ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

           Mahānidānasuttaṃ
   [57]  Evamme  sutaṃ  .  ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati
kammāsadammaṃ  1-  nāma kurūnaṃ nigamo . athakho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāvagambhīro
cāyaṃ   bhante   paṭiccasamuppādo   gambhīrāvabhāso   ca  atha
ca  pana  me uttānakuttānako viya khāyatīti . mā hevaṃ ānanda
avaca  mā  hevaṃ ānanda avaca gambhīro cāyaṃ 2- paṭiccasamuppādo
gambhīrāvabhāso  ca  .  etassa  ānanda  dhammassa  ananubodhā
appaṭivedhā  evamayaṃ  pajā  tantākulakajātā  guṇagaṇṭhikajātā  3-
muñjapabbajabhūtā 4- apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattati.
   {57.1}  Atthi  idappaccayā  jarāmaraṇanti iti puṭṭhena satā
ānanda atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā jarāmaraṇanti iti ce vadeyya
jātipaccayā jarāmaraṇanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.2} Atthi idappaccayā jātīti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā jātīti iti ce vadeyya bhavapaccayā jātīti
iccassa vacanīyaṃ.
   {57.3} Atthi idappaccayā bhavoti iti puṭṭhena satā ānanda atthītissa
@Footnote: 1 kammāsadhammantipi pāṭho. 2 Ma. Yu. ānanda. 3 Ma. Yu. kulagaṇṭhikajātā.
@4 Sī. muñjababbajabhūtā.
Vacanīyaṃ  .  kiṃpaccayā  bhavoti  iti  ce  vadeyya upādānapaccayā
bhavoti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.4} Atthi idappaccayā upādānanti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā upādānanti iti ce vadeyya taṇhāpaccayā
upādānanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.5} Atthi idappaccayā taṇhāti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā taṇhāti iti ce vadeyya vedanāpaccayā
taṇhāti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.6} Atthi idappaccayā vedanāti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā vedanāti iti ce vadeyya phassapaccayā
vedanāti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.7} Atthi idappaccayā phassoti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā phassoti iti ce vadeyya nāmarūpapaccayā
phassoti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.8} Atthi idappaccayā nāmarūpanti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā nāmarūpanti iti ce vadeyya viññāṇapaccayā
nāmarūpanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.9} Atthi idappaccayā viññāṇanti iti puṭṭhena satā ānanda
atthītissa vacanīyaṃ . kiṃpaccayā viññāṇanti iti ce vadeyya nāmarūpapaccayā
viññāṇanti iccassa vacanīyaṃ.
   {57.10} Iti kho ānanda nāmarūpapaccayā viññāṇaṃ viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  phasso  phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
Jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [58]  Jātipaccayā  jarāmaraṇanti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ  .  jāti  ca  1- hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  devānaṃ vā devattāya
gandhabbānaṃ  vā  gandhabbattāya  yakkhānaṃ vā yakkhattāya bhūtānaṃ vā
bhūtattāya   manussānaṃ   vā   manussattāya   catuppadānaṃ  vā
catuppadattāya  pakkhīnaṃ  vā pakkhittāya siriṃsapānaṃ vā siriṃsapattāya .
Tesaṃ tesañca 2- hi ānanda sattānaṃ tathattāya jāti nābhavissa .
Sabbaso  jātiyā  asati  jātinirodhā  api  nu  kho  jarāmaraṇaṃ
paññāyethāti . no hetaṃ bhante . Tasmātihānanda eseva hetu etaṃ
nidānaṃ  esa  samudayo  esa  paccayo  jarāmaraṇassa  yadidaṃ
jāti.
   {58.1} Bhavapaccayā jātīti iti kho panetaṃ vuttaṃ . Tadānanda
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  bhavapaccayā  jāti .
Bhavo  ca  3-  hi  ānanda  nābhavissa  sabbena  sabbaṃ  sabbathā
sabbaṃ  kassaci kimhici seyyathīdaṃ kāmabhavo vā rūpabhavo vā arūpabhavo
vā  .  sabbaso  bhave  asati  bhavanirodhā  api  nu kho jāti
paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva
@Footnote:1-2-3 Yu. va. ito paraṃ īdisameva.
