ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [255]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa dutiyassa ca jhānassa
lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi
paṭhamañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno
paṭhamassa  ca  jhānassa  tatiyassa ca jhānassa lābhimhi vasimhi paṭhamañca
jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  paṭhamañca jhānaṃ catutthañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa
catutthassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ catutthañca
jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa
.pe.
   [256]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  suññatañca  vimokkhaṃ
paṭhamañca  jhānaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  appaṇihitañca
vimokkhaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa
appaṇihitassa  ca  vimokkhassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ
Appaṇihito  ca  vimokkho  sacchikato  mayāti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [257]  Tīhākārehi  paṭhamañca jhānaṃ suññatañca samādhiṃ paṭhamañca
jhānaṃ  animittañca samādhiṃ paṭhamañca jhānaṃ appaṇihitañca samādhiṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa  appaṇihitassa  ca
samādhissa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  appaṇihito  ca samādhi
sacchikato mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [258]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  suññatañca  samāpattiṃ
paṭhamañca  jhānaṃ  animittañca  samāpattiṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  appaṇihitañca
samāpattiṃ   samāpajjiṃ   samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca
jhānassa  appaṇihitāya  ca  samāpattiyā  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca
jhānaṃ  appaṇihitā  ca  samāpatti  sacchikatā  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [259] Tīhākārehi paṭhamañca jhānaṃ tisso ca vijjā samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa  tissannañca vijjānaṃ
lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ  tisso  ca  vijjā  sacchikatā
mayāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [260]  Tīhākārehi  paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca satipaṭṭhāne
paṭhamañca  jhānaṃ  cattāro  ca sammappadhāne paṭhamañca jhānaṃ cattāro
ca  iddhipāde  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca
Jhānassa  catunnañca  iddhipādānaṃ  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ
cattāro  ca  iddhipādā  sacchikatā  mayāti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [261]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  pañca  ca  indriyāni
paṭhamañca  jhānaṃ  pañca  ca  balāni samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno
paṭhamassa  ca  jhānassa  pañcannañca  balānaṃ  lābhimhi  vasimhi
paṭhamañca  jhānaṃ  pañca  ca  balāni  sacchikatāni mayāti sampajānamusā
bhaṇantassa āpatti pārājikassa .pe.
   [262]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  satta  ca  bojjhaṅge
samāpajjiṃ   samāpajjāmi   samāpanno   paṭhamassa  ca  jhānassa
sattannañca  bojjhaṅgānaṃ  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ satta ca
bojjhaṅgā  sacchikatā  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [263]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  paṭhamassa  ca  jhānassa  ariyassa
ca  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  lābhimhi  vasimhi  paṭhamañca  jhānaṃ ariyo
ca  aṭṭhaṅgiko  maggo  sacchikato  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
   [264]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ sotāpattiphalañca paṭhamañca
jhānaṃ  sakadāgāmiphalañca  paṭhamañca  jhānaṃ  anāgāmiphalañca  paṭhamañca
Jhānaṃ  arahattaphalañca  1-  samāpajjiṃ samāpajjāmi samāpanno paṭhamassa
ca  jhānassa  arahattaphalassa  2-  ca lābhimhi vasimhi paṭhamañca jhānaṃ
arahattaphalañca  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [265]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi
samāpanno  rāgo  ca  me catto .pe. paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ
.pe.  doso  ca  me  catto  .pe.  paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ
.pe.  moho  ca  me  catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho
ukkheṭito   samukkheṭitoti   sampajānamusā   bhaṇantassa  āpatti
pārājikassa .pe.
   [266]  Tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi
samāpanno  rāgā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ dosā ca me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ  mohā  ca  me  cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti
bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā
bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
           Khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1-2 yaṃ idha arahattaphalanti ca arahattaphalassāti ca dissati taṃ
@yuropiyamarammapotthakesu arahattanti ca arahattassāti ca dissatīti
@sabbattha ñātabbaṃ.
