ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [30]  Kathañca  bhikkhave  dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca
appaccakkhātā  . idha bhikkhave bhikkhu ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā
cavitukāmo  bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ
patthayamāno  upāsakabhāvaṃ  patthayamāno  ārāmikabhāvaṃ  patthayamāno
sāmaṇerabhāvaṃ  patthayamāno  titthiyabhāvaṃ  patthayamāno  titthiyasāvakabhāvaṃ
patthayamāno  assamaṇabhāvaṃ  patthayamāno  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno
yannūnāhaṃ  buddhaṃ  paccakkheyyanti vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave
dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   {30.1} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  yannūnāhaṃ dhammaṃ paccakkheyyanti
vadati  viññāpeti  .pe.  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  paccakkheyyanti  vadati
viññāpeti  .  yannūnāhaṃ  sikkhaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti .
Yannūnāhaṃ  vinayaṃ  paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  .  yannūnāhaṃ
pātimokkhaṃ  paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  . yannūnāhaṃ uddesaṃ
paccakkheyyanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ upajjhāyaṃ paccakkheyyanti
vadati  viññāpeti  .  yannūnāhaṃ  ācariyaṃ  paccakkheyyanti  vadati
viññāpeti . yannūnāhaṃ saddhivihārikaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti.
Yannūnāhaṃ  antevāsikaṃ  paccakkheyyanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ
samānupajjhāyakaṃ  paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  .  yannūnāhaṃ
samānācariyakaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti.
   {30.2} Yannūnāhaṃ sabrahmacāriṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti.
Yannūnāhaṃ gihī assanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ upāsako assanti
vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ ārāmiko assanti vadati viññāpeti.
Yannūnāhaṃ  sāmaṇero assanti vadati viññāpeti . yannūnāhaṃ titthiyo
assanti  vadati  viññāpeti . yannūnāhaṃ titthiyasāvako assanti vadati
viññāpeti  .  yannūnāhaṃ  assamaṇo  assanti  vadati viññāpeti .
Yannūnāhaṃ  asakyaputtiyo assanti vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave
dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   {30.3} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.   asakyaputtiyabhāvaṃ   patthayamāno   yadi  panāhaṃ  buddhaṃ
paccakkheyyanti  vadati  viññāpeti  .pe.  yadi panāhaṃ asakyaputtiyo
Assanti  vadati  viññāpeti  .pe. athāhaṃ 1- buddhaṃ paccakkheyyanti
vadati  viññāpeti  .pe.  athāhaṃ  asakyaputtiyo  assanti  vadati
viññāpeti  .pe.  handāhaṃ  buddhaṃ  paccakkheyyanti vadati viññāpeti
.pe.  handāhaṃ  asakyaputtiyo  assanti  vadati  viññāpeti  .pe.
Hotu  me  buddhaṃ paccakkheyyanti vadati viññāpeti .pe. hotu me
asakyaputtiyo  assanti  vadati  viññāpeti  .  evaṃpi  bhikkhave
dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   {30.4} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe. asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno mātaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Pitaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti . bhātaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Bhaginiṃ sarāmīti vadati viññāpeti . puttaṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Dhītaraṃ sarāmīti vadati viññāpeti . pajāpatiṃ sarāmīti vadati viññāpeti.
Ñātake sarāmīti vadati viññāpeti . mitte sarāmīti vadati viññāpeti.
Gāmaṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Nigamaṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Khettaṃ
sarāmīti vadati viññāpeti . vatthuṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Hiraññaṃ
sarāmīti vadati viññāpeti . suvaṇṇaṃ sarāmīti vadati viññāpeti. Sippaṃ
sarāmīti  vadati viññāpeti . pubbe hasitaṃ lapitaṃ kīḷitaṃ samanussarāmīti
@Footnote: 1 Yu. Ma. apāhaṃ.
Vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā
ca appaccakkhātā.
   {30.5} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  mātā  me atthi sā mayā
posetabbāti vadati viññāpeti . pitā me atthi so mayā posetabboti
vadati viññāpeti .  bhātā  me  atthi so mayā posetabboti vadati
viññāpeti . bhaginī me atthi sā mayā posetabbāti vadati viññāpeti.
Putto me atthi so mayā posetabboti vadati viññāpeti. Dhītā me
atthi sā mayā posetabbāti vadati viññāpeti . pajāpatī me atthi
sā mayā posetabbāti vadati viññāpeti . Ñātakā me atthi te mayā
posetabbāti vadati viññāpeti . Mittā me atthi te mayā posetabbāti
vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca
appaccakkhātā.
