinayena
chahi samathehi na sammati yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena
ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.
   {904.2}  Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca  katīhi  samathehi
sammanti katīhi samathehi na sammanti . Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca
pañcahi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena
ca  amūḷhavinayena  ca tassapāpiyasikāya ca dvīhi samathehi na sammanti
paṭiññātakaraṇena  ca  tiṇavatthārakena  ca  .  vivādādhikaraṇañca
āpattādhikaraṇañca   katīhi   samathehi  sammanti  katīhi  samathehi
na  sammanti  .  vivādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca  catūhi samathehi
sammanti  sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya  ca  paṭiññātakaraṇena
Ca  tiṇavatthārakena  ca  tīhi  samathehi  na  sammanti  sativinayena
ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca.
   {904.3}  Vivādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  katīhi  samathehi
sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca
dvīhi  samathehi  sammanti  sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca pañcahi
samathehi  na sammanti sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena
ca  tassapāpiyasikāya  ca  tiṇavatthārakena  ca  .  anuvādādhikaraṇañca
āpattādhikaraṇañca  katīhi  samathehi  sammanti  katīhi  samathehi  na
sammanti  .  anuvādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca  chahi  samathehi
sammanti  sammukhāvinayena   ca  sativinayena  ca  amūḷhavinayena  ca
paṭiññātakaraṇena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  tiṇavatthārakena  ca
ekena samathena na sammanti yebhuyyasikāya.
   {904.4}  Anuvādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca  katīhi  samathehi
sammanti katīhi samathehi na sammanti . anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca
catūhi samathehi sammanti sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena
ca  tassapāpiyasikāya  ca  tīhi samathehi na sammanti yebhuyyasikāya ca
paṭiññātakaraṇena  ca  tiṇavatthārakena  ca  .  āpattādhikaraṇañca
kiccādhikaraṇañca  katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti .
Āpattādhikaraṇañca   kiccādhikaraṇañca   tīhi   samathehi   sammanti
sammukhāvinayena   ca   paṭiññātakaraṇena   ca   tiṇavatthārakena
Ca  catūhi  samathehi  na  sammanti  yebhuyyasikāya  ca sativinayena ca
amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca.
   {904.5}  Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca
katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca
anuvādādhikaraṇañca   āpattādhikaraṇañca  sattahi  samathehi  sammanti
sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.
   {904.6}  Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca
katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca
anuvādādhikaraṇañca   kiccādhikaraṇañca   pañcahi  samathehi  sammanti
sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca
tassapāpiyasikāya  ca  dvīhi  samathehi na sammanti paṭiññātakaraṇena ca
tiṇavatthārakena ca.
   {904.7}  Anuvādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca
katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . Anuvādādhikaraṇañca
āpattādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti sammukhāvinayena
ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyasikāya
ca  tiṇavatthārakena ca ekena samathena na sammanti yebhuyyasikāya .
Vivādādhikaraṇañca  anuvādādhikaraṇañca  āpattādhikaraṇañca  kiccādhikaraṇañca
katīhi samathehi sammanti katīhi samathehi na sammanti . vivādādhikaraṇañca
Anuvādādhikaraṇañca   āpattādhikaraṇañca   kiccādhikaraṇañca   sattahi
samathehi  sammanti  sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya  ca sativinayena
ca  amūḷhavinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  tassapāpiyasikāya  ca
tiṇavatthārakena ca.
      Sammanti-nasammanti-vāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhārasamaṃ.
   [905]  Samathā  samathehi  sammanti samathā adhikaraṇehi sammanti
adhikaraṇā  samathehi  sammanti  adhikaraṇā  adhikaraṇehi  sammanti .
Siyā  samathā  samathehi  sammanti  siyā samathā samathehi na sammanti
siyā  samathā  adhikaraṇehi  sammanti  siyā  samathā  adhikaraṇehi  na
sammanti  siyā  adhikaraṇā  samathehi  sammanti  siyā  adhikaraṇā
samathehi  na  sammanti  siyā  adhikaraṇā  adhikaraṇehi  sammanti
siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti.
   [906]  Kathaṃ siyā samathā samathehi sammanti kathaṃ siyā samathā
samathehi  na  sammanti  .  yebhuyyasikā  sammukhāvinayena  sammati
sativinayena  na  sammati  amūḷhavinayena  na  sammati  paṭiññātakaraṇena
na   sammati   tassapāpiyasikāya   na   sammati  tiṇavatthārakena
na  sammati  .  sativinayo  sammukhāvinayena  sammati  amūḷhavinayena
na  sammati  paṭiññātakaraṇena  na  sammati  tassapāpiyasikāya  na
sammati  tiṇavatthārakena  na  sammati  yebhuyyasikāya  na  sammati .
