ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                   Dutiyāniyato
   [646]  Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
udāyi  bhagavatā  paṭikkhittaṃ  mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho
paṭicchanne  āsane  alaṅkammaniye  nisajjaṃ  kappetunti  tassāyeva
kumārikāya  saddhiṃ  eko  ekāya  raho nisajjaṃ kappesi kālayuttaṃ
samullapanto  kālayuttaṃ  dhammaṃ  bhaṇanto  .  dutiyampi  kho visākhā
migāramātā  nimantitā  taṃ  kulaṃ  agamāsi . addasā kho visākhā
migāramātā āyasmantaṃ udāyiṃ tassāyeva kumārikāya saddhiṃ ekaṃ 1-
ekāya  raho  nisinnaṃ  disvāna  āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca idaṃ
bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yaṃ  ayyo  mātugāmena  saddhiṃ eko
ekāya  raho  nisajjaṃ  kappeti  kiñcāpi  bhante ayyo anatthiko
tena  dhammena  apica  dussaddhāpayā appasannā manussāti . evaṃpi
kho  āyasmā  udāyi visākhāya migāramātuyā vuccamāno nādiyi .
Athakho visākhā migāramātā nikkhamitvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  āyasmā udāyi mātugāmena saddhiṃ eko ekāya
raho  nisajjaṃ  kappessatīti  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. eko.
Ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ kira tvaṃ udāyi mātugāmena saddhiṃ eko
ekāya  raho nisajjaṃ kappesīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho
bhagavā  .pe.  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa mātugāmena saddhiṃ
eko  ekāya raho nisajjaṃ kappessasi netaṃ moghapurisa appasannānaṃ
vā pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {646.1} na heva kho pana paṭicchannaṃ āsanaṃ hoti nālaṅkammaniyaṃ
alañca  kho  hoti  mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsituṃ . yo
pana bhikkhu tathārūpe āsane mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho
nisajjaṃ  kappeyya  tamenaṃ  saddheyyavacasā  upāsikā  disvā dvinnaṃ
dhammānaṃ  aññatarena  vadeyya  saṅghādisesena  vā pācittiyena vā
nisajjaṃ  bhikkhu  paṭijānamāno  dvinnaṃ dhammānaṃ aññatarena kāretabbo
saṅghādisesena  vā  pācittiyena vā yena vā sā saddheyyavacasā
upāsikā  vadeyya  tena  so bhikkhu kāretabbo . ayampi dhammo
aniyatoti.
   [647] Na heva kho pana paṭicchannaṃ āsanaṃ hotīti appaṭicchannaṃ
hoti  kuḍḍena vā kavāṭena vā kilañjena vā sāṇipākārena vā
rukkhena  vā thambhena vā koṭṭhaḷiyā vā yena kenaci appaṭicchannaṃ
hoti . nālaṅkammaniyanti na sakkā hoti methunaṃ dhammaṃ paṭisevituṃ .
Alañca  kho  hoti mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsitunti sakkā
hoti mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsituṃ.
   [648]  Yo  panāti yo yādiso .pe. bhikkhūti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippeto  bhikkhūti . tathārūpe āsaneti evarūpe
āsane  .  mātugāmo  nāma  manussitthī  na  yakkhī na petī na
tiracchānagatā  viññū  paṭibalā  subhāsitadubbhāsitaṃ  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
ājānituṃ . saddhinti ekato . eko ekāyāti bhikkhu ceva hoti
mātugāmo  ca  .  raho  nāma  cakkhussa raho sotassa raho .
Cakkhussa  raho  nāma na sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaniyamāne bhamukaṃ
vā  ukkhipiyamāne  sīsaṃ vā ukkhipiyamāne passituṃ . sotassa raho
nāma  na  sakkā  hoti  pakatikathā  sotuṃ  . nisajjaṃ kappeyyāti
mātugāme  nisinne  bhikkhu  upanisinno  vā  hoti upanipanno vā
bhikkhu  nisinne  mātugāmo  upanisinno  vā  hoti upanipanno vā
ubho vā nisinnā honti ubho vā nipannā.
   [649]  Saddheyyavacasā  nāma  āgataphalā  abhisametāvinī
viññātasāsanā  .  upāsikā  nāma  buddhaṃ  saraṇaṃ  gatā  dhammaṃ
saraṇaṃ gatā saṅghaṃ saraṇaṃ gatā. Disvāti passitvā.
