ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

               Sattamasanghadisesam
   [523]  Tena  samayena  buddho  bhagava  kosambiyam  viharati
ghositarame  .  tena  kho  pana  samayena  ayasmato  channassa
upatthako  gahapati  ayasmantam  channam  etadavoca viharavatthum bhante
janahi  ayyassa  viharam  karapessamiti  .  athakho  ayasma
channo  viharavatthum  sodhento  annataram  cetiyarukkham  chedapesi
gamapujitam  nigamapujitam  nagarapujitam  janapadapujitam  ratthapujitam  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samana sakyaputtiya
cetiyarukkham  chedapessanti  gamapujitam  nigamapujitam nagarapujitam janapadapujitam
ratthapujitam  ekindriyam  samana  sakyaputtiya  jivam  vihethentiti .
Assosum  kho  bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam
vipacentanam  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  ayasma  channo  cetiyarukkham
chedapessati  gamapujitam  .pe.  ratthapujitanti  . athakho te bhikkhu
bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam kira tvam channa cetiyarukkham
chedapessasi  gamapujitam  .pe.  ratthapujitanti  . saccam bhagavati .
Vigarahi  buddho  bhagava  .pe.  katham  hi  nama  tvam  moghapurisa
cetiyarukkham  chedapessasi  gamapujitam  nigamapujitam  nagarapujitam janapadapujitam
ratthapujitam  jivasannino  hi  moghapurisa  manussa  rukkhasmim  netam
Moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya .pe. evanca pana bhikkhave
imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {523.1}  mahallakam  pana  bhikkhuna  viharam  karayamanena
sassamikam  attuddesam  bhikkhu  abhinetabba vatthudesanaya tehi bhikkhuhi
vatthum  desetabbam  anarambham saparikkamanam sarambhe ce bhikkhu vatthusmim
aparikkamane mahallakam viharam kareyya bhikkhu va anabhineyya vatthudesanaya
sanghadisesoti.
   [524] Mahallako nama viharo sassamiko vuccati . viharo
nama  ullitto  va  hoti avalitto va ullittavalitto va .
Karayamanenati  karonto  va  karapento  va . sassamikanti
anno  koci  samiko  hoti  itthi va puriso va gahattho va
pabbajito va. Attuddesanti attano atthaya.
   [525] Bhikkhu abhinetabba vatthudesanayati tena viharakarakena
bhikkhuna viharavatthum sodhetva sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo aham bhante mahallakam viharam
kattukamo sassamikam attuddesam soham bhante sangham viharavatthuolokanam
yacamiti  .  dutiyampi  yacitabba  tatiyampi  yacitabba .
Sace  sabbo sangho ussahati viharavatthum oloketum sabbena sanghena
oloketabbam . no ce sabbo sangho ussahati viharavatthum oloketum
ye  tattha  honti  bhikkhu  byatta  patibala  sarambham  anarambham
Saparikkamanam  aparikkamanam  janitum  te  yacitva  sammannitabba .
Evanca  pana  bhikkhave sammannitabba . byattena bhikkhuna patibalena
sangho napetabbo
   {525.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu mahallakam
viharam  kattukamo sassamikam attuddesam so sangham viharavatthuolokanam
yacati  . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamanca itthannamanca
bhikkhu  sammanneyya  itthannamassa  bhikkhuno viharavatthum oloketum .
Esa natti.
   {525.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu mahallakam
viharam  kattukamo sassamikam attuddesam so sangham viharavatthuolokanam
yacati  .  sangho  itthannamanca  itthannamanca  bhikkhu  sammannati
itthannamassa  bhikkhuno  viharavatthum oloketum . yassayasmato khamati
itthannamassa  ca  itthannamassa  ca  bhikkhunam  sammati  itthannamassa
bhikkhuno  viharavatthum  oloketum  so  tunhassa  yassa nakkhamati so
bhaseyya.
   {525.3} Sammata sanghena itthannamo ca itthannamo ca bhikkhu
itthannamassa bhikkhuno viharavatthum oloketum . khamati sanghassa tasma
tunhi. Evametam dharayamiti.
   [526]  Tehi  sammatehi  bhikkhuhi  tattha  gantva viharavatthum
oloketabbam . sarambham anarambham saparikkamanam aparikkamanam janitabbam.
Sace  sarambham  hoti  aparikkamanam  mayidha  kariti  vattabbo .
Sace  anarambham  hoti  saparikkamanam  sanghassa arocetabbam anarambham
Saparikkamananti  .  tena  viharakarakena bhikkhuna sangham upasankamitva
ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam
nisiditva  anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante mahallakam
viharam  kattukamo  sassamikam attuddesam soham bhante sangham vihara-
vatthudesanam  yacamiti . dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba .
Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {526.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu mahallakam
viharam  kattukamo  sassamikam  attuddesam so sangham viharavatthudesanam
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
viharavatthum deseyya. Esa natti.
