ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

          Suttantapitake dighanikayassa
             dutiyo bhago
                ---------
               mahavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
              Mahapadanasuttam
   [1] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  karerikutikayam  .  athakho  sambahulanam
bhikkhunam   pacchabhattam   pindapatapatikkantanam   karerimandalamale
sannisinnanam   sannipatitanam   pubbenivasapatisamyutta  dhammi  katha
udapadi itipi pubbenivaso itipi pubbenivasoti.
   {1.1}  Assosi  kho  bhagava dibbaya sotadhatuya visuddhaya
atikkantamanusikaya  tesam  bhikkhunam  imam  kathasallapam  .  athakho
bhagava   utthayasana   yena   karerimandalamalo  tenupasankami
upasankamitva  pannattasane  nisidi  .  nisajja  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  kaya  nuttha  bhikkhave  etarahi  kathaya sannisinna ka
ca pana vo antarakatha vippakatati . evam vutte te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  idha  bhante  amhakam  pacchabhattam  pindapatapatikkantanam
karerimandalamale sannisinnanam sannipatitanam
Pubbenivasapatisamyutta  dhammi  katha  udapadi  itipi  pubbenivaso
itipi  pubbenivasoti  ayam  kho  no bhante antarakatha vippakata
atha  bhagava  anuppattoti  .  iccheyyatha  no  tumhe  bhikkhave
pubbenivasapatisamyuttam  dhammim  katham  sotunti  .  etassa  bhagava
kalo  etassa  sugata  kalo  yam  bhagava  pubbenivasapatisamyuttam
dhammim katham kareyya bhagavato vacanam 1- sutva bhikkhu dharessantiti .
Tenahi  bhikkhave  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam
bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   {1.2} Bhagava etadavoca ito so bhikkhave ekanavuto kappo 2-
yam vipassi bhagava araham sammasambuddho loke udapadi . ito so
bhikkhave  ekatimso  kappo 3- yam sikhi bhagava araham sammasambuddho
loke  udapadi . tasmimyeva kho bhikkhave ekatimse kappe vessabhu
bhagava  araham  sammasambuddho  loke  udapadi  . imasmimyeva kho
bhikkhave  bhaddakappe  kakusandho  bhagava  araham sammasambuddho loke
udapadi  .  imasmimyeva kho bhikkhave bhaddakappe konagamano bhagava
araham  sammasambuddho  loke  udapadi  . imasmimyeva kho bhikkhave
bhaddakappe  kassapo  bhagava araham sammasambuddho loke udapadi .
Imasmimyeva kho bhikkhave bhaddakappe aham etarahi araham sammasambuddho
loke uppanno.
   [2]  Vipassi  bhikkhave  bhagava  araham sammasambuddho khattiyo
@Footnote: 1 Ma. vacanantipadam na dissati. 2 Po. Ma. ekanavutikappe. 3 Po. Ma. ekatimsakappe.
Jatiya  ahosi  khattiyakule  udapadi . sikhi bhikkhave bhagava araham
sammasambuddho  khattiyo  jatiya  ahosi  khattiyakule  udapadi .
Vessabhu  bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho  khattiyo  jatiya
ahosi  khattiyakule  udapadi  .  kakusandho  bhikkhave  bhagava araham
sammasambuddho   brahmano   jatiya   ahosi   brahmanakule
udapadi  .  konagamano  bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho
brahmano  jatiya  ahosi  brahmanakule  udapadi  .  kassapo
bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho  brahmano  jatiya ahosi
brahmanakule  udapadi . aham bhikkhave etarahi araham sammasambuddho
khattiyo jatiya ahosim khattiyakule uppanno.
   [3]  Vipassi  bhikkhave bhagava araham sammasambuddho kondanno
gottena  ahosi  .  sikhi  bhikkhave  bhagava  araham sammasambuddho
kondanno  gottena  ahosi  .  vessabhu  bhikkhave  bhagava araham
sammasambuddho  kondanno  gottena  ahosi  . kakusandho bhikkhave
bhagava araham sammasambuddho kassapo gottena ahosi . konagamano
bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho kassapo gottena ahosi .
Kassapo  bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho  kassapo gottena
ahosi  .  aham  bhikkhave  etarahi  araham  sammasambuddho gotamo
gottena ahosim.
   [4]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
Asitivassasahassani  ayuppamanam  ahosi  .  sikhissa bhikkhave bhagavato
arahato   sammasambuddhassa   sattativassasahassani   ayuppamanam
ahosi  .  vessabhussa  bhikkhave  bhagavato  arahato sammasambuddhassa
satthivassasahassani  ayuppamanam  ahosi  .  kakusandhassa  bhikkhave
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  cattalisavassasahassani ayuppamanam
ahosi  .  konagamanassa  bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa
timsavassasahassani  ayuppamanam  ahosi  . kassapassa bhikkhave bhagavato
arahato  sammasambuddhassa  visativassasahassani  ayuppamanam  ahosi .
Mayham  bhikkhave  etarahi  appakam ayuppamanam parittam lahukam yo ciram
jivati so vassasatam appam va bhiyyo.
   [5]  Vipassi  bhikkhave  bhagava araham sammasambuddho pataliya
mule  abhisambuddho  .  sikhi  bhikkhave  bhagava araham sammasambuddho
pundarikassa  mule  abhisambuddho  .  vessabhu  bhikkhave bhagava araham
sammasambuddho  salassa  mule  abhisambuddho  .  kakusandho bhikkhave
bhagava araham sammasambuddho sirisassa mule abhisambuddho . Konagamano
bhikkhave bhagava araham sammasambuddho udumbarassa mule abhisambuddho .
Kassapo  bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho  nigrodhassa  mule
abhisambuddho  .  aham  bhikkhave  etarahi  araham  sammasambuddho
assatthassa mule abhisambuddho.
   [6]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
Khandatissam  nama  savakayugam  ahosi  aggam  bhaddayugam  .  sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  abhibhusambhavam  nama
savakayugam  ahosi  aggam  bhaddayugam  .  vessabhussa bhikkhave bhagavato
arahato  sammasambuddhassa sonuttaram 1- nama savakayugam ahosi aggam
bhaddayugam  .  kakusandhassa  bhikkhave  bhagavato arahato sammasambuddhassa
vidhurasanjivam  nama  savakayugam  ahosi aggam bhaddayugam . konagamanassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  bhiyyosuttaram  nama
savakayugam  ahosi  aggam  bhaddayugam  .  kassapassa  bhikkhave bhagavato
arahato  sammasambuddhassa  tissabharadvajam  nama  savakayugam  ahosi
aggam  bhaddayugam  .  mayham  bhikkhave  etarahi  sariputtamoggallanam
nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam.
   [7]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
tayo  savakanam  sannipata  ahesum  eko  savakanam  sannipato
ahosi  atthasatthibhikkhusatasahassam  eko  savakanam  sannipato  ahosi
bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi asitibhikkhusahassani .
Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  ime tayo
savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam.
   {7.1} Sikhissa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo
savakanam  sannipata  ahesum  eko  savakanam  sannipato ahosi
bhikkhusatasahassam  eko  savakanam  sannipato ahosi asitibhikkhusahassani
@Footnote: 1 Ma. Yu. sonuttaram.
Eko  savakanam  sannipato  ahosi  sattatibhikkhusahassani . sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  ime  tayo savakanam
sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam.
   {7.2} Vessabhussa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo
savakanam  sannipata  ahesum  eko  savakanam  sannipato ahosi
asitibhikkhusahassani eko savakanam sannipato ahosi sattatibhikkhusahassani
eko  savakanam  sannipato ahosi satthibhikkhusahassani . vessabhussa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  ime  tayo savakanam
sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam.
   {7.3} Kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa eko
savakanam  sannipato  ahosi  cattalisabhikkhusahassani  .  kakusandhassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  ayam  eko savakanam
sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam.
   {7.4} Konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa
eko   savakanam   sannipato  ahosi  timsabhikkhusahassani  .
Konagamanassa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  ayam
eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva khinasavanam.
   {7.5} Kassapassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa eko
savakanam  sannipato  ahosi  visatibhikkhusahassani  .  kassapassa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  ayam  eko savakanam
sannipato  ahosi sabbesamyeva khinasavanam . mayham bhikkhave etarahi
Eko  savakanam  sannipato  ahosi  addhatelasani  bhikkhusatani .
Mayham  bhikkhave  ayam eko savakanam sannipato ahosi sabbesamyeva
khinasavanam.
   [8]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
asoko  nama  bhikkhave  upatthako ahosi aggupatthako . sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  khemankaro nama bhikkhu
upatthako  ahosi  aggupatthako  .  vessabhussa  bhikkhave bhagavato
arahato sammasambuddhassa upasanto 1- nama bhikkhu upatthako ahosi
aggupatthako . kakusandhassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa
vuddhijo  2-  nama  bhikkhu  upatthako  ahosi  aggupatthako .
Konagamanassa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa sotthijo
nama  bhikkhu  upatthako  ahosi aggupatthako . kassapassa bhikkhave
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa sabbamitto nama bhikkhu upatthako
ahosi  aggupatthako  .  mayham  bhikkhave  etarahi  anando
nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.
   [9]  Vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
bandhuma  3- nama raja pita ahosi bandhumati nama devi mata
ahosi  janetti 4- bandhumassa ranno bandhumati nama nagaram rajadhani
ahosi.
   {9.1}  Sikhissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
@Footnote: 1 Yu. upasannako. 2 Ma. Yu. buddhijo. 3 Po. bandhumo. 4 Ma. janetti.
@ito param idisameva.
Aruno  nama  raja  pita  ahosi  pabhavati  nama devi mata
ahosi  janetti  arunassa  ranno  arunavati  nama  nagaram rajadhani
ahosi.
   {9.2}  Vessabhussa  bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa
suppatito nama raja pita ahosi yasavati nama devi mata ahosi
janetti suppatitassa ranno anomam nama nagaram rajadhani ahosi.
   {9.3}  Kakusandhassa  bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa
aggidatto  nama  brahmano  pita ahosi visakha nama brahmani
mata ahosi janetti . tena kho pana bhikkhave samayena khemo nama
raja ahosi khemassa ranno khemavati nama nagaram rajadhani ahosi.
   {9.4} Konagamanassa bhikkhave bhagavato arahato sammasambuddhassa
yannadatto  nama  brahmano  pita ahosi uttara nama brahmani
mata ahosi janetti. Tena kho pana bhikkhave samayena sobho nama raja
ahosi sobhassa ranno sobhavati nama nagaram rajadhani ahosi.
   {9.5}  Kassapassa  bhikkhave  bhagavato arahato sammasambuddhassa
brahmadatto  nama  brahmano  pita ahosi dhanavati nama brahmani
mata ahosi janetti . tena kho pana bhikkhave samayena kimki 1- nama
raja ahosi kimkissa ranno baranasi nama nagaram rajadhani ahosi.
   {9.6}  Mayham bhikkhave etarahi suddhodano nama raja pita
ahosi  maya  2-  nama devi mata ahosi janetti  kapilavatthum
nama  nagaram  rajadhani  ahositi  .  idamavoca  bhagava  idam
@Footnote: 1 Ma. kiki. 2 Po. mahamaya.
Vatvana sugato utthayasana viharam pavisi.
   [10] Athakho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato ayamantarakatha
udapadi  acchariyam  avuso  abbhutam  avuso  tathagatassa mahiddhikata
mahanubhavata  yatra  hi  nama  tathagato atite buddhe parinibbute
chinnapapance   chinnavatume   pariyadinnavatte   sabbadukkhavitivatte
jatitopi   anussarissati   namatopi   anussarissati   gottatopi
anussarissati    ayuppamanatopi   anussarissati   savakayugatopi
anussarissati   savakasannipatatopi  anussarissati  evamjacca  te
bhagavanto  ahesum  itipi  evamnama  te  bhagavanto  ahesum itipi
evamgotta  te  bhagavanto  ahesum  itipi evamsila te bhagavanto
ahesum  itipi  evamdhamma  te  bhagavanto  ahesum itipi evampanna
te  bhagavanto  ahesum itipi evamvihari te bhagavanto ahesum itipi
evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti.
