ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [327]  Ārogyatthañca  nīlañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti  saṅghādisesassa  . ārogyatthañca sukhatthañca nīlañca pītakañca
ceteti  upakkamati  muccati āpatti saṅghādisesassa . ārogyatthañca
sukhatthañca  bhesajjatthañca  nīlañca  pītakañca  lohitakañca  ceteti
upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  ārogyatthañca
sukhatthañca  bhesajjatthañca  dānatthañca  nīlañca  pītakañca  lohitakañca
odātañca  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa .
Ārogyatthañca  sukhatthañca  bhesajjatthañca  dānatthañca  puññatthañca
nīlañca  pītakañca  lohitakañca  odātañca  takkavaṇṇañca  ceteti
upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  ārogyatthañca
sukhatthañca   bhesajjatthañca   dānatthañca   puññatthañca  yaññatthañca
nīlañca  pītakañca  lohitakañca  odātañca  takkavaṇṇañca  dakavaṇṇañca
ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
   {327.1}  Ārogyatthañca  sukhatthañca  bhesajjatthañca dānatthañca
puññatthañca  yaññatthañca  saggatthañca  nīlañca  pītakañca  lohitakañca
odātañca  takkavaṇṇañca  dakavaṇṇañca  telavaṇṇañca  ceteti upakkamati
Muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  ārogyatthañca  sukhatthañca
bhesajjatthañca   dānatthañca   puññatthañca  yaññatthañca  saggatthañca
vījatthañca  nīlañca  pītakañca  lohitakañca  odātañca  takkavaṇṇañca
dakavaṇṇañca  telavaṇṇañca  khīravaṇṇañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  ārogyatthañca  sukhatthañca bhesajjatthañca
dānatthañca   puññatthañca   yaññatthañca   saggatthañca   vījatthañca
vīmaṃsatthañca  nīlañca  pītakañca  lohitakañca  odātañca  takkavaṇṇañca
dakavaṇṇañca   telavaṇṇañca   khīravaṇṇañca   dadhivaṇṇañca   ceteti
upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
   {327.2} Ārogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca dānatthañca puññatthañca
yaññatthañca  saggatthañca vījatthañca vīmaṃsatthañca davatthañca nīlañca pītakañca
lohitakañca   odātañca   takkavaṇṇañca  dakavaṇṇañca  telavaṇṇañca
khīravaṇṇañca  dadhivaṇṇañca  sappivaṇṇañca  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti saṅghādisesassa.
        Ubhatobaddhamissakacakkaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
   [328]  Nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati pītakaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti upakkamati
lohitakaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa . nīlaṃ mocessāmīti ceteti
upakkamati  odātaṃ  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. missakacakkaṃ.
Mocessāmīti  ceteti  upakkamati  takkavaṇṇaṃ  muccati  āpatti
saṅghādisesassa  .  nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati dakavaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati  telavaṇṇaṃ  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlaṃ
mocessāmīti   ceteti  upakkamati  khīravaṇṇaṃ  muccati  āpatti
saṅghādisesassa  .  nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati dadhivaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati sappivaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
                Khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [329]  Pītakaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati lohitakaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  pītakaṃ  mocessāmīti ceteti upakkamati
odātaṃ  muccati  .pe.  takkavaṇṇaṃ  muccati  . dakavaṇṇaṃ muccati .
Telavaṇṇaṃ  muccati  .  khīravaṇṇaṃ  muccati  .  dadhivaṇṇaṃ  muccati .
Sappivaṇṇaṃ muccati. Nīlaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
                Baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [330] Lohitakaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati odātaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  . lohitakaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati
takkavaṇṇaṃ  muccati  .pe.  dakavaṇṇaṃ  muccati . telavaṇṇaṃ muccati .
Khīravaṇṇaṃ  muccati  .  dadhivaṇṇaṃ  muccati . sappivaṇṇaṃ muccati . nīlaṃ
muccati . pītakaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa. Odātaṃ mocessāmīti
Ceteti  upakkamati  takkavaṇṇaṃ  muccati  āpatti  saṅghādisesassa
.pe.  lohitakaṃ  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  (evaṃ
cakkāni  veditabbāni  .) sappivaṇṇaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati
nīlaṃ  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  sappivaṇṇaṃ  mocessāmīti
ceteti  upakkamati  pītakaṃ muccati .pe. lohitakaṃ muccati . odātaṃ
muccati . takkavaṇṇaṃ muccati . dakavaṇṇaṃ muccati . telavaṇṇaṃ muccati.
