ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

          Payasirajannasuttam 1-
   [301]  Evamme sutam . ekam samayam ayasma kumarakassapo
kosalesu  carikam  caramano  mahata  bhikkhusanghena saddhim pancamattehi
bhikkhusatehi  yena  setabya  nama  kosalanam  nagaram  tadavasari .
Tatra  sudam  ayasma  kumarakassapo  setabyayam  viharati  uttarena
setabyam sisapavane 2- . tena kho pana samayena payasi rajanno
setabyam  ajjhavasati  sattussadam  satinakatthodakam  sadhannam  rajabhoggam
ranna pasenadina kosalena dinnam rajadayam brahmadeyyam.
   {301.1} Tena kho pana samayena payasissa rajannassa evarupam
papakam ditthigatam uppannam hoti itipi natthi paro loko natthi satta
opapatika  natthi  sukatadukkatanam  3-  kammanam  phalam vipakoti .
Assosum  kho  setabyaka  brahmanagahapatika  samano  khalu  bho
kumarakassapo  samanassa  gotamassa savako kosalesu carikam caramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  setabyam
anuppatto setabyayam viharati uttarena setabyam sisapavane . tam kho
pana  bhavantam  kumarakassapam  evamkalyano  kittisaddo  abbhuggato
pandito  byatto  medhavi  bahussuto  cittakathi  kalyanapatibhano
buddho 4- ceva araha ca sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam
hotiti  .  athakho  setabyaka  brahmanagahapatika  setabyaya
@Footnote: 1 Yu. payasisuttanta. Ma. payasisutta. 2 Ma. Yu. simsapavane. ito param
@idisameva. 3 Si. Yu. sukkatadukkatanam. 4 Ma. vuddho. Yu. vuddho. ito
@param idisameva.
Nikkhamitva  sanghasanghiganibhuta  1-  uttarenamukha  gacchanti  yena
sisapavanam 2-.
   [302] Tena kho pana samayena payasi rajanno uparipasade
divaseyyam  upagato  hoti  .  addasa  kho  payasi  rajanno
setabyake  brahmanagahapatike  setabyaya  nikkhamitva sanghasanghiganibhute
uttarenamukhe  gacchante  3-  disva  khattam  amantesi  kim  nu
kho  bho  khatte setabyaka brahmanagahapatika setabyaya nikkhamitva
sanghasanghiganibhuta uttarenamukha gacchanti yena sisapavananti 4-.
   {302.1} Atthi kho bho samano kumarakassapo samanassa gotamassa savako
kosalesu  carikam  caramano  mahata  bhikkhusanghena saddhim pancamattehi
bhikkhusatehi  setabyam  anuppatto setabyayam viharati uttarena setabyam
sisapavane  tam kho pana bhavantam kumarakassapam evamkalyano kittisaddo
abbhuggato   pandito   viyatto  medhavi  bahussuto  cittakathi
kalyanapatibhano  buddho  ceva  araha  ca  5-  tamete  bhavantam
kumarakassapam  dassanaya  upasankamissantiti  6- . tenahi bho khatte
yena  setabyaka  brahmanagahapatika  tenupasankama  upasankamitva
setabyake  brahmanagahapatike  evam  vadehi  payasi bho rajanno
@Footnote: 1 Si. sanghasanghiganibhuta. 2 ito param Si. Yu. tenupasankamantiti dissati.
@3 ito param Si. Yu. tenupasankamanteti dissati. 4 Ma. yena simsapavanam.
@5 Ma. Yu. cati. 6 Ma. Yu. upasankamantiti.