   {10.1} Kim nu kho avuso tathagatasseva nu kho esa dhammadhatu
suppatividdha yassa dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe
parinibbute  chinnapapance  chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte
jatitopi  anussarati  namatopi  anussarati  gottatopi  anussarati
ayuppamanatopi  anussarati  savakayugatopi anussarati savakasannipatatopi
anussarati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama. Evamgotta.
Evamsila .  evamdhamma .  evampanna .  evamvihari .  evamvimutta
Te  bhagavanto  ahesum  itipiti udahu devata tathagatassa etamattham
arocesum  yena  tathagato  atite  buddhe parinibbute chinnapapance
chinnavatume  pariyadinnavatte  sabbadukkhavitivatte  jatitopi  anussarati
namatopi  anussarati  gottatopi  anussarati ayuppamanatopi anussarati
savakayugatopi  anussarati  savakasannipatatopi  anussarati  evamjacca
te bhagavanto ahesum itipi evamnama . evamgotta . Evamsila.
Evamdhamma . evampanna . evamvihari . evamvimutta te bhagavanto
ahesum itipiti . ayanca hi 1- tesam bhikkhunam antarakatha vippakata
hoti.
   [11]  Athakho  bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena
karerimandalamalo  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane
nisidi  .  nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave
etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati.
   {11.1} Evam vutte te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante
amhakam  acirapakkantassa  bhagavato  ayamantarakatha  udapadi  acchariyam
avuso  abbhutam  avuso  tathagatassa  mahiddhikata  mahanubhavata
yatra  hi  nama  tathagato  atite  buddhe parinibbute chinnapapance
chinnavatume  pariyadinnavatte  sabbadukkhavitivatte  jatitopi anussarissati
namatopi  anussarissati  gottatopi  anussarissati  ayuppamanatopi
anussarissati   savakayugatopi   anussarissati   savakasannipatatopi
@Footnote: 1 Ma. Yu. hidam.
Anussarissati evamjacca te bhagavanto ahesum itipi .pe. Evamvimutta
te   bhagavanto   ahesum   itipiti   .   kim   nu  kho
avuso  tathagatasseva  nu kho esa dhammadhatu suppatividdha yassa
dhammadhatuya  suppatividdhatta  tathagato  atite  buddhe  parinibbute
chinnapapance  chinnavatume  pariyadinnavatte  sabbadukkhavitivatte jatitopi
anussarati  namatopi  anussarati  gottatopi anussarati ayuppamanatopi
anussarati    savakayugatopi    anussarati    savakasannipatatopi
anussarati  evamjacca  te  bhagavanto  ahesum  itipi evamnama .
Evamgotta . evamsila . evamdhamma . evampanna. Evamvihari.
Evamvimutta  te  bhagavanto  ahesum  itipiti  udahu  devata
tathagatassa  etamattham  arocesum  yena  tathagato  atite  buddhe
parinibbute  chinnapapance  chinnavatume pariyadinnavatte sabbadukkhavitivatte
jatitopi   anussarati   namatopi   .pe.   savakasannipatatopi
anussarati  evamjacca  te bhagavanto ahesum itipi evamnama .pe.
Evamvimutta  te  bhagavanto  ahesum  itipiti  ayam kho no bhante
antarakatha vippakata [1]- atha bhagava anuppattoti.
   {11.2} Tathagatassevesa bhikkhave dhammadhatu suppatividdha yassa
dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe parinibbute chinnapapance
chinnavatume  pariyadinnavatte  sabbadukkhavitivatte  jatitopi  anussarati
namatopi  anussarati  gottatopi  anussarati ayuppamanatopi anussarati
@Footnote: 1 Ma. hoti.
Savakayugatopi  anussarati  savakasannipatatopi  anussarati  evamjacca
te  bhagavanto  ahesum  itipi  evamnama  .pe. evamvimutta te
bhagavanto  ahesum  itipiti  devatapi tathagatassa etamattham arocesum
yena  tathagato  atite  buddhe  parinibbute chinnapapance chinnavatume
pariyadinnavatte  sabbadukkhavitivatte  jatitopi  anussarati  namatopi
.pe.  savakasannipatatopi  anussarati  evamjacca  te  bhagavanto
ahesum  itipi  evamnama  .pe. evamvimutta te bhagavanto ahesum
itipiti.
   {11.3}  Iccheyyatha  no tumhe bhikkhave bhiyyoso mattaya
pubbenivasapatisamyuttam  dhammim  katham  sotunti . etassa bhagava kalo
etassa sugata kalo yam bhagava bhiyyoso mattaya pubbenivasapatisamyuttam
dhammim katham kareyya bhagavato sutva bhikkhu dharessantiti. Tenahi bhikkhave
sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam bhanteti kho te bhikkhu
bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca
   {11.4} ito so bhikkhave ekanavuto 1- kappo yam vipassi bhagava
araham sammasambuddho loke udapadi . vipassi bhikkhave bhagava araham
sammasambuddho  khattiyo  jatiya  ahosi  khattiyakule  udapadi .
Vipassi  bhikkhave  bhagava  araham  sammasambuddho kondanno gottena
ahosi  .  vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
asitivassasahassani  ayuppamanam  ahosi  .  vipassi  bhikkhave bhagava
araham  sammasambuddho  pataliya  mule  abhisambuddho  .  vipassissa
@Footnote: 1 Ma. ekanavutikappe.
Bhikkhave  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  khandatissam  nama
savakayugam  ahosi  aggam  bhaddayugam  .  vipassissa  bhikkhave bhagavato
arahato  sammasambuddhassa  tayo  savakanam  sannipata  ahesum
eko  savakanam  sannipato  ahosi  atthasatthibhikkhusatasahassam  eko
savakanam  sannipato  ahosi  bhikkhusatasahassam  eko  savakanam
sannipato  ahosi  asitibhikkhusahassani  . vipassissa bhikkhave bhagavato
arahato  sammasambuddhassa  ime  tayo  savakanam sannipata ahesum
sabbesamyeva  khinasavanam  .  vipassissa  bhikkhave  bhagavato  arahato
sammasambuddhassa asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako.
Vipassissa   bhikkhave   bhagavato   arahato   sammasambuddhassa
bandhuma  nama  raja  pita  ahosi  bandhumati nama devi mata
ahosi  janetti  bandhumassa  ranno  bandhumati  nama nagaram rajadhani
ahosi.
   [12] Athakho bhikkhave vipassi bodhisatto tusita kaya cavitva
sato sampajano matu kucchim okkami. Ayamettha dhammata.
   [13] Dhammata eka bhikkhave yada bodhisatto tusita kaya
cavitva  matu  kucchim  okkamati . atha sadevake loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  appamano
olaro  1-  obhaso loke patubhavati atikkammeva 2- devanam
devanubhavam . yapi ta lokantarika agha asamvuta [3]- andhakaratimisa
@Footnote: 1 Yu. ularo. ito param idisameva. 2 Yu. atikkamma. ito param idisameva. 3 Ma.
@3 Ma. Yu. andhakara.
Yatthapime  candimasuriya  evammahiddhika  evammahanubhava  abhaya
nanubhonti  tatthapi  appamano  olaro  obhaso  patubhavati
atikkammeva  devanam  devanubhavam  . yepi tattha satta upapanna
tepi  tenobhasena  annamannam  sanjananti  annepi  kira  bho
santi  satta  idhupapannati  . ayanca dasasahassi lokadhatu sankampati
sampakampati  sampavedheti  appamano  ca  olaro obhaso loke
patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam. Ayamettha dhammata.
   [14]  Dhammata  esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim
okkanto hoti cattaro [1]- devaputta catuddisam 2- rakkhaya upagacchanti
ma  nam  bodhisattam  va  bodhisattamataram  va  manusso  va
amanusso va koci [3]- vihethesiti. Ayamettha dhammata.
   [15]  Dhammata  esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim
okkanto  hoti  pakatiya  silavati  bodhisattamata  hoti  virata
panatipata  virata  adinnadana virata kamesumicchacara virata
musavada virata suramerayamajjapamadatthana. Ayamettha dhammata.
   [16]  Dhammata  esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim
okkanto  hoti  na  bodhisattamatu  purisesu  manasam  uppajjati
kamagunupasamhitam  anatikkamaniya  va  4-  bodhisattamata  hoti kenaci
purisena rattacittena. Ayamettha dhammata.
   [17]  Dhammata  esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim
@Footnote: 1 Ma. Yu. nam. 2 Ma. catuddisam. 3 Ma. Yu. va. 4 Ma. Yu. ca.
Okkanto  hoti labhini bodhisattamata hoti pancannam kamagunanam .
Sa  pancahi  kamagunehi  samappita  samangibhuta  paricareti .
Ayamettha dhammata.
   [18]  Dhammata  esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchim
okkanto  hoti  na  bodhisattamatu  kocideva  abadho uppajjati
sukhini  bodhisattamata  hoti akilantakaya bodhisattanca bodhisattamata
tirokucchigatam  passati  sabbangapaccangam  1-  ahinindriyam . seyyathapi
bhikkhave  maniveluriyo  subho  jatima  atthamso suparikammakato accho
vippasanno   sabbakarasampanno  tatrassa  suttam  avutam  nilam
va  pitam va lohitakam 2- va odatam va pandusuttam va tamenam
cakkhuma puriso hatthesu karitva paccavekkheyya ayam kho maniveluriyo
subho   jatima   atthamso  suparikammakato  accho  vippasanno
sabbakarasampanno  tatrassa  3-  suttam  avutam nilam va pitam va
lohitakam  va  odatam  va  pandusuttam va evameva kho bhikkhave
yada  bodhisatto  matu  kucchim  okkanto  hoti na bodhisattamatu
kocideva   abadho  uppajjati  sukhini  bodhisattamata  hoti
akilantakaya  bodhisattanca  bodhisattamata  tirokucchigatam  passati
sabbangapaccangam 1- ahinindriyam. Ayamettha dhammata.
   [19] Dhammata esa bhikkhave sattahajate bodhisatte bodhisattamata
kalam karoti tusitam kayam upapajjati. Ayamettha dhammata.
@Footnote: 1 Po. Yu. sabbangapaccangim. 2 Ma. Yu. lohitam. 3 Ma. Yu. tatridam.
   [20]  Dhammata  esa  bhikkhave  yatha anna itthika nava
va dasa va mase gabbham kucchina pariharitva vijayanti na hevam [1]-
bodhisattamata  vijayati  . daseva masani bodhisattam bodhisattamata
kucchina pariharitva vijayati. Ayamettha dhammata.
   [21]  Dhammata esa bhikkhave yatha anna itthika nisinna
va  nipanna  va  vijayanti  na  hevam  bodhisattam bodhisattamata
vijayati  thita  ca  bodhisattam  bodhisattamata vijayati . ayamettha
dhammata.
   [22] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma
nikkhamati  deva  pathamam  patigganhanti  paccha  manussa . ayamettha
dhammata.
   [23] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma
nikkhamati  appatto  ca  2-  bodhisatto  pathavim hoti cattaro nam
devaputta  patiggahetva  matu  purato  thapenti  attamana  devi
hohi mahesakkho te putto uppannoti. Ayamettha dhammata.
   [24] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma
nikkhamati visado 2- va nikkhamati amakkhito uddena 3- amakkhito semhena
amakkhito  ruhirena  amakkhito  kenaci  asucina  suddho visuddho .
Seyyathapi  bhikkhave  maniratanam kasike vatthe nikkhittam neva maniratanam
kasikam  vattham  makkheti  napi  kasikam  vattham  maniratanam  makkheti tam
@Footnote: 1 Ma. Yu. va.. 2 Po. visuddho. 3 Ma. Yu. udena. 4 Ma. Yu. visado.
