ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [48] Makkaṭī vajjiputtā ca    gihī naggo ca titthiyā
     dārikuppalavaṇṇā ca     byañjanehipare duve
     mātā dhītā bhaginī ca      jāyā ca mudulambinā
     dve vaṇā lepacittañca   dārudhītalikāya ca
     sundarena saha pañca      pañca sīvathikaṭṭhikā
     nāgī yakkhī ca petī ca      paṇḍakopahato chupe
     bhaddiye arahaṃ sutto      sāvatthiyaṃ caturopare
     vesāliyā tayo mallā    supino bhārukacchako
     supabbā saddhā bhikkhunī   sikkhamānā sāmaṇeri ca
     vesīyā paṇḍako gihī     aññamaññaṃ vuḍḍhapabbajito migoti.
   [49] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu makkaṭiyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevi  . tassa kukkuccaṃ ahosi bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ
kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [50] Tena kho pana samayena sambahulā vesālikā vajjīputtakā
bhikkhū  sikkhaṃ  appaccakkhāya  dubbalyaṃ  anāvikatvā  methunaṃ  dhammaṃ
paṭiseviṃsu  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  bhagavatā  sikkhāpadaṃ paññattaṃ
kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannāti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [51]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu evaṃ me
anāpatti  bhavissatīti  gihiliṅgena  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [52]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu evaṃ me
anāpatti  bhavissatīti  naggo  hutvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [53]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu evaṃ me
anāpatti  bhavissatīti  kusacīraṃ nivāsetvā .pe. vākacīraṃ nivāsetvā
phalakacīraṃ  nivāsetvā  kesakambalaṃ nivāsetvā vālakambalaṃ nivāsetvā
ulūkapakkhaṃ nivāsetvā ajinakkhipaṃ nivāsetvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevi .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti.
   [54]  Tena  kho  pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
pīṭhake  nipannaṃ  dārikaṃ  passitvā  sāratto  aṅguṭṭhaṃ  aṅgajātaṃ
pavesesi  .  sā  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   [55] Tena kho pana samayena aññataro māṇavako uppalavaṇṇāya
bhikkhuniyā  paṭibaddhacitto hoti . athakho so māṇavako uppalavaṇṇāya
bhikkhuniyā  gāmaṃ  piṇḍāya paviṭṭhāya kuṭikaṃ pavisitvā nilīno acchi .
Uppalavaṇṇā   bhikkhunī   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantā  pāde
pakkhāletvā kuṭikaṃ pavisitvā mañcake nisīdi . athakho so māṇavako
uppalavaṇṇaṃ  bhikkhuniṃ  uggahetvā  dūsesi  .  uppalavaṇṇā  bhikkhunī
bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ.
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave asādiyantiyāti.
   [56]  Tena  kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno itthīliṅgaṃ
pātubhūtaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
taṃyeva  upajjhaṃ  tameva  upasampadaṃ  tāni  vassāni bhikkhunīhi saṅkamituṃ
yā  āpattiyo  bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi sādhāraṇā tā āpattiyo bhikkhunīnaṃ
santike  vuṭṭhātuṃ  yā  āpattiyo  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīhi  asādhāraṇā
tāhi  āpattīhi  anāpattīti . tena kho pana samayena aññatarissā
bhikkhuniyā purisaliṅgaṃ pātubhūtaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  taṃyeva  upajjhaṃ tameva upasampadaṃ tāni vassāni
bhikkhūhi  saṅkamituṃ  yā  āpattiyo  bhikkhunīnaṃ  bhikkhūhi sādhāraṇā tā
āpattiyo  bhikkhūnaṃ  santike vuṭṭhātuṃ yā āpattiyo bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi
Asādhāraṇā tāhi āpattīhi anāpattīti.
   [57] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu evaṃ me anāpatti
bhavissatīti  mātuyā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  .pe.  dhītuyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevi  .pe.  bhaginiyā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesi . āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  purāṇadutiyikāya  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  .  tassa  kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [58] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mudupiṭṭhiko hoti.
