ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [327]  Arogyatthanca  nilanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti  sanghadisesassa  . arogyatthanca sukhatthanca nilanca pitakanca
ceteti  upakkamati  muccati apatti sanghadisesassa . arogyatthanca
sukhatthanca  bhesajjatthanca  nilanca  pitakanca  lohitakanca  ceteti
upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  arogyatthanca
sukhatthanca  bhesajjatthanca  danatthanca  nilanca  pitakanca  lohitakanca
odatanca  ceteti  upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa .
Arogyatthanca  sukhatthanca  bhesajjatthanca  danatthanca  punnatthanca
nilanca  pitakanca  lohitakanca  odatanca  takkavannanca  ceteti
upakkamati  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  arogyatthanca
sukhatthanca   bhesajjatthanca   danatthanca   punnatthanca  yannatthanca
nilanca  pitakanca  lohitakanca  odatanca  takkavannanca  dakavannanca
ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
   {327.1}  Arogyatthanca  sukhatthanca  bhesajjatthanca danatthanca
punnatthanca  yannatthanca  saggatthanca  nilanca  pitakanca  lohitakanca
odatanca  takkavannanca  dakavannanca  telavannanca  ceteti upakkamati
Muccati  apatti  sanghadisesassa  .  arogyatthanca  sukhatthanca
bhesajjatthanca   danatthanca   punnatthanca  yannatthanca  saggatthanca
vijatthanca  nilanca  pitakanca  lohitakanca  odatanca  takkavannanca
dakavannanca  telavannanca  khiravannanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti  sanghadisesassa  .  arogyatthanca  sukhatthanca bhesajjatthanca
danatthanca   punnatthanca   yannatthanca   saggatthanca   vijatthanca
vimamsatthanca  nilanca  pitakanca  lohitakanca  odatanca  takkavannanca
dakavannanca   telavannanca   khiravannanca   dadhivannanca   ceteti
upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
   {327.2} Arogyatthanca sukhatthanca bhesajjatthanca danatthanca punnatthanca
yannatthanca  saggatthanca vijatthanca vimamsatthanca davatthanca nilanca pitakanca
lohitakanca   odatanca   takkavannanca  dakavannanca  telavannanca
khiravannanca  dadhivannanca  sappivannanca  ceteti  upakkamati  muccati
apatti sanghadisesassa.
        Ubhatobaddhamissakacakkam 1- nitthitam.
   [328]  Nilam  mocessamiti  ceteti  upakkamati pitakam muccati
apatti  sanghadisesassa  .  nilam  mocessamiti  ceteti upakkamati
lohitakam muccati apatti sanghadisesassa . nilam mocessamiti ceteti
upakkamati  odatam  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  nilam
@Footnote: 1 Yu. Ma. missakacakkam.
Mocessamiti  ceteti  upakkamati  takkavannam  muccati  apatti
sanghadisesassa  .  nilam  mocessamiti  ceteti  upakkamati dakavannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  nilam  mocessamiti  ceteti
upakkamati  telavannam  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  nilam
mocessamiti   ceteti  upakkamati  khiravannam  muccati  apatti
sanghadisesassa  .  nilam  mocessamiti  ceteti  upakkamati dadhivannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  nilam  mocessamiti  ceteti
upakkamati sappivannam muccati apatti sanghadisesassa.
                Khandacakkam nitthitam.
   [329]  Pitakam mocessamiti ceteti upakkamati lohitakam muccati
apatti  sanghadisesassa  .  pitakam  mocessamiti ceteti upakkamati
odatam  muccati  .pe.  takkavannam  muccati  . dakavannam muccati .
Telavannam  muccati  .  khiravannam  muccati  .  dadhivannam  muccati .
Sappivannam muccati. Nilam muccati apatti sanghadisesassa.
                Baddhacakkam nitthitam.
   [330] Lohitakam mocessamiti ceteti upakkamati odatam muccati
apatti  sanghadisesassa  . lohitakam mocessamiti ceteti upakkamati
takkavannam  muccati  .pe.  dakavannam  muccati . telavannam muccati .
Khiravannam  muccati  .  dadhivannam  muccati . sappivannam muccati . nilam
muccati . pitakam muccati apatti sanghadisesassa. Odatam mocessamiti
Ceteti  upakkamati  takkavannam  muccati  apatti  sanghadisesassa
.pe.  lohitakam  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  (evam
cakkani  veditabbani  .) sappivannam mocessamiti ceteti upakkamati
nilam  muccati  apatti  sanghadisesassa  .  sappivannam  mocessamiti
ceteti  upakkamati  pitakam muccati .pe. lohitakam muccati . odatam
muccati . takkavannam muccati . dakavannam muccati . telavannam muccati.