Amūḷhavinayo  sammukhāvinayena  sammati  paṭiññātakaraṇena  na  sammati
Tassapāpiyasikāya   na   sammati   tiṇavatthārakena   na  sammati
yebhuyyasikāya  na  sammati  sativinayena  na  sammati . paṭiññātakaraṇaṃ
sammukhāvinayena  sammati  tassapāpiyasikāya  na  sammati  tiṇavatthārakena
na sammati yebhuyyasikāya na sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena
na  sammati  . tassapāpiyasikāya sammukhāvinayena sammati tiṇavatthārakena
na sammati yebhuyyasikāya na sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena
na sammati paṭiññātakaraṇena na sammati . tiṇavatthārako sammukhāvinayena
sammati  yebhuyyasikāya  na sammati sativinayena na sammati amūḷhavinayena
na  sammati paṭiññātakaraṇena na sammati tassapāpiyasikāya na sammati .
Evaṃ  siyā  samathā  samathehi sammanti evaṃ siyā samathā samathehi
na sammanti.
   [907]  Kathaṃ  siyā  samathā  adhikaraṇehi  sammanti kathaṃ siyā
samathā  adhikaraṇehi  na  sammanti  .  sammukhāvinayo vivādādhikaraṇena
na  1-  sammati  anuvādādhikaraṇena  na  sammati  āpattādhikaraṇena
na  sammati  kiccādhikaraṇena  sammati  . yebhuyyasikā vivādādhikaraṇena
na  1-  sammati  anuvādādhikaraṇena  na  sammati  āpattādhikaraṇena
na sammati kiccādhikaraṇena [2]- sammati . sativinayo vivādādhikaraṇena
na  sammati  anuvādādhikaraṇena na sammati āpattādhikaraṇena na sammati
kiccādhikaraṇena [2]- sammati.
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi . 2 Yu. na.
Amūḷhavinayo  vivādādhikaraṇena  na  sammati  anuvādādhikaraṇena  na
sammati  āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati .
Paṭiññātakaraṇaṃ  vivādādhikaraṇena  na  sammati  anuvādādhikaraṇena  na
sammati āpattādhikaraṇena na 2- sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati.
Tassapāpiyasikā  vivādādhikaraṇena  na  sammati  anuvādādhikaraṇena  na
sammati  āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati .
Tiṇavatthārako  vivādādhikaraṇena  na  sammati  anuvādādhikaraṇena  na
sammati  āpattādhikaraṇena na sammati kiccādhikaraṇena [1]- sammati .
Evaṃ  siyā  samathā  adhikaraṇehi  sammanti  evaṃ  siyā  samathā
adhikaraṇehi na sammanti.
   [908]  Kathaṃ  siyā  adhikaraṇā  samathehi  sammanti kathaṃ siyā
adhikaraṇā  samathehi  na  sammanti  .  vivādādhikaraṇaṃ  sammukhāvinayena
ca  yebhuyyasikāya  ca  sammati  sativinayena  ca  amūḷhavinayena  ca
paṭiññātakaraṇena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  tiṇavatthārakena  ca  na
sammati  .  anuvādādhikaraṇaṃ  sammukhāvinayena  ca  sativinayena  ca
amūḷhavinayena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  sammati  yebhuyyasikāya  ca
paṭiññātakaraṇena  ca  tiṇavatthārakena ca na sammati . āpattādhikaraṇaṃ
sammukhāvinayena   ca  paṭiññātakaraṇena  ca  tiṇavatthārakena  ca
sammati  yebhuyyasikāya  ca  sativinayena  ca  amūḷhavinayena  ca
tassapāpiyasikāya  ca  na  sammati  .  kiccādhikaraṇaṃ  sammukhāvinayena
@Footnote: 1 Yu. na . 2 Yu. nasaddo natthi.
Sammati  yebhuyyasikāya  ca  sativinayena  ca  amūḷhavinayena  ca
paṭiññātakaraṇena  ca  tassapāpiyasikāya  ca  tiṇavatthārakena  ca  na
sammati  .  evaṃ  siyā  adhikaraṇā  samathehi  sammanti evaṃ siyā
adhikaraṇā samathehi na sammanti.
   [909]  Kathaṃ  siyā  adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti kathaṃ siyā
adhikaraṇā  adhikaraṇehi  na  sammanti . vivādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena
na   sammati  anuvādādhikaraṇena  na  sammati  āpattādhikaraṇena
na   sammati   kiccādhikaraṇena   sammati   .   anuvādādhikaraṇaṃ
vivādādhikaraṇena   na   sammati  anuvādādhikaraṇena  na  sammati
āpattādhikaraṇena na sammati  kiccādhikaraṇena sammati . āpattādhikaraṇaṃ
vivādādhikaraṇena   na   sammati  anuvādādhikaraṇena  na  sammati
āpattādhikaraṇena  na  sammati  kiccādhikaraṇena sammati . kiccādhikaraṇaṃ
vivādādhikaraṇena   na   sammati  anuvādādhikaraṇena  na  sammati
āpattādhikaraṇena  na  sammati  kiccādhikaraṇena  sammati  .  evaṃ
siyā  adhikaraṇā  adhikaraṇehi  sammanti  evaṃ  siyā  adhikaraṇā
adhikaraṇehi na sammanti.