   [267]  Tīhākārehi  dutiyañca  jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  dutiyassa  ca  jhānassa tatiyassa ca jhānassa
lābhimhi  vasimhi  dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi
dutiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi samāpanno
dutiyassa  ca  jhānassa  catutthassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi
dutiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca
jhānaṃ  suññatañca  vimokkhaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  animittañca  vimokkhaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  suññatañca
samādhiṃ  dutiyañca  jhānaṃ animittañca samādhiṃ dutiyañca jhānaṃ appaṇihitañca
samādhiṃ  dutiyañca  jhānaṃ  suññatañca  samāpattiṃ  dutiyañca  jhānaṃ
animittañca  samāpattiṃ  dutiyañca  jhānaṃ  *-  appaṇihitañca  samāpattiṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tisso  ca  vijjā  dutiyañca  jhānaṃ  cattāro ca
satipaṭṭhāne  dutiyañca  jhānaṃ  cattāro  ca  sammappadhāne  dutiyañca
jhānaṃ  cattāro  ca  iddhipāde dutiyañca jhānaṃ pañca ca indriyāni
dutiyañca  jhānaṃ  satta  ca  bojjhaṅge  dutiyañca  jhānaṃ  ariyañca
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  sotāpattiphalañca  dutiyañca  jhānaṃ
sakadāgāmiphalañca  dutiyañca  jhānaṃ  anāgāmiphalañca  dutiyañca  jhānaṃ
arahattaphalañca  samāpajjiṃ  .pe.  dutiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  rāgo
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ ñānaṃ peḌna jhānaṃ
Ca  me  catto  .pe.  doso ca me catto .pe. moho ca
me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭito
.pe.  dutiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  rāgā  ca  me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  dosā  ca  me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dutiyañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ  mohā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca
jhānaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  dutiyassa
ca  jhānassa  paṭhamassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi  dutiyañca
jhānaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
āpatti pārājikassa .pe.
               Baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
    Evaṃ ekekaṃ mūlaṃ kātūna baddhacakkaṃ parivattakaṃ kattabbaṃ.
                Idaṃ saṅkhittaṃ 1-.
   [268]  Tīhākārehi  mohā  ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ paṭhamañca
jhānaṃ  samāpajjiṃ  samāpajjāmi  samāpanno  mohā  ca  me  cittaṃ
vinīvaraṇaṃ  paṭhamassa  ca  jhānassa  lābhimhi  vasimhi  mohā  ca me
cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  paṭhamañca  jhānaṃ  sacchikataṃ  mayāti  sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  .pe.  tīhākārehi  mohā  ca
me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca
@Footnote: 1 idaṃ pāṭhadvayaṃ yuropiyapotthakeyeva na dissati.
Jhānaṃ   suññatañca  vimokkhaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca
vimokkhaṃ   suññatañca  samādhiṃ  animittañca  samādhiṃ  appaṇihitañca
samādhiṃ  suññatañca  samāpattiṃ  animittañca  samāpattiṃ  appaṇihitañca
samāpattiṃ  tisso  ca  vijjā  cattāro  ca satipaṭṭhāne cattāro
ca  sammappadhāne  cattāro  ca  iddhipāde  pañca  ca indriyāni
pañca  ca  balāni  satta  ca  bojjhaṅge  ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
sotāpattiphalañca   sakadāgāmiphalañca   anāgāmiphalañca  arahattaphalañca
samāpajjiṃ .pe. rāgo ca me catto .pe. Doso ca me catto .pe.
Moho  ca me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito
samukkheṭito rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
mohā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇanti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti
pārājikassa .pe.
            Ekamūlakaṃ saṅkhittaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [269]  Dumūlakampi  timūlakampi catumūlakampi pañcamūlakampi chamūlakampi
sattamūlakampi  aṭṭhamūlakampi  navamūlakampi  dasamūlakampi  yathā  ekamūlakaṃ
vitthāritaṃ evameva vitthāretabbaṃ.