Evamaha  agamentu  kira  bhavanto  payasi  1- rajanno samanam
kumarakassapam  dassanaya upasankamissatiti 2- pura samano kumarakassapo
setabyake   brahmanagahapatike   bale   abyatte  sannapeti
itipi  atthi  paro  3-  loko  atthi  satta opapatika atthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  natthi  hi  bho  khatte
paro  loko  natthi  satta  opapatika  natthi  sukatadukkatanam
kammanam  phalam  vipakoti . evam bhoti kho so khatta payasissa
rajannassa   patissutva   yena   setabyaka  brahmanagahapatika
tenupasankami  upasankamitva  setabyake  brahmanagahapatike  etadavoca
payasi bho rajanno evamaha agamentu kira bhavanto payasi 4-
rajanno samanam kumarakassapam dassanaya upasankamissatiti.
   {302.2} Athakho payasi rajanno setabyakehi brahmanagahapatikehi
parivuto  yena  sisapavanam  yenayasma  kumarakassapo  tenupasankami
upasankamitva  ayasmata  kumarakassapena  saddhim  sammodi sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi . setabyakapi kho
brahmanagahapatika    appekacce    ayasmantam   kumarakassapam
abhivadetva  ekamantam nisidimsu appekacce ayasmata kumarakassapena
saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam vitisaretva ekamantam
nisidimsu   appekacce   yenayasma   kumarakassapo   tenanjalim
panametva  ekamantam  nisidimsu  appekacce  namagottam  savetva
@Footnote: 1-4 Ma. payasipi. 2 Ma. itisaddo natthi. 3 Yu. paraloko.
Ekamantam nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu.
   {302.3} Ekamantam nisinno kho payasi rajanno ayasmantam
kumarakassapam etadavoca ahanhi bho kassapa evamvadi evamditthi itipi natthi
paro  loko  natthi satta opapatika natthi sukatadukkatanam kammanam
phalam vipakoti . soham 1- rajanna evamvadim evamditthim addasam va assosim
va kathanhi nama evam vadeyya itipi natthi paro loko natthi satta
opapatika natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti
   {302.4}   tenahi  rajanna  tannevettha  patipucchissami
yatha  te  khameyya tatha nam byakareyyasi tam kim mannasi rajanna
ime candimasuriya imasmim va loke parasmim va deva va [2]- manussa
vati  .  ime  bho kassapa candimasuriya parasmim loke na imasmim
deva  te  na manussati . iminapi kho te rajanna pariyayena
evam  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi satta opapatika
atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [303]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipakoti . atthi pana rajanna
pariyayo  yena  te  pariyayena  evam  hoti  itipi natthi paro
loko  natthi  satta  opapatika  natthi  sukatadukkatanam  kammanam
phalam  vipakoti . atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. naham. 2 Ma. Yu. te.
Evam  hoti  itipi  natthi  paro  loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  .  yathakatham  viya
rajannati  .  idha  me  bho  kassapa mittamacca natisalohita
panatipati  adinnadayi  kamesu  micchacari musavadi pisunavaca
pharusavaca    samphappalapi    abhijjhalu    byapannacitta
micchaditthi  te  aparena  samayena  abadhika  honti  dukkhita
balhagilana  yadaham  janami  nadanime  imamha  abadha
vutthahissantiti  tyaham  upasankamitva  evam  vadami santi kho bho
eke  samanabrahmana evamvadino evamditthino ye te panatipati
adinnadayi   kamesu   micchacari   musavadi   pisunavaca
pharusavaca   samphappalapi  abhijjhalu  byapannacitta  micchaditthi
te  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam
upapajjantiti
   {303.1}  bhavanto  kho  panatipati  adinnadayi  kamesu
micchacari   musavadi   pisunavaca   pharusavaca  samphappalapi
abhijjhalu  byapannacitta  micchaditthi  sace  tesam  bhavati  1-
samanabrahmananam  saccam  vacanam  bhavanto  kayassa  bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjissanti  sace  bho kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyyatha
yena  me  agantva  aroceyyatha  itipi  atthi  paro loko
atthi  satta  opapatika  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhavatam. ito param idisameva.