Khīravaṇṇaṃ muccati. Dadhivaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
               Kucchicakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [331]  Pītakaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati nīlaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  . lohitakaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati
nīlaṃ  muccati  .  odātaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati  nīlaṃ
muccati  . takkavaṇṇaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati nīlaṃ muccati .
Dakavaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati nīlaṃ muccati . telavaṇṇaṃ
mocessāmīti ceteti upakkamati nīlaṃ muccati . khīravaṇṇaṃ mocessāmīti
ceteti  upakkamati  nīlaṃ  muccati  . dadhivaṇṇaṃ mocessāmīti ceteti
upakkamati  nīlaṃ  muccati  .  sappivaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati nīlaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
         Piṭṭhicakkassa paṭhamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [332]  Lohitakaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati pītakaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  odātaṃ  takkavaṇṇaṃ  dakavaṇṇaṃ telavaṇṇaṃ
Khīravaṇṇaṃ  dadhivaṇṇaṃ  sappivaṇṇaṃ  .  nīlaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati pītakaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
           Piṭṭhicakkassa dutiyaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [333] Odātaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati lohitakaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  takkavaṇṇaṃ  dakavaṇṇaṃ  telavaṇṇaṃ khīravaṇṇaṃ
dadhivaṇṇaṃ  sappivaṇṇaṃ  nīlaṃ  .  pītakaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati lohitakaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
         Piṭṭhicakkassa tatiyaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [334]  Takkavaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati odātaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  dakavaṇṇaṃ  telavaṇṇaṃ  khīravaṇṇaṃ
dadhivaṇṇaṃ  sappivaṇṇaṃ  nīlaṃ  pītakaṃ  .  lohitakaṃ mocessāmīti ceteti
upakkamati odātaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
        Piṭṭhicakkassa catutthaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [335]  Dakavaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati takkavaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  telavaṇṇaṃ  khīravaṇṇaṃ  dadhivaṇṇaṃ
sappivaṇṇaṃ  nīlaṃ  pītakaṃ  lohitakaṃ  .  odātaṃ mocessāmīti ceteti
upakkamati takkavaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
        Piṭṭhicakkassa pañcamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [336]  Telavaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati dakavaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  khīravaṇṇaṃ  dadhivaṇṇaṃ  sappivaṇṇaṃ
Nīlaṃ  pītakaṃ  lohitakaṃ  odātaṃ  .  takkavaṇṇaṃ mocessāmīti ceteti
upakkamati dakavaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
        Piṭṭhicakkassa chaṭṭhaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [337]  Khīravaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati telavaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  dadhivaṇṇaṃ  sappivaṇṇaṃ  nīlaṃ
pītakaṃ  lohitakaṃ  odātaṃ  takkavaṇṇaṃ  .  dakavaṇṇaṃ  mocessāmīti
ceteti upakkamati telavaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
        Piṭṭhicakkassa sattamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [338]  Dadhivaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati  khīravaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  sappivaṇṇaṃ  nīlaṃ pītakaṃ lohitakaṃ
odātaṃ  takkavaṇṇaṃ  dakavaṇṇaṃ  .  telavaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati khīravaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
        Piṭṭhicakkassa aṭṭhamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [339]  Sappivaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti  upakkamati dadhivaṇṇaṃ
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  nīlaṃ  pītakaṃ  lohitakaṃ odātaṃ
takkavaṇṇaṃ  dakavaṇṇaṃ  telavaṇṇaṃ  .  khīravaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati dadhivaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
        Piṭṭhicakkassa navamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
   [340]  Nīlaṃ mocessāmīti ceteti upakkamati sappivaṇṇaṃ muccati
āpatti  saṅghādisesassa  .  pītakaṃ  lohitakaṃ  odātaṃ  takkavaṇṇaṃ
Dakavaṇṇaṃ  telavaṇṇaṃ  khīravaṇṇaṃ  .  dadhivaṇṇaṃ  mocessāmīti  ceteti
upakkamati sappivaṇṇaṃ muccati āpatti saṅghādisesassa.
          Piṭṭhicakkassa dasamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.
             Piṭṭhicakkaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [343] *- ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
Ceteti  upakkamati  na  muccati āpatti thullaccayassa . ceteti na
upakkamati  muccati  anāpatti  .  ceteti  na upakkamati na muccati
anāpatti  . na ceteti upakkamati muccati anāpatti . na ceteti
upakkamati  na  muccati anāpatti . na ceteti na upakkamati muccati
anāpatti. Na ceteti na upakkamati na muccati anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 235-241. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4639              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4639              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=327&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=37              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]