ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [90]  Bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ udakaṭṭhaṃ nāvaṭṭhaṃ
yānaṭṭhaṃ  bhāraṭṭhaṃ  ārāmaṭṭhaṃ  vihāraṭṭhaṃ  khettaṭṭhaṃ vatthuṭṭhaṃ gāmaṭṭhaṃ
araññaṭṭhaṃ  udakaṃ  dantapoṇaṃ  vanappati  haraṇakaṃ  upanidhi  suṅkaghātaṃ
pāṇo  apadaṃ  dvipadaṃ  catuppadaṃ  bahuppadaṃ  ocarako  oṇirakkho
saṃvidhāvahāro saṅketakammaṃ nimittakammanti.
   [91] Bhummaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ bhūmiyaṃ nikkhittaṃ hoti 1- paṭicchannaṃ.
Bhummaṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā  pariyesati
kuddālaṃ  vā piṭakaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti dukkaṭassa .
Tattha  jātakaṃ  kaṭṭhaṃ  vā  lataṃ  vā chindati āpatti dukkaṭassa .
Paṃsuṃ  khaṇati vā viyūhati 2- vā uddharati vā āpatti dukkaṭassa .
Kumbhiṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti pārājikassa . attano
bhājanaṃ  pavesetvā  pañcamāsakaṃ  vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ
theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
thullaccayassa  .  attano  bhājanagataṃ  vā karoti muṭṭhiṃ vā chindati
āpatti pārājikassa . suttārūḷhaṃ bhaṇḍaṃ 3- pāmaṅgaṃ vā kaṇṭhasuttakaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyamarammapotthakesu nikhātantipi atthi. 2 Yu. vyūhati
@Ma. Rā. byūhati. 3 ito paraṃ yuropiyapotthake vāsaddo dissati.1- kaṭisuttakaṃ vā sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā theyyacitto āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . koṭiyaṃ
gahetvā  uccāreti  āpatti  thullaccayassa  .  ghaṃsanto  niharati
āpatti  thullaccayassa  .  antamaso  kesaggamattampi  kumbhīmukhā
moceti āpatti pārājikassa . sappiṃ vā telaṃ vā madhuṃ vā phāṇitaṃ
vā  pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ theyyacitto
ekena payogena pivati āpatti pārājikassa . tattheva bhindati vā
chaḍḍeti vā jhāpeti vā aparibhogaṃ vā karoti āpatti dukkaṭassa.
   [92]  Thalaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ  thale nikkhittaṃ hoti . thalaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati
vā  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
pārājikassa.
   [93]  Ākāsaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ ākāsagataṃ hoti moro vā
kapiñjaro  vā  tittiro  vā vaṭṭako vā sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā
hiraññaṃ  vā  suvaṇṇaṃ  vā  chijjamānaṃ  patati  .  ākāsaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
@Footnote: 1 ito paraṃ tattha ca marammapotthake ca kaṇṇasuttakaṃ vāti pāṭho
@atthi.
Dukkaṭassa  .  gamanaṃ  upacchindati  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . ṭhānā
cāveti āpatti pārājikassa.
   [94]  Vehāsaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ vehāsagataṃ hoti mañce vā
pīṭhe  vā cīvaravaṃse vā cīvararajjuyā vā bhittikhīle vā nāgadante
vā rukkhe vā laggitaṃ hoti antamaso pattādhārakepi . vehāsaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā
āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [95]  Udakaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ udake nikkhittaṃ hoti . udakaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā
āpatti  dukkaṭassa  .  nimujjati  vā  ummujjati  vā  āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  . tattha
jātakaṃ  uppalaṃ  vā  padumaṃ  vā puṇḍarīkaṃ vā bhisaṃ vā macchaṃ vā
kacchapaṃ  vā  pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ
theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [96] Nāvā nāma yāya tarati . nāvaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ nāvāya
nikkhittaṃ  hoti  .  nāvaṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto
Dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati  vā  āpatti dukkaṭassa . āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . ṭhānā
cāveti  āpatti  pārājikassa  .  nāvaṃ avaharissāmīti theyyacitto
dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati  vā  āpatti dukkaṭassa . āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . bandhanaṃ
moceti  āpatti  dukkaṭassa  .  bandhanaṃ  mocetvā  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . uddhaṃ
vā  adho  vā  tiriyaṃ  vā  antamaso  kesaggamattampi saṅkāmeti
āpatti pārājikassa.