So  anabhiratiyā pīḷito attano aṅgajātaṃ mukhena aggahesi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti .
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu lambī hoti . So anabhiratiyā
pīḷito  attano  aṅgajātaṃ  attano  vaccamaggaṃ  pavesesi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [59] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matasarīraṃ passi.
Tasmiṃ  ca  sarīre  aṅgajātasāmantā vaṇo hoti . so evaṃ me
anāpatti bhavissatīti aṅgajāte aṅgajātaṃ pavesetvā vaṇena nīhari .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu  āpanno
pārājikanti  .  tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu matasarīraṃ
passi  .  tasmiṃ  ca  sarīre aṅgajātasāmantā vaṇo hoti . so
Evaṃ me anāpatti bhavissatīti vaṇe aṅgajātaṃ pavesetvā aṅgajātena
nīhari  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   [60] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto lepacittassa
nimittaṃ aṅgajātena chupi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu sāratto dārudhītalikāya nimittaṃ aṅgajātena chupi . Tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [61] Tena kho pana samayena sundaro nāma bhikkhu rājagahā pabbajito
rathikāya gacchati . aññatarā itthī taṃ passitvā etadavoca 1- muhuttaṃ
bhante āgamehi vandissāmīti . sā vandantī antaravāsakaṃ ukkhipitvā
mukhena aṅgajātaṃ aggahesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Sādiyi tvaṃ
bhikkhūti. Nāhaṃ bhagavā sādiyinti. Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
   [62] Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā
etadavoca ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ
kappatīti  .  ehi  bhante  ahaṃ  vāyamissāmi  tvaṃ  mā  vāyami
evante  anāpatti  bhavissatīti . so bhikkhu tathā akāsi . tassa
@Footnote: 1 taṃ passitvā etadavocāti yuropiyamarammapotthakesu na dissati.
Kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {62.1} Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā etadavoca
ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti.
Ehi  bhante tvaṃ vāyamāhi ahaṃ na vāyamissāmi evante anāpatti
bhavissatīti . so bhikkhu tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {62.2} Tena kho pana samayena aññatarā itthī bhikkhuṃ passitvā
etadavoca ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ
kappatīti  .  ehi bhante abbhantaraṃ ghaṭṭetvā bahi mocehi .pe.
Bahi  ghaṭṭetvā  abbhantaraṃ mocehi evante anāpatti bhavissatīti .
So  bhikkhu  tathā  akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [63] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā
akkhāyitaṃ  1- sarīraṃ passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti .
Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā yebhuyyena
akkhāyitaṃ  sarīraṃ  passitvā  tasmiṃ  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti .
Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ gantvā yebhuyyena
@Footnote: 1 Yu. Ma. akkhayitaṃ.
Khāyitaṃ  1-  sarīraṃ  passitvā tasmiṃ methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti  .  tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu sīvathikaṃ
gantvā  chinnasīsaṃ  passitvā  vivaṭṭakate 2- mukhe chupantaṃ aṅgajātaṃ
pavesesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ tvaṃ bhikkhu
āpanno  pārājikanti  .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu
sīvathikaṃ  gantvā  chinnasīsaṃ  passitvā  vivaṭṭakate  mukhe  acchupantaṃ
aṅgajātaṃ  pavesesi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti
bhikkhu  pārājikassa  āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena
aññataro  bhikkhu  aññatarissā  itthiyā  paṭibaddhacitto  hoti .
Sā  kālakatā  3- susāne chaḍḍitā 4- . aṭṭhikāni vippakiṇṇāni
honti  .  athakho so bhikkhu sīvathikaṃ gantvā aṭṭhikāni saṅkaḍḍhitvā
nimitte aṅgajātaṃ paṭipādesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [64] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nāgiyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno  pārājikanti  . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  yakkhiniyā  methunaṃ dhammaṃ paṭisevi .pe. petiyā methunaṃ dhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. khayitaṃ. 2 Yu. Ma. vattakate. 3 Yu. Ma. Rā. kālaṅkatā.
