ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [979]  Pañca  āpattiyo  . pañca āpattikkhandhā . pañca
vinītavatthūni  .  pañca  kammāni  ānantarikāni  .  pañca  puggalā
niyatā  .  pañca  chedanakā  āpattiyo . pañcahākārehi āpattiṃ
āpajjati  .  pañcāpattiyo  musāvādapaccayā  .  pañcahākārehi
kammaṃ  na  upeti  sayaṃ  vā kammaṃ na karoti paraṃ vā nājjhesati
chandaṃ  vā  pārisuddhiṃ  vā  na deti kayiramāne kamme paṭikkosati
kate  vā  pana  kamme  adhammadiṭṭhi hoti . pañcahākārehi kammaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sabhāgupajjhāyena . 2 Sī. Ma. Yu. sucaritaṃ . 3 Yu. paccantime ca.
@4 Sī. anaññasammutiyo ca. Ma. anaññā sammutiyo ca. Yu. anaññā sammutiyā ca.
@5 Ma. vissajjeyyā.
Upeti sayaṃ vā kammaṃ karoti paraṃ vā ajjhesati chandaṃ vā pārisuddhiṃ
vā  deti  kayiramāne  kamme nappaṭikkosati kate vā pana kamme
dhammadiṭṭhi  hoti  .  pañca  piṇḍapātikassa  bhikkhuno  kappanti
anāmantacāro  gaṇabhojanaṃ  paramparabhojanaṃ  anadhiṭṭhānaṃ  avikappanā .
Pañcahaṅgehi   samannāgato   bhikkhu   ussaṅkitaparisaṅkito   hoti
pāpabhikkhupa  akuppadhammopi  vesiyāgocaro  vā  hoti  vidhavagocaro
vā  hoti  thullakumārīgocaro  vā  hoti  paṇḍakagocaro vā hoti
bhikkhunīgocaro vā hoti.
   {979.1}  Pañca  telāni  tilatelaṃ  sāsapatelaṃ  madhukatelaṃ
eraṇḍakatelaṃ  vasātelaṃ  .  pañca  vasāni  acchavasaṃ  macchavasaṃ
susukāvasaṃ  sūkaravasaṃ  gadrabhavasaṃ  .  pañca  byasanāni  ñātibyasanaṃ
bhogabyasanaṃ  rogabyasanaṃ  sīlabyasanaṃ  diṭṭhibyasanaṃ  .  pañca  sampadā
ñātisampadā  bhogasampadā  arogasampadā  sīlasampadā  diṭṭhisampadā .
Pañca  nissayapaṭippassaddhiyo  upajjhāyamhā  upajjhāyo  pakkanto
vā hoti vibbhanto vā kālakato vā pakkhasaṅkanto vā āṇattiyeva
pañcamī  . pañca puggalā na upasampādetabbā addhānahīno aṅgahīno
vatthuvipanno  karaṇadukkaṭako  aparipūro  .  pañca paṃsukūlāni sosānikaṃ
āpaṇikaṃ  1- undurakkhāyitaṃ 2- upacikakkhāyikaṃ aggidaḍḍhaṃ . aparānipi
pañca paṃsukūlāni gokhāyitaṃ ajakkhāyitaṃ 3- thūpacīvaraṃ abhisekikaṃ 4- gatapaṭiyāgataṃ.
Pañca  avahārā  theyyāvahāro  pasayhāvahāro  parikappāvahāro
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpaṇikaṃ . 2 Ma. undūrakkhāyikaṃ . 3 Ma. gokhāyikaṃ ajakkhāyikaṃ.
@4 Ma. Yu. ābhisekikaṃ.
Paṭicchannāvahāro  kusāvahāro  .  pañca  mahācorā  santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  .  pañca  avissajjanīyāni  1-  .  pañca
avebhaṅgīyāni  .  pañcāpattiyo  kāyato  samuṭṭhahanti  na  vācato
na  cittato  .  pañcāpattiyo  kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti
na cittato. Pañcāpattiyo desanāgāminiyo. Pañca saṅghā.