                 Idaṃ sabbamūlakaṃ.
   [270]  Tīhākārehi  .pe.  sattahākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ  suññatañca
@Footnote: 1 Yu. potthake na paññāyati.
Vimokkhaṃ  animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  suññatañca
samādhiṃ   animittañca   samādhiṃ  appaṇihitañca  samādhiṃ  suññatañca
samāpattiṃ  animittañca  samāpattiṃ  appaṇihitañca  samāpattiṃ  tisso
ca  vijjā  cattāro  ca  satipaṭṭhāne  cattāro ca sammappadhāne
cattāro  ca  iddhipāde  pañca  ca  indriyāni  pañca ca balāni
satta  ca  bojjhaṅge  ariyañca  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  sotāpattiphalañca
sakadāgāmiphalañca    anāgāmiphalañca   arahattaphalañca   samāpajjiṃ
samāpajjāmi  samāpanno  .pe.  rāgo  ca  me  catto  .pe.
Doso ca me catto .pe. moho ca me catto vanto mutto pahīno
paṭinissaṭṭho  ukkheṭito  samukkheṭito  rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ
dosā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pārājikassa  pubbe  vassa
hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa
hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ
vinidhāya bhāvaṃ.
               Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
             Suddhikavārakathā niṭṭhitā 1-.
@Footnote: 1 idaṃ pāṭhadvayaṃ sabbapotthakesu na dissati.
   [271]  Tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo dutiyaṃ
jhānaṃ   samāpajjinti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa
   {271.1} .pe. tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo
tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe.  tīhākārehi  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo  catutthaṃ
jhānaṃ   samāpajjinti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa
   {271.2} .pe. tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo
suññataṃ  vimokkhaṃ  animittaṃ  vimokkhaṃ appaṇihitaṃ vimokkhaṃ suññataṃ samādhiṃ
animittaṃ  samādhiṃ appaṇihitaṃ samādhiṃ suññataṃ samāpattiṃ animittaṃ samāpattiṃ
appaṇihitaṃ  samāpattiṃ  tisso  vijjā cattāro satipaṭṭhāne cattāro
sammappadhāne  cattāro  iddhipāde pañcindriyāni pañca balāni satta
bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ
anāgāmiphalaṃ   arahattaphalaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo
rāgo  me  catto  .pe. doso me catto .pe. moho me
catto  vanto  mutto  pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭitoti
Sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa
na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
   {271.3} Tīhākārehi paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo rāgā
me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti
sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa
na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa  pubbe vassa hoti musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
    Vatthunissārakassa nikkhepapadassa khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [272]  Tīhākārehi dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo tatiyaṃ
jhānaṃ   samāpajjinti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe.  tīhākārehi  dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo  mohā
me  cittaṃ  vinīvaraṇanti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe.  tīhākārehi  dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjinti vattukāmo paṭhamaṃ jhānaṃ
samāpajjinti   sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
@Footnote: 1 Yu. vattuvisārakassa ekamūlakassa khaṇḍacakkaṃ. Ma. vatthuvisārakassa
@khaṇḍacakkaṃ.
Pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
        Vatthunissārakassa 1- ekamūlakaṃ 2- baddhacakkaṃ 3-.
                Mūlaṃ 4- saṅkhittaṃ.
   [273]  Tīhākārehi  mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti vattukāmo
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa
āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti  thullaccayassa
.pe. tīhākārehi mohā me cittaṃ vinīvaraṇanti vattukāmo dosā me
cittaṃ  vinīvaraṇanti  sampajānamusā  bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
        Vatthunissārakassa ekamūlakaṃ saṅkhittaṃ niṭṭhitaṃ.