Kissa hetu ubhinnam suddhatta evameva kho bhikkhave yada bodhisatto
matu kucchisma nikkhamati visado 1- va nikkhamati amakkhito uddena 2-
amakkhito  semhena  amakkhito  ruhirena  amakkhito  kenaci asucina
suddho visuddho 3-. Ayamettha dhammata.
   [25] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma
nikkhamati  dve  udakassa  dhara  antalikkha  patubhavanti  eka
sitassa  eka  unhassa  yena  bodhisattassa  udakakiccam  karonti
matu ca. Ayamettha dhammata.
   [26]  Dhammata esa bhikkhave sampatijato bodhisatto samehi
padehi  patitthahitva  uttarenabhimukho  4- sattapadavitiharena gacchati
setamhi  chatte  anudhariyamane  5-  sabba ca disa anuviloketi
asabhinca  vacam  bhasati  aggohamasmi  lokassa  jetthohamasmi
lokassa  setthohamasmi  lokassa  ayamantima  me  6-  jati
natthidani punabbhavoti. Ayamettha dhammata.
   [27] Dhammata esa bhikkhave yada bodhisatto matu kucchisma
nikkhamati atha sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya
pajaya  sadevamanussaya  appamano  olaro  obhaso  patubhavati
atikkammeva  devanam  devanubhavam  . yapi ta lokantarika agha
asamvuta  [7]-  andhakaratimisa  yatthapime candimasuriya evammahiddhika
evammahanubhava  abhaya  nanubhonti  tatthapi  appamano  olaro
@Footnote: 1 Po. visuddho. 2 Ma. Yu. udena. 3 Ma. Yu. visado. 4 Ma. uttarena mukho.
@Yu. uttarabhimukho. 5 Yu. anuhiramane. 6 Ma. Yu. mesaddo natthi.
@7 Ma. Yu. andhakara.
Obhaso  patubhavati atikkammeva devanam devanubhavam . yepi tattha
satta  upapanna  tepi  tenobhasena  annamannam  sanjananti
annepi  kira  bho  santi  satta idhupapannati . ayanca dasasahassi
lokadhatu  sankampati  sampakampati  sampavedheti  appamano  ca
olaro  obhaso  loke  patubhavati  atikkammeva  devanam
devanubhavam. Ayamettha dhammata.
   [28] [1]- Jate kho pana bhikkhave vipassimhi kumare bandhumato
ranno  pativedesum  putto te deva jato tam devo passatuti .
Addasa kho bhikkhave bandhuma raja vipassim kumaram disva nemitte
brahmane  amantapetva  etadavoca  passantu  bhonto nemitta
brahmana  kumaranti  .  addasamsu  kho  bhikkhave  nam  nemitta
brahmana  vipassim  kumaram disva bandhumantam 2- rajanam etadavocum
attamano deva hohi mahesakkho te [3]- putto uppanno labha te
maharaja  suladdhante  maharaja  yassa  te kule evarupo putto
uppanno   ayam  hi  deva  kumaro  dvattimsamahapurisalakkhanehi
samannagato  yehi samannagatassa mahapurisassa dve va gatiyo bhavanti
ananna  sace  agaram  ajjhavasati  raja hoti cakkavatti dhammiko
dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato
tassimani  sattaratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam
assaratanam   maniratanam   itthiratanam   gahapatiratanam  parinayakaratanameva
@Footnote: 1 Po. dhammata esa. 2 Yu. bandhumam. 3 Yu. dve.
Sattamam  parosahassam  kho  panassa  putta  bhavanti  sura virangarupa
parasenappamaddana  1-  so  imam  pathavim  sagarapariyantam  adandena
asatthena  dhammena  abhivijiya  ajjhavasati  sace kho pana agarasma
anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke vivatacchado.
   {28.1}  Katamehi cayam deva kumaro dvattimsamahapurisalakkhanehi
samannagato  yehi samannagatassa mahapurisassa dve va gatiyo bhavanti
ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja
caturanto   vijitavi   janapadatthavariyappatto  sattaratanasamannagato
tassimani  sattaratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam .pe. abhivijiya
ajjhavasati  sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti
sammasambuddho loke vivatacchado.
   [29] Ayam hi deva kumaro suppatitthitapado yampayam deva kumaro
suppatitthitapado idampissa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati.
   Imassa  deva  kumarassa  hetthapadatalesu  cakkani  jatani
sahassarani  sanemikani  sanabhikani  sabbakaraparipurani  yampi  deva
imassa  kumarassa  hetthapadatalesu  cakkani  jatani  sahassarani
sanemikani  sanabhikani  sabbakaraparipurani idampissa 2- mahapurisassa
mahapurisalakkhanam bhavati.
@Footnote: 1 parasenapamaddanatipi pathena bhavitabbam. 2 Ma. idampimassa.
     Ayam hi deva kumaro ayatapanhi.
     Ayam hi deva kumaro dighanguli.
     Ayam hi deva kumaro mudutalanahatthapado 1-.
     Ayam hi deva kumaro jalahatthapado.
     Ayam hi deva kumaro ussankhapado.
     Ayam hi deva kumaro enijangho.
     Ayam hi deva kumaro thitako va anonamanto ubhohi
panitalehi jannukani parimasati 2- parimajjati.
     Ayam hi deva kumaro kosohitavatthaguyho.
     Ayam hi deva kumaro suvannavanno kancanasannibhataco 3-.
     Ayam hi deva kumaro sukhumacchavi sukhumatta chaviya rajojallam
kaye na upalippati 4-.
     Ayam hi deva kumaro ekekalomo ekekani lomani
lomakupesu jatani.
     Ayam hi deva kumaro uddhaggalomo uddhaggani lomani
jatani nilani anjanavannani kundalavattani dakkhinavattajatani.
     Ayam hi deva kumaro brahmujugatto.
     Ayam hi deva kumaro sattussado.
@Footnote: 1 atthakathayam mudutalunahatthapado. 2 Ma. paramasati. 3 Ma. Yu. kancanasannibhattaco.
@4 upalimpatitipi patho.
     Ayam hi deva kumaro sihapubbaddhakayo.
     Ayam hi deva kumaro pittantaramso 1-.
     Ayam hi deva kumaro nigrodhaparimandalo yavatakvassa kayo
tavatakvassa byamo yavatakvassa byamo tavatakvassa kayo.
     Ayam hi deva kumaro samavattakkhandho.
     Ayam hi deva kumaro rasaggasaggi.
     Ayam hi deva kumaro sihahanu.
     Ayam hi deva kumaro cattalisadanto.
     Ayam hi deva kumaro samadanto.
     Ayam hi deva kumaro aviraladanto 2-.
     Ayam hi deva kumaro susukkadatho.
     Ayam hi deva kumaro pahutajivho.
     Ayam hi deva kumaro brahmassaro karavikabhani.
     Ayam hi deva kumaro abhinilanetto.
     Ayam hi deva kumaro gopakhumo.
   Imassa deva kumarassa unna bhamukantare jata odata mudu
tulasannibha  . yampi deva imassa kumarassa unna bhamukantare jata
odata mudu tulasannibha [3]-.
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. citantaramso. 2 Si. Yu. avivaradanto. 3 sabbapotthakesu etthantare
@idampimassa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavatiti ime patha pakata.
   Ayam  hi  deva  kumaro  unhisasiso  yampayam  deva kumaro
unhisasiso idampissa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati.
   [30]  Imehi kho ayam deva kumaro dvattimsamahapurisalakkhanehi
samannagato  yehi  samannagatassa  mahapurisassa  dve  va  gatiyo
bhavanti  ananna  sace  agaram  ajjhavasati  raja hoti cakkavatti
dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto
sattaratanasamannagato   tassimani  sattaratanani  bhavanti  seyyathidam
cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam  maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam
parinayakaratanameva  sattamam  parosahassam  kho  panassa  putta  bhavanti
sura  virangarupa  parasenappamaddana  so  imam  pathavim sagarapariyantam
adandena  asatthena  dhammena  samena  abhivijiya  ajjhavasati  sace
kho  pana  agarasma  anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho
loke vivatacchado hoti.
   [31]  Athakho  bhikkhave  bandhuma raja nemitte brahmane
ahatehi vatthehi acchadetva 1- sabbakamehi santappesi . athakho
bhikkhave  bandhuma raja vipassissa kumarassa dhatiyo upatthapesi .
Anna  khiram  payenti  anna  nhapenti  2-  anna dharenti
anna  ankena  pariharanti  . jatassa kho pana bhikkhave vipassissa
kumarassa  setacchattam  dharayittha  diva ceva rattim ca ma nam sitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. acchadapetva. 2 nahapentiti pathena bhavitabbam.
Va unham va tinam va rajo va ussavo vati [1]-. Jato kho
pana bhikkhave vipassi kumaro bahuno janassa piyo ahosi manapo .
Seyyathapi  bhikkhave  uppalam  va  padumam  va pundarikam va bahuno
janassa  piyam  manapam  evameva kho bhikkhave vipassi kumaro bahuno
janassa piyo ahosi manapo. Svassudam ankeneva ankam parihariyati.
   {31.1} Jato kho pana bhikkhave vipassi kumaro [2]- manjussaro ca
ahosi  vaggussaro ca madhurassaro ca pemaniyassaro ca . seyyathapi
bhikkhave  himavante  pabbate  karavika nama sakunajati manjussara ca
vaggussara ca madhurassara ca pemaniyassara ca evameva kho bhikkhave
vipassi  kumaro  manjussaro ca ahosi vaggussaro ca madhurassaro ca
pemaniyassaro ca.
   {31.2} Jatassa kho pana bhikkhave vipassissa kumarassa kammavipakajam
dibbacakkhum paturahosi yena duram 3- samanta yojanam passati diva ceva
rattim ca . jato kho pana bhikkhave vipassi kumaro animmissanto 4-
pekkhati seyyathapi bhikkhave devata 5- tavatimsa animmissanta 4-
pekkhanti evameva kho bhikkhave vipassi kumaro animmissanto 4- pekkhati 6-.
Jatassa kho pana bhikkhave vipassissa kumarassa [7]- vipassitveva samanna
udapadi.
   {31.3} Athakho bhikkhave bandhuma raja attakarane 8- nisinno
vipassim kumaram anke nisidapetva atte 9- anusasati . Tatra sudam
bhikkhave vipassi kumaro pitu anke nisinno viceyya viceyya atthe panayati
nanena 10-.
@Footnote: 1 Ma. badhayitthati. Yu. badhati. 2 Ma. brahmassaro. 3 Ma. Yu. sudam.
@4 Ma. Yu. animisanto. 5 Ma. Yu. deva. 6 sabbapotthakesu itisaddo dissati.
@7 Ma. Yu. vipassi. 8 Ma. Yu. atthakarane. 9 Ma. Yu. atthe. ito param idisameva.
@10 Ma. Yu. nayena. ito param idisameva.
Viceyya viceyya kumaro atte panayati nanenati . Athakho bhikkhave
vipassissa  kumarassa  bhiyyoso  mattaya [1]- vipassitveva samanna
udapadi . athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa kumarassa tayo
pasade  karapesi  ekam  vassikam  ekam  hemantikam ekam gimhikam
pancakamagunani  upatthapesi  .  tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro
vassike pasade [2]- cattaro mase nippurisehi turiyehi paricarayamano
na hetthapasadam orohatiti.
           Pathamabhanavaram.
   [32] Athakho bhikkhave vipassi kumaro bahunnam 3- vassanam bahunnam
vassasatanam  bahunnam vassasahassanam accayena sarathim amantesi yojehi
samma sarathi bhaddani bhaddani yanani uyyanabhumim gacchama subhumim 4-
dassanayati . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa kumarassa
patissutva  bhaddani  bhaddani  yanani  yojetva  vipassikumarassa
pativedesi yuttani kho te deva bhaddani bhaddani yanani yassadani
kalam  mannasiti  . athakho bhikkhave vipassi kumaro bhadram 5- yanam
abhiruhitva 6- bhaddehi bhaddehi yanehi uyyanabhumim niyyasi.
