ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [237]  Tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti.
   {237.1}   Catūhākārehi   paṭhamaṃ   jhānaṃ   samāpajjinti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa
hoti   musā   bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti
Bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {237.2} Pañcahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {237.3}  Chahākārehi  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {237.4} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [238]  Tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {238.1} Catūhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {238.2} Pañcahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā
bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {238.3}  Chahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {238.4} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [239]  Tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti.
   {239.1}  Catūhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {239.2} Pañcahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā bhaṇantassa
Āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa hoti musā bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya
diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {239.3}  Chahākārehi  paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {239.4} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannoti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [240]  Tīhākārehi  paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {240.1} Catūhākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {240.2} Pañcahākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajāna-
musā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa hoti musā
Bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {240.3} Chahākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā
mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {240.4} Sattahākārehi paṭhamassa jhānassa lābhimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [241]  Tīhākārehi  paṭhamassa  jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {241.1} Catūhākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {241.2} Pañcahākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
Vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ.
   {241.3}  Chahākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {241.4} Sattahākārehi paṭhamassa jhānassa vasimhīti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [242]  Tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti.
   {242.1} Catūhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ.
   {242.2}  Pañcahākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa
hoti  musā  bhaṇissanti bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti
musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ . chahākārehi paṭhamaṃ
Jhānaṃ   sacchikataṃ   mayāti   sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya
diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ.
   {242.3} Sattahākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe vassa hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ (yathā idaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ vitthāritaṃ evaṃ sabbaṃpi vitthāretabbaṃ 1- .)
   [243] Tīhākārehi dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  catutthassa  jhānassa  lābhimhi vasimhi catutthaṃ
jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa
pubbe  vassa  hoti  musā bhaṇissanti bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [244] Tīhākārehi suññataṃ vimokkhaṃ animittaṃ vimokkhaṃ appaṇihitaṃ
vimokkhaṃ   samāpajjiṃ   samāpajjāmi   samāpanno   appaṇihitassa
vimokkhassa  lābhimhi  vasimhi  appaṇihito  vimokkho sacchikato mayāti
@Footnote: 1 idaṃ vacanaṃ yuropiyapotthake itaresaṃ jhānānaṃ osānavāre ṭhapitaṃ amhākampana
@potthake marammarāmaññapotthakesu ca idha ṭhapitanti daṭṭhabbaṃ.
Sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [245]  Tīhākārehi  suññataṃ samādhiṃ animittaṃ samādhiṃ appaṇihitaṃ
samādhiṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  appaṇihitassa  samādhissa
lābhimhi  vasimhi  appaṇihito  samādhi  sacchikato mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [246]  Tīhākārehi  suññataṃ  samāpattiṃ  animittaṃ  samāpattiṃ
appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno appaṇihitāya
samāpattiyā  lābhimhi  vasimhi  appaṇihitā  samāpatti  sacchikatā
mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [247] Tīhākārehi tisso vijjā samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno
tissannaṃ  vijjānaṃ  lābhimhi  vasimhi  tisso vijjā sacchikatā mayāti
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [248] Tīhākārehi cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne
cattāro  iddhipāde  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  catunnaṃ
iddhipādānaṃ  lābhimhi  vasimhi  cattāro iddhipādā sacchikatā mayāti
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [249]  Tīhākārehi  pañcindriyāni  pañca  balāni  samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  pañcannaṃ  balānaṃ  lābhimhi  vasimhi  pañca
balāni  sacchikatāni  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [250]  Tīhākārehi  satta  bojjhaṅge samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  lābhimhi  vasimhi satta bojjhaṅgā
sacchikatā mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [251] Tīhākārehi ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ samāpajjiṃ samāpajjāmi
samāpanno   ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  lābhimhi  vasimhi
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  sacchikato mayāti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [252]  Tīhākārehi  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ anāgāmiphalaṃ
arahattaphalaṃ  1-  samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno arahattaphalassa 2-
lābhimhi  vasimhi  arahattaphalaṃ  3-  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [253] Tīhākārehi rāgo me catto rāgo me vanto rāgo
me  mutto rāgo me pahīno rāgo me paṭinissaṭṭho rāgo me
ukkheṭito  rāgo  me  samukkheṭitoti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti  pārājikassa  .pe. tīhākārehi doso me catto .pe.
Moho  me  catto  vanto  mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito
samukkheṭitoti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [254] Tīhākārehi rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ  mohā  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti  sampajānamusā  bhaṇantassa
@Footnote: 1-3 Yu. Ma. arahattaṃ. 2 arahattassa.
Āpatti  pārājikassa  .pe.  pubbe  vassa  hoti musā bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā
bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
                Suddhikaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 175-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=3438              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=3438              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=237&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=237              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=12758              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=12758              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]