Hetu  etaṃ  nidānaṃ  esa  samudayo  esa paccayo jātiyā yadidaṃ
bhavo.
   {58.2}  Upādānapaccayā  bhavoti  iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  upādānapaccayā
bhavo  .  upādānañca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā
sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  kāmupādānaṃ vā diṭṭhupādānaṃ vā
sīlabbatupādānaṃ  vā  attavādupādānaṃ  vā  .  sabbaso upādāne
asati  upādānanirodhā  api  nu  kho  bhavo paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo bhavassa yadidaṃ upādānaṃ.
   {58.3}  Taṇhāpaccayā upādānanti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ . taṇhā ca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā
sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā
rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  sabbaso  taṇhāya  asati
taṇhānirodhā api nu kho upādānaṃ paññāyethāti. No hetaṃ bhante.
Tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa samudayo esa paccayo
upādānassa yadidaṃ taṇhā.
   {58.4} Vedanāpaccayā taṇhāti iti kho panetaṃ vuttaṃ. Tadānanda
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  vedanāpaccayā  taṇhā .
Vedanā  ca  hi  ānanda  nābhavissa  sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
Kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā
vedanā   ghānasamphassajā   vedanā   jivhāsamphassajā  vedanā
kāyasamphassajā  vedanā manosamphassajā vedanā . sabbaso vedanāya
asati  vedanānirodhā  api  nu  kho  taṇhā paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo taṇhāya yadidaṃ vedanā.
   [59]  Iti  kho panetaṃ ānanda vedanaṃ paṭicca taṇhā taṇhaṃ
paṭicca  pariyesanā  pariyesanaṃ  paṭicca lābho lābhaṃ paṭicca vinicchayo
vinicchayaṃ  paṭicca  chandarāgo  chandarāgaṃ paṭicca ajjhosānaṃ ajjhosānaṃ
paṭicca  pariggaho  pariggahaṃ paṭicca macchariyaṃ macchariyaṃ paṭicca ārakkho
ārakkhaṃ   1-   paṭicca   ārakkhādhikaraṇaṃ  daṇḍādānasatthādāna-
kalahaviggahavivādatuvaṃtuvaṃpesuññamusāvādā  aneke  pāpakā  akusalā
dhammā sambhavantīti iti 2- kho panetaṃ vuttaṃ . tadānanda imināpetaṃ
pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  ārakkhādhikaraṇaṃ  daṇḍādānasatthādāna-
kalahaviggahavivādatuvaṃtuvaṃpesuññamusāvādā  aneke  pāpakā  akusalā
dhammā sambhavanti 3-.
   {59.1} Ārakkho ca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā
sabbaṃ kassaci kimhici . sabbaso ārakkhe asati ārakkhanirodhā api nu kho
daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuvaṃpesuññamusāvādā
aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhaveyyunti  .  no hetaṃ
bhante  .   tasmātihānanda  eseva  hetu  etaṃ  nidānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārakkhaṃ paṭiccāti pāṭhadvayaṃ natthi. 2 Ma. Yu. iti kho panetaṃ
@vuttaṃ .pe. veditabbaṃ yathāti ime pāṭhā natthi. 3 Ma. Yu. sambhavantīti
@ito kho panetaṃ veditabbaṃ yathā.
Esa   samudayo  esa  paccayo  daṇḍādānasatthādānakalahaviggaha-
vivādatuvaṃtuvaṃpesuññamusāvādānaṃ   anekesaṃ   pāpakānaṃ   akusalānaṃ
dhammānaṃ sambhavāya yadidaṃ ārakkho.
   {59.2} Macchariyaṃ paṭicca ārakkhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ. Tadānanda 1-
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ yathā macchariyaṃ paṭicca ārakkho .
Macchariyañca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ kassaci
kimhici .  sabbaso macchariye asati macchariyanirodhā api nu kho ārakkho
paññāyethāti . no hetaṃ bhante . Tasmātihānanda eseva hetu etaṃ
nidānaṃ esa samudayo esa paccayo ārakkhassa yadidaṃ macchariyaṃ.
