ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                Catutthasaṅghādisesaṃ
   [416] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā udāyi
sāvatthiyaṃ  kulūpako  hoti  bahukāni kulāni upasaṅkamati . tena kho
pana  samayena  aññatarā  itthī  matapatikā  abhirūpā hoti dassanīyā
pāsādikā  .  athakho  āyasmā  udāyi  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  tassā  itthiyā  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . athakho sā itthī yenāyasmā
udāyi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   {416.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho taṃ itthiṃ āyasmā udāyi
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Athakho  sā  itthī  āyasmatā udāyinā dhammiyā kathāya sandassitā
samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavoca
vadeyyātha  bhante  yena  attho paṭibalā mayaṃ ayyassa dātuṃ yadidaṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāranti 1-.
   {416.2} Na kho te bhagini amhākaṃ dullabhā yadidaṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā  apica  kho  2-  yo amhākaṃ
dullabho  taṃ  amhākaṃ  dehīti  . kiṃ bhanteti . methunadhammanti .
@Footnote: 1 Yu. parikkhārānanti. 2 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho natthi.
Attho  bhanteti  .  attho  bhaginīti  .  ehi  bhanteti ovarakaṃ
pavisitvā  sāṭakaṃ  nikkhipitvā  mañcake  uttānā nipajji . athakho
āyasmā  udāyi  yena  sā  itthī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
ko imaṃ vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatīti nuṭṭhuhitvā pakkāmi.
   {416.3} Athakho sā itthī ujjhāyati khīyati vipāceti alajjino
ime samaṇā sakyaputtiyā dussīlā musāvādino ime hi nāma samacārino
dhammacārino  brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ
sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā
apagatā  ime  brahmaññā  kathaṃ  hi  nāma  samaṇo  udāyi  maṃ
sāmaṃ  methunadhammaṃ  yācitvā  ko  imaṃ  vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatīti
nuṭṭhuhitvā  pakkamissati  kiṃ  me  pāpakaṃ  kiṃ me duggandhaṃ kissāhaṃ
kena hāyāmīti.
   {416.4}  Aññāpi  itthiyo  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
alajjino  ime  samaṇā  sakyaputtiyā dussīlā musāvādino ime hi
nāma  samacārino  brahmacārino  saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ
sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā ime sāmaññā apagatā
ime  brahmaññā  kathaṃ  hi  nāma  samaṇo  udāyi  imissā sāmaṃ
Methunadhammaṃ  yācitvā ko imaṃ vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatīti nuṭṭhuhitvā
pakkamissati  kiṃ  imissā  pāpakaṃ  kiṃ  imissā  duggandhaṃ  kissāyaṃ
kena  hāyatīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū tāsaṃ itthīnaṃ ujjhāyantīnaṃ
khīyantīnaṃ  vipācentīnaṃ . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino
kukkuccakā  sikkhākāmā  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ
hi  nāma  āyasmā udāyi mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ bhāsissatīti.
   {416.5} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho
bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
āyasmantaṃ udāyiṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ udāyi mātugāmassa santike
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsasīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa mātugāmassa santike
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsissasi nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena
virāgāya dhammo desito no sarāgāya .pe. kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo
akkhāto  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya .pe. evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {416.6} yo pana bhikkhu otiṇṇo vipariṇatena cittena mātugāmassa
santike   attakāmapāricariyāya   vaṇṇaṃ   bhāseyya   etadaggaṃ
bhagini  pāricariyānaṃ  yā  mādisaṃ  sīlavantaṃ  kalyāṇadhammaṃ  brahmacāriṃ
etena dhammena paricareyyāti methunūpasañhitena saṅghādisesoti.