   {32.1}  Addasa  kho  bhikkhave  vipassi kumaro uyyanabhumim
niyyanto  purisam  jinnam  gopanasivankam  bhaggam  7-  dandaparayanam
pavedhamanam  gacchantam  aturam  gatayobbanam  disva  sarathim amantesi
ayam  pana  samma sarathi puriso kimkato kesapissa na yatha annesam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vipassi. 2 Yu. vassike. 3 Ma. bahunam. ito param idisameva.
@4 Yu. bhumim. 5 Ma. bhaddam bhaddam. Yu. bhaddam. ito param idisameva.
@6 Po. abhiruyhitva. 7 Ma. Yu. bhoggam. ito param idisameva.
Kayopissa  na  yatha  annesanti  .  eso  kho  deva jinno
namati  .  kim  paneso  samma sarathi jinno namati . eso
kho  deva  jinno  nama  nadani tena ciram jivitabbam bhavissatiti .
Kim  pana  samma  sarathi  ahampi jaradhammo jaram anatitoti . tvanca
deva  mayancamha  sabbe  jaradhamma  jaram  anatitati  .  tenahi
samma  sarathi  alandanajja  uyyanabhumiya  ito  1- ca antepuram
paccaniyyahiti  .  evam  devati  kho  bhikkhave  sarathi vipassissa
kumarassa  patissutva  tato  ca  antepuram  paccaniyyasi  . tatra
sudam  bhikkhave  vipassi  kumaro  antepuram  gato  dukkhi  dummano
pajjhayati  dhiratthu  kira  bho  jati  nama yatra hi nama jatassa
jara pannayissatiti.
   [33]  Athakho bhikkhave bandhuma raja sarathim amantapetva
etadavoca  kacci  samma  sarathi  kumaro  uyyanabhumiya  abhiramittha
kacci  samma  sarathi  kumaro  uyyanabhumiya  attamano  ahositi
na  kho  deva  kumaro  uyyanabhumiya  abhiramittha  na  kho deva
kumaro  uyyanabhumiya  attamano  ahositi . kim pana samma sarathi
addasa kumaro uyyanabhumim niyyantoti.
   {33.1}  Addasa  kho  deva  kumaro uyyanabhumim niyyanto
purisam   jinnam   gopanasivankam  bhaggam  dandaparayanam  pavedhamanam
gacchantam  aturam  gatayobbanam  disva  mam  etadavoca  ayam  pana
samma  sarathi  puriso  kimkato  kesapissa  na  yathaannesam
@Footnote: 1 Po. itopi. Ma. Yu. itova. ito param idisameva.
Kayopissa  na  yatha  annesanti eso kho deva jinno namati
kim  paneso  samma sarathi jinno namati eso kho deva jinno
nama  nadani  tena  ciram  jivitabbam bhavissatiti kim pana samma sarathi
ahampi  jaradhammo  jaram  anatitoti  tvanca  deva mayancamha sabbe
jaradhamma  jaram  anatitati  tenahi  samma  sarathi  alandanajja
uyyanabhumiya  ito  ca  antepuram  paccaniyyahiti  evam  devati
kho  aham  deva  vipassissa kumarassa patissutva tato ca antepuram
paccaniyyasim  so  kho deva kumaro antepuram gato dukkhi dummano
pajjhayati  dhiratthu  kira  bho  jati  nama yatra hi nama jatassa
jara pannayissatiti.
   {33.2}  Athakho  bhikkhave  bandhumassa  ranno  etadahosi
ma  heva kho vipassi kumaro na rajjam karesi ma heva vipassi
kumaro  agarasma  anagariyam  pabbaji  ma  heva  nemittanam
brahmananam  saccam  assa  vacananti  .  athakho  bhikkhave  bandhuma
raja  vipassissa  kumarassa  bhiyyoso  mattaya  pancakamagunani
upatthapesi  yatha  vipassi  kumaro  rajjam  kareyya yatha vipassi
kumaro  na  agarasma  anagariyam  pabbajeyya  yatha  nemittanam
brahmananam  miccha  assa vacanam 1- . tatra sudam bhikkhave vipassi
kumaro pancahi kamagunehi samappito samangibhuto paricareti.
   [34]  Athakho bhikkhave vipassi kumaro bahunnam vassanam .pe.
Addasa  kho  bhikkhave  vipassi  kumaro uyyanabhumim niyyanto purisam
@Footnote: 1 Po. Ma. vacananti.
Abadhikam  dukkhitam balhagilanam sake muttakarise palipannam sayamanam 1-
annehi  vutthapiyamanam  annehi  samvesiyamanam  disva  sarathim
amantesi  ayam  pana  samma  sarathi  puriso  kimkato  akkhinipissa
na yatha annesam siropissa 2- na yatha annesanti . eso kho
deva  byadhiko  namati  .  kim  paneso samma sarathi byadhiko
namati  .  eso  kho deva byadhiko nama appevanama tamha
abadha  vutthaheyyati  . kim pana samma sarathi ahampi byadhidhammo
byadhim  anatitoti  .  tvanca  deva mayancamha sabbe byadhidhamma
byadhim  anatitati  . tenahi samma sarathi alandanajja uyyanabhumiya
ito ca antepuram paccaniyyahiti . evam devati kho bhikkhave sarathi
vipassissa  kumarassa  patissutva  tato ca antepuram paccaniyyasi .
Tatra  sudam  bhikkhave  vipassi kumaro antepuram gato dukkhi dummano
pajjhayati  dhiratthu  kira  bho  jati  nama yatra hi nama jatassa
jara pannayissati byadhi pannayissatiti.
   [35]  Athakho bhikkhave bandhuma raja sarathim amantapetva
etadavoca  kacci  samma  sarathi  kumaro  uyyanabhumiya abhiramittha
kacci  samma  sarathi  kumaro  uyyanabhumiya  attamano ahositi .
Na kho deva kumaro uyyanabhumiya abhiramittha na kho deva kumaro
uyyanabhumiya  attamano  ahositi  .  kim pana samma sarathi addasa
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. semanam. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. saropissa. ito param
@idisameva.
Kumaro  uyyanabhumim  niyyantoti  .  addasa  kho  deva kumaro
uyyanabhumim  niyyanto  purisam  abadhikam  dukkhitam  balhagilanam  sake
muttakarise  palipannam  sayamanam  annehi  vutthapiyamanam  annehi
samvesiyamanam  disva  mam  etadavoca  ayam pana samma sarathi puriso
kimkato  akkhinipissa  na  yatha  annesam  siropissa  na  yatha
annesanti  eso  kho  deva  byadhiko  namati  kim  paneso
samma  sarathi  byadhiko  namati eso kho deva byadhiko nama
appevanama  tamha  abadha  vutthaheyyati  kim pana samma sarathi
ahampi  byadhidhammo  byadhim  anatitoti  tvanca  deva  mayancamha
sabbe  byadhidhamma  byadhim  anatitati  tenahi  samma  sarathi
alandanajja  uyyanabhumiya  ito  ca  antepuram  paccaniyyahiti
evam devati kho aham deva vipassissa kumarassa patissutva tato ca
antepuram paccaniyyasim eso 1- kho deva kumaro antepuram gato
dukkhi  dummano  pajjhayati  dhiratthu  kira  bho  jati  nama  yatra
hi nama jatassa jara pannayissati byadhi pannayissatiti.
   {35.1} Athakho bhikkhave bandhumassa ranno etadahosi ma heva kho
vipassi kumaro na rajjam karesi ma heva vipassi kumaro agarasma
anagariyam  pabbaji  2-  ma  heva  nemittanam  brahmananam
saccam  assa  vacananti  . athakho bhikkhave bandhuma raja vipassissa
kumarassa  bhiyyoso  mattaya  pancakamagunani  upatthapesi  yatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. so kho. 2 Po. pabbajito.
Vipassi  kumaro rajjam kareyya yatha vipassi kumaro na agarasma
anagariyam  pabbajeyya  yatha  nemittanam  brahmananam  miccha assa
vacanam 1- . tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro pancakamagunehi samappito
samangibhuto paricareti .pe.
   [36] Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro uyyanabhumim niyyanto
mahajanakayam  sannipatitam  nanarattananca  dussanam  vilatam  kayiramanam
disva sarathim amantesi kim nu kho so samma sarathi mahajanakayo
sannipatito  nanarattananca  dussanam vilatam kariyatiti . eso kho
deva kalakato namati . tenahi samma sarathi yena so kalakato
tena ratham pesehiti . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa
kumarassa patissutva yena so kalakato yena ratham pesesi 2-.
   {36.1} Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro petam kalakatam disva
sarathim amantesi kim panayam samma sarathi kalakato namati. Eso
kho deva kalakato nama nadani tam dakkhanti 3- mata va pita va
anne va natisalohita sopi na dakkhissati mataram va pitaram va
anne  va  natisalohiteti  .  kim  pana  samma  sarathi  ahampi
maranadhammo maranam anatito mampi na dakkhanti 4- devo va devi va
anne va natisalohita ahampi na dakkhissami devam va devim va
anne  va  natisalohiteti  .  tvanca  deva mayancamha sabbe
maranadhamma  maranam  anatita  tampi na dakkhanti devo va devi va
@Footnote: 1 Po. Ma. vacananti. 2 Po. Yu. pesehiti. 3 Yu. dakkhinti. ito param
@idisameva. 4 Po. dakkhinti.
Anne  va natisalohita tvampi na dakkhissasi devam va devim va
anne  va  natisalohiteti  .  tenahi samma sarathi alandanajja
uyyanabhumiya ito ca antepuram paccaniyyahiti . evam devati kho
bhikkhave  sarathi  vipassissa  kumarassa patissutva tato ca antepuram
paccaniyyasi  .  tatra sudam bhikkhave vipassi kumaro antepuram gato
dukkhi  dummano  pajjhayati  dhiratthu  kira  bho  jati  nama  yatra
hi  nama  jatassa  jara  pannayissati  byadhi  pannayissati
maranam pannayissatiti.
   [37]  Athakho bhikkhave bandhuma raja sarathim amantapetva
etadavoca  kacci  samma  sarathi  kumaro  uyyanabhumiya  abhiramittha
kacci  samma  sarathi  kumaro  uyyanabhumiya  attamano ahositi .
Na kho deva kumaro uyyanabhumiya abhiramittha na kho deva kumaro
uyyanabhumiya  attamano  ahositi  .  kim pana samma sarathi addasa
kumaro uyyanabhumim niyyantoti.
   {37.1} Addasa kho deva kumaro uyyanabhumim niyyanto mahajanakayam
sannipatitam  nanarattananca  dussanam  vilatam  kayiramanam  disva  mam
etadavoca  kim  nu  kho so samma sarathi mahajanakayo sannipatito
nanarattananca  dussanam vilatam kayiratiti eso kho deva kalakato
namati tenahi samma sarathi yena so kalakato tena ratham pesehiti
evam  devati  kho aham deva vipassissa kumarassa patissutva yena
So  kalakato  tena  ratham  pesesim  addasa  kho deva kumaro
purisam  petam  kalakatam  disva  mam  etadavoca  kim  panayam  samma
sarathi  kalakato  namati eso kho deva kalakato nama nadani
tam  dakkhanti  mata  va  pita  va  anne va natisalohita
sopi na dakkhissati mataram va pitaram va anne va natisalohiteti
kim  pana  samma  sarathi  ahampi  maranadhammo  maranam  anatito  mampi
na  dakkhanti  devo  va  devi  va  anne va natisalohita
ahampi na dakkhissami devam va devim va anne va natisalohiteti
tvanca  deva  mayancamha  sabbe  maranadhamma  maranam  anatita
tampi  na  dakkhanti devo va devi va anne va natisalohita
tvampi na dakkhissasi devam va devim va anne va natisalohiteti
tenahi  samma  sarathi  alandanajja uyyanabhumiya ito ca antepuram
paccaniyyahiti  evam  devati  kho  aham  deva vipassissa kumarassa
patissutva  tato  ca antepuram paccaniyyasim so kho deva kumaro
antepuram  gato  dukkhi  dummano  pajjhayati  dhiratthu kira bho jati
nama  yatra  hi  nama  jatassa  jara  pannayissati  byadhi
pannayissati maranam pannayissatiti.