   {59.3} Pariggahaṃ paṭicca macchariyanti iti kho panetaṃ vuttaṃ. Tadānanda
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā pariggahaṃ paṭicca macchariyaṃ .
Pariggaho  ca  hi  ānanda  nābhavissa sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
kassaci  kimhici  .  sabbaso  pariggahe  asati  pariggahanirodhā api
nu kho macchariyaṃ paññāyethāti . no hetaṃ bhante . Tasmātihānanda
eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa samudayo esa paccayo macchariyassa yadidaṃ
pariggaho.
   {59.4} Ajjhosānaṃ paṭicca pariggahoti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  ajjhosānaṃ
paṭicca  pariggaho  .  ajjhosānañca  hi ānanda nābhavissa sabbena
sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  .  sabbaso  ajjhosāne
asati   ajjhosānanirodhā   api   nu   kho   pariggaho
@Footnote: 1 Po. tasmātihānanda.
Paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva
hetu  etaṃ  nidānaṃ  esa  samudayo  esa  paccayo  pariggahassa
yadidaṃ ajjhosānaṃ.
   {59.5}  Chandarāgaṃ  paṭicca  ajjhosānanti  iti  kho panetaṃ
vuttaṃ  .  tadānanda imināpetaṃ pariyāyena veditabbaṃ yathā chandarāgaṃ
paṭicca  ajjhosānaṃ  . chandarāgo ca hi ānanda nābhavissa sabbena
sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici . sabbaso chandarāge asati
chandarāganirodhā  api  nu  kho  ajjhosānaṃ  paññāyethāti  . no
hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo ajjhosānassa yadidaṃ chandarāgo.
   {59.6} Vinicchayaṃ paṭicca chandarāgoti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  vinicchayaṃ paṭicca
chandarāgo  .  vinicchayo  ca hi ānanda nābhavissa sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  .  sabbaso  vinicchaye  asati
vinicchayanirodhā  api  nu kho chandarāgo paññāyethāti . no hetaṃ
bhante  . tasmātihānanda eseva hetu etaṃ didānaṃ esa samudayo
esa paccayo chandarāgassa yadidaṃ vinicchayo.
   {59.7}  Lābhaṃ  paṭicca vinicchayoti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda   imināpetaṃ   pariyāyena   veditabbaṃ  yathā  lābhaṃ
paṭicca  vinicchayo  .  lābho  ca  hi  ānanda nābhavissa sabbena
sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  .  sabbaso  lābhe asati
lābhanirodhā  api  nu  kho  vinicchayo  paññāyethāti  .  no
Hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo vinicchayassa yadidaṃ lābho.
   {59.8}  Pariyesanaṃ paṭicca lābhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  pariyesanaṃ
paṭicca  lābho  .  pariyesanā  ca  hi ānanda nābhavissa sabbena
sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  .  sabbaso  pariyesanāya
asati  pariyesanānirodhā  api  nu kho lābho paññāyethāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo lābhassa yadidaṃ pariyesanā.
   {59.9}  Taṇhaṃ paṭicca pariyesanāti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  taṇhaṃ  paṭicca
pariyesanā  .  taṇhā  ca  hi  ānanda  nābhavissa sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā  .  sabbaso  taṇhāya  asati taṇhānirodhā api nu kho
pariyesanā  paññāyethāti  .  no  hetaṃ bhante . tasmātihānanda
eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa samudayo esa paccayo pariyesanāya
yadidaṃ taṇhā.
   [60] Iti kho ānanda ime dve dhammā dvayena vedanāya
ekasamosaraṇā bhavanti.
   {60.1}  Phassapaccayā  vedanāti  iti  kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  phassapaccayā
vedanā  1-  .  phasso  ca  hi  ānanda  nābhavissa  sabbena
@Footnote: 1 Ma. vedanāti.
Sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  kassaci  kimhici  seyyathīdaṃ  cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso
manosamphasso  .  sabbaso  phasse  asati phassanirodhā api nu kho
vedanā  paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante  . tasmātihānanda
eseva  hetu  etaṃ nidānaṃ esa samudayo esa paccayo vedanāya
yadidaṃ phasso.