   {979.2} Pañca pātimokkhuddesā . sabbapaccantimesu janapadesu
vinayadharapañcamena gaṇena upasampādetabbaṃ . pañcānisaṃsā kaṭhinatthāre.
Pañca  kammāni  .  yāvatatiyake pañca āpattiyo . pañcahākārehi
adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  pārājikassa . pañcahākārehi adinnaṃ
ādiyantassa  āpatti  thullaccayassa  .  pañcahākārehi  adinnaṃ
ādiyantassa āpatti dukkaṭassa . pañca akappiyāni na paribhuñjitabbāni
adinnañca  hoti  aviditañca  hoti  akappiyañca  hoti appaṭiggahitañca
hoti akatātirittañca hoti . pañca kappiyāni paribhuñjitabbāni dinnañca
hoti  viditañca hoti kappiyañca hoti paṭiggahitañca hoti katātirittañca
hoti . pañca dānāni apuññāni puññasammatāni lokassa 2- majjadānaṃ
samajjadānaṃ  itthīdānaṃ  usabhadānaṃ  cittakammadānaṃ  .  pañca uppannā
duppaṭivinodiyā  3-  uppanno  rāgo  duppaṭivinodiyo  uppanno
doso  duppaṭivinodiyo  uppanno  moho  duppaṭivinodiyo  uppannaṃ
paṭibhāṇaṃ  duppaṭivinodiyaṃ  uppannaṃ  gamiyacittaṃ  duppaṭivinodiyaṃ  .
@Footnote: 1 Yu. avissajjiyāni . 2 Ma. lokasmiṃ . 3 Ma. duppaṭivinodayā.
Pañcānisaṃsā    sammajjaniyā   sakacittaṃ   pasīdati   paracittaṃ
pasīdati  devatā  attamanā  honti  pasādikasaṃvattaniyaṃ  1-  kammaṃ
upacinati  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati .
Aparepi  pañcānisaṃsā  sammajjaniyā  sakacittaṃ  pasīdati  paracittaṃ
pasīdati  devatā  attamanā  honti  satthusāsanaṃ  kataṃ hoti pacchimā
janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati.
   [980]  Pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  bālotveva
saṅkhaṃ  gacchati  attano  bhāsapariyantaṃ  na  uggaṇhāti  parassa
bhāsapariyantaṃ  na  uggaṇhāti  attano bhāsapariyantaṃ anuggahetvā 2-
parassa bhāsapariyantaṃ anuggahetvā 2- adhammena kāreti appaṭiññāya.
Pañcahaṅgehi   samannāgato   vinayadharo   paṇḍitotveva   saṅkhaṃ
gacchati  attano  bhāsapariyantaṃ  uggaṇhāti  parassa  bhāsapariyantaṃ
uggaṇhāti  attano  bhāsapariyantaṃ  uggahetvā  parassa  bhāsapariyantaṃ
uggahetvā dhammena kāreti paṭiññāya.
   {980.1}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  āpattiṃ na jānāti āpattiyā mūlaṃ na
jānāti  āpattisamudayaṃ  na  jānāti  āpattinirodhaṃ  na  jānāti
āpattinirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  na  jānāti . pañcahaṅgehi samannāgato
vinayadharo  paṇḍitotveva  saṅkhaṃ  gacchati  āpattiṃ jānāti āpattiyā
mūlaṃ    jānāti   āpattisamudayaṃ   jānāti   āpattinirodhaṃ
@Footnote: 1 Ma. pāsādikasaṃvattanikā. Yu. pāsādikasaṃvattanikaṃ 2 Ma. na uggahetvā.
Jānāti āpattinirodhagāminiṃ paṭipadaṃ jānāti.
   {980.2}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  adhikaraṇaṃ  na  jānāti  adhikaraṇassa mūlaṃ
na  jānāti  adhikaraṇasamudayaṃ  na  jānāti  adhikaraṇanirodhaṃ na jānāti
adhikaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  na  jānāti . pañcahaṅgehi samannāgato
vinayadharo  paṇḍitotveva  saṅkhaṃ  gacchati  adhikaraṇaṃ jānāti adhikaraṇassa
mūlaṃ  jānāti  adhikaraṇasamudayaṃ  jānāti  adhikaraṇanirodhaṃ  jānāti
adhikaraṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ jānāti.