   {526.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu mahallakam
viharam  kattukamo  sassamikam  attuddesam so sangham viharavatthudesanam
yacati . sangho itthannamassa bhikkhuno viharavatthum deseti. Yassayasmato
khamati  itthannamassa  bhikkhuno  viharavatthudesana  so tunhassa yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {526.3} Desitam sanghena itthannamassa bhikkhuno viharavatthum .
Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [527] Sarambham nama kipillikanam va asayo hoti upacikanam
va asayo hoti unduranam va asayo hoti ahinam va asayo hoti
vicchikanam  va  asayo  hoti  satapadinam va asayo hoti hatthinam
va  asayo  hoti  assanam  va  asayo  hoti byagghanam va
Asayo  hoti  dipinam  va  asayo  hoti  acchanam va asayo
hoti  taracchanam  va  asayo  hoti yesam kesanci tiracchanagatanam
va  pananam  asayo  hoti pubbannanissitam va hoti aparannanissitam
va  hoti  abbhaghatanissitam  va  hoti  aghatananissitam  va
hoti  susananissitam va hoti uyyananissitam va hoti rajavatthunissitam
va  hoti  hatthisalanissitam  va  hoti assasalanissitam va hoti
bandhanagaranissitam  va  hoti  panagaranissitam  va hoti sunanissitam
va  hoti racchanissitam va hoti caccaranissitam va hoti sabhanissitam
va hoti samsarananissitam va hoti etam sarambham nama.
   [528] Aparikkamanam nama na sakka hoti yathayuttena sakatena
anuparigantum samanta nisseniya anuparigantum etam aparikkamanam nama.
   [529]  Anarambham  nama  na  kipillikanam va asayo hoti
.pe. Na samsarananissitam va hoti etam anarambham nama.
   [530] Saparikkamanam nama sakka hoti yathayuttena sakatena anuparigantum
samanta nisseniya anuparigantum etam saparikkamanam nama.
   [531] Mahallako nama viharo sassamiko vuccati. Viharo nama
ullitto va hoti avalitto va ullittavalitto va. Kareyyati
karoti va karapeti va . bhikkhu va anabhineyya vatthudesanayati
nattidutiyena   kammena  viharavatthum  na  desapetva  karoti
va  karapeti va payoge dukkatam . ekapindam anagate apatti
Thullaccayassa  .  tasmim  pinde  agate apatti sanghadisesassa .
Sanghadisesoti .pe. Tenapi vuccati sanghadisesoti.
   [532]  Bhikkhu viharam karoti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam
apatti  sanghadisesena  dvinnam  dukkatanam  . bhikkhu viharam karoti
adesitavatthukam sarambham saparikkamanam apatti sanghadisesena dukkatassa .
Bhikkhu  viharam  karoti  adesitavatthukam  anarambham  aparikkamanam apatti
sanghadisesena  dukkatassa  .  bhikkhu  viharam  karoti  adesitavatthukam
anarambham saparikkamanam apatti sanghadisesassa.
   {532.1} Bhikkhu viharam karoti desitavatthukam sarambham aparikkamanam
apatti  dvinnam  dukkatanam  .  bhikkhu  viharam  karoti desitavatthukam
sarambham  saparikkamanam  apatti  dukkatassa  .  bhikkhu  viharam karoti
desitavatthukam   anarambham   aparikkamanam  apatti  dukkatassa  .
Bhikkhu viharam karoti desitavatthukam anarambham saparikkamanam anapatti.
   [533] Bhikkhu samadisati viharam me karothati . tassa viharam
karonti  adesitavatthukam  sarambham  aparikkamanam  apatti sanghadisesena
dvinnam  dukkatanam  .pe. sarambham saparikkamanam apatti sanghadisesena
dukkatassa  .pe.  anarambham  aparikkamanam  apatti  sanghadisesena
dukkatassa .pe. Anarambham saparikkamanam apatti sanghadisesassa.
   {533.1} Bhikkhu samadisati viharam me karothati. Tassa viharam karonti
desitavatthukam  sarambham  aparikkamanam  apatti  dvinnam dukkatanam .pe.
Sarambham  saparikkamanam  apatti  dukkatassa .pe. anarambham aparikkamanam
apatti dukkatassa .pe. Anarambham saparikkamanam anapatti.
   [534]  Bhikkhu  samadisitva pakkamati viharam me karothati na
ca  samadisati  desitavatthuko  ca  hotu  anarambho ca saparikkamano
cati  .  tassa  viharam  karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam
apatti  sanghadisesena  dvinnam dukkatanam .pe. sarambham saparikkamanam
apatti  sanghadisesena  dukkatassa  .pe.  anarambham  aparikkamanam
apatti  sanghadisesena  dukkatassa  .pe.  anarambham  saparikkamanam
apatti sanghadisesassa.