   {30.6} Athavā pana ukkaṇṭhiko anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe.   asakyaputtiyabhāvaṃ   patthayamāno   mātā  me  atthi
sā  maṃ  posessatīti  vadati  viññāpeti  . pitā me atthi so
maṃ  posessatīti  vadati  viññāpeti  .  bhātā me atthi so maṃ
posessatīti vadati viññāpeti . bhaginī me atthi sā maṃ posessatīti
Vadati  viññāpeti  .  putto  me  atthi  so  maṃ  posessatīti
vadati  viññāpeti  .  dhītā  me atthi sā maṃ posessatīti vadati
viññāpeti  .  pajāpatī  me  atthi  sā  maṃ  posessatīti vadati
viññāpeti  .  ñātakā  me  atthi  te  maṃ posessantīti vadati
viññāpeti  .  mittā  me  atthi  te  maṃ  posessantīti vadati
viññāpeti  .  gāmo  me  atthi tenapāhaṃ 1- jīvissāmīti vadati
viññāpeti  .  nigamo  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  khettaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  vatthuṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  hiraññaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  suvaṇṇaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  sippaṃ  me  atthi  tenapāhaṃ  jīvissāmīti  vadati
viññāpeti  .  evaṃpi  bhikkhave  dubbalyāvikammañceva  hoti sikkhā
ca appaccakkhātā.
   {30.7}  Athavā  pana  ukkaṇṭhito  anabhirato  sāmaññā
cavitukāmo  bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ
patthayamāno   .pe.   asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  dukkaranti
vadati  viññāpeti  .  na  sukaranti  vadati viññāpeti . duccaranti
vadati  viññāpeti . na sucaranti vadati viññāpeti . na ussahāmīti
vadati  viññāpeti  . na visahāmīti vadati viññāpeti . na ramāmīti
@Footnote: 1 tena cāhantipi pāṭho.
Vadati  viññāpeti  .  nābhiramāmīti vadati viññāpeti . evaṃpi kho
bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca appaccakkhātā.
   [31]  Kathañca  bhikkhave  dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca
paccakkhātā  .  idha  bhikkhave bhikkhu ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā
cavitukāmo  bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ
patthayamāno  .pe.  asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno buddhaṃ paccakkhāmīti
vadati viññāpeti . evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā
ca paccakkhātā.
   {31.1} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo
bhikkhubhāvaṃ  aṭṭiyamāno  harāyamāno jigucchamāno gihibhāvaṃ patthayamāno
.pe. asakyaputtiyabhāvaṃ patthayamāno dhammaṃ paccakkhāmīti vadati viññāpeti.
Saṅghaṃ paccakkhāmīti vadati viññāpeti. Sikkhaṃ paccakkhāmīti vadati viññāpeti.
Vinayaṃ  paccakkhāmīti vadati viññāpeti . pātimokkhaṃ paccakkhāmīti vadati
viññāpeti  .  uddesaṃ  paccakkhāmīti vadati viññāpeti . upajjhāyaṃ
paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti  .  ācariyaṃ  paccakkhāmīti  vadati
viññāpeti  .  saddhivihārikaṃ  paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti .
Antevāsikaṃ  paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti  .  samānupajjhāyakaṃ
paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti  .  samānācariyakaṃ  paccakkhāmīti
vadati  viññāpeti  .  sabrahmacāriṃ  paccakkhāmīti  vadati  viññāpeti
.pe.  gihīti  maṃ  dhārehīti  vadati  viññāpeti  . upāsakoti maṃ
Dhārehīti  vadati  viññāpeti  .  ārāmikoti  maṃ  dhārehīti vadati
viññāpeti  .  sāmaṇeroti  maṃ  dhārehīti  vadati  viññāpeti .
Titthiyoti  maṃ  dhārehīti  vadati  viññāpeti  .  titthiyasāvakoti maṃ
dhārehīti  vadati  viññāpeti  .  assamaṇoti  maṃ  dhārehīti  vadati
viññāpeti  .  asakyaputtiyoti  maṃ  dhārehīti  vadati viññāpeti .
Evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   {31.2} Athavā pana ukkaṇṭhito anabhirato sāmaññā cavitukāmo bhikkhubhāvaṃ
aṭṭiyamāno  harāyamāno  jigucchamāno  gihibhāvaṃ  patthayamāno .pe.
Asakyaputtiyabhāvaṃ  patthayamāno  alaṃ  me buddhenāti vadati viññāpeti
.pe.  alaṃ  me  sabrahmacārīhīti  vadati  viññāpeti  .  evaṃpi
bhikkhave  .pe.  athavā  pana  .pe.  kinnu me buddhenāti vadati
viññāpeti  .pe.  kinnu  me  sabrahmacārīhīti vadati viññāpeti .
Evaṃpi  .pe.  athavā  pana  .pe.  na mamattho buddhenāti vadati
viññāpeti  .pe.  na  mamattho sabrahmacārīhīti vadati viññāpeti .