   {60.2} Nāmarūpapaccayā phassoti iti kho panetaṃ vuttaṃ. Tadānanda
imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  nāmarūpapaccayā  phasso .
Yehi ānanda ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi yehi uddesehi
nāmakāyassa  paññatti  hoti  tesu  ākāresu tesu liṅgesu tesu
nimittesu tesu uddesesu asati api nu kho rūpakāye adhivacanasamphasso
paññāyethāti . no hetaṃ bhante . yehi ānanda ākārehi yehi
liṅgehi  yehi  nimittehi yehi uddesehi rūpakāyassa paññatti hoti
tesu ākāresu tesu liṅgesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati
api  nu  kho  nāmakāye paṭighasamphasso paññāyethāti . no hetaṃ
bhante  .  yehi ānanda ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi
yehi  uddesehi  nāmakāyassa  ca  rūpakāyassa  ca  paññatti hoti
tesu ākāresu tesu liṅgesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati
api nu kho adhivacanasamphasso vā paṭighasamphasso vā paññāyethāti .
No  hetaṃ bhante . yehi ānanda ākārehi yehi liṅgehi yehi
nimittehi  yehi  uddesehi  nāmarūpassa  paññatti  hoti  tesu
Ākāresu  tesu  liṅgesu  tesu  nimittesu tesu uddesesu asati
api  nu  kho  phasso  paññāyethāti  .  no  hetaṃ  bhante .
Tasmātihānanda  eseva  hetu  etaṃ  nidānaṃ  esa  samudayo
esa paccayo phassassa yadidaṃ nāmarūpaṃ.
   {60.3}  Viññāṇapaccayā nāmarūpanti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ  .  viññāṇañca  hi ānanda mātu kucchismiṃ na okkamissatha
api nu kho nāmarūpaṃ mātu kucchismiṃ samucchijjissathāti. No hetaṃ bhante.
Viññāṇañca  hi  ānanda  mātu  kucchismiṃ  okkamitvā  vokkamissatha
api  nu  kho  nāmarūpaṃ  itthattāya abhinibbattissathāti . no hetaṃ
bhante  .  viññāṇañca  hi  ānanda daharasseva sato vocchijjissatha
kumārakassa  vā  kumārikāya vā api nu kho nāmarūpaṃ vuḍḍhiṃ viruḷhiṃ
vepullaṃ  āpajjissathāti  .  no  hetaṃ  bhante . tasmātihānanda
eseva  hetu etaṃ nidānaṃ esa samudayo esa paccayo nāmarūpassa
yadidaṃ viññāṇaṃ.
   {60.4}  Nāmarūpapaccayā viññāṇanti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Tadānanda  imināpetaṃ  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  nāmarūpapaccayā
viññāṇaṃ  .  viññāṇañca  hi  ānanda nāmarūpe patiṭṭhaṃ na labhiṃssatha
api  nu  kho  āyatiṃ jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo paññāyethāti .
No hetaṃ bhante . tasmātihānanda eseva hetu etaṃ nidānaṃ esa
samudayo esa paccayo viññāṇassa yadidaṃ nāmarūpaṃ . ettāvatā kho
@Footnote: 1 Yu. mātukucchiṃ. ito paraṃ īdisameva.
Ānanda jāyetha vā jīyetha vā mīyetha vā cavetha vā upapajjetha vā.
Ettāvatā  kho  adhivacanapatho  ettāvatā  niruttipatho ettāvatā
paññattipatho  ettāvatā  paññāvacaraṃ  ettāvatā  vaṭṭaṃ vattati .
Itthattaṃ paññāpanāya yadidaṃ nāmarūpaṃ saha viññāṇena. [1]-
   [61] Kittāvatā ca ānanda attānaṃ paññapento paññapeti 2-.
Rūpiṃ  vā  hi  ānanda  parittaṃ attānaṃ paññapento paññapeti rūpī
me  paritto  attāti  .  rūpiṃ  vā hi ānanda anantaṃ attānaṃ
paññapento  paññapeti  rūpī  me  ananto  attāti  .  arūpiṃ
vā  hi  ānanda  parittaṃ  attānaṃ  paññapento  paññapeti  arūpī
me  paritto  attāti  .  arūpiṃ vā hi ānanda anantaṃ attānaṃ
paññapento paññapeti arūpī me ananto attāti.