   {37.2}  Athakho  bhikkhave  bandhumassa  ranno  etadahosi
ma  heva  kho  vipassi kumaro na rajjam karesi ma heva kho
vipassi  kumaro  agarasma  anagariyam  pabbaji  ma  heva  kho
nemittanam   brahmananam   saccam   assa   vacananti  .
Athakho  bhikkhave  bandhuma  raja  vipassissa  kumarassa  bhiyyoso
mattaya  pancakamagunani  upatthapesi  yatha  vipassi  kumaro rajjam
kareyya  yatha  vipassi kumaro na agarasma anagariyam pabbajeyya
yatha  nemittanam  brahmananam  miccha  assa  vacanam . tatra sudam
bhikkhave  vipassi  kumaro  pancahi  kamagunehi  samappito samangibhuto
paricareti.
   [38]  Athakho bhikkhave vipassi kumaro bahunnam vassanam bahunnam
vassasatanam  bahunnam  vassasahassanam  accayena  sarathim  amantesi
yojehi  samma  sarathi bhaddani bhaddani yanani uyyanabhumim gacchama
subhumim  dassanayati  . evam devati kho bhikkhave sarathi vipassissa
kumarassa  patissutva  bhaddani bhaddani yanani yojetva vipassissa
kumarassa pativedesi yuttani kho [1]- deva bhaddani bhaddani yanani
yassadani  kalam  mannasiti  . athakho bhikkhave vipassi kumaro bhadram
yanam abhiruhitva bhaddehi bhaddehi yanehi uyyanabhumim niyyasi.
   {38.1} Addasa kho bhikkhave vipassi kumaro uyyanabhumim niyyanto
purisam  bhandum  pabbajitam  kasayavasanam  disva  sarathim amantesi ayam
pana  samma  sarathi  puriso  kimkato  sisampissa  na  yatha  annesam
vatthanipissa  na  yatha  annesanti  . eso kho deva pabbajito
namati  .  kim paneso samma sarathi pabbajito namati . eso
kho  deva  pabbajito  nama  sadhu  dhammacariya  sadhu  samacariya
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Sadhu  kusalacariya  1-  sadhu  punnakiriya  sadhu  avihimsa  sadhu
bhutanukampati  .  sadhu  kho  so  samma  sarathi pabbajito nama
sadhu  [2]-  dhammacariya  sadhu  samacariya  sadhu kusalacariya sadhu
punnakiriya  sadhu  avihimsa  sadhu  bhutanukampa  3-  tenahi samma
sarathi  yena  so pabbajito tena ratham pesehiti . evam devati
kho  bhikkhave  sarathi  vipassissa  kumarassa  patissutva  yena so
pabbajito  tena  ratham  pesesi  . athakho bhikkhave vipassi kumaro
tam  pabbajitam  etadavoca  tvam  pana  samma  kimkato  sisampi  te
na  yatha  annesam  vatthanipi  te  na  yatha annesanti . aham
kho  deva  pabbajito  namati  .  kim  pana tvam samma pabbajito
namati  .  aham  kho  deva  pabbajito  nama  sadhu dhammacariya
sadhu  samacariya  sadhu  kusalacariya  sadhu  punnakiriya  sadhu
avihimsa  sadhu  bhutanukampati  .  sadhu  kho tvam samma pabbajito
nama  sadhu  dhammacariya  sadhu  samacariya  sadhu  kusalacariya
sadhu punnakiriya sadhu avihimsa sadhu bhutanukampati.
   {38.2} Athakho bhikkhave vipassi kumaro sarathim amantesi tenahi
samma sarathi ratham adaya itova antepuram paccaniyyahi aham pana idheva
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajissamiti  .  evam  devati  kho  bhikkhave sarathi
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. kusalakiriya. ito param idisameva. 2 Ma. - samma sarathi. Yu. - hi
@samma sarathi. 3 Po. Ma. - bhutanukampati.
Vipassissa  kumarassa  patissutva  ratham  adaya  tato ca antepuram
paccaniyyasi . vipassi pana kumaro tattheva kesamassum oharetva
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji 1-.
   {38.3} Assosi kho bhikkhave bandhumatiya rajadhaniya mahajanakayo
caturasitipanasahassani  vipassi  kira  kumaro  kesamassum oharetva
kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajitoti .
Sutvana nesam etadahosi na hi nuna so orako dhammavinayo na sa orika 2-
pabbajja  yattha  vipassi  kumaro kesamassum oharetva kasayani
vatthani  acchadetva agarasma anagariyam pabbajito vipassi hi 3-
nama kumaro kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma anagariyam pabbajissati kimangam pana na 4- mayanti. Athakho [5]-
bhikkhave mahajanakaya 6- caturasitipanasahassani kesamassum oharetva
kasayani vatthani acchadetva vipassim bodhisattam agarasma anagariyam
pabbajitam  anupabbajimsu  . taya sudam bhikkhave parisaya parivuto vipassi
bodhisatto gamanigamajanapadarajadhanisu carikam carati.
   {38.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa patisallinassa
evam cetaso parivitakko udapadi na kho panetam 7- patirupam yoham akinno
viharami  yannunaham  eko ganamha vupakattho vihareyyanti . athakho
bhikkhave vipassi bodhisatto aparena samayena eko ganamha vupakattho
@Footnote: 1 Po. pabbajitoti. 2 Po. Ma. oraka. 3 Ma. Yu. pi. 4 Po. Ma.
@nasaddo natthi. 5 Yu. so.. 6 Ma. Yu. mahajanakayo. 3 Ma. Yu. metam.
Vihasi  .  anneneva  tani  caturasitipabbajitasahassani  agamamsu .
Annena [1]- vipassi bodhisatto.
   {38.5}  Athakho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa vasupagatassa
rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko  udapadi kiccham
vatayam loko apanno jayati ca jiyati ca miyati ca cavati ca upapajjati
ca  atha  ca  panimassa  dukkhassa  nissaranam  nappajanati jaramaranassa
kudassu  2-  nama  imassa  dukkhassa  nissaranam  pannayissati
jaramaranassati.
   [39]  Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati jaramaranam hoti kimpaccaya jaramarananti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo
jatiya kho sati jaramaranam hoti jatipaccaya jaramarananti.
   {39.1}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu kho sati jati hoti kimpaccaya jatiti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo
bhave  kho  sati  jati hoti bhavapaccaya jatiti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi  nu kho sati bhavo hoti
kimpaccaya bhavoti.
   {39.2} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu
pannaya abhisamayo upadane kho sati bhavo hoti upadanapaccaya bhavoti.
Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati upadanam hoti
@Footnote: 1 Ma. maggena. 2 Ma. Yu. kudassu.
Kimpaccaya  upadananti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa
yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo  tanhaya  kho  sati
upadanam  hoti  tanhapaccaya  upadananti  .  athakho  bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho sati tanha hoti
kimpaccaya  tanhati  .  athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa
yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo  vedanaya  kho  sati
tanha hoti vedanapaccaya tanhati.
   {39.3} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati vedana hoti kimpaccaya vedanati. Athakho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo phasse kho
sati vedana hoti phassapaccaya vedanati . athakho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho sati phasso hoti kimpaccaya phassoti.
Athakho  bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara ahu pannaya
abhisamayo salayatane kho sati phasso hoti salayatanapaccaya phassoti.
   {39.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati salayatanam hoti kimpaccaya salayatananti . athakho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo
namarupe  kho  sati  salayatanam hoti namarupapaccaya salayatananti .
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho
sati  namarupam  hoti  kimpaccaya  namarupanti  .  athakho  bhikkhave
Vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo
vinnane  kho  sati  namarupam  hoti  vinnanapaccaya namarupanti .
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho
sati  vinnanam  hoti  kimpaccaya  vinnananti  .  athakho  bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo
namarupe kho sati vinnanam hoti namarupapaccaya vinnananti.
   {39.5}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
paccudavattati  kho  idam  vinnanam  namarupamha  naparam  gacchati
ettavata jayetha va jiyetha va miyetha va cavetha va upapajjetha
va  yadidam  namarupapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya  namarupam
namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {39.6} Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhum  udapadi nanam udapadi panna
udapadi vijja udapadi aloko udapadi.
   [40]  Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati jaramaranam na hoti kissa nirodha jaramarananirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya
Abhisamayo  jatiya  kho  asati  jaramaranam  na  hoti  jatinirodha
jaramarananirodhoti.
   {40.1}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati jati na hoti kissa nirodha jatinirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya
abhisamayo bhave kho asati jati na hoti bhavanirodha jatinirodhoti.
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  etadahosi  kimhi nu kho
asati  bhavo na hoti kissa nirodha bhavanirodhoti . athakho bhikkhave
vipassissa   bodhisattassa   yonisomanasikara   ahu   pannaya
abhisamayo  upadane  kho  asati  bhavo  na hoti upadananirodha
bhavanirodhoti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati upadanam na hoti kissa nirodha upadananirodhoti.
   {40.2} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara
ahu  pannaya  abhisamayo  tanhaya  kho  asati  upadanam na hoti
tanhanirodha  upadananirodhoti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa
bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati tanha na hoti kissa nirodha
tanhanirodhoti . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikara
ahu pannaya abhisamayo vedanaya kho asati tanha na hoti vedananirodha
tanhanirodhoti  .  athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati vedana na hoti kissa nirodha vedananirodhoti.
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu
pannaya  abhisamayo  phasse kho asati vedana na hoti phassanirodha
vedananirodhoti.
   {40.3}  Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati phasso na hoti kissa nirodha phassanirodhoti .
Athakho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu
pannaya  abhisamayo  salayatane  kho  asati  phasso  na  hoti
salayatananirodha  phassanirodhoti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa
bodhisattassa etadahosi kimhi nu kho asati salayatanam na hoti kissa
nirodha  salayatananirodhoti  . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa
yonisomanasikara  ahu  pannaya  abhisamayo  namarupe  kho  asati
salayatanam na hoti namarupanirodha salayatananirodhoti.
   {40.4} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati namarupam na hoti kissa nirodha namarupanirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya
abhisamayo  vinnane  kho  asati  namarupam  na hoti vinnananirodha
namarupanirodhoti.
   {40.5} Athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati vinnanam na hoti kissa nirodha vinnananirodhoti. Athakho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikara  ahu  pannaya
abhisamayo  namarupe  kho  asati  vinnanam  na hoti namarupanirodha
vinnananirodhoti  . athakho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
Adhigato  kho  myayam maggo 1- bodhaya 2- yadidam namarupanirodha
vinnananirodho   vinnananirodha   namarupanirodho   namarupanirodha
salayatananirodho   salayatananirodha   phassanirodha   phassanirodha
vedananirodho   vedananirodha   tanhanirodho   tanhanirodha
upadananirodho  upadananirodha  bhavanirodho  bhavanirodha jatinirodho
jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  nirujjhanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti . Nirodho nirodhoti
kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum
udapadi  nanam  udapadi  panna  udapadi vijja udapadi aloko
udapadi.
   [41] Athakho bhikkhave vipassi bodhisatto aparena samayena pancasu
upadanakkhandhesu  udayabbayanupassi  vihasi  iti  rupam  iti  rupassa
samudayo  iti  rupassa  atthangamo  iti  vedana  iti  vedanaya
samudayo  iti  vedanaya  atthangamo  iti  sanna  iti  sannaya
samudayo  iti  sannaya  atthangamo  iti  sankhara iti sankharanam
samudayo  iti  sankharanam  atthangamo  iti vinnanam iti vinnanassa
samudayo   iti  vinnanassa  atthangamoti  .  tassa  pancasu
upadanakkhandhesu   udayabbayanupassino   viharato   nacirasseva
anupadaya asavehi cittam vimucciti 3-.