Vipakoti  bhavanto  kho  pana  me  saddhayika  paccayika  yam
bhavantebhi  dittham  yatha  samam  dittham  evametam  bhavissatiti  te
me  sadhuti  patissutva  neva  agantva  arocenti  na  pana
dutam  pahinanti  ayampi  kho  bho  kassapa  pariyayo  yena  me
pariyayena  evam  hoti  itipi  natthi  paro  loko natthi satta
opapatika natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [304]  Tenahi  rajanna  tannevettha  patipucchissami  yatha
te  khameyya  tatha  nam  byakareyyasi  tam  kim  mannasi rajanna
idha  te purisa coram agucarim gahetva dasseyyum ayante bhante
coro  agucari  imassa  yam  icchasi  tam dandam vadehiti 1- te
tvam  evam  vadeyyasi  tenahi  bho  imam  purisam dalhaya rajjuya
pacchabaham  galhabandhanam bandhitva khuramundam karetva 2- kharassarena
panavena rathiyaya 3- rathiyam singhatakena singhatakam parinetva dakkhinena
dvarena  nikkhamitva  dakkhinato  nagarassa  aghatane sisam chindathati
te  te  sadhuti  patissutva tam purisam dalhaya rajjuya pacchabaham
galhabandhanam  bandhitva  khuramundam  karetva  kharassarena  panavena
rathiyaya  rathiyam  singhatakena singhatakam parinetva dakkhinena dvarena
nikkhamitva  dakkhinato  nagarassa  aghatane  nisidapeyyum  labheyya
nu kho bho 4- coro coraghatesu agamentu tava bhavanto coraghata
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. panehiti. 2 Si. Ma. Yu. karitva. ito param idisameva.
@3 Ma. rathikaya rathikam. ito param idisameva. 4 Ma. Yu. so.
Amukasmim  [1]-  game va nigame va mittamacca natisalohita
yavaham  tesam  uddisitva  2- agacchamiti udahu vippalapantasseva
coraghata  sisam  chindeyyunti  .  na hi so bho kassapa coro
labheyya  coraghatesu  agamentu  tava bhavanto coraghata amukasmim
game  va  nigame  va mittamacca natisalohita yavaham tesam
uddisitva  agacchamiti  athakho  nam  vippalapantasseva  coraghata
sisam chindeyyunti.
   {304.1}  So hi nama rajanna coro manusso manussabhutesu
coraghatesu na labhissati agamentu tava bhavanto coraghata amukasmim
game  va  nigame  va mittamacca natisalohita yavaham tesam
uddisitva  agacchamiti  kim  pana  te  mittamacca natisalohita
panatipati  adinnadayi  kamesu  micchacari musavadi pisunavaca
pharusavaca  samphappalapi  abhijjhalu  byapannacitta micchaditthi [3]-
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna
labhissanti  nirayapalesu  agamentu  tava  bhavanto nirayapala yava
mayam  payasissa  rajannassa  gantva  arocema itipi atthi paro
loko  atthi  satta  opapatika  atthi  sukatadukkatanam  kammanam
phalam  vipako 4- iminapi kho te rajanna pariyayena evam hotu
itipi  atthi  paro  loko  atthi  satta  opapatika  atthi
sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. me. ito param idisameva. 2 Yu. uddassetva. ito param idisameva.
@3 Ma. te. 4 Ma. Yu. vipakoti.