   [417]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti  .  otiṇṇo  nāma sāratto
apekkhavā  paṭibaddhacitto  .  vipariṇatanti  rattaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ
duṭṭhaṃpi  cittaṃ  vipariṇataṃ  mūḷhaṃpi  cittaṃ vipariṇataṃ apica rattaṃ cittaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetaṃ  vipariṇatanti . mātugāmo nāma manussitthī
na  yakkhī  na petī na tiracchānagatā viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  ājānituṃ  .  mātugāmassa  santiketi  mātugāmassa
sāmantā mātugāmassa avidūre . attakāmanti attano kāmaṃ attano
hetuṃ attano adhippāyaṃ attano pāricariyaṃ.
   {417.1} Etadagganti etaṃ aggaṃ etaṃ seṭṭhaṃ etaṃ mokkhaṃ etaṃ
uttamaṃ etaṃ pavaraṃ . yāti khattiyā 1- vā brāhmaṇī vā vesī vā
suddī vā . mādisanti khattiyaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vesaṃ vā suddaṃ vā.
Sīlavantanti  pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā paṭivirataṃ musāvādā
paṭivirataṃ  .  brahmacārinti  methunadhammā  paṭivirataṃ  . kalyāṇadhammo
nāma tena ca sīlena tena ca brahmacariyena kalyāṇadhammo hoti .
Etena  dhammenāti  methunadhammena  .  paricareyyāti abhirameyya .
Methunūpasañhitenāti   methunadhammapaṭisaṃyuttena   .   saṅghādisesoti
.pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [418]  Itthī  ca hoti itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
itthiyā  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ  bhāsati  āpatti
@Footnote: 1 Yu. Ma. khattiyī.
Saṅghādisesassa  .  itthī  ca  hoti vematiko paṇḍakasaññī purisasaññī
tiracchānagatasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  itthiyā  santike
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti thullaccayassa.
   {418.1} Paṇḍako ca hoti paṇḍakasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ
paṇḍakassa  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ  bhāsati  āpatti
thullaccayassa . paṇḍako ca hoti vematiko purisasaññī tiracchānagatasaññī
itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dukkaṭassa.
   {418.2} Puriso ca hoti purisasaññī vematiko tiracchānagatasaññī
itthīsaññī  paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu ca naṃ purisassa santike
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dukkaṭassa.
   {418.3}  Tiracchānagato  ca  hoti tiracchānagatasaññī vematiko
itthīsaññī  paṇḍakasaññī  purisasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ
tiracchānagatassa   santike   attakāmapāricariyāya   vaṇṇaṃ  bhāsati
āpatti dukkaṭassa.
   [419]  Dve  itthiyo dvinnaṃ itthīnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  dvinnaṃ  itthīnaṃ  santike  attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ
bhāsati  āpatti  dvinnaṃ  saṅghādisesānaṃ  .  dve itthiyo dvinnaṃ
itthīnaṃ   vematiko   paṇḍakasaññī   purisasaññī   tiracchānagatasaññī
sāratto ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ  bhāsati  āpatti  dvinnaṃ  thullaccayānaṃ  .  dve  paṇḍakā
Dvinnaṃ  paṇḍakānaṃ  paṇḍakasaññī  sāratto  ca  bhikkhu  ca naṃ dvinnaṃ
paṇḍakānaṃ  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ  bhāsati  āpatti
dvinnaṃ thullaccayānaṃ.
   {419.1}  Dve paṇḍakā dvinnaṃ paṇḍakānaṃ vematiko purisasaññī
tiracchānagatasaññī itthīsaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ paṇḍakānaṃ
santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {419.2} Dve purisā dvinnaṃ purisānaṃ .pe. Dve tiracchānagatā dvinnaṃ
tiracchānagatānaṃ  tiracchānagatasaññī  vematiko  itthīsaññī  paṇḍakasaññī
purisasaññī  sāratto  ca bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ santike
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {419.3} Itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto ca
bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ bhāsati
āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  . itthī ca paṇḍako ca ubhinnaṃ
vematiko  .pe.  āpatti  thullaccayena dukkaṭassa .pe. paṇḍakasaññī
.pe. āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ .pe. Purisasaññī .pe. Tiracchānagata-
saññī sāratto ca  bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ bhāsati āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {419.4}  Itthī  ca  puriso  ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
bhāsati  āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa .  itthī ca puriso ca
ubhinnaṃ   vematiko   paṇḍakasaññī   purisasaññī   tiracchānagatasaññī
Sāratto  ca  bhikkhu  ca  naṃ  ubhinnaṃ  santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ bhāsati āpatti thullaccayena dukkaṭassa.