@4 Yu. Ma. chaḍḍitāni.
Paṭisevi  .pe.  paṇḍakassa  methunaṃ dhammaṃ paṭisevi . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [65]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu upahatindriyo
hoti . so nāhaṃ vediyāmi sukhaṃ vā dukkhaṃ vā anāpatti 1- me
bhavissatīti  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevi  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  vedayi vā so bhikkhave moghapuriso na vā vedayi
āpatti pārājikassāti.
   [66] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevissāmīti  chupitamatte  vippaṭisārī  ahosi  .  tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
dukkaṭassāti.
   [67] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhaddiye 2- jātiyāvane
divāvihāragato  nipanno  hoti  . tassa aṅgamaṅgāni vātupatthaddhāni
honti  .  aññatarā  itthī  passitvā  aṅgajāte  abhinisīditvā
yāvadatthaṃ  katvā  pakkāmi  .  bhikkhu  kilinnaṃ  passitvā  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesi  3-  . pañcahi bhikkhave ākārehi aṅgajātaṃ
kammaniyaṃ 4- hoti rāgena vaccena passāvena vātena uccāliṅgapāṇaka-
daṭṭhena  imehi  kho  bhikkhave  pañcahākārehi  aṅgajātaṃ kammaniyaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. evaṃ anāpatti. 2 Ma. bhaddiyanagare. 3 ayamattho
@yuropiyamarammapotthakesu bahuvacanavasena kato. 4 Yu. kammaṇiyaṃ.
Hoti  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ tassa bhikkhuno rāgena
aṅgajātaṃ  kammaniyaṃ  assa  arahaṃ  so  bhikkhave  bhikkhu  anāpatti
bhikkhave tassa bhikkhunoti.
   [68] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ andhavane
divāvihāragato  nipanno  hoti  .  aññatarā  gopālikā passitvā
aṅgajāte abhinisīdi . so bhikkhu pavesanaṃ sādiyi paviṭṭhaṃ sādiyi ṭhitaṃ
sādiyi  uddharaṇaṃ  sādiyi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  sāvatthiyaṃ andhavane divāvihāragato nipanno hoti . aññatarā
ajapālikā  passitvā  .pe. aññatarā kaṭṭhahārikā passitvā .pe.
Aññatarā  gomayahārikā  passitvā aṅgajāte abhinisīdi . so bhikkhu
pavesanaṃ  sādiyi paviṭṭhaṃ sādiyi ṭhitaṃ sādiyi uddharaṇaṃ sādiyi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [69] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane
divāvihāragato nipanno hoti . aññatarā itthī passitvā aṅgajāte
abhinisīditvā yāvadatthaṃ katvā sāmantā hasamānā ṭhitā hoti . so
bhikkhu  paṭibujjhitvā  taṃ  itthiṃ  etadavoca tuyhidaṃ kammanti . āma
mayhidaṃ 1- kammanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. jānāsi 2- tvaṃ
bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā jānāmīti . anāpatti bhikkhu ajānantassāti.
@Footnote: 1 Yu. Ma. mayhaṃ. 2 Yu. Ma. sādiyi.
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane divāvihāragato
rukkhaṃ apassāya nipanno hoti . aññatarā itthī passitvā aṅgajāte
abhinisīdi . so bhikkhu sahasā vuṭṭhāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Sādiyi
tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā sādiyinti. Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane divāvihāragato
rukkhaṃ apassāya nipanno hoti . aññatarā itthī passitvā aṅgajāte
abhinisīdi . so bhikkhu akkamitvā pavaṭṭesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Sādiyi  tvaṃ  bhikkhūti  . nāhaṃ bhagavā sādiyinti . anāpatti bhikkhu
asādiyantassāti.