   [650] Dvinnaṃ dhammānaṃ aññatarena vadeyya saṅghādisesena vā
pācittiyena  vā  nisajjaṃ  bhikkhu  paṭijānamāno  dvinnaṃ  dhammānaṃ
aññatarena  kāretabbo  saṅghādisesena  vā pācittiyena vā yena
vā sā saddheyyavacasā upāsikā vadeyya tena so bhikkhu kāretabbo.
   [651]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nisinno
mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantoti  so  ce  1- taṃ
paṭijānāti āpattiyā kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo
mayā  diṭṭho  nisinno  mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti
so  ce  evaṃ  vadeyya saccāhaṃ nisinno no ca kho kāyasaṃsaggaṃ
samāpajjinti nisajjāya kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo
mayā  diṭṭho  nisinno  mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti
so ce evaṃ vadeyya nāhaṃ nisinno apica kho nipannoti nipajjāya
kāretabbo . sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nisinno
mātugāmena  saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti so ce evaṃ vadeyya
nāhaṃ nisinno apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [652]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho nipanno
mātugāmena  saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantoti so ce taṃ paṭijānāti
āpattiyā  kāretabbo  .pe.  saccāhaṃ  nipanno  no  ca  kho
kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjinti  nipajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ
nipanno  apica  kho  nisinnoti  nisajjāya kāretabbo .pe. nāhaṃ
nisinno apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [653]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyassa mayā sutaṃ nisinnassa
mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassāti so ce taṃ paṭijānāti
@Footnote: 1 Yu. Ma. ca.
Āpattiyā  kāretabbo  .  sā ce evaṃ vadeyya ayyassa mayā
sutaṃ  nisinnassa  mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi obhāsantassāti so
ce evaṃ vadeyya saccāhaṃ nisinno no ca kho mātugāmaṃ duṭṭhullāhi
vācāhi  obhāsinti  nisajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ nisinno
apica  kho  nipannoti  nipajjāya  kāretabbo .pe. nāhaṃ nisinno
apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [654]  Sā ce evaṃ vadeyya ayyassa mayā sutaṃ nipannassa
mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassāti so ce taṃ paṭijānāti
āpattiyā kāretabbo .pe. saccāhaṃ nipanno no ca kho duṭṭhullāhi
vācāhi  obhāsinti  nipajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ nipanno
apica  kho  nisinnoti  nisajjāya  kāretabbo .pe. nāhaṃ nipanno
apica kho ṭhitoti na kāretabbo.
   [655] Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho mātugāmena
saddhiṃ  eko  ekāya  raho  nisinnoti  so  ce taṃ paṭijānāti
nisajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nisinno apica kho nipannoti
nipajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nisinno  apica  kho ṭhitoti
na kāretabbo.
   [656] Sā ce evaṃ vadeyya ayyo mayā diṭṭho mātugāmena
saddhiṃ  eko  ekāya  raho  nipannoti  so  ce taṃ paṭijānāti
nipajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ  nipanno apica kho nisinnoti
Nisajjāya  kāretabbo  .pe.  nāhaṃ nipanno apica kho ṭhitoti na
kāretabbo.
   [657] Ayampīti purimaṃ upādāya vuccati . aniyatoti na niyato
saṅghādiseso vā pācittiyaṃ vā.
   [658] Gamanaṃ paṭijānāti nisajjaṃ paṭijānāti āpattiṃ paṭijānāti
āpattiyā  kāretabbo  .  gamanaṃ paṭijānāti nisajjaṃ na paṭijānāti
āpattiṃ  paṭijānāti  āpattiyā  kāretabbo  .  gamanaṃ paṭijānāti
nisajjaṃ  paṭijānāti  āpattiṃ na paṭijānāti nisajjāya kāretabbo .
Gamanaṃ  paṭijānāti  nisajjaṃ  na paṭijānāti āpattiṃ na paṭijānāti na
kāretabbo  .  gamanaṃ  na  paṭijānāti  nisajjaṃ paṭijānāti āpattiṃ
paṭijānāti āpattiyā kāretabbo . gamanaṃ na paṭijānāti nisajjaṃ na
paṭijānāti  āpattiṃ  paṭijānāti āpattiyā kāretabbo . gamanaṃ na
paṭijānāti  nisajjaṃ  paṭijānāti  āpattiṃ  na  paṭijānāti  nisajjāya
kāretabbo  .  gamanaṃ na paṭijānāti nisajjaṃ na paṭijānāti āpattiṃ
na paṭijānāti na kāretabboti.
               Dutiyo aniyato niṭṭhito.
                   --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 438-443. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=8657              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=8657              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=646&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=644              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3239              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3239              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]