   [305]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipakoti . atthi pana rajanna
pariyayo  yena  te  pariyayena  evam  hoti  itipi natthi paro
loko  natthi  satta  opapatika  natthi  sukatadukkatanam  kammanam
phalam  vipakoti . atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena
evam  hoti  itipi  natthi  paro  loko natthi satta opapatika
natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   {305.1}  Yathakatham  viya rajannati . idha me bho kassapa
mittamacca  natisalohita  panatipata  pativirata  adinnadana
pativirata kamesu micchacara pativirata musavada pativirata pisunavaca 1-
pativirata pharusavaca 2- pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhalu
abyapannacitta  sammaditthi  te aparena samayena abadhika honti
dukkhita  balhagilana  yadaham  janami nadanime imamha abadha
vutthahissantiti tyaham upasankamitva evam vadami santi kho bho eke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  ye  te  panatipata
pativirata  adinnadana  pativirata  kamesu  micchacara  pativirata
musavada  pativirata  pisunavaca  pativirata  pharusavaca  pativirata
samphappalapa    pativirata    anabhijjhalu    abyapannacitta
sammaditthi  te  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. pisunaya vacaya pativirata pharusaya vacaya .... ito param idisameva.
Upapajjantiti  bhavanto  kho  panatipata  pativirata  adinnadana
pativirata  kamesu  micchacara  pativirata  musavada  pativirata
pisunavaca  pativirata  pharusavaca  pativirata samphappalapa pativirata
anabhijjhalu   abyapannacitta  sammaditthi  sace  tesam  bhavati
samanabrahmananam  saccam  vacanam  bhavanto  kayassa  bheda parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapajjissanti  sace  bho  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam upapajjeyyatha yena me agantva
aroceyyatha  itipi  atthi  paro loko atthi satta opapatika
atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  bhavanto  kho  pana
me  saddhayika  paccayika  yam  bhavantebhi  dittham yatha samam dittham
evametam  bhavissatiti  te  me  sadhuti patissutva neva agantva
arocenti  na pana dutam pahinanti ayampi kho bho kassapa pariyayo
yena  me  pariyayena  evam hoti itipi natthi paro loko natthi
satta opapatika natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [306] Tenahi rajanna upamante karissami upamayapidhekacce 1-
vinnu   purisa   bhasitassa   attham   ajananti   seyyathapi
rajanna  puriso guthakupe sasisako 2- nimmuggo 3- assa atha tvam
purise  anapeyyasi  tenahi  bho  tam  purisam  tamha  guthakupa
uddharathati te 4- te sadhuti patissutva tam purisam tamha guthakupa
uddhareyyum  te  tvam  evam  vadeyyasi tenahi bho tassa purisassa
@Footnote: 1 Ma. upamayamidhekacce. ito param idisameva. 2 Ma. sasisakam. 3 Ma. Yu. nimuggo.
@4 Ma. Yu. teti ekapadameva. ito param idisameva.
Kaya  velupesikahi  gutham  sunimmajjitam nimmajjathati te te sadhuti
patissutva  tassa  purisassa  kaya  velupesikahi  gutham  sunimmajjitam
nimmajjeyyum  te  tvam  evam vadeyyasi tenahi bho tassa purisassa
kayam  pandumattikaya  tikkhattum  ubbatitam  1-  ubbatethati  te
te  sadhuti  patissutva  2-  tassa  purisassa  kayam pandumattikaya
tikkhattum  ubbatitam  ubbateyyum  te  tvam  evam  vadeyyasi tenahi
bho  tam  purisam  telena  abbhanjitva  sukhumena  cunnena  tikkhattum
suppadhotam  karothati  te  tam  purisam  telena abbhanjitva sukhumena
cunnena  tikkhattum  suppadhotam  kareyyum  te  tvam  evam vadeyyasi
tenahi  bho  tassa purisassa kesamassum kappethati te tassa purisassa
kesamassum kappeyyum [3]- tvam evam vadeyyasi tenahi [4]- tassa purisassa
mahagghanca  malam  mahagghanca vilepanam mahagghani ca vatthani upaharathati
te  tassa  purisassa mahagghanca malam mahagghanca vilepanam mahagghani ca
vatthani  upahareyyum  te  tvam  evam  vadeyyasi  tenahi bho tam
purisam  pasadam aropetva panca kamagunani upatthapethati 5- te
tam purisam pasadam aropetva panca kamagunani upatthapeyyum 6-
   {306.1} tam kim mannasi rajanna api nu tassa purisassa sunhatassa 7-
suvisittassa  8-  kappitakesamassussa  9-  amuttamanibharanassa  10-
odatavatthavasanassa  uparipasadavaragatassa  pancahi kamagunehi samappitassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. subbattitam ubbattethati. 2 Ma. Yu. ime patha natthi ito param
@idisameva. 3 Ma. Yu. te. 4 Ma. Yu. bho. 5 Ma. upatthapethati. 6 Ma.