   {61.1} Tatrānanda yo so rūpiṃ parittaṃ attānaṃ paññapento
paññapeti etarahi vā so rūpiṃ parittaṃ attānaṃ paññapento paññapeti
tathābhāviṃ 3- vā so rūpiṃ parittaṃ attānaṃ paññapento paññapeti atathaṃ
vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti vā panassa hoti. Evaṃ
santaṃ kho ānanda rūpiṃ parittattānudiṭṭhi anusetīti iccālaṃ vacanāya.
   {61.2} Tatrānanda yo so rūpiṃ anantaṃ attānaṃ paññapento
paññapeti etarahi vā so rūpiṃ anantaṃ attānaṃ paññapento paññapeti
tathābhāviṃ  4-  vā so rūpiṃ anantaṃ attānaṃ paññapento paññapeti
@Footnote: 1 Sī. Ma. aññamaññapaccayatā pavattati. 2 paññāpento paññāpetītipi pāṭho.
@3-4 Ma. Yu. tattha bhāviṃ. ito paraṃ īdisameva.
Atathaṃ  vā  pana  santaṃ  tathattāya upakappessāmīti iti vā panassa
hoti  .  evaṃ  santaṃ kho ānanda rūpiṃ anantattānudiṭṭhi anusetīti
iccālaṃ vacanāya.
   {61.3} Tatrānanda yo so arūpiṃ parittaṃ attānaṃ paññapento
paññapeti  etarahi  vā  so  arūpiṃ  parittaṃ  attānaṃ paññapento
paññapeti  tathābhāviṃ  vā  so  arūpiṃ  parittaṃ attānaṃ paññapento
paññapeti  atathaṃ  vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti vā
panassa  hoti  .  evaṃ  santaṃ kho ānanda arūpiṃ parittattānudiṭṭhi
anusetīti iccālaṃ vacanāya.
   {61.4} Tatrānanda yo so arūpiṃ anantaṃ attānaṃ paññapento
paññapeti etarahi vā so arūpiṃ anantaṃ attānaṃ paññapento paññapeti
tathābhāviṃ vā so arūpiṃ anantaṃ attānaṃ paññapento paññapeti atathaṃ
vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti vā panassa hoti. Evaṃ
santaṃ kho ānanda arūpiṃ anantattānudiṭṭhi anusetīti iccālaṃ vacanāya.
Ettāvatā kho ānanda attānaṃ paññapento paññapetīti.
   [62]  Kittāvatā  ca  ānanda  attānaṃ na paññapento na
paññapeti  .  rūpiṃ vā hi ānanda parittaṃ attānaṃ na paññapento
na  paññapeti  rūpī  me paritto attāti . rūpiṃ vā hi ānanda
anantaṃ  attānaṃ  na  paññapento  na  paññapeti rūpī me ananto
attāti  .  arūpiṃ vā hi ānanda parittaṃ attānaṃ na paññapento
na  paññapeti arūpī me paritto attāti . arūpiṃ vā hi ānanda
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññapeti.
Anantaṃ  attānaṃ  na  paññapento  na paññapeti arūpī me ananto
attāti.
   {62.1} Tatrānanda yo so rūpiṃ parittaṃ attānaṃ na paññapento
na  paññapeti etarahi vā so rūpiṃ parittaṃ attānaṃ na paññapento
na paññapeti tathābhāviṃ vā so rūpiṃ parittaṃ attānaṃ na paññapento
na  paññapeti  atathaṃ  vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti
vā panassa na hoti . evaṃ santaṃ kho ānanda rūpiṃ parittattānudiṭṭhi
nānusetīti iccālaṃ vacanāya.
   {62.2} Tatrānanda yo so rūpiṃ anantaṃ attānaṃ na paññapento
na paññapeti etarahi vā so rūpiṃ anantaṃ attānaṃ na paññapento na
paññapeti tathābhāviṃ vā so rūpiṃ anantaṃ attānaṃ na paññapento na
paññapeti  atathaṃ  vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti vā
panassa  na  hoti . evaṃ santaṃ kho ānanda rūpiṃ anantattānudiṭṭhi
nānusetīti iccālaṃ vacanāya.
