ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [465] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitaṃ
brūhi  hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati
paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa  .  puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha
bhante itthannāmaṃ māturakkhitañca piturakkhitañca brūhi hotha kira itthannāmassa
bhariyāyo dhanakkītā ca chandavāsinī cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati
āpatti saṅghādisesassa . puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
māturakkhitañca  piturakkhitañca  mātāpiturakkhitañca  brūhi  hotha  kira
itthannāmassa  bhariyāyo dhanakkītā ca chandavāsinī ca bhogavāsinī cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
            (evaṃ ubhatobaddhakaṃ kātabbaṃ .)
                idaṃ sabbamūlakaṃ.
   [466] Puriso bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ māturakkhitañca
piturakkhitañca   mātāpiturakkhitañca   bhāturakkhitañca   bhaginīrakkhitañca
ñātirakkhitañca    gottarakkhitañca    dhammarakkhitañca   sārakkhañca
saparidaṇḍañca  brūhi  hotha  kira  itthannāmassa  bhariyāyo  dhanakkītā
ca  chandavāsinī  ca  bhogavāsinī  ca  paṭavāsinī  ca odapattakinī ca
obhatacumbaṭā  ca  dāsī  ca  bhariyā  ca  kammakārī ca bhariyā ca
dhajāhaṭā  ca  muhuttikā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
             Ubhatobaddhakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [467]  Purisassa  mātā  bhikkhuṃ pahiṇati .pe. purisassa pitā
bhikkhuṃ  pahiṇati  .pe.  purisassa  mātāpitaro  bhikkhuṃ pahiṇanti .pe.
Purisassa  bhātā  bhikkhuṃ  pahiṇati  .pe. purisassa bhaginī bhikkhuṃ pahiṇati
.pe.  purisassa  ñātakā  bhikkhuṃ  pahiṇanti  .pe. purisassa gottā
bhikkhuṃ  pahiṇanti  .pe.  purisassa  sahadhammikā  bhikkhuṃ  pahiṇanti .
(purisassa  peyyālo vitthāretabbo . ubhatobaddhakaṃ yathā purimanayena
tatheva vitthāretabbaṃ .)
   [468] Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi   hotu  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti
vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa . māturakkhitāya mātā
bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi hotu itthannāmassa
bhariyā  chandavāsinī  bhogavāsinī  paṭavāsinī  odapattakinī obhatacumbaṭā
dāsī  ca  bhariyā  ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā muhuttikāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Nikkhepapadāni.
   [469] Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  hotu  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītā  ca  chandavāsinī
cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa .
Māturakkhitāya  mātā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi
hotu  itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca bhogavāsinī ca . dhanakkītā
Ca  paṭavāsinī  ca . dhanakkītā ca odapattakinī ca . dhanakkītā ca
obhatacumbaṭā  ca . dhanakkītā ca dāsī ca bhariyā ca . dhanakkītā
ca  kammakārī  ca  bhariyā  ca  .  dhanakkītā ca dhajāhaṭā ca .
Dhanakkītā  ca  muhuttikā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
              Khaṇḍacakkaṃ.
   [470] Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  hotu  itthannāmassa  bhariyā  chandavāsinī  ca  bhogavāsinī ca
.pe. chandavāsinī ca muhuttikā ca . chandavāsinī ca dhanakkītā cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
               Baddhacakkaṃ.
              Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [471] Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  hotu  itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca .pe.
Muhuttikā  ca dhajāhaṭā cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti
saṅghādisesassa.
              Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
        Evaṃ dumūlakaṃpi yāvanavamūlakaṃ kātabbaṃ.
              Idaṃ dasamūlakaṃ.
   [472] Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī ca bhogavāsinī
ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca obhatacumbaṭā ca dāsī ca bhariyā ca
kammakārī  ca  bhariyā  ca dhajāhaṭā ca muhuttikā cāti paṭiggaṇhāti
vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
   [473]  Piturakkhitāya  pitā bhikkhuṃ pahiṇati . mātāpiturakkhitāya
mātāpitaro  bhikkhuṃ pahiṇanti . bhāturakkhitāya bhātā bhikkhuṃ pahiṇati .
Bhaginīrakkhitāya  bhaginī  bhikkhuṃ  pahiṇati  . ñātirakkhitāya ñātakā bhikkhuṃ
pahiṇanti  .  gottarakkhitāya gottā bhikkhuṃ pahiṇanti . dhammarakkhitāya
sahadhammikā  bhikkhuṃ pahiṇanti . sārakkhāya yena pariggahitā hoti so
bhikkhuṃ  pahiṇati  . saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ
pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi  hotu  itthannāmassa
bhariyā  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati  āpatti
saṅghādisesassa  . saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ
pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi hotu itthannāmassa bhariyā
chandavāsinī  bhogavāsinī  paṭavāsinī odapattakinī obhatacumbaṭā dāsī ca
bhariyā  ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā muhuttikāti paṭiggaṇhāti
vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
             Nikkhepapadāni.
   [474]  Saparidaṇḍāya  yena  daṇḍo  ṭhapito hoti so bhikkhuṃ
pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi hotu itthannāmassa bhariyā
dhanakkītā  ca  chandavāsinī  ca  .pe. dhanakkītā ca muhuttikā cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
               Khaṇḍacakkaṃ.
