ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

               Sattamasaṅghādisesaṃ
   [523]  Tena  samayena  buddho  bhagavā  kosambiyaṃ  viharati
ghositārāme  .  tena  kho  pana  samayena  āyasmato  channassa
upaṭṭhāko  gahapati  āyasmantaṃ  channaṃ  etadavoca vihāravatthuṃ bhante
jānāhi  ayyassa  vihāraṃ  kārāpessāmīti  .  athakho  āyasmā
channo  vihāravatthuṃ  sodhento  aññataraṃ  cetiyarukkhaṃ  chedāpesi
gāmapūjitaṃ  nigamapūjitaṃ  nagarapūjitaṃ  janapadapūjitaṃ  raṭṭhapūjitaṃ  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
cetiyarukkhaṃ  chedāpessanti  gāmapūjitaṃ  nigamapūjitaṃ nagarapūjitaṃ janapadapūjitaṃ
raṭṭhapūjitaṃ  ekindriyaṃ  samaṇā  sakyaputtiyā  jīvaṃ  viheṭhentīti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ
vipācentānaṃ  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  channo  cetiyarukkhaṃ
chedāpessati  gāmapūjitaṃ  .pe.  raṭṭhapūjitanti  . athakho te bhikkhū
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira tvaṃ channa cetiyarukkhaṃ
chedāpessasi  gāmapūjitaṃ  .pe.  raṭṭhapūjitanti  . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  .pe.  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa
cetiyarukkhaṃ  chedāpessasi  gāmapūjitaṃ  nigamapūjitaṃ  nagarapūjitaṃ janapadapūjitaṃ
raṭṭhapūjitaṃ  jīvasaññino  hi  moghapurisa  manussā  rukkhasmiṃ  netaṃ
Moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya .pe. evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {523.1}  mahallakaṃ  pana  bhikkhunā  vihāraṃ  kārayamānena
sassāmikaṃ  attuddesaṃ  bhikkhū  abhinetabbā vatthudesanāya tehi bhikkhūhi
vatthuṃ  desetabbaṃ  anārambhaṃ saparikkamanaṃ sārambhe ce bhikkhu vatthusmiṃ
aparikkamane mahallakaṃ vihāraṃ kāreyya bhikkhū vā anabhineyya vatthudesanāya
saṅghādisesoti.
   [524] Mahallako nāma vihāro sassāmiko vuccati . vihāro
nāma  ullitto  vā  hoti avalitto vā ullittāvalitto vā .
Kārayamānenāti  karonto  vā  kārāpento  vā . sassāmikanti
añño  koci  sāmiko  hoti  itthī vā puriso vā gahaṭṭho vā
pabbajito vā. Attuddesanti attano atthāya.
   [525] Bhikkhū abhinetabbā vatthudesanāyāti tena vihārakārakena
bhikkhunā vihāravatthuṃ sodhetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo ahaṃ bhante mahallakaṃ vihāraṃ
kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ sohaṃ bhante saṅghaṃ vihāravatthuolokanaṃ
yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā  tatiyampi  yācitabbā .
Sace  sabbo saṅgho ussahati vihāravatthuṃ oloketuṃ sabbena saṅghena
oloketabbaṃ . no ce sabbo saṅgho ussahati vihāravatthuṃ oloketuṃ
ye  tattha  honti  bhikkhū  byattā  paṭibalā  sārambhaṃ  anārambhaṃ
Saparikkamanaṃ  aparikkamanaṃ  jānituṃ  te  yācitvā  sammannitabbā .
Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbā . byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {525.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ
vihāraṃ  kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ so saṅghaṃ vihāravatthuolokanaṃ
yācati  . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmañca itthannāmañca
bhikkhū  sammanneyya  itthannāmassa  bhikkhuno vihāravatthuṃ oloketuṃ .
Esā ñatti.
   {525.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ
vihāraṃ  kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ so saṅghaṃ vihāravatthuolokanaṃ
yācati  .  saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhū  sammannati
itthannāmassa  bhikkhuno  vihāravatthuṃ oloketuṃ . yassāyasmato khamati
itthannāmassa  ca  itthannāmassa  ca  bhikkhūnaṃ  sammati  itthannāmassa
bhikkhuno  vihāravatthuṃ  oloketuṃ  so  tuṇhassa  yassa nakkhamati so
bhāseyya.
   {525.3} Sammatā saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhū
itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthuṃ oloketuṃ . khamati saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [526]  Tehi  sammatehi  bhikkhūhi  tattha  gantvā vihāravatthuṃ
oloketabbaṃ . sārambhaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ aparikkamanaṃ jānitabbaṃ.
Sace  sārambhaṃ  hoti  aparikkamanaṃ  māyidha  karīti  vattabbo .
