ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

           Paṭhamapārājikakaṇḍaṃ
   [10] Tena kho pana samayena vesāliyā avidūre kalandagāmo 1- hoti.
Tattha sudinno nāma kalandaputto 2- seṭṭhiputto hoti. Athakho sudinno
kalandaputto  sambahulehi sahāyakehi saddhiṃ vesāliṃ agamāsi kenacideva
karaṇīyena . tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto dhammaṃ
desento nisinno hoti . addasā kho sudinno kalandaputto bhagavantaṃ
mahatiyā parisāya parivutaṃ dhammaṃ desentaṃ nisinnaṃ. Disvānassa etadahosi
yannūnāhaṃpi dhammaṃ suṇeyyanti . athakho sudinno kalandaputto yena sā
parisā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ nisīdi.
   {10.1} Ekamantaṃ nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi
yathā yathā kho ahaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ
yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . athakho sā parisā bhagavatā
dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
@Footnote: 1 Yu. kalandakagāmo nāma. Ma. kalandagāmo nāma. 2 Yu.
@kalandakaputto.
   {10.2} Athakho sudinno kalandaputto aciravuṭṭhitāya parisāya yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  sudinno  kalandaputto  bhagavantaṃ etadavoca
yathā  yathāhaṃ  bhante  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ sukaraṃ
agāraṃ   ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ icchāmahaṃ bhante kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  pabbājetu
maṃ  bhagavāti  .  anuññātosi  pana  tvaṃ  sudinna  mātāpitūhi
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti . na kho ahaṃ bhante anuññāto
mātāpitūhi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . na kho sudinna
tathāgatā  ananuññātaṃ  mātāpitūhi  puttaṃ  pabbājentīti  .  sohaṃ
bhante  tathā  karissāmi  yathā  maṃ  mātāpitaro  anujānissanti
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti 1-.
   [11] Athakho sudinno kalandaputto vesāliyaṃ taṃ karaṇīyaṃ tīretvā
yena  kalandagāmo  yena  mātāpitaro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
mātāpitaro  etadavoca  amma  tāta  yathā  yathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ katthaci athakho sudinno kalandaputto bhagavato bhāsitaṃ
@abhinanditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā
@pakkāmīti likhitaṃ.
Ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajituṃ  anujānātha  maṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Evaṃ  vutte  sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ kalandaputtaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  tāta  sudinna  amhākaṃ  ekaputtako
piyo  manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvaṃ tāta sudinna kiñci
dukkhassa  jānāsi  maraṇenapi  mayante  akāmakā  vinā  bhavissāma
kiṃ  pana  mayaṃ  taṃ  jīvantaṃ  anujānissāma  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāyāti  .  dutiyampi  kho  sudinno  kalandaputto mātāpitaro
etadavoca  amma  tāta  yathā  yathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ
ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajituṃ  anujānātha  maṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Dutiyampi  kho  sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ kalandaputtaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  tāta  sudinna  amhākaṃ  ekaputtako
piyo  manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvaṃ tāta sudinna kiñci
dukkhassa  jānāsi  maraṇenapi  mayante  akāmakā vinā bhavissāma kiṃ
pana mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
Tatiyampi  kho  sudinno  kalandaputto  mātāpitaro  etadavoca
Amma  tāta  yathā  yathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi nayidaṃ
sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  icchāmahaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  anujānātha
maṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . tatiyampi kho sudinnassa
kalandaputtassa  mātāpitaro  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ
khosi  tāta  sudinna  amhākaṃ  ekaputtako piyo manāpo sukhedhito
sukhaparihato  na  tvaṃ  tāta  sudinna  kiñci  dukkhassa  jānāsi
maraṇenapi  mayante  akāmakā  vinā  bhavissāma  kiṃ  pana  mayaṃ taṃ
jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {11.1} Athakho sudinno kalandaputto na maṃ mātāpitaro anujānanti
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  tattheva  anantarahitāya  bhūmiyā
nipajji idheva me maraṇaṃ bhavissati pabbajjā vāti 1-. Athakho sudinno
kalandaputto  ekaṃpi  bhattaṃ na bhuñji dvepi bhattāni na bhuñji tīṇipi
bhattāni  na  bhuñji  cattāripi bhattāni na bhuñji pañcapi bhattāni na
bhuñji chapi bhattāni na bhuñji sattapi bhattāni na bhuñji.