   {980.3} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva
saṅkhaṃ gacchati vatthuṃ na jānāti nidānaṃ na jānāti paññattiṃ na jānāti
anuppaññattiṃ  na  jānāti anusandhivacanapathaṃ na jānāti . pañcahaṅgehi
samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati vatthuṃ jānāti nidānaṃ
jānāti  paññattiṃ  jānāti  anuppaññattiṃ  jānāti  anusandhivacanapathaṃ
jānāti.
   {980.4} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva
saṅkhaṃ gacchati ñattiṃ na jānāti ñattiyā karaṇaṃ na jānāti na pubbakusalo
hoti na aparakusalo hoti akālaññū ca hoti. Pañcahaṅgehi samannāgato
vinayadharo  paṇḍitotveva  saṅkhaṃ  gacchati ñattiṃ jānāti ñattiyā karaṇaṃ
jānāti pubbakusalo hoti aparakusalo hoti kālaññū ca hoti.
   {980.5} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva
Saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  na  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ
na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ na jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  ācariyaparamparā  kho  panassa  na suggahitā
hoti  na  sumanasikatā  na  sūpadhāritā  . pañcahaṅgehi samannāgato
vinayadharo  paṇḍitotveva  saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti
lahukagarukaṃ  āpattiṃ  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  jānāti  ācariyaparamparā  kho  panassa
suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā.
   {980.6} Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva
saṅkhaṃ gacchati āpattānāpattiṃ na jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti
sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na
jānāti  ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni
honti  na  suvibhattāni  na  suppavattīni  na  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso  .  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo paṇḍitotveva
saṅkhaṃ   gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ
jānāti   sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni  vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso.
   {980.7}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  na  jānāti lahukagarukaṃ
Āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na jānāti adhikaraṇe ca na vinicchayakusalo
hoti  .  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  paṇḍitotveva
saṅkhaṃ   gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ
jānāti   sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ jānāti adhikaraṇe ca vinicchayakusalo hoti.
   [981]  Pañca  araññakā 1- mandattā momūhattā āraññako
hoti  pāpiccho  icchāpakato āraññako hoti ummādā cittakkhepā
āraññako  hoti  vaṇṇito  2-  buddhehi buddhasāvakehīti āraññako
hoti   apica  appicchaññeva  nissāya  santuṭṭhiññeva  nissāya
sallekhaññeva  nissāya  pavivekaññeva  nissāya  idamaṭṭhitaññeva  3-
nissāya  āraññako  hoti  .  pañca  piṇḍapātikā  [4]- .
Pañca  paṃsukūlikā  .  pañca  rukkhamūlikā  .  pañca  sosānikā .
Pañca  abbhokāsikā . pañca tecīvarikā . pañca sapadānacārikā .
Pañca  nesajjikā  .  pañca yathāsanthatikā . pañca ekāsanikā .
Pañca   khalupacchābhattikā   .   pañca  pattapiṇḍikā  mandattā
momūhattā   pattapiṇḍiko   hoti   pāpiccho   icchāpakato
pattapiṇḍiko  hoti  ummādā  cittakkhepā  pattapiṇḍiko  hoti
vaṇṇito  2-  buddhehi  buddhasāvakehīti  pattapiṇḍiko  hoti  apica
@Footnote: 1 Ma. āraññikā Yu. āraññakā . 2 Ma. Yu. vañṇitaṃ . 3 Ma. idamatthitaññeva.
@4 Ma. .pe. sabbattha īdisameva.
Appicchaññeva   nissāya   santuṭṭhiññeva  nissāya  sallekhaññeva
nissāya   pavivekaññeva   nissāya   idamaṭṭhitaññeva   nissāya
pattapiṇḍiko hoti.
   [982] Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena vatthabbaṃ
uposathaṃ  na  jānāti  uposathakammaṃ  na  jānāti  pātimokkhaṃ  na
jānāti  pātimokkhuddesaṃ  na  jānāti  ūnapañcavasso  hoti .
Pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  anissitena  vatthabbaṃ  uposathaṃ
jānāti  uposathakammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ  jānāti pātimokkhuddesaṃ
jānāti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā.
   {982.1}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
nānissitena  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ  na  jānāti  pavāraṇākammaṃ  na
jānāti  pātimokkhaṃ  na  jānāti  pātimokkhuddesaṃ  na  jānāti
ūnapañcavasso  hoti  .  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ  jānāti  pavāraṇākammaṃ  jānāti
pātimokkhaṃ  jānāti  pātimokkhuddesaṃ  jānāti  pañcavasso  vā
hoti atirekapañcavasso vā.
   {982.2}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
nānissitena  vatthabbaṃ  āpattānāpattiṃ  na  jānāti  lahukagarukaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ   āpattiṃ   na   jānāti   ūnapañcavasso
hoti    .    pañcahaṅgehi    samannāgatena    bhikkhunā
anissitena   vatthabbaṃ   āpattānāpattiṃ   jānāti   lahukagarukaṃ
Āpattiṃ  jānāti  sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  jānāti  pañcavasso  vā  hoti atirekapañcavasso vā .
Pañcahaṅgehi   samannāgatāya   bhikkhuniyā   nānissitāya  vatthabbaṃ
uposathaṃ  na  jānāti  uposathakammaṃ  na  jānāti  pātimokkhaṃ  na
jānāti  pātimokkhuddesaṃ  na  jānāti  ūnapañcavassā  hoti .
Pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā  anissitāya  vatthabbaṃ  uposathaṃ
jānāti  uposathakammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ  jānāti pātimokkhuddesaṃ
jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.
   {982.3}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā
nānissitāya  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ na jānāti pavāraṇākammaṃ na jānāti
pātimokkhaṃ na jānāti pātimokkhuddesaṃ na jānāti ūnapañcavassā hoti.
Pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā  anissitāya  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ
jānāti  pavāraṇākammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ jānāti pātimokkhuddesaṃ
jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.
   {982.4}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā
nānissitāya  vatthabbaṃ  āpattānāpattiṃ  na  jānāti  lahukagarukaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  ūnapañcavassā  hoti .
Pañcahaṅgehi   samannāgatāya   bhikkhuniyā   anissitāya   vatthabbaṃ
āpattānāpattiṃ   jānāti   lahukagarukaṃ   āpattiṃ   jānāti
sāvasesānavasesaṃ    āpattiṃ    jānāti    duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
Āpattiṃ jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.
   [983]  Pañca ādīnavā apāsādike attāpi attānaṃ upavadati
anuviccapi   viññū  garahanti  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati
sammūḷho  kālaṃ  karoti  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati . pañcānisaṃsā pāsādike attāpi
attānaṃ  na  upavadati  anuviccapi  viññū  pasaṃsanti  kalyāṇo
kittisaddo   abbhuggacchati  asammūḷho  kālaṃ  karoti  kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   {983.1}  Aparepi  pañca  ādīnavā  apāsādike appasannā
nappasīdanti  pasannānaṃ  ekaccānaṃ  aññathattaṃ  hoti  satthusāsanaṃ
akataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati cittamassa nappasīdati.
   {983.2} Pañcānisaṃsā pāsādike appasannā pasīdanti pasannānaṃ
bhiyyobhāvo 1- hoti satthusāsanaṃ kataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ
āpajjati cittamassa pasīdati . pañca ādīnavā kulupake anāmantācāre
āpajjati  rahonisajjāya  āpajjati  paṭicchanne  āsane  āpajjati
mātugāmassa   uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desento  āpajjati
kāmasaṅkappabahulo  ca  viharati  . pañca ādīnavā kulupakassa bhikkhuno
ativelaṃ  kulesu  saṃsaṭṭhassa  viharato  mātugāmassa  abhiṇhadassanaṃ
dassane sati saṃsaggo saṃsagge sati vissāso vissāse sati otāro 2-
@Footnote: 1 Ma. bhiyyobhāvāya . 2 otāroti kilesānaṃ anto otaraṇanti aṭṭhakathā.