   [97]  Yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā . yānaṭṭhaṃ
nāma  bhaṇḍaṃ  yāne  nikkhittaṃ hoti . yānaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ avaharissāmīti
theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā āpatti dukkaṭassa .
Āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  .  yānaṃ  avaharissāmīti
theyyacitto   dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati  vā  āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [98] Bhāro nāma sīsabhāro khandhabhāro kaṭibhāro olambako.
Sīse  bhāraṃ  theyyacitto  āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  khandhaṃ oropeti āpatti pārājikassa .
Khandhe  bhāraṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  kaṭiṃ  oropeti āpatti pārājikassa .
Kaṭiyā  bhāraṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  hatthena gaṇhāti āpatti pārājikassa .
Hatthe  bhāraṃ  theyyacitto  bhūmiyaṃ  nikkhipati āpatti pārājikassa .
Theyyacitto bhūmito gaṇhāti āpatti pārājikassa.
   [99]  Ārāmo  nāma pupphārāmo phalārāmo . ārāmaṭṭhaṃ
nāma  bhaṇḍaṃ  ārāme  catūhi  ṭhānehi  nikkhittaṃ  hoti  bhummaṭṭhaṃ
thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  .  ārāmaṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ avaharissāmīti
theyyacitto  dutiyaṃ  vā pariyesati gacchati vā āpatti dukkaṭassa .
Āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa . tattha jātakaṃ mūlaṃ vā tacaṃ vā
pattaṃ vā pupphaṃ vā phalaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā
agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Ārāmaṃ  abhiyuñjati  āpatti dukkaṭassa . sāmikassa vimatiṃ uppādeti
āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko na mayhaṃ bhavissatīti dhuraṃ nikkhipati
āpatti  pārājikassa  .  dhammaṃ  caranto sāmikaṃ parājeti āpatti
pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajati āpatti thullaccayassa.
   [100]  Vihāraṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ vihāre catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  . vihāraṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa . vihāraṃ
abhiyuñjati  āpatti  dukkaṭassa  .  sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti
āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko na mayhaṃ bhavissatīti dhuraṃ nikkhipati
āpatti  pārājikassa  .  dhammaṃ  caranto sāmikaṃ parājeti āpatti
pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajati āpatti thullaccayassa.
   [101]  Khettaṃ  nāma  yattha  pubbaṇṇaṃ  vā  aparaṇṇaṃ  vā
jāyati  .  khettaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ khette catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  . khettaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa . ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa . tattha jātakaṃ
pubbaṇṇaṃ  vā  aparaṇṇaṃ  vā  pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
pārājikassa  .  khettaṃ  abhiyuñjati  āpatti  dukkaṭassa  .
Sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko
Na  mayhaṃ  bhavissatīti  dhuraṃ  nikkhipati  āpatti pārājikassa . dhammaṃ
caranto  sāmikaṃ  parājeti  āpatti  pārājikassa . dhammaṃ caranto
parajati āpatti thullaccayassa . khīlaṃ vā rajjuṃ vā vatiṃ vā mariyādaṃ
vā saṅkāmeti āpatti dukkaṭassa . ekaṃ payogaṃ anāgate āpatti
thullaccayassa. Tasmiṃ payoge āgate āpatti pārājikassa.
   [102] Vatthu nāma ārāmavatthu vihāravatthu. Vatthuṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ
vatthusmiṃ  catūhi  ṭhānehi  nikkhittaṃ  hoti bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ
vehāsaṭṭhaṃ  .  vatthuṭṭhaṃ  bhaṇḍaṃ avaharissāmīti theyyacitto dutiyaṃ vā
pariyesati  gacchati  vā  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti  pārājikassa  .  vatthuṃ  abhiyuñjati  āpatti  dukkaṭassa .
Sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa  . sāmiko na
mayhaṃ  bhavissatīti dhuraṃ nikkhipati āpatti pārājikassa . dhammaṃ caranto
sāmikaṃ  parājeti  āpatti  pārājikassa  .  dhammaṃ caranto parajati
āpatti thullaccayassa . khīlaṃ vā rajjuṃ vā vatiṃ vā  pākāraṃ vā
saṅkāmeti  āpatti  dukkaṭassa  .  ekaṃ payogaṃ anāgate āpatti
thullaccayassa. Tasmiṃ payoge āgate āpatti pārājikassa.
   [103]  Gāmaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ gāme catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
Hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  .  gāmaṭṭhaṃ
bhaṇḍaṃ  avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ  vā  pariyesati  gacchati
vā  āpatti  dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
pārājikassa.
   [104]  Araññaṃ nāma yaṃ manussānaṃ pariggahitaṃ hoti etaṃ 1-
araññaṃ  .  araññaṭṭhaṃ  nāma  bhaṇḍaṃ araññe catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ
hoti  bhummaṭṭhaṃ  thalaṭṭhaṃ  ākāsaṭṭhaṃ  vehāsaṭṭhaṃ  . araññaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ
avaharissāmīti  theyyacitto  dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā āpatti
dukkaṭassa  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti
thullaccayassa . ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa . tattha jātakaṃ
kaṭṭhaṃ  vā lataṃ vā tiṇaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā
agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [105]  Udakaṃ nāma bhājanagataṃ vā hoti pokkharaṇiyaṃ 2-
taḷāke  vā  .  theyyacitto  āmasati 3- āpatti dukkaṭassa .
Phandāpeti  āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti
@Footnote: 1 Yu. Ma. taṃ. 2 Yu. Ma. pokkharaṇiyā. 3 Yu. Ma. taṃ theyyacitto āmasati.
Pārājikassa  .  attano  bhājanaṃ  pavesetvā  pañcamāsakaṃ  vā
atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  udakaṃ  theyyacitto  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti āpatti thullaccayassa . attano
bhājanagataṃ  karoti  āpatti  pārājikassa . mariyādaṃ chindati āpatti
dukkaṭassa  .  mariyādaṃ  chinditvā  pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti āpatti pārājikassa . atirekamāsakaṃ
vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti āpatti thullaccayassa.
Māsakaṃ vā ūnamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti āpatti dukkaṭassa.
   [106] Dantapoṇaṃ nāma chinnaṃ vā acchinnaṃ vā . pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti pārājikassa.
   [107]  Vanappati nāma yo manussānaṃ pariggahito hoti rukkho
paribhogo . theyyacitto chindati pahāre pahāre āpatti dukkaṭassa.
Ekaṃ pahāraṃ anāgate āpatti thullaccayassa . tasmiṃ pahāre āgate
āpatti pārājikassa.
   [108]  Haraṇakaṃ  nāma  aññassa haraṇakaṃ bhaṇḍaṃ . theyyacitto
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā   cāveti   āpatti   pārājikassa  .  sahabhaṇḍahārakaṃ
Nessāmīti  paṭhamaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti thullaccayassa . dutiyaṃ
pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti  pārājikassa . patitaṃ bhaṇḍaṃ gahessāmīti
pātāpeti  āpatti  dukkaṭassa  .  patitaṃ  bhaṇḍaṃ  pañcamāsakaṃ  vā
atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti pārājikassa.
   [109]  Upanidhi nāma upanikkhittaṃ bhaṇḍaṃ . dehi me bhaṇḍanti
vuccamāno  nāhaṃ  gaṇhāmīti  bhaṇati  āpatti  dukkaṭassa  .
Sāmikassa  vimatiṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa  .  sāmiko
na  mayhaṃ  dassatīti  dhuraṃ  nikkhipati  āpatti  pārājikassa . dhammaṃ
caranto  sāmikaṃ  parājeti  āpatti  pārājikassa . dhammaṃ caranto
parajati āpatti thullaccayassa.
   [110]  Suṅkaghātaṃ  nāma  raññā  ṭhapitaṃ  hoti  pabbatakhaṇḍe
vā nadītitthe vā gāmadvāre vā atra paviṭṭhassa suṅkaṃ gaṇhantūti.