   [12]  Athakho  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro  sudinnaṃ
kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ khosi tāta sudinna amhākaṃ ekaputtako
@Footnote: 1 pabbajjāyātipi pāṭho.
Piyo manāpo sukhedhito sukhaparihato na tvaṃ tāta sudinna kiñci dukkhassa
jānāsi maraṇenapi mayante akāmakā vinā bhavissāma kiṃ pana mayaṃ taṃ
jīvantaṃ  anujānissāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  uṭṭhehi
tāta sudinna bhuñja ca piva ca paricārehi ca bhuñjanto pivanto paricārento
kāme paribhuñjanto puññāni karonto abhiramassu na taṃ mayaṃ anujānāma
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {12.1} Evaṃ vutte sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro sudinnaṃ
kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ khosi tāta sudinna amhākaṃ ekaputtako
piyo manāpo sukhedhito sukhaparihato na tvaṃ tāta sudinna kiñci dukkhassa
jānāsi maraṇenapi mayante akāmakā vinā bhavissāma kiṃ pana mayaṃ taṃ
jīvantaṃ  anujānissāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  uṭṭhehi
tāta  sudinna  bhuñja  ca  piva ca paricārehi ca bhuñjanto pivanto
paricārento  kāme  paribhuñjanto  puññāni  karonto  abhiramassu
na  taṃ  mayaṃ  anujānāma  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti .
Tatiyampi kho sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi.
   [13]  Athakho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinno
kalandaputto   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  samma  sudinna mātāpitūnaṃ ekaputtako piyo
Manāpo  sukhedhito  sukhaparihato  na tvaṃ samma sudinna kiñci dukkhassa
jānāsi  maraṇenapi  te  mātāpitaro  akāmakā  vinā  bhavissanti
kiṃ  pana  taṃ  jīvantaṃ  anujānissanti agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya
uṭṭhehi  samma  sudinna  bhuñja  ca piva ca paricārehi ca bhuñjanto
pivanto  paricārento  kāme  paribhuñjanto  puññāni  karonto
abhiramassu  na  taṃ  mātāpitaro  anujānanti  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāyāti.
   {13.1} Evaṃ vutte sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi. Dutiyampi
kho  .pe.  tatiyampi  kho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā sudinnaṃ
kalandaputtaṃ  etadavocuṃ  tvaṃ khosi samma sudinna .pe. tatiyampi kho
sudinno  kalandaputto tuṇhī ahosi . athakho sudinnassa kalandaputtassa
sahāyakā  yena  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  sudinnassa  kalandaputtassa  mātāpitaro etadavocuṃ amma
tāta eso sudinno anantarahitāya bhūmiyā nipanno idheva me maraṇaṃ
bhavissati pabbajjā vāti sace tumhe sudinnaṃ nānujānissatha agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāya tattheva maraṇaṃ āgamissati sace pana tumhe sudinnaṃ
anujānissatha  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāya  pabbajitaṃpi  naṃ
dakkhissatha  sace  sudinno  nābhiramissati  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāya  kā  tassa  aññā  gati  bhavissati idheva paccāgamissati
anujānātha   sudinnaṃ  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  .
Anujānāma tātā sudinnaṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   [14]  Athakho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinno
kalandaputto   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  sudinnaṃ  kalandaputtaṃ
etadavocuṃ   uṭṭhehi  samma  sudinna  anuññātosi  mātāpitūhi
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti  . athakho sudinno kalandaputto
anuññātomhi  kira  mātāpitūhi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāyāti
haṭṭho  udaggo  pāṇinā  gattāni  paripuñchanto  vuṭṭhāsi .
Athakho  sudinno  kalandaputto  katipāhaṃ  balaṃ  gāhetvā 1- yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  sudinno  kalandaputto bhagavantaṃ
etadavoca  anuññātomhi  2-  ahaṃ  bhante  mātāpitūhi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjāya  pabbājetu maṃ bhante bhagavāti . alattha kho
sudinno  kalandaputto  bhagavato santike pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ .
Acirupasampanno  ca  panāyasmā  sudinno evarūpe dhūtaguṇe samādāya
vattati  āraññiko  hoti  piṇḍapātiko  paṃsukūliko  sapadānacāriko
aññataraṃ vajjīgāmaṃ upanissāya viharati.
   [15] Tena kho pana samayena vajjī dubbhikkhā hoti dvīhitikā
setaṭṭhikā  salākāvuttā  na  sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ .
Athakho  āyasmato  sudinnassa  etadahosi  etarahi  kho  vajjī
@Footnote: 1 yebhuyyena gahetvāti pāṭho dissati. 2 Yu. Ma. anuññāto.
Dubbhikkhā  dvīhitikā  setaṭṭhikā  salākāvuttā  na  sukarā uñchena
paggahena yāpetuṃ bahū kho pana me vesāliyaṃ ñātakā 1- aḍḍhā mahaddhanā
mahābhogā   pahūtajātarūparajatā   pahūtavittūpakaraṇā   pahūtadhanadhaññā
yannūnāhaṃ  ñātakānaṃ  2-  upanissāya  vihareyyaṃ  ñātakāpi 3- maṃ
nissāya  dānāni  dassanti  puññāni  karissanti  bhikkhū  ca  lābhaṃ
lacchanti  ahañca  piṇḍakena  na  kilamissāmīti  .  athakho āyasmā
sudinno  senāsanaṃ  saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena vesālī tena
pakkāmi anupubbena cārikaṃ 4- caramāno 5- yena vesālī tadavasari.
   {15.1} Tatra sudaṃ āyasmā sudinno vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . assosuṃ kho āyasmato sudinnassa ñātakā sudinno
kira  kalandaputto  vesāliṃ anuppattoti . te āyasmato sudinnassa
saṭṭhimatte  thālipāke  bhattābhihāraṃ  abhihariṃsu  .  athakho āyasmā
sudinno   te  saṭṭhimatte  thālipāke  bhikkhūnaṃ  vissajjetvā
pubbaṇhasamayaṃ    nivāsetvā    pattacīvaramādāya    kalandagāmaṃ
piṇḍāya  pāvisi  kalandagāme  sapadānaṃ  piṇḍāya  caramāno  yena
sakapitu  nivesanaṃ  tenupasaṅkami . tena kho pana samayena āyasmato
sudinnassa  ñātidāsī  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  chaḍḍetukāmā  hoti .
Athakho  āyasmā  sudinno  taṃ ñātidāsiṃ etadavoca sace taṃ bhagini
@Footnote: 1 Yu. Ma. ñātī. 2-3 Yu. Ma. ñātī. 4-5 tīsupi potthakesu idaṃ
@pāṭhadvayaṃ na dissati.
Chaḍḍanīyadhammaṃ  idha  me  patte  ākirāti  .  athakho  āyasmato
sudinnassa  ñātidāsī  taṃ  ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  āyasmato sudinnassa
patte  ākirantī  hatthānañca  pādānañca  sarassa  ca  nimittaṃ
aggahesi  .  athakho  āyasmato  sudinnassa ñātidāsī yenāyasmato
sudinnassa  mātā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmato  sudinnassa
mātaraṃ  etadavoca  yagghayye  jāneyyāsi  ayyaputto  sudinno
anuppattoti. Sace je saccaṃ bhaṇasi adāsiṃ taṃ karomīti.
   {15.2} Tena kho pana samayena āyasmā sudinno taṃ ābhidosikaṃ kummāsaṃ
aññataraṃ  kuḍḍamūlaṃ  nissāya  paribhuñjati  .  pitāpi  kho āyasmato
sudinnassa  kammantā  āgacchanto  addasa  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  taṃ
ābhidosikaṃ  kummāsaṃ  aññataraṃ  kuḍḍamūlaṃ  nissāya paribhuñjantaṃ disvāna
yenāyasmā   sudinno   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
sudinnaṃ  etadavoca  atthi  nāma  tāta  sudinna ābhidosikaṃ kummāsaṃ
paribhuñjissasi nanu 1- tāta sudinna sakagehaṃ 2- gantabbanti. Agamamhā
kho te gahapati gehaṃ tatāyaṃ 3- ābhidosiko kummāso mayā laddhoti 4-.