   [70] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  divāvihāragato  dvāraṃ  vivaritvā nipanno hoti .
Tassa  aṅgamaṅgāni vātupatthaddhāni honti . tena kho pana samayena
sambahulā  itthiyo  gandhañca  mālañca  ādāya  ārāmaṃ  agamaṃsu
vihārapekkhikāyo . athakho tā itthiyo taṃ bhikkhuṃ passitvā aṅgajāte
abhinisīditvā  yāvadatthaṃ  katvā  purisusabho  vatāyanti vatvā gandhañca
mālañca  āropetvā  pakkamiṃsu  . bhikkhu kilinnaṃ passitvā bhagavato
etamatthaṃ ārocesi 1- . pañcahi bhikkhave ākārehi aṅgajātaṃ kammaniyaṃ
hoti  rāgena  vaccena  passāvena  vātena uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena
@Footnote: 1 idhāpi ṭhāne tesu vuttapotthakesu bahuvacanavasena payogo kato.
Imehi  kho  bhikkhave  pañcahākārehi  aṅgajātaṃ  kammaniyaṃ  hoti
aṭṭhānametaṃ  bhikkhave anavakāso yaṃ tassa bhikkhuno rāgena aṅgajātaṃ
kammaniyaṃ  assa  arahaṃ  so  bhikkhave bhikkhu anāpatti bhikkhave tassa
bhikkhuno  anujānāmi  bhikkhave  divā paṭisallīyantena dvāraṃ saṃvaritvā
paṭisallīyitunti.
   [71]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhārukacchako bhikkhu
supinantena  purāṇadutiyikāya  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevitvā  assamaṇo
ahaṃ  vibbhamissāmīti  bhārukacchaṃ  gacchanto  antarāmagge  āyasmantaṃ
upāliṃ  passitvā etamatthaṃ ārocesi . āyasmā upāli evamāha
anāpatti āvuso supinantenāti.
   [72] Tena kho pana samayena rājagahe supabbā nāma upāsikā
muduppasannā  1- hoti . sā evaṃdiṭṭhikā hoti yā methunaṃ dhammaṃ
deti sā aggadānaṃ detīti . sā bhikkhuṃ passitvā etadavoca ehi
bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti . Ehi
bhante ūruntarikāya 2- ghaṭṭehi evante anāpatti bhavissatīti . So
bhikkhu  tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   {72.1}  Tena  kho  pana  samayena rājagahe sapabbā nāma
upāsikā  muduppasannā  hoti  .  sā  evaṃdiṭṭhikā  hoti  yā
methunaṃ   dhammaṃ   deti  sā  aggadānaṃ  detīti  .  sā
@Footnote: 1 yebhuyyena buddhappasannāti dissati. 2 Yu. Ma. urantarikāya.
Bhikkhuṃ  passitvā etadavoca ehi bhante methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti .
Alaṃ  bhagini  netaṃ  kappatīti  .  ehi bhante nābhiyaṃ 1- ghaṭṭehi
.pe.  ehi  bhante  udaravaṭṭiyaṃ 2- ghaṭṭehi .pe. ehi bhante
upakacchake  ghaṭṭehi .pe. ehi bhante gīvāyaṃ 3- ghaṭṭehi .pe.
Ehi bhante kaṇṇacchidde ghaṭṭehi .pe. ehi bhante kesavaṭṭiyaṃ 4-
ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante aṅgulantarikāya ghaṭṭehi .pe. ehi
bhante  hatthena  upakkamitvā  mocessāmi  evante  anāpatti
bhavissatīti . so bhikkhu tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   [73] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ saddhā nāma upāsikā
muduppasannā hoti . sā evaṃdiṭṭhikā hoti yā methunaṃ dhammaṃ deti
sā  aggadānaṃ  detīti  .  sā  bhikkhuṃ passitvā etadavoca ehi
bhante  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevāti  . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti .
Ehi  bhante  ūruntarikāya ghaṭṭehi evante anāpatti bhavissatīti .
So  bhikkhu  tathā akāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti.
   [74] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ saddhā nāma upāsikā
@Footnote: 1 Yu. Ma. nābhiyā. 2 Yu. Ma. udaravaṭṭiyā. 3 Yu. Ma. gīvāya.
@4 Yu. Ma. kesavaṭṭiyā.
Muduppasannā hoti . sā evaṃdiṭṭhikā hoti yā methunaṃ dhammaṃ deti
sā  aggadānaṃ  detīti  .  sā  bhikkhuṃ passitvā etadavoca ehi
bhante  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevāti  . alaṃ bhagini netaṃ kappatīti .
Ehi  bhante  nābhiyaṃ  ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  udaravaṭṭiyaṃ
ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  upakacchake  ghaṭṭehi  .pe.
Ehi  bhante  gīvāyaṃ  ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante kaṇṇacchidde
ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  kesavaṭṭiyaṃ  ghaṭṭehi  .pe. ehi
bhante  aṅgulantarikāya  ghaṭṭehi  .pe.  ehi  bhante  hatthena
upakkamitvā  mocessāmi  evante  anāpatti  bhavissatīti  .  so
bhikkhu  tathā  akāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti saṅghādisesassāti 1-.
   [75] Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ gahetvā
bhikkhuniyā vippaṭipādesuṃ . ubho sādiyiṃsu ubho nāsetabbā . ubho
na  sādiyiṃsu  ubhinnaṃ anāpatti . tena kho pana samayena vesāliyaṃ
licchavikumārakā  bhikkhuṃ  gahetvā  sikkhamānāya  vippaṭipādesuṃ  .pe.
Sāmaṇeriyā  vippaṭipādesuṃ  .  ubho sādiyiṃsu ubho nāsetabbā .
Ubho na sādiyiṃsu ubhinnaṃ anāpatti.
   [76]  Tena kho pana samayena vesāliyaṃ licchavikumārakā bhikkhuṃ
gahetvā  vesiyā  vippaṭipādesuṃ  .pe.  paṇḍake  vippaṭipādesuṃ
@Footnote: 1 yathā purimesu vatthūsu visadisatā dissati tathā imesupi vatthūsu.
.pe.  Gihiniyā vippaṭipādesuṃ . bhikkhu sādiyi bhikkhu nāsetabbo .
Bhikkhu na sādiyi bhikkhussa anāpatti . tena kho pana samayena vesāliyaṃ
licchavikumārakā  bhikkhuṃ  gahetvā  aññamaññaṃ  vippaṭipādesuṃ  . ubho
sādiyiṃsu ubho nāsetabbā. Ubho na sādiyiṃsu ubhinnaṃ anāpatti.
   [77]  Tena  kho pana samayena aññataro vuḍḍhapabbajito bhikkhu
purāṇadutiyikāya  dassanaṃ  agamāsi  .  sā  ehi  bhante vibbhamāti
aggahesi  .  so  bhikkhu  paṭikkamanto  uttāno  paripati . sā
ubbhujitvā  aṅgajāte abhinisīdi . tassa kukkuccaṃ ahosi . bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . sādiyi tvaṃ bhikkhūti . Nāhaṃ bhagavā sādiyinti.
Anāpatti bhikkhu asādiyantassāti.
   [78] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati.
Migapotako  tassa  passāvaṭṭhānaṃ  āgantvā passāvaṃ pivanto mukhena
aṅgajātaṃ aggahesi . so bhikkhu sādiyi . tassa kukkuccaṃ ahosi.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu āpanno
pārājikanti.
          Paṭhamapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 62-75. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1192              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1192              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=48&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=48              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=6863              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=6863              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]