Khiravannam muccati. Dadhivannam muccati apatti sanghadisesassa.
               Kucchicakkam nitthitam.
   [331]  Pitakam  mocessamiti  ceteti  upakkamati nilam muccati
apatti  sanghadisesassa  . lohitakam mocessamiti ceteti upakkamati
nilam  muccati  .  odatam  mocessamiti  ceteti  upakkamati  nilam
muccati  . takkavannam mocessamiti ceteti upakkamati nilam muccati .
Dakavannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati nilam muccati . telavannam
mocessamiti ceteti upakkamati nilam muccati . khiravannam mocessamiti
ceteti  upakkamati  nilam  muccati  . dadhivannam mocessamiti ceteti
upakkamati  nilam  muccati  .  sappivannam  mocessamiti  ceteti
upakkamati nilam muccati apatti sanghadisesassa.
         Pitthicakkassa pathamam gamanam nitthitam.
   [332]  Lohitakam mocessamiti ceteti upakkamati pitakam muccati
apatti  sanghadisesassa  .  odatam  takkavannam  dakavannam telavannam
Khiravannam  dadhivannam  sappivannam  .  nilam  mocessamiti  ceteti
upakkamati pitakam muccati apatti sanghadisesassa.
           Pitthicakkassa dutiyam gamanam nitthitam.
   [333] Odatam mocessamiti ceteti upakkamati lohitakam muccati
apatti  sanghadisesassa  .  takkavannam  dakavannam  telavannam khiravannam
dadhivannam  sappivannam  nilam  .  pitakam  mocessamiti  ceteti
upakkamati lohitakam muccati apatti sanghadisesassa.
         Pitthicakkassa tatiyam gamanam nitthitam.
   [334]  Takkavannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati odatam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  dakavannam  telavannam  khiravannam
dadhivannam  sappivannam  nilam  pitakam  .  lohitakam mocessamiti ceteti
upakkamati odatam muccati apatti sanghadisesassa.
        Pitthicakkassa catuttham gamanam nitthitam.
   [335]  Dakavannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati takkavannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  telavannam  khiravannam  dadhivannam
sappivannam  nilam  pitakam  lohitakam  .  odatam mocessamiti ceteti
upakkamati takkavannam muccati apatti sanghadisesassa.
        Pitthicakkassa pancamam gamanam nitthitam.
   [336]  Telavannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati dakavannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  khiravannam  dadhivannam  sappivannam
Nilam  pitakam  lohitakam  odatam  .  takkavannam mocessamiti ceteti
upakkamati dakavannam muccati apatti sanghadisesassa.
        Pitthicakkassa chattham gamanam nitthitam.
   [337]  Khiravannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati telavannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  dadhivannam  sappivannam  nilam
pitakam  lohitakam  odatam  takkavannam  .  dakavannam  mocessamiti
ceteti upakkamati telavannam muccati apatti sanghadisesassa.
        Pitthicakkassa sattamam gamanam nitthitam.
   [338]  Dadhivannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati  khiravannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  sappivannam  nilam pitakam lohitakam
odatam  takkavannam  dakavannam  .  telavannam  mocessamiti  ceteti
upakkamati khiravannam muccati apatti sanghadisesassa.
        Pitthicakkassa atthamam gamanam nitthitam.
   [339]  Sappivannam  mocessamiti  ceteti  upakkamati dadhivannam
muccati  apatti  sanghadisesassa  .  nilam  pitakam  lohitakam odatam
takkavannam  dakavannam  telavannam  .  khiravannam  mocessamiti  ceteti
upakkamati dadhivannam muccati apatti sanghadisesassa.
        Pitthicakkassa navamam gamanam nitthitam.
   [340]  Nilam mocessamiti ceteti upakkamati sappivannam muccati
apatti  sanghadisesassa  .  pitakam  lohitakam  odatam  takkavannam
Dakavannam  telavannam  khiravannam  .  dadhivannam  mocessamiti  ceteti
upakkamati sappivannam muccati apatti sanghadisesassa.
          Pitthicakkassa dasamam gamanam nitthitam.
             Pitthicakkam nitthitam 1-.
   [343] *- ceteti upakkamati muccati apatti sanghadisesassa.
Ceteti  upakkamati  na  muccati apatti thullaccayassa . ceteti na
upakkamati  muccati  anapatti  .  ceteti  na upakkamati na muccati
anapatti  . na ceteti upakkamati muccati anapatti . na ceteti
upakkamati  na  muccati anapatti . na ceteti na upakkamati muccati
anapatti. Na ceteti na upakkamati na muccati anapatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 235-241. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4639&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4639&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=327&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=37              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]