Sace  anārambhaṃ  hoti  saparikkamanaṃ  saṅghassa ārocetabbaṃ anārambhaṃ
Saparikkamananti  .  tena  vihārakārakena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo ahaṃ bhante mahallakaṃ
vihāraṃ  kattukāmo  sassāmikaṃ attuddesaṃ sohaṃ bhante saṅghaṃ vihāra-
vatthudesanaṃ  yācāmīti . dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā .
Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {526.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ
vihāraṃ  kattukāmo  sassāmikaṃ  attuddesaṃ so saṅghaṃ vihāravatthudesanaṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
vihāravatthuṃ deseyya. Esā ñatti.
   {526.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ
vihāraṃ  kattukāmo  sassāmikaṃ  attuddesaṃ so saṅghaṃ vihāravatthudesanaṃ
yācati . saṅgho itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthuṃ deseti. Yassāyasmato
khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  vihāravatthudesanā  so tuṇhassa yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {526.3} Desitaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthuṃ .
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [527] Sārambhaṃ nāma kipillikānaṃ vā āsayo hoti upacikānaṃ
vā āsayo hoti undurānaṃ vā āsayo hoti ahīnaṃ vā āsayo hoti
vicchikānaṃ  vā  āsayo  hoti  satapadīnaṃ vā āsayo hoti hatthīnaṃ
vā  āsayo  hoti  assānaṃ  vā  āsayo  hoti byagghānaṃ vā
Āsayo  hoti  dīpīnaṃ  vā  āsayo  hoti  acchānaṃ vā āsayo
hoti  taracchānaṃ  vā  āsayo  hoti yesaṃ kesañci tiracchānagatānaṃ
vā  pāṇānaṃ  āsayo  hoti pubbaṇṇanissitaṃ vā hoti aparaṇṇanissitaṃ
vā  hoti  abbhāghātanissitaṃ  vā  hoti  āghātananissitaṃ  vā
hoti  susānanissitaṃ vā hoti uyyānanissitaṃ vā hoti rājavatthunissitaṃ
vā  hoti  hatthisālānissitaṃ  vā  hoti assasālānissitaṃ vā hoti
bandhanāgāranissitaṃ  vā  hoti  pānāgāranissitaṃ  vā hoti sūnanissitaṃ
vā  hoti racchānissitaṃ vā hoti caccaranissitaṃ vā hoti sabhānissitaṃ
vā hoti saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti etaṃ sārambhaṃ nāma.
   [528] Aparikkamanaṃ nāma na sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena
anuparigantuṃ samantā nisseṇiyā anuparigantuṃ etaṃ aparikkamanaṃ nāma.
   [529]  Anārambhaṃ  nāma  na  kipillikānaṃ vā āsayo hoti
.pe. Na saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti etaṃ anārambhaṃ nāma.
   [530] Saparikkamanaṃ nāma sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena anuparigantuṃ
samantā nisseṇiyā anuparigantuṃ etaṃ saparikkamanaṃ nāma.
   [531] Mahallako nāma vihāro sassāmiko vuccati. Vihāro nāma
ullitto vā hoti avalitto vā ullittāvalitto vā. Kāreyyāti
karoti vā kārāpeti vā . bhikkhū vā anabhineyya vatthudesanāyāti
ñattidutiyena   kammena  vihāravatthuṃ  na  desāpetvā  karoti
vā  kārāpeti vā payoge dukkaṭaṃ . ekapiṇḍaṃ anāgate āpatti
Thullaccayassa  .  tasmiṃ  piṇḍe  āgate āpatti saṅghādisesassa .
Saṅghādisesoti .pe. Tenapi vuccati saṅghādisesoti.
   [532]  Bhikkhu vihāraṃ karoti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  . bhikkhu vihāraṃ karoti
adesitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa .
Bhikkhu  vihāraṃ  karoti  adesitavatthukaṃ  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ āpatti
saṅghādisesena  dukkaṭassa  .  bhikkhu  vihāraṃ  karoti  adesitavatthukaṃ
anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {532.1} Bhikkhu vihāraṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  bhikkhu  vihāraṃ  karoti desitavatthukaṃ
sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .  bhikkhu  vihāraṃ karoti
desitavatthukaṃ   anārambhaṃ   aparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa  .
Bhikkhu vihāraṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [533] Bhikkhu samādisati vihāraṃ me karothāti . tassa vihāraṃ
karonti  adesitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti saṅghādisesena
dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesena
dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  saṅghādisesena
dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti saṅghādisesassa.
   {533.1} Bhikkhu samādisati vihāraṃ me karothāti. Tassa vihāraṃ karonti
desitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  āpatti  dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [534]  Bhikkhu  samādisitvā pakkamati vihāraṃ me karothāti na
ca  samādisati  desitavatthuko  ca  hotu  anārambho ca saparikkamano
cāti  .  tassa  vihāraṃ  karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe. sārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  aparikkamanaṃ
āpatti  saṅghādisesena  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ  saparikkamanaṃ
āpatti saṅghādisesassa.
