ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [180]  Tena  kho pana samayena annataro upasako gilano
hoti  .  tassa  pajapati  abhirupa  hoti dassaniya pasadika .
Chabbaggiya  bhikkhu  tassa  itthiya  patibaddhacitta honti . athakho
chabbaggiyanam  bhikkhunam  etadahosi  sace  kho so avuso upasako
jivissati  na  mayam  tam  itthim  labhissama  handa mayam avuso tassa
upasakassa  maranavannam  samvannemati  .  athakho  chabbaggiya  bhikkhu
yena  so  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva  tam  upasakam
etadavocum  tvam  khosi  upasaka katakalyano katakusalo katabhiruttano
akatapapo  akataluddho  akatakibbiso  katam  taya  kalyanam  akatam
Taya  papam  kim  tuyhimina  papakena  dujjivitena  matante jivita
seyyo ito tvam kalakato kayassa bheda param marana sugatim saggam
lokam  upapajjissasi  tattha  dibbehi  pancahi  kamagunehi  samappito
samangibhuto paricaressasiti.
   {180.1} Athakho so upasako saccam kho ayya ahamsu ahanhi
katakalyano   katakusalo   katabhiruttano  akatapapo  akataluddho
akatakibbiso  katam  maya  kalyanam  akatam  maya papam kim mayhimina
papakena  dujjivitena  matam me jivita seyyo ito aham kalakato
kayassa  bheda  param  marana sugatim saggam lokam upapajjissami tattha
dibbehi  pancahi  kamagunehi samappito samangibhuto paricaressamiti .
So  asappayani  ceva  bhojanani bhunji asappayani ca khadaniyani
khadi asappayani ca sayaniyani sayi asappayani ca panani pivi.
Tassa asappayani ceva bhojanani bhunjato asappayani ca khadaniyani
khadato  asappayani ca sayaniyani sayato asappayani ca panani
pivato kharo abadho uppajji . so teneva abadhena kalamakasi.
Tassa  pajapati  ujjhayati  khiyati  vipaceti  alajjino ime samana
sakyaputtiya  dussila  musavadino  ime  hi  nama  dhammacarino
samacarino  brahmacarino  saccavadino  silavanto  kalyanadhamma
patijanissanti  natthi  imesam  samannam  natthi  imesam  brahmannam
nattham  imesam  samannam  nattham  imesam  brahmannam  kuto  imesam
Samannam  kuto  imesam  brahmannam  apagata  ime  samanna
apagata  ime  brahmanna  ime  me  samikassa  maranavannam
samvannesum  imehi  me  samiko  maritoti  .  annepi  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  alajjino  ime samana sakyaputtiya
dussila  musavadino  ime  hi  nama  dhammacarino  samacarino
brahmacarino  saccavadino  silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti
natthi  imesam  samannam  natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam
samannam  nattham  imesam  brahmannam  kuto  imesam  samannam  kuto
imesam  brahmannam  apagata  ime  samanna  apagata  ime
brahmanna   ime   upasakassa  maranavannam  samvannesum  imehi
upasako maritoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam
khiyantanam  vipacentanam  .  ye  te  bhikkhu  appiccha  .pe.
Te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  chabbaggiya
bhikkhu upasakassa maranavannam samvannessantiti.
   {180.2} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Saccam kira
tumhe bhikkhave upasakassa maranavannam samvannethati . saccam bhagavati.
Vigarahi  buddho  bhagava  ananucchavikam  moghapurisa ananulomikam appatirupam
assamanakam  akappiyam  akaraniyam  katham  hi  nama  tumhe  moghapurisa
upasakassa  maranavannam  samvannessatha  netam  moghapurisa  appasannanam
va  pasadaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave  imam  sikkhapadam
Uddiseyyatha
   {180.3} yo pana bhikkhu sancicca manussaviggaham jivita voropeyya
satthaharakam vassa pariyeseyya maranavannam va samvanneyya maranaya va
samadapeyya  ambho purisa kim tuyhimina papakena dujjivitena matante
jivita  seyyoti iticittamano cittasankappo anekapariyayena maranavannam
va samvanneyya maranaya va samadapeyya ayampi parajiko hoti asamvasoti.
   [181] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim atthe
adhippeto bhikkhuti . sanciccati jananto sanjananto cecca abhivitaritva
vitikkamo . manussaviggaho nama yam matukucchismim pathamam cittam uppannam pathamam
vinnanam patubhutam yava maranakala etthantare eso manussaviggaho nama.
Jivita voropeyyati jivitindriyam upacchindati uparodheti santatim vikopeti.
Satthaharakam vassa pariyeseyyati asim va sattim va bhendim va sulam va lagulam
va pasanam va sattham va visam va rajjum va.
   [182]  Maranavannam  va samvanneyyati jivite adinavam dasseti
marane vannam bhanati.
   [183] Maranaya va samadapeyyati sattham va ahara visam va khada
rajjuya va ubbandhitva kalam karohiti.
   [184] Ambho purisati alapanadhivacanametam ambho purisati 1-.
@Footnote: 1 tesu vuttapotthakesu idam vacanam na pannayati.
Kim  tuyhimina  papakena dujjivitena matante jivita seyyoti papakam
nama  jivitam  addhanam  jivitam  upadaya  daliddanam  jivitam  papakam
sadhananam  jivitam  upadaya  adhananam  jivitam  papakam  devanam  jivitam
upadaya  manussanam  jivitam  papakam  . dujjivitam nama hatthacchinnassa
padacchinnassa   hatthapadacchinnassa   kannacchinnassa   nasacchinnassa
kannanasacchinnassa  .  kim imina ca papakena imina ca dujjivitena
matante  jivita  seyyoti  .  iticittamanoti  yam  cittam tam mano
yam  mano  tam  cittam  .  cittasankappoti  maranasanni  maranacetano
maranadhippayo  .  anekapariyayenati  uccavacehi  akarehi .
Maranavannam  va  samvanneyyati  jivite  adinavam  dasseti  marane
vannam  bhanati  ito  tvam  kalakato  kayassa  bheda  param marana
sugatim  saggam  lokam  upapajjissasi  tattha  dibbehi pancahi kamagunehi
samappito samangibhuto paricaressasiti.
   [185]  Maranaya  va  samadapeyyati sattham va ahara visam
va  khada  rajjuya  va  ubbandhitva  kalam karohi sobbhe va
narake va papate va papatati.
   [186] Ayampiti purime upadaya vuccati . parajiko hotiti
seyyathapi  nama  puthusila  dvedha  bhinna  appatisandhika  hoti
evameva  bhikkhu  sancicca manussaviggaham jivita voropetva assamano
hoti  asakyaputtiyo  tena  vuccati parajiko hotiti . asamvasoti
Samvaso  nama  ekakammam  ekuddeso  samasikkhata eso samvaso
nama. So tena saddhim natthi tena vuccati asamvasoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 134-139. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=2602&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=2602&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=180&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=180              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=11167              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=11167              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]