Athakho  āyasmato  sudinnassa  pitā  āyasmato  sudinnassa bāhāyaṃ
gahetvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  ehi  tāta sudinna gharaṃ
gamissāmāti  .  athakho  āyasmā  sudinno  yena sakapitu nivesanaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. nanu nāma. 2 Yu. Ma. sakaṃ gehaṃ. 3 Yu. tatrāyaṃ.
@4 mayā laddhoti pāṭhadvayaṃ yuropiyamarammapotthakesu na dissati.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
āyasmato  sudinnassa  pitā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  bhuñja
tāta  sudinnāti  .  alaṃ  gahapati  kataṃ me ajja bhattakiccanti .
Adhivāsehi  tāta  sudinna  svātanāya  bhattanti  . adhivāsesi kho
āyasmā  sudinno  tuṇhībhāvena  .  athakho  āyasmā  sudinno
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [16] Athakho āyasmato sudinnassa mātā tassā rattiyā accayena
haritena gomayena paṭhaviṃ opuñchāpetvā dve puñje kārāpesi ekaṃ
hiraññassa ekaṃ suvaṇṇassa tāva mahantā puñjā ahesuṃ orato ṭhito
puriso pārato ṭhitaṃ purisaṃ na passati pārato ṭhito puriso orato ṭhitaṃ purisaṃ
na passati te puñje kilañjehi paṭicchādāpetvā majjhe āsanaṃ paññāpetvā
tirokaraṇīyaṃ  parikkhipāpetvā  1-  āyasmato  sudinnassa purāṇadutiyikaṃ
āmantesi tenahi vadhu yena alaṅkārena alaṅkatā puttassa sudinnassa
piyā ahosi manāpā tena alaṅkārena alaṅkarāti . evaṃ ayyeti
kho  āyasmato  sudinnassa  purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa
mātuyā paccassosi.
   {16.1}  Athakho  āyasmā  sudinno pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   yena   sakapitu   nivesanaṃ   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  āyasmato
@Footnote: 1 yebhuyyena parikkhipitvāti pāṭho dissati.
Sudinnassa  pitā  yenāyasmā  sudinno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
te  puñje  vivarāpetvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca idante
tāta  sudinna  mātumattikaṃ  itthikāya  itthīdhanaṃ  aññaṃ  pettikaṃ
aññaṃ  pitāmahaṃ  labbhā  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā ca
bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ ehi tvaṃ tāta sudinna hīnāyāvattitvā
bhoge  ca  bhuñjassu  puññāni  ca  karohīti . tāta na ussahāmi
na  visahāmi  abhirato  ahaṃ  brahmacariyaṃ  carāmīti  . dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  āyasmato  sudinnassa  pitā  āyasmantaṃ
sudinnaṃ  etadavoca  idante  tāta  sudinna  mātumattikaṃ  itthikāya
itthīdhanaṃ   aññaṃ   pettikaṃ   aññaṃ  pitāmahaṃ  labbhā  tāta
sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā  ca  bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ
ehi  tvaṃ  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca  bhuñjassu
puññāni  ca  karohīti  .  vadeyyāma  kho  taṃ gahapati sace tvaṃ
nātikaḍḍheyyāsīti  .  vadehi  tāta  sudinnāti  .  tenahi  tvaṃ
gahapati  mahante  mahante  sāṇipasibbake kārāpetvā hiraññasuvaṇṇassa
pūrāpetvā   sakaṭehi   nibbāhāpetvā   majjhe   gaṅgāya
sote  osādehi  1- taṃ kissa hetu yaṃ hi te gahapati bhavissati
tatonidānaṃ  bhayaṃ  vā  chambhitattaṃ  vā lomahaṃso vā ārakkho vā
so  te  na bhavissatīti . evaṃ vutte āyasmato sudinnassa pitā
@Footnote: 1 Yu. otārehi. Ma. Rā. osārehi.