   {534.1} Bhikkhu samādisitvā pakkamati vihāraṃ me karothāti na ca samādisati
desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cāti. Tassa vihāraṃ
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ .pe.
Sārambhaṃ  saparikkamanaṃ  āpatti  dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [535]  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  vihāraṃ  me karothāti
samādisati  ca  desitavatthuko  ca  hotu  anārambho ca saparikkamano
cāti  . tassa vihāraṃ karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ .
So  suṇāti  vihāro  kira  me  kayirati  adesitavatthuko sārambho
aparikkamanoti  .  tena  bhikkhunā  sāmaṃ  vā  gantabbaṃ dūto vā
pāhetabbo  desitavatthuko  ca  hotu  anārambho  ca  saparikkamano
Cāti  . no ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti
dukkaṭassa  .pe.  desitavatthuko  ca  hotu anārambho cāti .pe.
Desitavatthuko  ca  hotu  saparikkamano  cāti  .pe.  desitavatthuko
hotūti . no ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya āpatti
dukkaṭassa.
   {535.1}  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati vihāraṃ me karothāti
samādisati  ca  desitavatthuko  ca  hotu  anārambho ca saparikkamano
cāti  .  tassa vihāraṃ karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ .
So  suṇāti  vihāro  kira  me  kayirati  desitavatthuko  sārambho
aparikkamanoti  .  tena  bhikkhunā  sāmaṃ  vā  gantabbaṃ dūto vā
pāhetabbo  anārambho  ca  hotu  saparikkamano  cāti  .pe.
Anārambho hotūti .pe. Saparikkamano hotūti .pe. Anāpatti.
   [536]  Bhikkhu  samādisitvā  pakkamati  vihāraṃ  me karothāti
samādisati  ca  desitavatthuko  ca  hotu  anārambho ca saparikkamano
cāti  .  tassa  vihāraṃ  karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  kārukānaṃ  tiṇṇaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ
āpatti  kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti  kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  anārambhaṃ saparikkamanaṃ
āpatti  kārukānaṃ  dukkaṭassa  . bhikkhu samādisitvā pakkamati vihāraṃ
me  karothāti  samādisati  ca desitavatthuko ca hotu anārambho ca
saparikkamano  cāti  .  tassa  vihāraṃ karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ
Aparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ
saparikkamanaṃ  āpatti  kārukānaṃ dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ aparikkamanaṃ
āpatti kārukānaṃ dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ anāpatti.
   [537]  Bhikkhu  samādisitvā pakkamati vihāraṃ me karothāti .
Tassa  vihāraṃ karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ . so ce
vippakate  āgacchati  .  tena  bhikkhunā so vihāro aññassa vā
dātabbo  bhinditvā  vā  puna kātabbo . no ce aññassa vā
dadeyya  bhinditvā vā puna kāreyya āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ  .pe.  sārambhaṃ  saparikkamanaṃ ... āpatti saṅghādisesena
dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ aparikkamanaṃ ... āpatti saṅghādisesena
dukkaṭassa .pe. Anārambhaṃ saparikkamanaṃ ... Āpatti saṅghādisesassa.
   {537.1} Bhikkhu samādisitvā pakkamati vihāraṃ me karothāti. Tassa
vihāraṃ  karonti  desitavatthukaṃ  sārambhaṃ  aparikkamanaṃ  .  so  ce
vippakate  āgacchati  .  tena  bhikkhunā so vihāro aññassa vā
dātabbo  bhinditvā  vā  puna kātabbo . no ce aññassa vā
dadeyya  bhinditvā  vā  puna  kāreyya  āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ
.pe.  sārambhaṃ saparikkamanaṃ ... āpatti dukkaṭassa .pe. anārambhaṃ
aparikkamanaṃ  ...  āpatti  dukkaṭassa  .pe.  anārambhaṃ saparikkamanaṃ
anāpatti.
   [538]  Attanā  vippakataṃ  attanā  pariyosāpeti  āpatti
Saṅghādisesassa  .  attanā  vippakataṃ  parehi pariyosāpeti āpatti
saṅghādisesassa  .  parehi  vippakataṃ  attanā pariyosāpeti āpatti
saṅghādisesassa  .  parehi  vippakataṃ  parehi  pariyosāpeti āpatti
saṅghādisesassa.
   [539]  Anāpatti  leṇe  guhāya  tiṇakuṭikāya  aññassatthāya
vāsāgāraṃ   ṭhapetvā   sabbattha   anāpatti   ummattakassa
ādikammikassāti.
             Sattamasaṅghādisesaṃ niṭṭhitaṃ.
                  -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 357-366. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=7069              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=7069              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=523&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=521              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=1586              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=1586              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]