   [475]  Saparidaṇḍāya  yena  daṇḍo  ṭhapito hoti so bhikkhuṃ
pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi hotu itthannāmassa bhariyā
chandavāsinī  ca bhogavāsinī ca .pe. chandavāsinī ca muhuttikā ca .
Chandavāsinī  ca  dhanakkītā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
               Baddhacakkaṃ.
              Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [476]  Saparidaṇḍāya  yena  daṇḍo  ṭhapito hoti so bhikkhuṃ
pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi hotu itthannāmassa bhariyā
muhuttikā  ca  dhanakkītā  ca  .pe.  muhuttikā ca dhajāhaṭā cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
             Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
        Evaṃ dumūlakaṃpi yāvanavamūlakaṃ kātabbaṃ.
              Idaṃ dasamūlakaṃ.
   [477]  Saparidaṇḍāya  yena  daṇḍo  ṭhapito hoti so bhikkhuṃ
pahiṇati  gaccha  bhante  itthannāmaṃ  brūhi hotu itthannāmassa bhariyā
dhanakkītā  ca chandavāsinī ca bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī
ca  obhatacumbaṭā  ca  dāsī ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca
dhajāhaṭā  ca  muhuttikā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
   [478]  Māturakkhitā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītāti  paṭiggaṇhāti vīmaṃsati
paccāharati  āpatti  saṅghādisesassa  .  māturakkhitā  bhikkhuṃ pahiṇati
gaccha  bhante itthannāmaṃ brūhi homi itthannāmassa bhariyā chandavāsinī
bhogavāsinī  paṭavāsinī  odapattakinī  obhatacumbaṭā  dāsī  ca bhariyā
ca  kammakārī  ca  bhariyā  ca  dhajāhaṭā  muhuttikāti  paṭiggaṇhāti
vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Nikkhepapadāni.
   [479]  Māturakkhitā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī ca .pe.
Dhanakkītā  ca  muhuttikā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
              Khaṇḍacakkaṃ.
   [480]  Māturakkhitā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa  bhariyā  chandavāsinī  ca  bhogavāsinī ca
.pe.  chandavāsinī  ca  muhuttikā  ca  . chandavāsinī ca dhanakkītā
cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
               Baddhacakkaṃ.
              Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [481]  Māturakkhitā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca .pe.
Muhuttikā  ca  dhajāhaṭā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
             Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
         Dumūlakādīnipi evaṃ kātabbāni.
              Idaṃ dasamūlakaṃ.
   [482]  Māturakkhitā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītā  ca  chandavāsinī  ca
bhogavāsinī  ca  paṭavāsinī  ca  odapattakinī  ca  obhatacumbaṭā  ca
dāsī  ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā
cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
   [483]  Piturakkhitā  bhikkhuṃ  pahiṇati  . mātāpiturakkhitā bhikkhuṃ
pahiṇati . bhāturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇati . bhaginīrakkhitā bhikkhuṃ pahiṇati .
Ñātirakkhitā bhikkhuṃ pahiṇati . gottarakkhitā bhikkhuṃ pahiṇati. Dhammarakkhitā
bhikkhuṃ  pahiṇati . sārakkhā bhikkhuṃ pahiṇati . saparidaṇḍā bhikkhuṃ pahiṇati
gaccha  bhante itthannāmaṃ brūhi homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītāti
paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa . saparidaṇḍā
bhikkhuṃ pahiṇati gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi homi itthannāmassa bhariyā
chandavāsinī  .  bhogavāsinī paṭavāsinī odapattakinī obhatacumbaṭā dāsī
ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā. Muhuttikāti paṭiggaṇhāti
vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
              Nikkhepapadāni.
   [484]  Saparidaṇḍā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī ca .pe.
Dhanakkītā  ca  muhuttikā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
              Khaṇḍacakkaṃ.
   [485]  Saparidaṇḍā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa  bhariyā  chandavāsinī  ca  bhogavāsinī ca
.pe. chandavāsinī ca muhuttikā ca . chandavāsinī ca dhanakkītā cāti
paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
             Baddhacakkaṃ.
             Mūlaṃ saṅkhittaṃ.
   [486]  Saparidaṇḍā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca .pe.
Muhuttikā  ca  dhajāhaṭā  cāti  paṭiggaṇhāti  vīmaṃsati  paccāharati
āpatti saṅghādisesassa.
            Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.
        Dumūlakādīni evameva kātabbāni.
             Idaṃ dasamūlakaṃ.
   [487]  Saparidaṇḍā  bhikkhuṃ  pahiṇati  gaccha  bhante itthannāmaṃ
brūhi  homi  itthannāmassa  bhariyā  dhanakkītā  ca  chandavāsinī  ca
bhogavāsinī  ca  paṭavāsinī  ca  odapattakinī  ca  obhatacumbaṭā  ca
dāsī  ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā
cāti paṭiggaṇhāti vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa.
         Sabbaṃ cakkapeyyālaṃ 1- niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 317-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=6273              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6273              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=465&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=45              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]