   {534.1} Bhikkhu samadisitva pakkamati viharam me karothati na ca samadisati
desitavatthuko ca hotu anarambho ca saparikkamano cati. Tassa viharam
karonti desitavatthukam sarambham aparikkamanam apatti dvinnam dukkatanam .pe.
Sarambham  saparikkamanam  apatti  dukkatassa .pe. anarambham aparikkamanam
apatti dukkatassa .pe. Anarambham saparikkamanam anapatti.
   [535]  Bhikkhu  samadisitva  pakkamati  viharam  me karothati
samadisati  ca  desitavatthuko  ca  hotu  anarambho ca saparikkamano
cati  . tassa viharam karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam .
So  sunati  viharo  kira  me  kayirati  adesitavatthuko sarambho
aparikkamanoti  .  tena  bhikkhuna  samam  va  gantabbam duto va
pahetabbo  desitavatthuko  ca  hotu  anarambho  ca  saparikkamano
Cati  . no ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya apatti
dukkatassa  .pe.  desitavatthuko  ca  hotu anarambho cati .pe.
Desitavatthuko  ca  hotu  saparikkamano  cati  .pe.  desitavatthuko
hotuti . no ce samam va gaccheyya dutam va pahineyya apatti
dukkatassa.
   {535.1}  Bhikkhu  samadisitva  pakkamati viharam me karothati
samadisati  ca  desitavatthuko  ca  hotu  anarambho ca saparikkamano
cati  .  tassa viharam karonti desitavatthukam sarambham aparikkamanam .
So  sunati  viharo  kira  me  kayirati  desitavatthuko  sarambho
aparikkamanoti  .  tena  bhikkhuna  samam  va  gantabbam duto va
pahetabbo  anarambho  ca  hotu  saparikkamano  cati  .pe.
Anarambho hotuti .pe. Saparikkamano hotuti .pe. Anapatti.
   [536]  Bhikkhu  samadisitva  pakkamati  viharam  me karothati
samadisati  ca  desitavatthuko  ca  hotu  anarambho ca saparikkamano
cati  .  tassa  viharam  karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam
apatti  karukanam  tinnam  dukkatanam  .pe.  sarambham  saparikkamanam
apatti  karukanam  dvinnam  dukkatanam  .pe.  anarambham aparikkamanam
apatti  karukanam  dvinnam  dukkatanam  .pe.  anarambham saparikkamanam
apatti  karukanam  dukkatassa  . bhikkhu samadisitva pakkamati viharam
me  karothati  samadisati  ca desitavatthuko ca hotu anarambho ca
saparikkamano  cati  .  tassa  viharam karonti desitavatthukam sarambham
Aparikkamanam  apatti  karukanam  dvinnam  dukkatanam  .pe.  sarambham
saparikkamanam  apatti  karukanam dukkatassa .pe. anarambham aparikkamanam
apatti karukanam dukkatassa .pe. Anarambham saparikkamanam anapatti.
   [537]  Bhikkhu  samadisitva pakkamati viharam me karothati .
Tassa  viharam karonti adesitavatthukam sarambham aparikkamanam . so ce
vippakate  agacchati  .  tena  bhikkhuna so viharo annassa va
databbo  bhinditva  va  puna katabbo . no ce annassa va
dadeyya  bhinditva va puna kareyya apatti sanghadisesena dvinnam
dukkatanam  .pe.  sarambham  saparikkamanam ... apatti sanghadisesena
dukkatassa  .pe.  anarambham aparikkamanam ... apatti sanghadisesena
dukkatassa .pe. Anarambham saparikkamanam ... Apatti sanghadisesassa.
   {537.1} Bhikkhu samadisitva pakkamati viharam me karothati. Tassa
viharam  karonti  desitavatthukam  sarambham  aparikkamanam  .  so  ce
vippakate  agacchati  .  tena  bhikkhuna so viharo annassa va
databbo  bhinditva  va  puna katabbo . no ce annassa va
dadeyya  bhinditva  va  puna  kareyya  apatti dvinnam dukkatanam
.pe.  sarambham saparikkamanam ... apatti dukkatassa .pe. anarambham
aparikkamanam  ...  apatti  dukkatassa  .pe.  anarambham saparikkamanam
anapatti.
   [538]  Attana  vippakatam  attana  pariyosapeti  apatti
Sanghadisesassa  .  attana  vippakatam  parehi pariyosapeti apatti
sanghadisesassa  .  parehi  vippakatam  attana pariyosapeti apatti
sanghadisesassa  .  parehi  vippakatam  parehi  pariyosapeti apatti
sanghadisesassa.
   [539]  Anapatti  lene  guhaya  tinakutikaya  annassatthaya
vasagaram   thapetva   sabbattha   anapatti   ummattakassa
adikammikassati.
             Sattamasanghadisesam nitthitam.
                  -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 357-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=7069&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7069&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=523&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=521              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=1586              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=1586              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]