   [274]  Tīhākārehi paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ samāpajjinti
vattukāmo  tatiyañca  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ  dutiyañca  jhānaṃ
samāpajjinti  vattukāmo  mohā  me cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā
@Footnote: 1 yamidha vatthunissārakassāti taṃ yuropiyapotthake vattuvisārakassāti
@marammapotthake vatthuvisārakassāti rāmaññapotthake vatthunissārakassāti
@dissatīti sabbattha ñātabbaṃ. 2 Yu. Ma. Rā.ekamūlakassa. 3-4 Yu.
@Ma. baddhacakkamūlaṃ saṅkhittaṃ.
Bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti thullaccayassa .pe.
            Vatthunissārakassa dumūlakaṃ khaṇḍacakkaṃ.
   [275]  Tīhākārehi dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ samāpajjinti
vattukāmo  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā  bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ
samāpajjinti  vattukāmo  mohā  me cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti  thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  dutiyañca  jhānaṃ tatiyañca
jhānaṃ  samāpajjinti  vattukāmo paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjinti sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti thullaccayassa .pe.
           Vatthunissārakassa dumūlakaṃ baddhacakkaṃ.
   [276] Tīhākārehi dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā ca me cittaṃ
vinīvaraṇanti  vattukāmo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjinti  sampajānamusā
bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa
āpatti  thullaccayassa  .pe.  tīhākārehi  dosā  ca  me cittaṃ
vinīvaraṇaṃ mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti vattukāmo rāgā me cittaṃ
vinīvaraṇanti   sampajānamusā   bhaṇantassa  paṭivijānantassa  āpatti
Pārājikassa na paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa .pe.
      Vatthunissārakassa dumūlakaṃ saṅkhittaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [277]  Timūlakaṃpi  catumūlakaṃpi  pañcamūlakaṃpi  chamūlakaṃpi  sattamūlakaṃpi
aṭṭhamūlakaṃpi  navamūlakaṃpi  dasamūlakaṃpi  kātabbaṃ  yathā  nikkhittapadānaṃ
ekekamūlakaṃpi  kathetabbaṃ  .  yathā  ekamūlakaṃ  vitthāritaṃ  evameva
vitthāretabbaṃ.
                 Idaṃ sabbamūlakaṃ.
   [278]  Tīhākārehi  .pe.  sattahākārehi  paṭhamañca  jhānaṃ
dutiyañca  jhānaṃ  tatiyañca  jhānaṃ  catutthañca  jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ
animittañca  vimokkhaṃ  appaṇihitañca  vimokkhaṃ  suññatañca  samādhiṃ
animittañca  samādhiṃ  appaṇihitañca  samādhiṃ  suññatañca  samāpattiṃ
animittañca  samāpattiṃ  appaṇihitañca  samāpattiṃ  tisso  ca  vijjā
cattāro  ca  satipaṭṭhāne  cattāro ca sammappadhāne cattāro ca
iddhipāde pañca ca indriyāni pañca ca balāni satta ca bojjhaṅge
ariyañca   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ   sotāpattiphalañca  sakadāgāmiphalañca
anāgāmiphalañca   arahattaphalañca   samāpajjiṃ   rāgo  ca  me
catto  .pe.  doso  ca  me  catto  .pe.  moho ca me
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu dumūlakaṃ na vibhajitaṃ. ekamūlakato paṭṭhāya
@dumūlakampi timūlakampi .pe. dasamūlakampi evameva kātabbaṃ.
@idaṃ sabbamūlakanti ettakameva tattha likhitaṃ.
Catto  vanto  mutto  pahīno  paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭito
rāgā  ca  me  cittaṃ  vinīvaraṇaṃ  dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇanti
vattukāmo  mohā  ca me cittaṃ vinīvaraṇanti sampajānamusā bhaṇantassa
paṭivijānantassa  āpatti  pārājikassa  na  paṭivijānantassa  āpatti
thullaccayassa  pubbe  vassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ 1-.
          Vatthunissārakassa cakkapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.
             Vattukāmavārakathā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 184-197. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=3609              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=3609              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=255&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=30              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]