          Dutiyabhanavaram.
@Footnote: 1 Yu. vipassanamaggo. 2 Ma. sambodhaya. 3 Po. vimuccati.
   [42] Athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa
etadahosi  yannunaham dhammam deseyyanti . athakho bhikkhave vipassissa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa etadahosi adhigato kho me ayam
dhammo  gambhiro  duddaso  duranubodho  santo  panito atakkavacaro
nipuno  panditavedaniyo  alayarama  kho  panayam  paja alayarata
alayasammudita  alayaramaya  kho  pana  pajaya  alayarataya
alayasammuditaya   duddasam   idam   thanam  yadidam  idappaccayata
paticcasamuppado  idampi  kho  thanam  duddasam yadidam sabbasankharasamatho
sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbanam ahanceva
kho pana dhammam deseyyam pare ca me na ajaneyyum so mamassa kilamatho
sa mamassa vihesati.
   {42.1} Apissudam 1- bhikkhave vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham
ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assutapubba
     kicchena me adhigatam     halandani pakasitum
     ragadosaparetehi      nayam dhammo susambuddho.
     Patisotagamim nipunam    gambhiram duddasam anum
     ragaratta na dakkhanti  tamokkhandhena avutati.
   [43] Itiha bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa
patisancikkhato appossukkataya cittam nami no dhammadesanaya.
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. apissu.
   [44]  Athakho  bhikkhave  annatarassa  mahabrahmuno  vipassissa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  cetasa  cetoparivitakkamannaya
etadahosi nassati vata bho loko vinassati vata bho loko yatra hi nama
vipassissa   bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  appossukkataya
cittam nami 1- no dhammadesanayati . athakho so bhikkhave mahabrahma
seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam  va baham pasareyya
pasaritam va baham samminjeyya evameva [2]- brahmaloke antarahito
vipassissa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  purato paturahosi .
Athakho  [3]-  bhikkhave  mahabrahma  ekamsam  uttarasangam karitva
dakkhinajanumandalam  pathaviyam  nidahanto  4-  yena  vipassi  bhagava
araham  sammasambuddho  tenanjalim  panametva  vipassim  bhagavantam
arahantam  sammasambuddham  etadavoca  desetu  bhante  bhagava  dhammam
desetu sugato dhammam santidha 5- satta apparajakkhajatika assavanata
dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataroti.
   {44.1} Evam vutte bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho
tam  mahabrahmanam  etadavoca  mayhampi  kho  brahme  etadahosi
yannunaham  dhammam  deseyyanti  .  tassa  mayham brahme etadahosi
adhigato  kho  me  ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo
panito   atakkavacaro   nipuno   panditavedaniyo   alayarama
kho  panayam  paja  alayarata  alayasammudita  alayaramaya  kho
pana pajaya alayarataya
@Footnote: 1 Ma. Yu. namati. 2 Po. Ma. kho. 3 Ma. Yu. so. 4 Ma. Yu. nihantva.
@5 Ma. Yu. santi. ito param idisameva.
Alayasammuditaya   duddasam   idam   thanam  yadidam  idappaccayata
paticcasamuppado  idampi  kho  thanam  duddasam yadidam sabbasankharasamatho
sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam 1- ahanceva
kho pana dhammam deseyyam pare ca me na ajaneyyum so mamassa kilamatho
sa mamassa vihesati . apissudam 2- brahme ima anacchariya gatha
patibhamsu  pubbe  me  assutapubba  kicchena  me  adhigatam halandani
pakasitum  .pe.  avutati  itiha  me  brahme  patisancikkhato
appossukkataya cittam nami no dhammadesanayati.
   {44.2} Dutiyampi kho bhikkhave so mahabrahma .pe. Tatiyampi
kho  bhikkhave so mahabrahma vipassim bhagavantam arahantam sammasambuddham
etadavoca desetu bhante bhagava dhammam desetu sugato dhammam santidha satta
apparajakkhajatika  assavanata  dhammassa  parihayanti bhavissanti dhammassa
annataroti.
   {44.3}  Athakho  bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho
brahmuno  [3]- ajjhesanam viditva sattesu [4]- karunnatam paticca
buddhacakkhuna lokam volokesi . addasa kho bhikkhave vipassi bhagava
araham  sammasambuddho  buddhacakkhuna  lokam  volokento  satte
apparajakkhe   maharajakkhe  tikkhindriye  mudindriye  svakare
dvakare  suvinnapaye duvinnapaye bhabbe 5- abhabbe appekacce
paralokavajjabhayadassavino 6- viharante . seyyathapi nama uppaliniyam va
@Footnote: 1 Po. nibbananti. 2 Si. Ma. Yu. apissumam. 3 Ma. Yu. ca. 4 Po. Ma. Yu. ca.
@5 Ma. Yu. bhabbe abhabbeti pathadvayam natthi. ito param idisameva.
@6 Ma. ... dassavine.
Paduminiyam  va  pundarikiniyam  va appekaccani uppalani va padumani
va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani 1- udakanugatani
antonimuggaposini  appekaccani  uppalani  va  padumani  va
pundarikani  va  udake  jatani  udake  samvaddhani  samodakathitani
appekaccani  uppalani  va  padumani  va pundarikani va udake
jatani udake samvaddhani udaka accuggamma titthanti 2- anupalittani
udakena  evameva  kho bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho
buddhacakkhuna  lokam  volokento  addasa  satte  apparajakkhe
maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye
duvinnapaye  bhabbe  abhabbe  appekacce  paralokavajjabhayadassavino
viharante [3]-.
   {44.4} Athakho [4]- bhikkhave mahabrahma vipassissa bhagavato
arahato  sammasambuddhassa  cetasa  cetoparivitakkamannaya  vipassim
bhagavantam arahantam sammasambuddham gathahi ajjhabhasi
   [45] Sele yatha pabbatamuddhanitthito
        yathapi passe janatam samantato
        tathupamam dhammamayam sumedhaso
        pasadamaruyha samantacakkhu
        sokavakinnam 5- janatamapetasoko
        avekkhassu jatijarabhibhutam.
@Footnote: 1 sambaddhanitipi patho. 2 Ma. thitani. Yu. thanti. 3 Ma. appekacce na
@paralokavajjabhayadassavine. 4 Ma. Yu. so. 5 Ma. Yu. sokavatinnam.
        Utthehi vira vijitasangama
        satthavaha anana vivara 1- loke
   desetu 2- bhagava dhammam   annataro bhavissantiti.
   [46] Evam vutte 3- bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho
tam mahabrahmanam gathaya ajjhabhasi
        aparuta te 4- amatassa dvara
        ye sotavanto pamuncantu saddham
        vihimsasanni pagunam nabhasim
        dhammam panitam manujesu brahmeti.
   [47]  Athakho [5]- bhikkhave mahabrahma katavakaso khomhi
vipassina   bhagavata  arahata  sammasambuddhena  dhammadesanayati
vipassim  bhagavantam  arahantam  sammasambuddham  abhivadetva  padakkhinam
katva tattheva antaradhayi.
   [48] Athakho bhikkhave vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa
etadahosi  kassa nu kho aham pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam
khippameva  ajanissatiti  .  athakho  bhikkhave  vipassissa  bhagavato
arahato  sammasambuddhassa  etadahosi ayam kho khando ca rajaputto
tisso  ca  purohitaputto  bandhumatiya  rajadhaniya  pativasanti
pandita  viyatta  medhavino  digharattam  apparajakkhajatika  yannunaham
khandassa  ca  rajaputtassa  tissassa  ca  purohitaputtassa pathamam dhammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vicara. 2 Ma. desassu. 3 Ma. Yu. athakho. 4 Ma. Yu. tesam.
@5 Ma. Yu. so.
Deseyyam te imam dhammam khippameva ajanissantiti.
   {48.1}  Athakho  bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho
seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam
va  baham samminjeyya evameva bodhirukkhamule antarahito bandhumatiya
rajadhaniya kheme migadaye paturahosi . Athakho bhikkhave vipassi bhagava
araham  sammasambuddho  migadayapalam  1- amantesi ehi tvam samma
migadayapala  bandhumatim  rajadhanim  pavisitva  khandanca  rajaputtam
tissanca  purohitaputtam  evam  vadehi  vipassi  [2]-  bhagava araham
sammasambuddho  bandhumatim rajadhanim anuppatto kheme migadaye viharati
so tumhakam dassanakamoti . evam bhanteti kho bhikkhave migadayapalo
vipassissa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  patissutva  bandhumatim
rajadhanim  pavisitva  khandanca  rajaputtam  tissanca  purohitaputtam
etadavoca vipassi [3]- bhagava araham sammasambuddho bandhumatim rajadhanim
anuppatto kheme migadaye viharati so tumhakam dassanakamoti.
   {48.2} Athakho bhikkhave khando ca rajaputto tisso ca purohitaputto
bhaddani  bhaddani yanani yojapetva bhaddam bhaddam yanam abhiruhitva
bhaddehi  bhaddehi yanehi bandhumatiya rajadhaniya niyimsu yena khemo
migadayo  tena  payimsu  yavatika  yanassa  bhumi yanena gantva
yana  paccorohitva  pattika  4-  yena  vipassi  bhagava araham
sammasambuddho   tenupasankamimsu   upasankamitva  vipassim  bhagavantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. dayapalam. ito param idisameva. 2-3 Ma. Yu. bhante. 4 Ma. Yu. pattikava.
Arahantam sammasambuddham abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {48.3}  Tesam vipassi bhagava araham sammasambuddho anupubbikatham
kathesi  seyyathidam  danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram
sankilesam nekkhamme 1- anisamsam pakasesi . Yada te bhagava annasi
kallacitte  muducitte vinivaranacitte udaggacitte pasannacitte atha ya
buddhanam  samukkamsika  dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam nirodham
maggam  .  seyyathapi  nama  suddhavattham apagatakalakam sammadeva rajanam
patigganheyya  evameva  khandassa  ca  rajaputtassa  tissassa  ca
purohitaputtassa  tasmimyeva  asane  virajam  vitamalam dhammacakkhum udapadi
yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti.
   {48.4} Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma
tinnavicikiccha   vigatakathamkatha   vesarajjappatta   aparappaccaya
satthu  sasane  vipassim  bhagavantam  arahantam  sammasambuddham etadavocum
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya
andhakare  va  telappajjotam  dhareyya cakkhumanto rupani dakkhanti
evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito ete mayam bhante
bhagavantam  saranam  gacchama  dhammanca  labheyyama  mayam bhante bhagavato
santike   pabbajjam   labheyyama   upasampadanti   .   alatthum
@Footnote: 1 nikkhametipi patho.
Kho  bhikkhave  khando  ca  rajaputto  tisso  ca  purohitaputto
vipassissa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  santike  pabbajjam
alatthum  upasampadam  .  te  vipassi  bhagava  araham  sammasambuddho
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi
sankharanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme 1- anisamsam pakasesi.
Tesam  vipassina  bhagavata  arahata  sammasambuddhena dhammiya kathaya
sandassiyamananam  samadapiyamananam  samuttejiyamananam  sampahamsiyamananam
nacirasseva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu.
   [49] Assosi kho bhikkhave bandhumatiya rajadhaniya mahajanakayo
caturasitipanasahassani  vipassi  kira  bhagava  araham  sammasambuddho
bandhumatim  rajadhanim  anuppatto  kheme  migadaye viharati khando ca
kira  rajaputto  tisso ca purohitaputto vipassissa bhagavato arahato
sammasambuddhassa  santike  kesamassum oharetva kasayani vatthani
acchadetva agarasma anagariyam pabbajitati.
   {49.1} Sutvana nesam etadahosi na hi nuna so orako dhammavinayo
na sa orika 2- pabbajja yattha khando ca rajaputto tisso ca
purohitaputto kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma anagariyam pabbajita khando ca hi nama rajaputto tisso ca
purohitaputto kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajissanti  kimangam  pana na 3- mayanti ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. nibbane. 2 Ma. Yu. oraka. 3 Po. Ma. nasaddo natthi.