   [910] Chapi samathā cattāropi adhikaraṇā sammukhāvinayena sammanti
sammukhāvinayo na 1- kenaci sammati.
      Samathādhikaraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ ekūnavīsatimaṃ 2-.
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi . 2 Yu. ūnavīsatimaṃ.
   [911]  Vivādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ
samuṭṭhāpeti  .  vivādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  na  katamaṃ
adhikaraṇaṃ  samuṭṭhāpeti  apica  vivādādhikaraṇapaccayā  cattāropi  1-
adhikaraṇā  jāyanti  .  yathākathaṃ  viya  .  idha  bhikkhū  vivadanti
dhammoti  vā  adhammoti  vā  vinayoti  vā avinayoti vā bhāsitaṃ
lapitaṃ   tathāgatenāti   vā   abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti
vā  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  vā  anāciṇṇaṃ  tathāgatenāti  vā
paññattaṃ   tathāgatenāti  vā  appaññattaṃ  tathāgatenāti  vā
āpattīti  vā  anāpattīti  vā  lahukā  āpattīti  vā  garukā
āpattīti  vā  sāvasesā  āpattīti  vā  anavasesā  āpattīti
vā  duṭṭhullā  āpattīti  vā  aduṭṭhullā  āpattīti  vā  yaṃ
tattha  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo  nānāvādo aññathāvādo
vipaccatāya  vohāro  medhakaṃ  2-  idaṃ  vuccati  vivādādhikaraṇaṃ .
Vivādādhikaraṇe  saṅgho  vivadati  vivādādhikaraṇaṃ  .  vivadamāno
anuvadati  anuvādādhikaraṇaṃ  .  anuvadamāno  āpattiṃ  āpajjati
āpattādhikaraṇaṃ . tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ.
Evaṃ vivādādhikaraṇapaccayā cattāropi adhikaraṇā jāyanti.
   [912]  Anuvādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ
samuṭṭhāpeti  .  anuvādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  na  katamaṃ
adhikaraṇaṃ   samuṭṭhāpeti  apica  anuvādādhikaraṇapaccayā  cattāropi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi. sabbattha īdīsameva 2 cullavagge medhaganti pākaṭo.
Adhikaraṇā  jāyanti  .  yathākathaṃ viya . idha bhikkhū bhikkhuṃ anuvadanti
sīlavipattiyā   vā  ācāravipattiyā  vā  diṭṭhivipattiyā  vā
ājīvavipattiyā vā yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā anubhaṇanā
anusampavaṅkatā   abbhussahanatā   anubalappadānaṃ   idaṃ   vuccati
anuvādādhikaraṇaṃ  .  anuvādādhikaraṇe  saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ .
Vivadamāno  anuvadati  anuvādādhikaraṇaṃ  .  anuvadamāno  āpattiṃ
āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ  .  tāya  āpattiyā  saṅgho  kammaṃ
karoti  kiccādhikaraṇaṃ  .  evaṃ  anuvādādhikaraṇapaccayā  cattāropi
adhikaraṇā jāyanti.
   [913]  Āpattādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ
samuṭṭhāpeti  .  āpattādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  na  katamaṃ
adhikaraṇaṃ   samuṭṭhāpeti  apica  āpattādhikaraṇapaccayā  cattāropi
adhikaraṇā  jāyanti  .  yathākathaṃ  viya  .  pañcapi  āpattikkhandhā
āpattādhikaraṇaṃ   sattapi   āpattikkhandhā   āpattādhikaraṇaṃ  idaṃ
vuccati   āpattādhikaraṇaṃ  .  āpattādhikaraṇe  saṅgho  vivadati
vivādādhikaraṇaṃ  .  vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ . anuvadamāno
āpattiṃ  āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ  .  tāya  āpattiyā  saṅgho
kammaṃ   karoti  kiccādhikaraṇaṃ  .  evaṃ  āpattādhikaraṇapaccayā
cattāropi adhikaraṇā jāyanti.
   [914]  Kiccādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ
Samuṭṭhāpeti  .  kiccādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ
samuṭṭhāpeti   apica   kiccādhikaraṇapaccayā  cattāropi  adhikaraṇā
jāyanti  .  yathākathaṃ  viya  .  yā  saṅghassa kiccayatā karaṇīyatā
apalokanakammaṃ   ñattikammaṃ   ñattidutiyakammaṃ   ñatticatutthakammaṃ  idaṃ
vuccati  kiccādhikaraṇaṃ . kiccādhikaraṇe saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ .
Vivadamāno  anuvadati  anuvādādhikaraṇaṃ  .  anuvadamāno  āpattiṃ
āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ  .  tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti
kiccādhikaraṇaṃ  .  evaṃ  kiccādhikaraṇapaccayā  cattāropi  adhikaraṇā
jāyanti.
       Samuṭṭhāpetivāraṃ 1- niṭṭhitaṃ vīsatimaṃ.
   [915]  Vivādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  upanissitaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  pariyāpannaṃ  katamena
adhikaraṇena  saṅgahitaṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ
adhikaraṇaṃ   bhajati  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  upanissitaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ
pariyāpannaṃ  katamena  adhikaraṇena  saṅgahitaṃ  .  āpattādhikaraṇaṃ
catunnaṃ   adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  bhajati  katamaṃ  adhikaraṇaṃ
upanissitaṃ   katamaṃ   adhikaraṇaṃ  pariyāpannaṃ  katamena  adhikaraṇena
saṅgahitaṃ  .  kiccādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati
katamaṃ  adhikaraṇaṃ  upanissitaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  pariyāpannaṃ  katamena
@Footnote: 1 Ma. Yu. samuṭṭhāpanavāraṃ.
Adhikaraṇena  saṅgahitaṃ . vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ vivādādhikaraṇaṃ
bhajati   vivādādhikaraṇaṃ   upanissitaṃ   vivādādhikaraṇaṃ   pariyāpannaṃ
vivādādhikaraṇena  saṅgahitaṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ
anuvādādhikaraṇaṃ  bhajati  anuvādādhikaraṇaṃ  upanissitaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ
pariyāpannaṃ  anuvādādhikaraṇena  saṅgahitaṃ  .  āpattādhikaraṇaṃ  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   bhajati   āpattādhikaraṇaṃ  upanissitaṃ
āpattādhikaraṇaṃ   pariyāpannaṃ   āpattādhikaraṇena   saṅgahitaṃ  .
Kiccādhikaraṇaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  bhajati  kiccādhikaraṇaṃ
upanissitaṃ kiccādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ kiccādhikaraṇena saṅgahitaṃ.
   [916]  Vivādādhikaraṇaṃ  sattannaṃ  samathānaṃ  kati  samathe  bhajati
kati  samathe upanissitaṃ kati samathe pariyāpannaṃ katīhi samathehi saṅgahitaṃ
katīhi samathehi sammati . anuvādādhikaraṇaṃ .pe. āpattādhikaraṇaṃ .pe.
Kiccādhikaraṇaṃ  sattannaṃ  samathānaṃ  kati  samathe  bhajati  kati  samathe
upanissitaṃ  kati  samathe  pariyāpannaṃ  katīhi  samathehi  saṅgahitaṃ katīhi
samathehi sammati . vivādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ dve samathe bhajati
dve  samathe  upanissitaṃ  dve  samathe  pariyāpannaṃ  dvīhi samathehi
saṅgahitaṃ  dvīhi  samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca  yebhuyyasikāya
ca  .  anuvādādhikaraṇaṃ  sattannaṃ  samathānaṃ  cattāro  samathe bhajati
cattāro  samathe  upanissitaṃ  cattāro  samathe  pariyāpannaṃ  catūhi
samathehi  saṅgahitaṃ  catūhi  samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca
Sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyasikāya ca . āpattādhikaraṇaṃ
sattannaṃ  samathānaṃ  tayo  samathe  bhajati  tayo  samathe  upanissitaṃ
tayo  samathe  pariyāpannaṃ  tīhi  samathehi  saṅgahitaṃ  tīhi  samathehi
sammati  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  tiṇavatthārakena
ca  .  kiccādhikaraṇaṃ  sattannaṃ  samathānaṃ  ekaṃ  samathaṃ  bhajati ekaṃ
samathaṃ  upanissitaṃ  ekaṃ  samathaṃ  pariyāpannaṃ  ekena  samathena
saṅgahitaṃ ekena samathena sammati sammukhāvinayenāti.
          Samathabhedaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
           Tassuddānaṃ
   [917] Adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ 2-  sādhāraṇā ca bhāgiyā
    samathā sādhāraṇikā       samathassa tabbhāgiyā
    samathā sammukhā ceva       vinaye 3- kusalena ca
    yatthasamayasaṃsaṭṭhā 4-      sammanti na sammanti ca
    samathādhikaraṇañceva       samuṭṭhānaṃ bhajanti cāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. bhajativāro niṭṭhito ekavīsatimo samathabhedo niṭṭhito . 2 Ma. pariyāyaṃ.
@3 Ma. Yu. vinayena .  4 Ma. yatthasamathasaṃsaṭṭhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 274-288. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5563              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5563              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=902&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=902              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]