   {419.5} Itthī ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa . itthī ca tiracchānagato ca ubhinnaṃ
vematiko  paṇḍakasaññī  purisasaññī  tiracchānagatasaññī  sāratto  ca
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti
thullaccayena dukkaṭassa.
   {419.6} Paṇḍako ca puriso ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti
thullaccayena dukkaṭassa . paṇḍako ca puriso ca ubhinnaṃ vematiko purisasaññī
tiracchānagatasaññī sāratto ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ santike attakāma-
pāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {419.7}  Paṇḍako  ca  tiracchānagato  ca ubhinnaṃ paṇḍakasaññī
sāratto  ca bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ
bhāsati  āpatti thullaccayena dukkaṭassa .  paṇḍako ca tiracchānagato
ca  ubhinnaṃ  vematiko  purisasaññī tiracchānagatasaññī itthīsaññī sāratto
ca  bhikkhu  ca  naṃ ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   {419.8}  Puriso  ca  tiracchānagato  ca  ubhinnaṃ  purisasaññī
vematiko     tiracchānagatasaññī    itthīsaññī    paṇḍakasaññī
sāratto   ca   bhikkhu   ca   naṃ   ubhinnaṃ   santike
Attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.
   [420] Anāpatti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
upaṭṭhahāti bhaṇati ummattakassa ādikammikassāti.
   [421] Kathaṃ vañjhā labhe puttaṃ   piyā ca subhagā siyaṃ
         kiṃ dajjaṃ kenupaṭṭheyyaṃ   kathaṃ gaccheyya suggatinti.
   [422] Tena kho pana samayena aññatarā vañjhā itthī kulūpakaṃ
bhikkhuṃ etadavoca kathāhaṃ bhante vijāyeyyanti . tenahi bhagini aggadānaṃ
dehīti . kiṃ bhante aggadānanti . methunadhammanti . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ
bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {422.1} Tena kho pana samayena aññatarā vijāyinī itthī kulūpakaṃ
bhikkhuṃ  etadavoca kathāhaṃ bhante puttaṃ na 1- labheyyanti . tenahi
bhagini aggadānaṃ dehīti . kiṃ bhante aggadānanti . methunadhammanti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {422.2} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ
etadavoca  kathāhaṃ  bhante sāmikassa piyā assanti . tenahi bhagini
aggadānaṃ dehīti . kiṃ bhante aggadānanti . methunadhammanti . Tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {422.3}  Tena  kho  pana  samayena aññatarā itthī kulūpakaṃ
bhikkhuṃ   etadavoca   kathāhaṃ   bhante  subhagā  assanti  .
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na hoti.
Tenahi bhagini aggadānaṃ dehīti. Kiṃ bhante aggadānanti. Methunadhammanti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {422.4} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca
kyāhaṃ bhante ayyassa dajjāmīti. Aggadānaṃ bhaginīti. Kiṃ bhante aggadānanti.
Methunadhammanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
saṅghādisesanti.
   {422.5} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca
kenāhaṃ bhante ayyaṃ upaṭṭhāmīti 1- . Aggadānena bhaginīti. Kiṃ bhante
aggadānanti . methunadhammanti . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
   {422.6} Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca
kathāhaṃ bhante sugatiṃ gaccheyyanti . tenahi bhagini aggadānaṃ dehīti.
Kiṃ bhante aggadānanti . methunadhammanti . tassa kukkuccaṃ ahosi kacci
nu  kho  ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpannoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesanti.
              Catutthasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                    -----------
@Footnote: 1 Yu. Ma. upaṭṭhemīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 286-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=5649              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=5649              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=416&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=414              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=910              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=910              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]