Athakho  so  bhikkhave  mahajanakayo caturasitipanasahassani bandhumatiya
rajadhaniya  nikkhamitva  yena khemo migadayo yena vipassi bhagava
araham  sammasambuddho  tenupasankamimsu  upasankamitva  vipassim  bhagavantam
arahantam sammasambuddham abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {49.2}  Tesam vipassi bhagava araham sammasambuddho anupubbikatham
kathesi  seyyathidam  danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram
sankilesam nekkhamme anisamsam pakasesi . yada te bhagava annasi
kallacitte  muducitte  vinivaranacitte  udaggacitte  pasannacitte  atha
ya  buddhanam  samukkamsika  dhammadesana  tam pakasesi dukkham samudayam
nirodham  maggam  .  seyyathapi nama suddhavattham apagatakalakam sammadeva
rajanam  patigganheyya  evameva  tesam caturasitipanasahassanam tasmimyeva
asane  virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam
nirodhadhammanti.
   {49.3} Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma
tinnavicikiccha   vigatakathamkatha   vesarajjappatta   aparappaccaya
satthu  sasane  vipassim  bhagavantam  arahantam  sammasambuddham etadavocum
abhikkantam  bhante  abhikkantam bhante seyyathapi bhante nikkujjitam va
ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya
andhakare  va  telappajjotam  dhareyya cakkhumanto rupani dakkhanti
evameva  bhagavata  anekapariyayena  dhammo  pakasito  ete mayam
bhante   bhagavantam   saranam   gacchama   dhammanca   bhikkhusanghanca
Labheyyama  mayam  bhante  bhagavato  santike  pabbajjam  labheyyama
upasampadanti.
   {49.4}  Alatthum  kho  bhikkhave  tani  caturasitipanasahassani
vipassissa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  santike  pabbajjam
alatthum  upasampadam  .  te  vipassi  bhagava  araham  sammasambuddho
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi
sankharanam adinavam okaram sankilesam nibbane 1- anisamsam pakasesi.
Tesam  vipassina  bhagavata  arahata  sammasambuddhena  dhammiya
kathaya   sandassiyamananam   samadapiyamananam   samuttejiyamananam
sampahamsiyamananam   nacirasseva   anupadaya   asavehi  cittani
vimuccimsu.
   [50] Assosum kho bhikkhave tani [2]- caturasitipabbajitasahassani
vipassi  kira  bhagava  araham  sammasambuddho  bandhumatim  rajadhanim
anuppatto  kheme  migadaye  viharati  dhammanca  kira  desetiti .
Athakho  bhikkhave  tani  caturasitipabbajitasahassani  yena  bandhumati
rajadhani  yena  khemo  migadayo  yena  vipassi  bhagava  araham
sammasambuddho   tenupasankamimsu   upasankamitva  vipassim  bhagavantam
arahantam sammasambuddham abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {50.1} Tesam vipassi bhagava araham sammasambuddho anupubbikatham kathesi
seyyathidam danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram sankilesam
nekkhamme anisamsam pakasesi . yada te bhagava annasi kallacitte
@Footnote: 1 nekkhammetipi pathena bhavitabbam. 2 Ma. Yu. purimani.
Muducitte  vinivaranacitte  udaggacitte  pasannacitte atha ya buddhanam
samukkamsika  dhammadesana tam pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam .
Seyyathapi  nama suddhavattham apagatakalakam sammadeva rajanam patigganheyya
evameva  tesam  caturasitipabbajitasahassanam  tasmimyeva  asane  virajam
vitamalam   dhammacakkhum   udapadi   yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti.
   {50.2} Te ditthadhamma pattadhamma viditadhamma pariyogalhadhamma
tinnavicikiccha   vigatakathamkatha   vesarajjappatta   aparappaccaya
satthu  sasane  vipassim  bhagavantam  arahantam  sammasambuddham etadavocum
abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathapi [1]- bhante nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhanti  evameva bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
ete  mayam  bhante  bhagavantam  saranam  gacchama dhammanca bhikkhusanghanca
labheyyama  mayam  bhante  bhagavato  santike  pabbajjam  labheyyama
upasampadanti.
   {50.3}  Alatthum  kho  bhikkhave tani caturasitipabbajitasahassani
vipassissa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  santike  pabbajjam
alatthum  upasampadam  .  te  vipassi  bhagava  araham  sammasambuddho
dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi
sankharanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme 2- anisamsam pakasesi.
Tesam  vipassina  bhagavata  arahata  sammasambuddhena dhammiya kathaya
@Footnote: 1 Po. Ma. nama. 2 Ma. Yu. nibbane.
Sandassiyamananam  samadapiyamananam  samuttejiyamananam  sampahamsiyamananam
nacirasseva anupadaya asavehi cittani vimuccimsu.
   [51]  Tena  kho  pana 1- samayena bandhumatiya rajadhaniya
mahabhikkhusangho  pativasati  atthasatthibhikkhusatasahassam  .  athakho  bhikkhave
vipassissa   bhagavato   arahato   sammasambuddhassa   rahogatassa
patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko udapadi maha kho etarahi
bhikkhusangho  bandhumatiya  rajadhaniya  pativasati  atthasatthibhikkhusatasahassam
yannunaham  bhikkhu  anujaneyyam  caratha  bhikkhave  carikam  bahujanahitaya
bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam
ma  ekena  dve  agamittha  desetha  bhikkhave dhammam adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakasetha  santidha  satta  apparajakkhajatika
assavanata  dhammassa  parihayanti  bhavissanti  dhammassa  annataro
apica  channam  channam  vassanam  accayena  bandhumati  rajadhani
upasankamitabba patimokkhuddesayati.
   {51.1} Athakho bhikkhave annataro mahabrahma vipassissa bhagavato
arahato sammasambuddhassa cetasa cetoparivitakkamannaya seyyathapi nama
balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya
evameva brahmaloke antarahito vipassissa bhagavato arahato sammasambuddhassa
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. tena kho pana bhikkhave.
Purato paturahosi . athakho so bhikkhave mahabrahma ekamsam uttarasangam
karitva yena vipassi bhagava araham sammasambuddho tenanjalimpanametva
vipassim  bhagavantam  arahantam  sammasambuddham etadavoca evametam bhagava
evametam sugata maha kho bhante etarahi bhikkhusangho bandhumatiya rajadhaniya
pativasati  atthasatthibhikkhusatasahassam  anujanatu bhante bhagava bhikkhu caratha
bhikkhave  carikam  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya
hitaya sukhaya devamanussanam ma ekena dve agamittha desetha bhikkhave
dhammam  adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasetha  santidha  satta
apparajakkhajatika  assavanata  dhammassa  parihayanti bhavissanti dhammassa
annataro 1- apica bhante mayam tatha karissama yatha bhikkhu channam
channam  vassanam  accayena  bandhumatim  rajadhanim  upasankamissanti
patimokkhuddesayati  .  idamavoca  bhikkhave  so mahabrahma idam
vatva  vipassim  bhagavantam arahantam sammasambuddham abhivadetva padakkhinam
katva tattheva antaradhayi.
   [52]  Athakho  bhikkhave  vipassi  bhagava araham sammasambuddho
sayanhasamaye  2-  patisallana vutthito bhikkhu amantesi idha mayham
bhikkhave  rahogatassa  patisallinassa  evam cetaso parivitakko udapadi
maha  kho  etarahi  bhikkhusangho  bandhumatiya  rajadhaniya  pativasati
@Footnote: 1 Ma. annataroti. 2 Ma. sayanhasamayam.
Atthasatthibhikkhusatasahassam   yannunaham   bhikkhu   anujaneyyam   caratha
bhikkhave  carikam  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya
hitaya  sukhaya  devamanussanam  ma  ekena dve agamittha desetha
bhikkhave  dhammam  adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasetha  santidha
satta  apparajakkhajatika  assavanata  dhammassa  parihayanti bhavissanti
dhammassa  annataro  apica  channam  channam  vassanam  accayena
bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati
   {52.1}  athakho  bhikkhave annataro mahabrahma mama cetasa
cetoparivitakkamannaya  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam
va  baham  pasareyya  pasaritam  va  baham samminjeyya evameva
brahmaloke  antarahito  mama purato paturahosi athakho so bhikkhave
mahabrahma ekamsam uttarasangam karitva yenaham tenanjalimpanametva
mam etadavoca evametam bhagava evametam sugata maha kho bhante etarahi
bhikkhusangho  bandhumatiya  rajadhaniya  pativasati  atthasatthibhikkhusatasahassam
anujanatu  bhante  bhagava  bhikkhu caratha bhikkhave carikam bahujanahitaya
bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam
ma  ekena  dve  agamittha  desetha  bhikkhave dhammam adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakasetha  santidha  satta  apparajakkhajatika
Assavanata    dhammassa   parihayanti   bhavissanti   dhammassa
annataro  1-  apica  bhante  mayam  tatha karissama yatha bhikkhu
channam  channam  vassanam  accayena  bandhumatim  rajadhanim upasankamissanti
patimokkhuddesayati  idamavoca  bhikkhave  so  mahabrahma  idam
vatva mam abhivadetva padakkhinam katva tattheva antaradhayi.
   {52.2}  Anujanami  bhikkhave  caratha  carikam  bahujanahitaya
bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam
ma  ekena  dve  agamittha  desetha  bhikkhave dhammam adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kelaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakasetha  santidha  satta  apparajakkhajatika
assavanata  dhammassa  parihayanti  bhavissanti  dhammassa  annataro
apica  2- mayam tatha karissama yatha channam channam vassanam accayena
bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati . Athakho [3]-
bhikkhave bhikkhu yebhuyyena ekaheneva janapadacarikam pakkamimsu.
   [53] Tena kho pana samayena jambudipe caturasitiavasasahassani
honti . ekamhi vasse nikkhante devata saddamanussavesum nikkhantam
kho  marisa  ekavassam pancidani vassani sesani pancannam vassanam
accayena  bandhumati  rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati .
Dvisu   vassesu   nikkhantesu   devata   saddamanussavesum
@Footnote: 1 Ma. annataroti. 2 Po. apica bhante mayam. Ma. Yu. apica bhikkhave channam
@channam .... mayam tatha karissama yathati patha pana natthi. ito param yava
@patimokkhuddesayatiti atireka padha bhavitabbam. 3 Yu. te.
Nikkhantani  kho marisa dve vassani cattaridani vassani sesani
catunnam  vassanam  accayena  bandhumati  rajadhani  upasankamitabba
patimokkhuddesayati  .  tisu  vassesu  nikkhantesu  devata
saddamanussavesum  nikkhantani  kho  marisa  tini  vassani  tinidani
vassani  sesani  tinnam  vassanam  accayena  bandhumati  rajadhani
upasankamitabba  patimokkhuddesayati  .  catusu  vassesu nikkhantesu
devata  saddamanussavesum  nikkhantani  kho marisa cattari vassani
dvedani  vassani  sesani  dvinnam  vassanam  accayena  bandhumati
rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati.
   {53.1}  Pancasu  vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum
nikkhantani kho marisa panca vassani ekamdani vassam sesam ekassa
vassassa accayena bandhumati rajadhani upasankamitabba patimokkhuddesayati.
Chasu vassesu nikkhantesu devata saddamanussavesum nikkhantani kho marisa
chabbassani  samayodani  bandhumati  1-  rajadhani  upasankamitabba
patimokkhuddesayati . athakho te bhikkhave bhikkhu appekacce sakena
iddhanubhavena appekacce devatanam 2- iddhanubhavena ekaheneva
bandhumatim rajadhanim upasankamimsu patimokkhuddesayati.