Anattamano ahosi kathaṃ hi nāma putto sudinno evaṃ vakkhatīti.
   {16.2} Athakho āyasmato sudinnassa pitā āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikaṃ āmantesi tenahi vadhu tvaṃ piyā ca manāpā ca appevanāma
putto  sudinno  tuyhaṃpi  vacanaṃ  kareyyāti  .  athakho āyasmato
sudinnassa  purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa  pādesu  gahetvā
āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  kīdisā  nāma  tā  ayyaputta
accharāyo  yāsaṃ  tvaṃ  hetu  brahmacariyaṃ  carasīti . na kho ahaṃ
bhagini  accharānaṃ  hetu  brahmacariyaṃ  carāmīti  . athakho āyasmato
sudinnassa  purāṇadutiyikā  ajjatagge  maṃ  ayyaputto  sudinno
bhaginivādena samudācaratīti tattheva mucchitā papatā.
   {16.3} Athakho āyasmā sudinno pitaraṃ etadavoca sace gahapati
bhojanaṃ dātabbaṃ detha mā no viheṭhayitthāti . Bhuñja tāta sudinnāti.
Athakho  āyasmato  sudinnassa mātā ca pitā ca āyasmantaṃ sudinnaṃ
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā santappesuṃ sampavāresuṃ .
Athakho  āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  etadavoca  idaṃ  tāta  sudinna  kulaṃ aḍḍhaṃ mahaddhanaṃ
mahābhogaṃ  pahūtajātarūparajataṃ  pahūtavittūpakaraṇaṃ  pahūtadhanadhaññaṃ  labbhā
tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā ca bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ
ehi  tvaṃ  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca  bhuñjassu
puññāni  ca  karohīti  .  amma  na  ussahāmi  na  visahāmi
Abhirato  ahaṃ  brahmacariyaṃ  carāmīti . dutiyampi kho .pe. tatiyampi
kho  āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca
idaṃ  tāta  sudinna  kulaṃ  aḍḍhaṃ  mahaddhanaṃ mahābhogaṃ pahūtajātarūparajataṃ
pahūtavittūpakaraṇaṃ   pahūtadhanadhaññaṃ   tenahi  tāta  sudinna  bījakaṃpi
dehi  mā no aputtakaṃ sāpateyyaṃ licchavino 1- atiharāpesunti .
Etaṃ  kho  me  amma  sakkā kātunti . kahaṃ pana tāta sudinna
etarahi  viharasīti . mahāvane ammāti . athakho āyasmā sudinno
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [17] Athakho āyasmato sudinnassa mātā āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikaṃ āmantesi tenahi vadhu yadā utunī ahosi pupphaṃ te uppannaṃ
hoti atha me āroceyyāsīti . Evaṃ ayyeti kho āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa  mātuyā  paccassosi . athakho
āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā na cirasseva utunī ahosi pupphaṃsā
uppajji.
   {17.1}  Athakho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā āyasmato
sudinnassa mātaraṃ etadavoca utunimhi ayye pupphaṃ me uppannanti. Tenahi
vadhu yena alaṅkārena alaṅkatā puttassa sudinnassa piyā ahosi manāpā
tena alaṅkārena alaṅkarāti . evaṃ ayyeti kho āyasmato sudinnassa
purāṇadutiyikā  āyasmato  sudinnassa  mātuyā  paccassosi . athakho
@Footnote: 1 sabbattha potthakesu licchaviyoti pāṭho dissati.
Āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmato  sudinnassa  purāṇadutiyikaṃ
ādāya   yena  mahāvanaṃ  yenāyasmā  sudinno  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ  etadavoca  idaṃ  tāta  sudinna
kulaṃ  aḍḍhaṃ  mahaddhanaṃ  mahābhogaṃ  pahūtajātarūparajataṃ  pahūtavittūpakaraṇaṃ
pahūtadhanadhaññaṃ  labbhā  tāta  sudinna  hīnāyāvattitvā  bhogā  ca
bhuñjituṃ  puññāni  ca  kātuṃ ehi tvaṃ tāta sudinna hīnāyāvattitvā
bhoge  ca  bhuñjassu  puññāni  ca  karohīti . amma na ussahāmi
na  visahāmi  abhirato  ahaṃ  brahmacariyaṃ  carāmīti  . dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  āyasmato  sudinnassa  mātā  āyasmantaṃ
sudinnaṃ  etadavoca  idaṃ  tāta sudinna kulaṃ aḍḍhaṃ mahaddhanaṃ mahābhogaṃ
pahūtajātarūparajataṃ   pahūtavittūpakaraṇaṃ   pahūtadhanadhaññaṃ   tenahi  tāta
sudinna  bījakaṃpi  dehi  mā  no  aputtakaṃ  sāpateyyaṃ  licchavino
atiharāpesunti . etaṃ kho me amma sakkā kātunti purāṇadutiyikāya
bāhāyaṃ   gahetvā   mahāvanaṃ   ajjhogāhetvā   appaññatte
sikkhāpade  anādīnavadasso  purāṇadutiyikāya  tikkhattuṃ  methunaṃ  dhammaṃ
abhiviññāpesi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhi.
   [18]  Bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ  nirabbudo  vata bho
bhikkhusaṅgho   nirādīnavo   sudinnena   kalandaputtena   abbudaṃ
uppāditaṃ  ādīnavo  uppāditoti  . bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā
cātummahārājikā  devā  saddamanussāvesuṃ  tāvatiṃsā  devā yāmā
Devā  tusitā  devā  nimmānaratī  devā  paranimmitavasavattī devā
brahmakāyikā  devā  saddamanussāvesuṃ nirabbudo vata bho bhikkhusaṅgho
nirādīnavo  sudinnena  kalandaputtena  abbudaṃ  uppāditaṃ  ādīnavo
uppāditoti . itiha tena khaṇena tena muhuttena yāva brahmalokā
saddo abbhuggañchi.
   {18.1} Athakho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā tassa gabbhassa
paripākamanvāya puttaṃ vijāyi . athakho āyasmato sudinnassa sahāyakā
tassa dārakassa bījakoti nāmaṃ akaṃsu āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikāya
bījakamātāti nāmaṃ akaṃsu āyasmato sudinnassa bījakapitāti nāmaṃ akaṃsu.
Te aparena samayena ubho agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā arahattaṃ sacchākaṃsu.
   [19] Athakho āyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yohaṃ
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ caritunti. So teneva kukkuccena tena vippaṭisārena kiso ahosi
lūkho  dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  antomano
līnamano dukkhī dummano vippaṭisārī pajjhāyi.
   {19.1} Athakho āyasmato sudinnassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ
etadavocuṃ pubbe kho tvaṃ āvuso sudinna vaṇṇavā ahosi pīnindriyo
pasannamukhavaṇṇo  vippasannacchavivaṇṇo  pariyodāto sodāni tvaṃ etarahi
Kiso   lūkho   dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto
antomano  līnamano  dukkhī  dummano  vippaṭisārī  pajjhāyasi  kacci
no tvaṃ āvuso sudinna anabhirato brahmacariyaṃ carasīti . na kho ahaṃ
āvuso  anabhirato  brahmacariyaṃ carāmi atthi me pāpakammaṃ 1- kataṃ
purāṇadutiyikāya  methuno  dhammo  paṭisevito  tassa  mayhaṃ  āvuso
ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro alābhā vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yohaṃ evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ caritunti.
   {19.2} Alaṃ hi te āvuso sudinna kukkuccāya alaṃ vippaṭisārāya yaṃ
tvaṃ  evaṃ  svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ
paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  nanu  āvuso  bhagavatā
anekapariyāyena  virāgāya  dhammo desito no sarāgāya visaṃyogāya
dhammo  desito  no  saṃyogāya  anupādānāya dhammo desito no
saupādānāya  tattha  nāma  tvaṃ  āvuso bhagavatā virāgāya dhamme
desite  sarāgāya  cetessasi  visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya
cetessasi  anupādānāya  dhamme  desite  saupādānāya cetessasi
nanu  āvuso  bhagavatā anekapariyāyena rāgavirāgāya dhammo desito
madanimmadanāya   pipāsavinayāya   ālayasamugghātāya   vaṭṭūpacchedāya
@Footnote: 1 Yu. pāpaṃ kammaṃ. Ma. pāpakaṃ.