   {62.3} Tatrānanda yo so arūpiṃ parittaṃ attānaṃ na paññapento
na paññapeti etarahi vā so arūpiṃ parittaṃ attānaṃ na paññapento na
paññapeti tathābhāviṃ vā so arūpiṃ parittaṃ attānaṃ na paññapento na
paññapeti  atathaṃ  vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti vā
panassa  na hoti . evaṃ santaṃ kho ānanda arūpiṃ parittattānudiṭṭhi
nānusetīti iccālaṃ vacanāya.
   {62.4} Tatrānanda yo so arūpiṃ anantaṃ attānaṃ na paññapento
na paññapeti etarahi vā so arūpiṃ anantaṃ attānaṃ na paññapento
Na paññapeti tathābhāviṃ vā so arūpiṃ anantaṃ attānaṃ na paññapento
na paññapeti atathaṃ vā pana santaṃ tathattāya upakappessāmīti iti vā
panassa  na hoti . evaṃ santaṃ kho ānanda arūpiṃ anantattānudiṭṭhi
nānusetīti  iccālaṃ  vacanāya  . ettāvatā kho ānanda attānaṃ
na paññapento na paññapetīti.
   [63]  Kittāvatā  ca  ānanda  attānaṃ  samanupassamāno
samanupassati  .  vedanaṃ  vā  hi  ānanda  attānaṃ samanupassamāno
samanupassati  vedanā me attāti na heva kho me vedanā attā
appaṭisaṃvedano me attāti [1]- . na heva kho me vedanā attā
nopi  appaṭisaṃvedano  me attā attā me vedayati vedanādhammo
hi  me  attāti  iti  vā  hi  ānanda attānaṃ samanupassamāno
samanupassati.
   {63.1}  Tatrānanda yo so evamāha vedanā me attāti
so  evamassa  vacanīyo  tisso  kho imā āvuso vedanā sukhā
vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  imāsaṃ  kho tvaṃ
tissannaṃ  vedanānaṃ  katamaṃ  attato  samanupassasīti  . yasmiṃ ānanda
samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti neva tasmiṃ samaye dukkhaṃ vedanaṃ vedeti
na adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedeti sukhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti.
Yasmiṃ  ānanda  samaye  dukkhaṃ  vedanaṃ  vedeti neva tasmiṃ samaye
sukhaṃ  vedanaṃ  vedeti  na  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vedeti  dukkhaṃyeva
tasmiṃ  samaye  vedanaṃ  vedeti . yasmiṃ ānanda samaye adukkhamasukhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. iti vā hi ānanda samanupassamāno samanupassati.
Vedanaṃ  vedeti  neva  tasmiṃ samaye sukhaṃ vedanaṃ vedeti na dukkhaṃ
vedanaṃ vedeti adukkhamasukhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti.
   {63.2}  Sukhāpi  kho  ānanda  vedanā  aniccā  saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā .
Dukkhāpi  kho  ānanda  vedanā  aniccā  saṅkhatā paṭiccasamuppannā
khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā . adukkhamasukhāpi kho
ānanda  vedanā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  khayadhammā
vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā . tassa sukhaṃ vedanaṃ vedayamānassa
eso me attāti hoti tassāyeva sukhāya vedanāya nirodhā byagā
me attāti hoti . dukkhaṃ vedanaṃ vedayamānassa eso me attāti
hoti  . tassāyeva dukkhāya vedanāya nirodhā byagā me attāti
hoti  . adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamānassa eso me attāti hoti
tassāyeva adukkhamasukhāya vedanāya nirodhā byagā me attāti hoti.
Iti  so  diṭṭhe  va  dhamme aniccaṃ sukhadukkhavokiṇṇaṃ uppādavayadhammaṃ
attānaṃ  samanupassamāno  samanupassati yo so evamāha vedanā me
attāti . tasmātihānanda etenapetaṃ nakkhamati vedanā me attāti
samanupassituṃ
   {63.3} tatrānanda yo so evamāha na heva kho me vedanā attā
appaṭisaṃvedano  me  attāti so evamassa vacanīyo yattha panāvuso
sabbaso  vedayitaṃ  atthi  1-  api  nu  kho  tattha  asmīti 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. natthi. 2 Ma. ayamahamasmīti. ito paraṃ īdisameva.