Tatra  pavisitvā  rājagghaṃ  bhaṇḍaṃ  pañcamāsakaṃ  vā atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  paṭhamaṃ  pādaṃ  suṅkaghātaṃ  atikkāmeti
āpatti  thullaccayassa  .  dutiyaṃ  pādaṃ  atikkāmeti  āpatti
pārājikassa  .  antosuṅkaghāte  ṭhito  bahisuṅkaghātaṃ  pāteti
āpatti pārājikassa. Suṅkaṃ pariharati āpatti dukkaṭassa.
   [111]  Pāṇo  nāma  manussapāṇo  vuccati  . theyyacitto
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  .  padasā  nessāmīti
paṭhamaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa  .  dutiyaṃ  pādaṃ
saṅkāmeti āpatti pārājikassa.
   [112] Apadaṃ nāma ahi macchā. Pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ
vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti āpatti pārājikassa.
   [113] Dvipadaṃ nāma manussā pakkhajātā . Theyyacitto āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti thullaccayassa . ṭhānā
cāveti  āpatti  pārājikassa  .  padasā  nessāmīti paṭhamaṃ pādaṃ
saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa . dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti āpatti
pārājikassa.
   [114]  Catuppadaṃ  nāma hatthī assā oṭṭhā goṇā gadrabhā
pasukā  .  theyyacitto  āmasati  āpatti dukkaṭassa . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Padasā  nessāmīti  paṭhamaṃ  pādaṃ saṅkāmeti āpatti thullaccayassa .
Dutiyaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa  .  tatiyaṃ  pādaṃ
saṅkāmeti  āpatti  thullaccayassa  .  catutthaṃ  pādaṃ  saṅkāmeti
Āpatti pārājikassa.
   [115]  Bahuppadaṃ  nāma  vicchikā satapadī uccāliṅgapāṇakā .
Pañcamāsakaṃ  vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti āpatti thullaccayassa .
Ṭhānā  cāveti  āpatti  pārājikassa  .  padasā  nessāmīti
saṅkāmeti  pade  pade  āpatti  thullaccayassa  .  pacchimaṃ  pādaṃ
saṅkāmeti āpatti pārājikassa.
   [116]  Ocarako nāma bhaṇḍaṃ ocaritvā ācikkhati itthannāmaṃ
bhaṇḍaṃ avaharāti āpatti dukkaṭassa . so taṃ bhaṇḍaṃ avaharati āpatti
ubhinnaṃ pārājikassa.
   [117] Oṇirakkho nāma āhaṭaṃ bhaṇḍaṃ gopento . Pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  theyyacitto āmasati āpatti
dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  thullaccayassa . ṭhānā cāveti
āpatti pārājikassa.
   [118]  Saṃvidhāvahāro nāma sambahulā saṃvidahitvā eko bhaṇḍaṃ
avaharati āpatti sabbesaṃ pārājikassa.
   [119]  Saṅketakammaṃ  nāma  saṅketaṃ  karoti  purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ  vā  rattiṃ  vā  divā vā tena saṅketena taṃ bhaṇḍaṃ
avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena  saṅketena  taṃ  bhaṇḍaṃ
avaharati  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  taṃ saṅketaṃ pure vā
Pacchā  vā  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati  mūlaṭṭhassa  anāpatti avahārakassa
āpatti pārājikassa.
   [120] Nimittakammaṃ nāma nimittaṃ karoti akkhiṃ vā nikkhanissāmi
bhamukaṃ  vā  ukkhipissāmi  sīsaṃ  vā ukkhipissāmi tena nimittena taṃ
bhaṇḍaṃ  avaharāti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena nimittena taṃ bhaṇḍaṃ
avaharati āpatti ubhinnaṃ pārājikassa . taṃ nimittaṃ pure vā pacchā
vā  taṃ  bhaṇḍaṃ  avaharati  mūlaṭṭhassa  anāpatti avahārakassa āpatti
pārājikassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 87-99. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=90&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=90              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=7842              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=7842              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]