Otiṇṇacittassetaṃ  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  anabhirato  vā  brahmacariyaṃ
carissati  aññataraṃ  vā  saṅkiliṭṭhaṃ  āpattiṃ  āpajjissati  sikkhaṃ
vā paccakkhāya hīnāyāvattissati.
   [984]  Pañca  bījajātāni  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phaḷubījaṃ aggabījaṃ
bījabījaññeva  pañcamaṃ  .  pañcahi  samaṇakappehi  phalaṃ  paribhuñjitabbaṃ
aggiparicitaṃ satthaparicitaṃ nakhaparicitaṃ abījaṃ nibbaṭabījaññeva pañcamaṃ.
   [985]  Pañca  visuddhiyo  nidānaṃ  uddisitvā avasesaṃ sutena
sāvetabbaṃ  ayaṃ  paṭhamā  visuddhi  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri
pārājikāni  uddisitvā  avasesaṃ  sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ dutiyā
visuddhi  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri  pārājikāni uddisitvā terasa
saṅghādisese  uddisitvā  avasesaṃ  sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ tatiyā
visuddhi  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri  pārājikāni  uddisitvā
terasa  saṅghādisese  uddisitvā  dve aniyate uddisitvā avasesaṃ
sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ catutthā visuddhi . vitthāreneva pañcamī .
Aparāpi   pañca   visuddhiyo   suttuddeso   pārisuddhiuposatho
adhiṭṭhānuposatho sāmaggīuposatho pavāraṇāyeva pañcamā 1-.
   [986]  Pañcānisaṃsā  vinayadhare  attano  sīlakkhandho sugutto
hoti   surakkhito   kukkuccapakatānaṃ  paṭisaraṇaṃ  hoti  visārado
saṅghamajjhe  voharati  paccatthike  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggaṇhāti
saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hoti . pañca adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavāraṇā sāmaggīuposathoyeva pañcamo.
Pañca dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānīti 1-.
           Pañcakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Tassuddānaṃ
   [987] Āpatti āpattikkhandhā     vinītānantarena ca
    puggalā chedanā ceva          āpajjati ca paccayā
    na upeti upeti ca            kappantussaṅki tela ca 2-
    vasabyasanasampadā 3-         passaddhi puggalena ca
    sosāni gokhāyitañca 4-       theyyaṃ coro ca vuccati
    avissajji avebhaṅgi           kāyato kāyavācato
    desanā saṅghauddesā 5-       paccanti kaṭhinena ca
    kammāni yāvatatiyaṃ           pārājikathulladukkaṭaṃ
    akappiyaṃ kappiyañca          apuññā duvinodiyā 6-
    sammajjanī apare ca           bhāsaṃ āpattimeva ca
    adhikaraṇaṃ vatthuṃ ñatti          āpatti ubhayāni ca
    lahukaṭṭhamakā ete           kaṇhasukkā vijānatha
    araññaṃ piṇḍapātañca        paṃsurukkhasusānikā
    abbhokāso 7- cīvarañca       sapadāno nisajjiko
    santhatikhalupacchāpi            pattapiṇḍikameva ca
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. Yu. telañca . 3 Ma. vasaṃ byalanā sampadā.
@Yu. vasaṃ byasanaṃ sampadā . 4 Ma. sosānikaṃ khayitañca . 5 Ma. Yu. saṅghaṃ uddesaṃ.
@6 Ma. Yu. duvinodayā . 7 Yu. abbhokāse.
    Uposathaṃ pavāraṇaṃ            āpattānāpattipi ca
    kaṇhasukkapadā ete         bhikkhunīnaṃpi te tathā
    apāsādikapāsādi           tatheva apare duve
    kulupake ativelaṃ             bījaṃ samaṇakappi ca
    visuddhi apare ceva            vinayādhammakāni 1- ca
    dhammikā ca tathā vuttā         niṭṭhitā suddhipañcakāti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 324-336. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6600              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6600              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=979&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=979              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10434              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10434              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่