ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [306]  Ajjhattarupe  ceteti  upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa  .  bahiddharupe  ceteti  upakkamati muccati apatti
sanghadisesassa  .  ajjhattabahiddharupe  ceteti  upakkamati  muccati
apatti sanghadisesassa . akase katim kampento ceteti upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  . ragupatthambhe ceteti upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  . vaccupatthambhe ceteti upakkamati
muccati  apatti sanghadisesassa . passavupatthambhe ceteti upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  . vatupatthambhe ceteti upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  uccalingapanakadatthupatthambhe
ceteti  upakkamati  muccati apatti sanghadisesassa . arogyatthaya
ceteti  upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  sukhatthaya
.pe.  bhesajjatthaya  danatthaya  punnatthaya  yannatthaya saggatthaya
vijatthaya  vimamsatthaya  davatthaya  ceteti  upakkamati muccati apatti
sanghadisesassa . nilam ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayam patho na pannayati.
Pitakam  lohitakam  odatam  takkavannam  dakavannam  telavannam  khiravannam
dadhivannam   sappivannam   ceteti   upakkamati   muccati  apatti
sanghadisesassa.
                   Suddhikam nitthitam.
   [307]  Arogyatthanca  sukhatthanca  ceteti  upakkamati muccati
apatti  sanghadisesassa  .  arogyatthanca  bhesajjatthanca .
Arogyatthanca  danatthanca  .  arogyatthanca  punnatthanca .
Arogyatthanca  yannatthanca  .  arogyatthanca  saggatthanca .
Arogyatthanca  vijatthanca  .  arogyatthanca  vimamsatthanca  .
Arogyatthanca  davatthanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa.
             Ekamulam 1- khandacakkam nitthitam.
   [308]  Sukhatthanca  bhesajjatthanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti  sanghadisesassa  .  sukhatthanca  danatthanca  .  sukhatthanca
punnatthanca  .  sukhatthanca  yannatthanca  .  sukhatthanca saggatthanca .
Sukhatthanca  vijatthanca  .  sukhatthanca  vimamsatthanca  .  sukhatthanca
davatthanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa .
Sukhatthanca  arogyatthanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamulakassa.
   [309]  Bhesajjatthanca  danatthanca  ceteti  upakkamati muccati
apatti  sanghadisesassa . bhesajjatthanca punnatthanca . bhesajjatthanca
yannatthanca   .  bhesajjatthanca  saggatthanca  .  bhesajjatthanca
vijatthanca  . bhesajjatthanca vimamsatthanca . bhesajjatthanca davatthanca .
Bhesajjatthanca  arogyatthanca  .  bhesajjatthanca  sukhatthanca  ceteti
upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
   [310]  Danatthanca  punnatthanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti  sanghadisesassa  .  danatthanca  yannatthanca  . danatthanca
saggatthanca  .  danatthanca  vijatthanca  . danatthanca vimamsatthanca .
Danatthanca  davatthanca  .  danatthanca  arogyatthanca . danatthanca
sukhatthanca  .  danatthanca  bhesajjatthanca  ceteti  upakkamati muccati
apatti sanghadisesassa.
   [311]  Punnatthanca  yannatthanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti  sanghadisesassa  .  punnatthanca  saggatthanca  . punnatthanca
vijatthanca  .  punnatthanca  vimamsatthanca  .  punnatthanca davatthanca .
Punnatthanca   arogyatthanca   .   punnatthanca  sukhatthanca  .
Punnatthanca  bhesajjatthanca  .  punnatthanca  danatthanca  ceteti
upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
   [312]  Yannatthanca  saggatthanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti  sanghadisesassa  .  yannatthanca  vijatthanca  .  yannatthanca
Vimamsatthanca  . yannatthanca davatthanca . yannatthanca arogyatthanca .
Yannatthanca  sukhatthanca  .  yannatthanca  bhesajjatthanca  . yannatthanca
danatthanca  .  yannatthanca  punnatthanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti sanghadisesassa.
   [313]  Saggatthanca  vijatthanca  .  saggatthanca vimamsatthanca .
Saggatthanca  davatthanca  .  saggatthanca  arogyatthanca . saggatthanca
sukhatthanca  .  saggatthanca bhesajjatthanca . saggatthanca danatthanca .
Saggatthanca   punnatthanca  .  saggatthanca  yannatthanca  ceteti
upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
   [314]  Vijatthanca  vimamsatthanca  .  vijatthanca  davatthanca .
Vijatthanca  arogyatthanca  .  vijatthanca  sukhatthanca  .  vijatthanca
bhesajjatthanca  .  vijatthanca  danatthanca . vijatthanca punnatthanca .
Vijatthanca  yannatthanca  .  vijatthanca  saggatthanca  ceteti upakkamati
muccati apatti sanghadisesassa.
   [315]  Vimamsatthanca davatthanca . vimamsatthanca arogyatthanca .
Vimamsatthanca  sukhatthanca  .  vimamsatthanca  bhesajjatthanca  . vimamsatthanca
danatthanca  .  vimamsatthanca  punnatthanca . vimamsatthanca yannatthanca .
Vimamsatthanca  saggatthanca  .  vimamsatthanca  vijatthanca ceteti upakkamati
muccati apatti sanghadisesassa.
   [316]  Davatthanca  arogyatthanca  ceteti  upakkamati muccati
Apatti  sanghadisesassa  .  davatthanca  sukhatthanca  .  davatthanca
bhesajjatthanca  .  davatthanca  danatthanca . davatthanca punnatthanca .
Davatthanca  yannatthanca  .  davatthanca  saggatthanca  .  davatthanca
vijatthanca  .  davatthanca  vimamsatthanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti sanghadisesassa.
             Ekamulakam 1- baddhacakkam nitthitam.
            Dumulakadipi evameva netabbam.
   [317] Arogyatthanca sukhatthanca bhesajjatthanca ceteti upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  .pe.  arogyatthanca  sukhatthanca
davatthanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
               Dumulakam khandacakkam.
   [318]  Sukhatthanca  bhesajjatthanca danatthanca ceteti upakkamati
muccati  apatti  sanghadisesassa  .pe.  sukhatthanca  bhesajjatthanca
davatthanca  .pe.  sukhatthanca  bhesajjatthanca  arogyatthanca  ceteti
upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa  .pe.  vimamsatthanca
davatthanca  arogyatthanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti
sanghadisesassa  .pe.  vimamsatthanca  davatthanca  vijatthanca  ceteti
upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
             Dumulakam baddhacakkam nitthitam.
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamulakassa.
   [319]  Timulakam  catumulakam pancamulakam chamulakam sattamulakam atthamulakam
navamulakam evameva katabbam.
               Idam sabbamulakam.
   [320] Arogyatthanca sukhatthanca . bhesajjatthanca danatthanca.
Punnatthanca  yannatthanca  .  saggatthanca  vijatthanca  .  vimamsatthanca
davatthanca ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
             Sabbamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 226-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4453&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4453&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=306&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=35              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]