Taṇhakkhayāya  virāgāya  nirodhāya  nibbānāya  dhammo  desito nanu
āvuso bhagavatā anekapariyāyena kāmānaṃ pahānaṃ akkhātaṃ kāmasaññānaṃ
pariññā  akkhātā  kāmapipāsānaṃ  paṭivinayo  akkhāto kāmavitakkānaṃ
samugghāto  akkhāto kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto netaṃ āvuso
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ
āvuso  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti . athakho te bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena
vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [20] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  sudinnaṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ sudinna
purāṇadutiyikāya methunaṃ dhammaṃ paṭisevasīti 1- . saccaṃ bhagavāti. Vigarahi
buddho bhagavā ananucchavikaṃ 2- moghapurisa ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa evaṃ svākkhāte dhammavinaye
pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carituṃ
   {20.1} nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya dhammo desito no
sarāgāya visaṃyogāya dhammo desito no saṃyogāya anupādānāya dhammo desito
no saupādānāya tattha nāma tvaṃ moghapurisa mayā virāgāya dhamme desite sarāgāya
@Footnote: 1 Yu. paṭisevīti. 2 yebhuyyena ananucchaviyanti pāṭho dissati.
Cetessasi visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya cetessasi anupādānāya
dhamme desite saupādānāya cetessasi nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena
rāgavirāgāya dhammo desito madanimmadanāya pipāsavinayāya ālayasamugghātāya
vaṭṭūpacchedāya taṇhakkhayāya virāgāya nirodhāya nibbānāya dhammo desito
nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena kāmānaṃ pahānaṃ akkhātaṃ kāmasaññānaṃ
pariññā  akkhātā  kāmapipāsānaṃ  paṭivinayo akkhāto  kāmavitakkānaṃ
samugghāto akkhāto kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto
   {20.2} varante moghapurisa āsīvisassa ghoravisassa mukhe aṅgajātaṃ
pakkhittaṃ na tveva mātugāmassa aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ varante
moghapurisa kaṇhasappassa mukhe aṅgajātaṃ pakkhittaṃ na tveva mātugāmassa
aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ varante moghapurisa aṅgārakāsuyā ādittāya
sampajjalitāya sañjotibhūtāya 1- aṅgajātaṃ pakkhittaṃ na tveva mātugāmassa
aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ taṃ kissa hetu tatonidānaṃ hi moghapurisa maraṇaṃ
vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ na tveva tappaccayā kāyassa bhedā
paraṃ  maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya itonidānañca
kho  moghapurisa  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjeyya  tattha  nāma  tvaṃ  moghapurisa yaṃ tvaṃ asaddhammaṃ
@Footnote: 1 yebhuyyena sajjotibhūtāyāti pāṭho dissati.
Gāmadhammaṃ  vasaladhammaṃ  duṭṭhullaṃ  odakantikaṃ rahassaṃ dvayaṃ dvayasamāpattiṃ
samāpajjissasi bahunnaṃ kho tvaṃ moghapurisa akusalānaṃ dhammānaṃ ādikattā
pubbaṅgamo  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā
bhiyyobhāvāya  athakhvetaṃ  moghapurisa  appasannānañceva  appasādāya
pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyāti.
   {20.3} Athakho bhagavā āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhatāya saṅgaṇikāya kosajjassa
avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena  subharatāya  suposatāya appicchassa
santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa pāsādikassa appaccayassa viriyārambhassa
vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi tenahi bhikkhave bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase
paṭicca saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ
paṭighātāya appasannānaṃ pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {20.4} yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyya pārājiko hoti
asaṃvāsoti.
   {20.5} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
          Sudinnabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 19-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=340              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=340              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=10&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=4913              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=4913              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]