Siyāti . no hetaṃ bhante . tasmātihānanda etenapetaṃ nakkhamati na
heva kho me vedanā attā appaṭisaṃvedano me attāti samanupassituṃ.
   {63.4} Tatrānanda yo so evamāha na heva kho me vedanā attā
nopi appaṭisaṃvedano [1]- attā attā me vedayati vedanādhammo
hi me attāti . so evamassa vacanīyo vedanā ca hi āvuso sabbena
sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ aparisesā nirujjheyyuṃ sabbaso vedanāya asati
vedanānirodhā api nu kho tattha ahamasmīti 2- siyāti. No hetaṃ bhante.
Tasmātihānanda etenapetaṃ nakkhamati na heva kho me vedanā attā
nopi appaṭisaṃvedano [3]- attā attā me vedayati vedanādhammo
hi me attāti samanupassituṃ.
   [64] Yato kho ānanda bhikkhu neva vedanaṃ attānaṃ samanupassati
nopi  appaṭisaṃvedanaṃ attānaṃ samanupassati nopi attā [4]- vedayati
vedanādhammo hi me attāti samanupassati . So evaṃ samanupassanto 5-
na  6-  kiñci loke upādiyati anupādiyañca na paritassati aparitassaṃ
paccattaññeva  parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  . evaṃ vimuttaṃ 7- kho
ānanda  bhikkhuṃ yo evaṃ vadeyya hoti tathāgato parammaraṇā itisā
diṭṭhīti  8-  tadakallaṃ  .  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā
@Footnote:1-3-4 Ma. Yu. me. 2 Yu. ayamahamasmīti. 5 Ma. nasamanupassanto.
@Yu. asamanupassanto. 6 Ma. na ca. 7 Ma. Yu. vimuttacittaṃ.
@8 itissa diṭṭhītītipi pāṭho.
Itisā  diṭṭhīti  tadakallaṃ  .  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato
parammaraṇā  itisā  diṭṭhīti  tadakallaṃ  .  neva hoti na na hoti
tathāgato  parammaraṇā  itisā diṭṭhīti tadakallaṃ . taṃ kissa hetu .
Yāvatānanda  adhivacanaṃ  yāvatā  adhivacanapatho yāvatā niruttipatho 1-
yāvatā   paññatti  yāvatā  paññattipatho  yāvatā  paññāpanaṃ
yāvatā  paññāvacaraṃ  yāvatā  vaṭṭaṃ  vattati  tāvatā  vaṭṭaṃ
vattati  tadabhiññā  vimutto  bhikkhu  tadabhiññā  vimuttaṃ  bhikkhuṃ
na jānāti na passati itisā diṭṭhīti tadakallaṃ.
   [65]  Satta  kho  imā  2- ānanda viññāṇaṭṭhitiyo dve
āyatanāni  .  katamā  satta  .  santānanda sattā nānattakāyā
nānattasaññino  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā ekacce
ca  vinipātikā  ayaṃ  paṭhamā  viññāṇaṭṭhiti  .  santānanda  sattā
nānattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi  devā  brahmakāyikā
paṭhamābhinibbattā catuapāyikā 3- sattā ca ayaṃ dutiyā viññāṇaṭṭhiti.
Santānanda   sattā   ekattakāyā  nānattasaññino  seyyathāpi
devā  ābhassarā  ayaṃ  tatiyā  viññāṇaṭṭhiti . santānanda sattā
ekattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi  devā  subhakiṇhā  ayaṃ
catutthā  viññāṇaṭṭhiti  .  santānanda  sattā  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto   ākāsoti   ākāsānañcāyatanūpagā   ayaṃ   pañcamā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirutti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. Yu.
@catuapāyikā sattāti ime dve pāṭhā natthi.
Viññāṇaṭṭhiti  .  santānanda  sattā  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpagā  ayaṃ  chaṭṭhā
viññāṇaṭṭhiti  .  santānanda  sattā  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpagā  ayaṃ  sattamā
viññāṇaṭṭhiti  .  asaññisattāyatanaṃ  1-  nevasaññānāsaññāyatanameva
dutiyaṃ.