   [54]  Tatra sudam bhikkhave vipassi bhagava araham sammasambuddho
bhikkhusanghe evam patimokkham uddissati 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. bandhumatim rajadhanim upasankamitum. 2 Yu. devanam. 3 Ma. Yu. uddisati.
      Khanti paramam tapo titikkha
      nibbanam paramam vadanti buddha
      na hi pabbajito parupaghati
      [1]- Samano hoti param vihethayanto.
    Sabbapapassa akaranam  kusalassupasampada
    sacittapariyodapanam   etam buddhanasasanam.
    Anupavado anupaghato patimokkhe ca samvaro
    mattannuta ca bhattasmim pantanca sayanasanam
    adhicitte ca ayogo etam buddhanasasananti.
   [55] Ekamidaham bhikkhave samayam ukkatthayam viharami subhavane 2-
salarajamule  .  tassa  mayham  bhikkhave  rahogatassa  patisallinassa
evam  cetaso  parivitakko  udapadi  na kho so suddhavaso 3-
sulabharupo  yo  maya  anavutthapubbo  4-  imina dighena addhuna
annatra  suddhavasehi  devehi  yannunaham  yena  suddhavasa
deva  tena  upasankameyyanti  .  athakhoham  bhikkhave  seyyathapi
nama  balava  puriso  samminjitam  va  baham  pasareyya  pasaritam
va  baham  samminjeyya  evameva ukkatthayam subhavane salarajamule
antarahito avihesu devesu paturahosim.
   {55.1} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani 5- devatasatani
anekani  devatasahassani  yenaham  tenupasankamimsu  upasankamitva mam
abhivadetva ekamantam atthamsu.
@Footnote: 1 Ma. na. 2 Ma. Yu. subhagavane. ito param idisameva. 3 Ma. Yu. sattavaso.
@4 Ma. anajjhavutthapubbo. 5 Ma. Yu. anekani devatasahassaniti pathadvayam natthi.
   {55.2} Ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum ito
so marisa 1- ekanavuto kappo yam vipassi bhagava araham sammasambuddho
loke  udapadi  vipassi  marisa  2-  bhagava araham sammasambuddho
khattiyo  jatiya  ahosi  khattiyakule udapadi vipassi marisa bhagava
araham  sammasambuddho  kondanno  gottena ahosi vipassissa marisa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  asitivassasahassani  ayuppamanam
ahosi  vipassi  marisa  bhagava araham sammasambuddho pataliya mule
abhisambuddho  vipassissa  marisa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
khandatissam  nama  savakayugam  ahosi  aggam bhaddayugam vipassissa marisa
bhagavato arahato sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum eko
savakanam  sannipato  ahosi  atthasatthibhikkhusatasahassam eko savakanam
sannipato  ahosi  bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato ahosi
asitibhikkhusahassani 3- vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa
ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva khinasavanam vipassissa
marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa asoko nama bhikkhu upatthako
ahosi aggupatthako vipassissa marisa bhagavato arahato sammasambuddhassa
bandhuma nama raja pita ahosi bandhumati nama devi mata ahosi
janetti bandhumassa ranno bandhumati nama nagaram rajadhani ahosi vipassissa
@Footnote: 1 Po. Ma. marisa ekanavutikappe. Yu. ekanavute kappe. ito param idisameva.
@2 Ma. sabbattha marisa. 3 Yu. asitibhikkhusatasahassani.
Marisa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  evam abhinikkhamanam ahosi
evam pabbajja evam padhanam evam abhisambodhi evam dhammacakkappavattanam
te mayam marisa vipassimhi bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam
virajetva idhupapannati.
   {55.3} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani
anekani  devatasahassani [1]- yenaham tenupasankamimsu upasankamitva
mam abhivadetva ekamantam atthamsu . ekamantam thita kho bhikkhave ta
devata mam etadavocum ito 2- so marisa ekatimso kappo yam sikhi bhagava
.pe. te mayam marisa sikhimhi bhagavati .pe. Tasmimyeva kho marisa ekatimse
kappe vessabhu bhagava .pe. te mayam marisa vessabhumhi bhagavati .pe.
Imasmimyeva kho marisa bhaddakappe kakusandho . konagamano. Kassapo
bhagava .pe. te mayam marisa kakusandhamhi . Konagamanamhi. Kassapamhi
bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati.
   {55.4} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani
anekani  devatasahassani  yenaham  tenupasankamimsu  upasankamitva
mam  abhivadetva  ekamantam atthamsu . ekamantam thita kho bhikkhave
ta  devata  mam  etadavocum  imasmimyeva  kho  marisa bhaddakappe
bhagava  etarahi  araham  sammasambuddho  loke  uppanno  bhagava
marisa  khattiyo  jatiya  khattiyakule  uppanno  bhagava  marisa
gotamo  gottena  bhagavato  marisa  appakam  ayuppamanam  parittam
@Footnote: 1 Ma. anekani devatasatasahassani. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. ito so
@marisa .pe. etadavocunti ime patha natthi.
Lahukam 1- yo ciram jivati so vassasatam appam va bhiyyo bhagava marisa
assatthassa mule abhisambuddho bhagavato marisa sariputtamoggallanam 2-
nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam bhagavato marisa eko savakanam
sannipato  ahosi  addhatelasani  bhikkhusatani  bhagavato  marisa ayam
eko  savakanam  sannipato  ahosi  sabbesamyeva  khinasavanam
bhagavato marisa anando nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako
bhagavato  marisa  suddhodano  nama raja pita maya nama devi
mata  janetti kapilavatthunagaram rajadhani ahosi bhagavato marisa evam
abhinikkhamanam  ahosi  evam  pabbajja  evam padhanam evam abhisambodhi
evam  dhammacakkappavattanam  te mayam marisa bhagavati brahmacariyam caritva
kamesu kamachandam virajetva idhupapannati.
   {55.5} Athakhoham bhikkhave avihehi devehi saddhim yena atappa deva
tenupasankamim . athakhoham bhikkhave avihehi ca devehi atappehi ca devehi
saddhim yena sudassa deva tenupasankamim . athakhoham bhikkhave avihehi ca
devehi atappehi ca devehi sudassehi ca devehi saddhim yena sudassi
deva tenupasankamim . athakhoham bhikkhave avihehi ca devehi atappehi
ca devehi sudassehi ca devehi sudassihi ca devehi saddhim yena akanittha
deva tenupasankamim.
   {55.6} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani anekani
devatasahassani yenaham tenupasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva ekamantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. lahusam. 2 Yu. ... moggallana.
Atthamsu . ekamantam thita kho bhikkhave ta devata mam etadavocum ito
so marisa ekanavuto kappo yam vipassi bhagava araham sammasambuddho
loke  udapadi  .  vipassi  marisa  bhagava  araham sammasambuddho
khattiyo  jatiya  ahosi  khattiyakule udapadi vipassi marisa bhagava
araham  sammasambuddho  kondanno  gottena ahosi vipassissa marisa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  asitivassasahassani  ayuppamanam
ahosi  vipassi  marisa  bhagava araham sammasambuddho pataliya mule
abhisambuddho  vipassissa  marisa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
khandatissam  nama  savakayugam  ahosi  aggam bhaddayugam vipassissa marisa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa tayo savakanam sannipata ahesum
eko  savakanam  sannipato  ahosi  atthasatthibhikkhusatasahassam  eko
savakanam sannipato ahosi bhikkhusatasahassam eko savakanam sannipato
ahosi  asitibhikkhusahassani  vipassissa  marisa  bhagavato  arahato
sammasambuddhassa  ime tayo savakanam sannipata ahesum sabbesamyeva
khinasavanam  vipassissa  marisa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa
asoko nama bhikkhu upatthako ahosi aggupatthako vipassissa marisa
bhagavato  arahato sammasambuddhassa bandhuma nama raja pita ahosi
bandhumati  nama  devi  mata  ahosi  janetti  bandhumassa  ranno
bandhumati  nama  nagaram  rajadhani  ahosi  vipassissa marisa bhagavato
Arahato  sammasambuddhassa  evam  abhinikkhamanam  ahosi evam pabbajja
evam  padhanam  evam  abhisambodhi  evam  dhammacakkappavattanam  te
mayam  marisa  vipassimhi bhagavati brahmacariyam caritva kamesu kamachandam
virajetva idhupapannati.
   {55.7} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani
anekani  devatasahassani  yenaham  tenupasankamimsu  upasankamitva mam
abhivadetva ekamantam atthamsu . Ekamantam thita kho bhikkhave ta devata
mam etadavocum ito so marisa ekatimso kappo yam sikhi bhagava .pe. Te
mayam marisa sikhimhi bhagavati .pe. tasmimyeva kho marisa ekatimse kappe
vessabhu bhagava .pe. te mayam marisa vessabhumhi bhagavati .pe. Imasmimyeva
kho marisa bhaddakappe kakusandho . Konagamano. Kassapo bhagava .pe.
Te  mayam  marisa  kakusandhamhi . konagamanamhi . kassapamhi bhagavati
brahmacariyam caritva kamesu kamachandam virajetva idhupapannati.
   {55.8} Tasmimyeva kho bhikkhave devanikaye anekani devatasatani
anekani  devatasahassani  yenaham  tenupasankamimsu  upasankamitva mam
abhivadetva ekamantam atthamsu . Ekamantam thita kho bhikkhave ta devata
mam etadavocum imasmimyeva kho marisa bhaddakappe bhagava etarahi araham
sammasambuddho  loke  uppanno  bhagava  marisa  khattiyo jatiya
khattiyakule  uppanno  bhagava  marisa  gotamo  gottena  bhagavato
marisa  appakam  ayuppamanam  parittam  lahukam  yo  ciram  jivati so
Vassasatam  appam  va  bhiyyo  bhagava  marisa  assatthassa  mule
abhisambuddho  bhagavato  marisa  sariputtamoggallanam  nama  savakayugam
ahosi  aggam  bhaddayugam  bhagavato marisa eko savakanam sannipato
ahosi  addhatelasani  bhikkhusatani  bhagavato  marisa  ayam  eko
savakanam  sannipato  ahosi  sabbesamyeva  khinasavanam  bhagavato
marisa  anando  nama  bhikkhu  upatthako  aggupatthako  bhagavato
marisa  suddhodano  nama  raja  pita maya nama devi mata
janetti kapilavatthum nama nagaram rajadhani bhagavato marisa evam abhinikkhamanam
ahosi  evam  pabbajja  evam  padhanam  evam  abhisambodhi  evam
dhammacakkappavattanam  te  mayam  marisa  bhagavati  brahmacariyam  caritva
kamesu kamachandam virajetva idhupapannati.
   [56] Iti kho bhikkhave tathagatassevesa dhammadhatu suppatividdha
yassa dhammadhatuya suppatividdhatta tathagato atite buddhe parinibbute
chinnapapance  chinnavatume  pariyadinnavatte  sabbadukkhavitivatte jatitopi
anussarati  namatopi  anussarati  gottatopi anussarati ayuppamanatopi
anussarati  savakayugatopi  anussarati  savakasannipatatopi  anussarati
evamjacca te bhagavanto ahesum itipi evamnama. Evamgotta. Evamsila.
Evamdhamma . evampanna. Evamvihari. Evamvimutta te bhagavanto ahesum
itipiti. Devatapi 1- tathagatassa etamattham arocesum yena tathagato atite
@Footnote: 1 Yu. devatapi tathagatassa ahesum .pe. itipiti ime patha natthi.
Buddhe   parinibbute   chinnapapance  chinnavatume  pariyadinnavatte
sabbadukkhavitivatte  jatitopi  anussarati namatopi anussarati gottatopi
anussarati   ayuppamanatopi  anussarati  savakayugatopi  anussarati
savakasannipatatopi  anussarati  evamjacca  te  bhagavanto  ahesum
itipi evamnama . Evamgotta. Evamsila. Evamdhamma. Evampanna.
Evamvihari . evamvimutta te bhagavanto ahesum itipiti . idamavoca
bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
         Mahapadanasuttam nitthitam pathamam.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 1-64. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=1&items=56              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]