Evaṃpi  .pe.  athavā  pana  .pe.  sumuttāhaṃ  buddhenāti  vadati
viññāpeti  .pe.  sumuttāhaṃ  sabrahmacārīhīti  vadati  viññāpeti .
Evaṃpi bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   {31.3} Yāni vā panaññānipi atthi buddhavevacanāni vā dhammavevacanāni
vā  saṅghavevacanāni  vā  sikkhāvevacanāni  vā vinayavevacanāni vā
pātimokkhavevacanāni  vā  uddesavevacanāni  vā  upajjhāyavevacanāni
Vā ācariyavevacanāni vā saddhivihārikavevacanāni vā antevāsikavevacanāni
vā  samānupajjhāyakavevacanāni  vā  samānācariyakavevacanāni  vā
sabrahmacārivevacanāni  vā  gihivevacanāni  vā upāsakavevacanāni vā
ārāmikavevacanāni  vā  sāmaṇeravevacanāni vā titthiyavevacanāni vā
titthiyasāvakavevacanāni  vā assamaṇavevacanāni vā asakyaputtiyavevacanāni
vā  tehi  ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi vadati viññāpeti.
Evaṃpi kho bhikkhave dubbalyāvikammañceva hoti sikkhā ca paccakkhātā.
   [32] Kathañca bhikkhave appaccakkhātā hoti sikkhā. Idha bhikkhave
bhikkhunā  1- yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi sikkhā
paccakkhātā  hoti  tehi  ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi
ummattako  sikkhaṃ  paccakkhāti  .  appaccakkhātā  hoti sikkhā .
Ummattakassa  santike  sikkhaṃ  paccakkhāti  .  appaccakkhātā  hoti
sikkhā  .  khittacitto  sikkhaṃ  paccakkhāti  . appaccakkhātā hoti
sikkhā  .  khittacittassa santike sikkhaṃ paccakkhāti . appaccakkhātā
hoti sikkhā . vedanaṭṭo sikkhaṃ paccakkhāti . appaccakkhātā hoti
sikkhā  .  vedanaṭṭassa santike sikkhaṃ paccakkhāti . appaccakkhātā
hoti sikkhā . devatāya santike sikkhaṃ paccakkhāti . Appaccakkhātā
hoti  sikkhā  .  tiracchānagatassa  santike  sikkhaṃ  paccakkhāti .
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesvāyaṃ pāṭho na dissati.
Appaccakkhātā  hoti  sikkhā . ariyakena milakkhakassa santike sikkhaṃ
paccakkhāti . so ce 1- na paṭivijānāti appaccakkhātā hoti sikkhā.
Milakkhakena  ariyakassa  santike  sikkhaṃ  paccakkhāti  . so ce na
paṭivijānāti  appaccakkhātā  hoti  sikkhā  .  ariyakena ariyakassa
santike sikkhaṃ paccakkhāti . so ce na paṭivijānāti appaccakkhātā
hoti  sikkhā . milakkhakena milakkhakassa santike sikkhaṃ paccakkhāti .
So  ce  na  paṭivijānāti  appaccakkhātā hoti sikkhā . davāya
sikkhaṃ  paccakkhāti  .  appaccakkhātā hoti sikkhā . ravāya sikkhaṃ
paccakkhāti . appaccakkhātā hoti sikkhā . Asāvetukāmo sāveti.
Appaccakkhātā hoti sikkhā . Sāvetukāmo na sāveti. Appaccakkhātā
hoti sikkhā . aviññussa sāveti . appaccakkhātā hoti sikkhā.
Viññussa na sāveti . appaccakkhātā hoti sikkhā. Sabbaso vā pana
na sāveti. Appaccakkhātā hoti sikkhā. Evaṃ kho bhikkhave appaccakkhātā
hoti sikkhā.
   [33] Methunadhammo nāma yo so asaddhammo gāmadhammo vasaladhammo
duṭṭhullaṃ odakantikaṃ rahassaṃ dvayaṃ dvayasamāpatti eso methunadhammo nāma.
   [34] Paṭisevati nāma yo nimittena nimittaṃ aṅgajātena aṅgajātaṃ
antamaso tilaphalamattaṃpi paveseti eso paṭisevati nāma.
@Footnote: 1 pāyato so cāti likhitaṃ.
   [35]  Antamaso  tiracchānagatāyapīti  tiracchānagatitthiyāpi  methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevitvā  assamaṇo hoti asakyaputtiyo pageva manussitthiyā
tena vuccati antamaso tiracchānagatāyapīti.
   [36]  Pārājiko  hotīti seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno
abhabbo  tena  sarīrabandhanena  jīvituṃ  evameva  bhikkhu methunaṃ dhammaṃ
paṭisevitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo tena vuccati pārājiko hotīti.
   [37] Asaṃvāsoti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhātā
eso saṃvāso nāma so tena saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 43-52. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=816              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=816              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=30&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=6144              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=6144              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]