   {65.1}  Tatrānanda  yāyaṃ  paṭhamā viññāṇaṭṭhiti nānattakāyā
nānattasaññino  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā ekacce
ca vinipātikā yo nu kho ānanda tañca pajānāti tassā ca samudayaṃ
pajānāti tassā ca atthaṅgamaṃ  pajānāti tassā ca assādaṃ pajānāti
tassā ca ādīnavaṃ pajānāti tassā ca nissaraṇaṃ pajānāti kallaṃ nu tena
tadabhinanditunti  . no hetaṃ bhante .pe. tatrānanda yāyaṃ sattamā
viññāṇaṭṭhiti   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpagā  yo  nu  kho ānanda tañca pajānāti
tassā ca samudayaṃ pajānāti tassā ca atthaṅgamaṃ pajānāti tassā ca
assādaṃ  pajānāti  tassā ca ādīnavaṃ pajānāti tassā ca nissaraṇaṃ
pajānāti  kallaṃ  nu  tena  tadabhinanditunti . no hetaṃ bhante .
Tatrānanda  yamidaṃ  asaññisattāyatanaṃ  yo  nu  kho  ānanda  tañca
pajānāti  tassā  ca  samudayaṃ  pajānāti  tassā  ca  atthaṅgamaṃ
@Footnote: 1 asaññasattāyatananti vā pāṭho.
Pajānāti  tassā  ca  assādaṃ  pajānāti  tassā  ca  ādīnavaṃ
pajānāti tassā ca nissaraṇaṃ pajānāti kallaṃ nu tena tadabhinanditunti.
No  hetaṃ  bhante  .  tatrānanda  yamidaṃ  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
yo  nu  kho  ānanda tañca pajānāti tassā ca samudayaṃ pajānāti
tassā  ca  atthaṅgamaṃ pajānāti tassā ca assādaṃ pajānāti tassā
ca  ādīnavaṃ  pajānāti tassā ca nissaraṇaṃ pajānāti kallaṃ nu tena
tadabhinanditunti  .  no  hetaṃ  bhante . yato kho ānanda bhikkhu
imāsañca  sattannaṃ  viññāṇaṭṭhitīnaṃ  imesañca  dvinnaṃ  āyatanānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  viditvā  anupādā  vimutto  hoti ayaṃ vuccatānanda bhikkhu
paññāvimutto.
   [66] Aṭṭha kho ime ānanda vimokkhā . katame aṭṭha .
Rūpī  rūpāni  passati  ayaṃ  paṭhamo  vimokkho  .  ajjhattaṃarūpasaññī
bahiddhārūpāni  passati  ayaṃ  dutiyo  vimokkho  .  subhanteva
adhimutto  hoti  ayaṃ  tatiyo  vimokkho  .  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamma  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
catuttho  vimokkho  .  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma
anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
pañcamo  vimokkho  .  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma
Natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  chaṭṭho
vimokkho    .   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati   ayaṃ   sattamo
vimokkho   .   sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma
saññāvedayitaṃ  nirodhaṃ  upasampajja  viharati ayaṃ aṭṭhamo vimokkho .
Ime kho ānanda aṭṭha vimokkhā.
   {66.1} Yato kho ānanda bhikkhu ime aṭṭha vimokkhe anulomaṃpi
samāpajjati   paṭilomaṃpi  samāpajjati  anulomapaṭilomaṃpi  samāpajjati
yatthicchakaṃ  yadicchakaṃ  yāvaticchakaṃ  samāpajjatipi  vuṭṭhātipi  āsavānañca
khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharati ayaṃ vuccatānanda bhikkhu ubhatobhāgavimutto.
Imāya  ca  ānanda  ubhatobhāgavimuttiyā  aññā  ubhatobhāgavimutti
uttaritarā vā paṇītatarā vā natthīti . idamavoca bhagavā. Attamano
āyasmā ānando bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
         Mahānidānasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 65-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=1340              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=1340              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=57&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=2001              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=2001              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]