ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [465] Puriso bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam maturakkhitam
bruhi  hohi kira itthannamassa bhariya dhanakkitati patigganhati vimamsati
paccaharati  apatti  sanghadisesassa  .  puriso bhikkhum pahinati gaccha
bhante itthannamam maturakkhitanca piturakkhitanca bruhi hotha kira itthannamassa
bhariyayo dhanakkita ca chandavasini cati patigganhati vimamsati paccaharati
apatti sanghadisesassa . puriso bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam
maturakkhitanca  piturakkhitanca  matapiturakkhitanca  bruhi  hotha  kira
itthannamassa  bhariyayo dhanakkita ca chandavasini ca bhogavasini cati
patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
            (evam ubhatobaddhakam katabbam .)
                idam sabbamulakam.
   [466] Puriso bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam maturakkhitanca
piturakkhitanca   matapiturakkhitanca   bhaturakkhitanca   bhaginirakkhitanca
natirakkhitanca    gottarakkhitanca    dhammarakkhitanca   sarakkhanca
saparidandanca  bruhi  hotha  kira  itthannamassa  bhariyayo  dhanakkita
ca  chandavasini  ca  bhogavasini  ca  patavasini  ca odapattakini ca
obhatacumbata  ca  dasi  ca  bhariya  ca  kammakari ca bhariya ca
dhajahata  ca  muhuttika  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
             Ubhatobaddhakam nitthitam.
   [467]  Purisassa  mata  bhikkhum pahinati .pe. purisassa pita
bhikkhum  pahinati  .pe.  purisassa  matapitaro  bhikkhum pahinanti .pe.
Purisassa  bhata  bhikkhum  pahinati  .pe. purisassa bhagini bhikkhum pahinati
.pe.  purisassa  nataka  bhikkhum  pahinanti  .pe. purisassa gotta
bhikkhum  pahinanti  .pe.  purisassa  sahadhammika  bhikkhum  pahinanti .
(purisassa  peyyalo vittharetabbo . ubhatobaddhakam yatha purimanayena
tatheva vittharetabbam .)
   [468] Maturakkhitaya mata bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam
bruhi   hotu  itthannamassa  bhariya  dhanakkitati  patigganhati
vimamsati  paccaharati  apatti  sanghadisesassa . maturakkhitaya mata
bhikkhum  pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi hotu itthannamassa
bhariya  chandavasini  bhogavasini  patavasini  odapattakini obhatacumbata
dasi  ca  bhariya  ca kammakari ca bhariya ca dhajahata muhuttikati
patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
              Nikkhepapadani.
   [469] Maturakkhitaya mata bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam
bruhi  hotu  itthannamassa  bhariya  dhanakkita  ca  chandavasini
cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati  apatti  sanghadisesassa .
Maturakkhitaya  mata  bhikkhum  pahinati  gaccha bhante itthannamam bruhi
hotu  itthannamassa bhariya dhanakkita ca bhogavasini ca . dhanakkita
Ca  patavasini  ca . dhanakkita ca odapattakini ca . dhanakkita ca
obhatacumbata  ca . dhanakkita ca dasi ca bhariya ca . dhanakkita
ca  kammakari  ca  bhariya  ca  .  dhanakkita ca dhajahata ca .
Dhanakkita  ca  muhuttika  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
              Khandacakkam.
   [470] Maturakkhitaya mata bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam
bruhi  hotu  itthannamassa  bhariya  chandavasini  ca  bhogavasini ca
.pe. chandavasini ca muhuttika ca . chandavasini ca dhanakkita cati
patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
               Baddhacakkam.
              Mulam sankhittam.
   [471] Maturakkhitaya mata bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam
bruhi  hotu  itthannamassa bhariya muhuttika ca dhanakkita ca .pe.
Muhuttika  ca dhajahata cati patigganhati vimamsati paccaharati apatti
sanghadisesassa.
              Ekamulakam nitthitam.
        Evam dumulakampi yavanavamulakam katabbam.
              Idam dasamulakam.
   [472] Maturakkhitaya mata bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam
bruhi hotu itthannamassa bhariya dhanakkita ca chandavasini ca bhogavasini
ca patavasini ca odapattakini ca obhatacumbata ca dasi ca bhariya ca
kammakari  ca  bhariya  ca dhajahata ca muhuttika cati patigganhati
vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
   [473]  Piturakkhitaya  pita bhikkhum pahinati . matapiturakkhitaya
matapitaro  bhikkhum pahinanti . bhaturakkhitaya bhata bhikkhum pahinati .
Bhaginirakkhitaya  bhagini  bhikkhum  pahinati  . natirakkhitaya nataka bhikkhum
pahinanti  .  gottarakkhitaya gotta bhikkhum pahinanti . dhammarakkhitaya
sahadhammika  bhikkhum pahinanti . sarakkhaya yena pariggahita hoti so
bhikkhum  pahinati  . saparidandaya yena dando thapito hoti so bhikkhum
pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi  hotu  itthannamassa
bhariya  dhanakkitati  patigganhati  vimamsati  paccaharati  apatti
sanghadisesassa  . saparidandaya yena dando thapito hoti so bhikkhum
pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi hotu itthannamassa bhariya
chandavasini  bhogavasini  patavasini odapattakini obhatacumbata dasi ca
bhariya  ca kammakari ca bhariya ca dhajahata muhuttikati patigganhati
vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
             Nikkhepapadani.
   [474]  Saparidandaya  yena  dando  thapito hoti so bhikkhum
pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi hotu itthannamassa bhariya
dhanakkita  ca  chandavasini  ca  .pe. dhanakkita ca muhuttika cati
patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
               Khandacakkam.
   [475]  Saparidandaya  yena  dando  thapito hoti so bhikkhum
pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi hotu itthannamassa bhariya
chandavasini  ca bhogavasini ca .pe. chandavasini ca muhuttika ca .
Chandavasini  ca  dhanakkita  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
               Baddhacakkam.
              Mulam sankhittam.
   [476]  Saparidandaya  yena  dando  thapito hoti so bhikkhum
pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi hotu itthannamassa bhariya
muhuttika  ca  dhanakkita  ca  .pe.  muhuttika ca dhajahata cati
patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
             Ekamulakam nitthitam.
        Evam dumulakampi yavanavamulakam katabbam.
              Idam dasamulakam.
   [477]  Saparidandaya  yena  dando  thapito hoti so bhikkhum
pahinati  gaccha  bhante  itthannamam  bruhi hotu itthannamassa bhariya
dhanakkita  ca chandavasini ca bhogavasini ca patavasini ca odapattakini
ca  obhatacumbata  ca  dasi ca bhariya ca kammakari ca bhariya ca
dhajahata  ca  muhuttika  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
   [478]  Maturakkhita  bhikkhum  pahinati  gaccha bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa  bhariya  dhanakkitati  patigganhati vimamsati
paccaharati  apatti  sanghadisesassa  .  maturakkhita  bhikkhum pahinati
gaccha  bhante itthannamam bruhi homi itthannamassa bhariya chandavasini
bhogavasini  patavasini  odapattakini  obhatacumbata  dasi  ca bhariya
ca  kammakari  ca  bhariya  ca  dhajahata  muhuttikati  patigganhati
vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
              Nikkhepapadani.
   [479]  Maturakkhita  bhikkhum  pahinati  gaccha bhante itthannamam
bruhi  homi itthannamassa bhariya dhanakkita ca chandavasini ca .pe.
Dhanakkita  ca  muhuttika  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
              Khandacakkam.
   [480]  Maturakkhita  bhikkhum  pahinati  gaccha bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa  bhariya  chandavasini  ca  bhogavasini ca
.pe.  chandavasini  ca  muhuttika  ca  . chandavasini ca dhanakkita
cati patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
               Baddhacakkam.
              Mulam sankhittam.
   [481]  Maturakkhita  bhikkhum  pahinati  gaccha bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa bhariya muhuttika ca dhanakkita ca .pe.
Muhuttika  ca  dhajahata  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
             Ekamulakam nitthitam.
         Dumulakadinipi evam katabbani.
              Idam dasamulakam.
   [482]  Maturakkhita  bhikkhum  pahinati  gaccha bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa  bhariya  dhanakkita  ca  chandavasini  ca
bhogavasini  ca  patavasini  ca  odapattakini  ca  obhatacumbata  ca
dasi  ca bhariya ca kammakari ca bhariya ca dhajahata ca muhuttika
cati patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
   [483]  Piturakkhita  bhikkhum  pahinati  . matapiturakkhita bhikkhum
pahinati . bhaturakkhita bhikkhum pahinati . bhaginirakkhita bhikkhum pahinati .
Natirakkhita bhikkhum pahinati . gottarakkhita bhikkhum pahinati. Dhammarakkhita
bhikkhum  pahinati . sarakkha bhikkhum pahinati . saparidanda bhikkhum pahinati
gaccha  bhante itthannamam bruhi homi itthannamassa bhariya dhanakkitati
patigganhati  vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa . saparidanda
bhikkhum pahinati gaccha bhante itthannamam bruhi homi itthannamassa bhariya
chandavasini  .  bhogavasini patavasini odapattakini obhatacumbata dasi
ca bhariya ca kammakari ca bhariya ca dhajahata. Muhuttikati patigganhati
vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
              Nikkhepapadani.
   [484]  Saparidanda  bhikkhum  pahinati  gaccha  bhante itthannamam
bruhi  homi itthannamassa bhariya dhanakkita ca chandavasini ca .pe.
Dhanakkita  ca  muhuttika  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
              Khandacakkam.
   [485]  Saparidanda  bhikkhum  pahinati  gaccha  bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa  bhariya  chandavasini  ca  bhogavasini ca
.pe. chandavasini ca muhuttika ca . chandavasini ca dhanakkita cati
patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
             Baddhacakkam.
             Mulam sankhittam.
   [486]  Saparidanda  bhikkhum  pahinati  gaccha  bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa bhariya muhuttika ca dhanakkita ca .pe.
Muhuttika  ca  dhajahata  cati  patigganhati  vimamsati  paccaharati
apatti sanghadisesassa.
            Ekamulakam nitthitam.
        Dumulakadini evameva katabbani.
             Idam dasamulakam.
   [487]  Saparidanda  bhikkhum  pahinati  gaccha  bhante itthannamam
bruhi  homi  itthannamassa  bhariya  dhanakkita  ca  chandavasini  ca
bhogavasini  ca  patavasini  ca  odapattakini  ca  obhatacumbata  ca
dasi  ca bhariya ca kammakari ca bhariya ca dhajahata ca muhuttika
cati patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
         Sabbam cakkapeyyalam 1- nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 317-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=6273&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6273&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=465&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=45              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]