@upatthapeyyum. 7 sunahatassatipi patho. 8 Ma. Yu. suvilittassa.
@9 Ma. sukappita .... 10 Ma. amukkamalabharanassa.
Samangibhutassa   paricarayamanassa   punadeva   tasmim   guthakupe
nimmujjitukamyata assati . no hidam bho kassapa . Tam kissa hetu.
Asuci bho kassapa guthakupo asuci ceva asucisankhato ca duggandho ca
duggandhasankhato  ca  jeguccho  ca  jegucchasankhato ca patikulo ca
patikulasankhato  cati  .  evameva  kho rajanna manussa devanam
asuci  ceva  asucisankhata  ca  duggandha  ca  duggandhasankhata ca
jeguccha  ca  jegucchasankhata  ca  patikula  ca patikulasankhata ca
yojanasatam kho rajanna manussagandho deve ubbahati 1- kim pana te
mittamacca  natisalohita  panatipata  pativirata  adinnadana
pativirata  kamesu  micchacara  pativirata  musavada  pativirata
pisunavaca  pativirata  pharusavaca  pativirata samphappalapa pativirata
anabhijjhalu  abyapannacitta  sammaditthi  kayassa  bheda parammarajha
sugatim  saggam  lokam  upapanna  te agantva arocessanti itipi
atthi  paro  loko  atthi  satta opapatika atthi sukatadukkatanam
kammanam  phalam  vipakoti  iminapi  kho  te  rajanna  pariyayena
evam  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi satta opapatika
atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [307]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti . atthi pana [2]- rajanna
@Footnote: 1 Ma. abbadhati. 2 Ma. bho.
Pariyayo  .pe.  atthi  bho kassapa pariyayo .pe. yathakatham viya
rajannati  .  idha  me  bho  kassapa mittamacca natisalohita
panatipata   pativirata   adinnadana   pativirata   kamesu
micchacara  pativirata musavada pativirata suramerayamajjapamadatthana
pativirata   te   aparena   samayena   abadhika   honti
dukkhita   balhagilana  yadaham  janami  nadanime  imamha
abadha  vutthahissantiti  tyaham  upasankamitva  evam  vadami santi
kho  bho  eke  samanabrahmana evamvadino evamditthino ye te
panatipata  pativirata  adinnadana pativirata kamesu micchacara
pativirata  musavada  pativirata  suramerayamajjapamadatthana pativirata
te  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjanti
devanam  tavatimsanam  sahabyatanti  bhavanto  kho  panatipata
pativirata  adinnadana  pativirata  kamesu  micchacara  pativirata
musavada  pativirata  suramerayamajjapamadatthana  pativirata  sace
tesam  bhavati  samanabrahmananam  saccam  vacanam bhavanto kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissanti  devanam  tavatimsanam
sahabyatam  sace  kho  bho  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam
lokam  upapajjeyyatha  devanam  tavatimsanam  sahabyatam  yena  me
agantva  aroceyyatha  itipi  atthi  paro loko atthi satta
opapatika  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti bhavanto
Kho  pana  me  saddhayika  paccayika  yam  bhavantebhi  dittham yatha
samam  dittham  evametam  bhavissatiti  te  me  sadhuti  patissutva
neva  agantva  arocenti  na  pana  dutam  pahinanti  ayampi
kho  bho  kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  satta opapatika natthi sukatadukkatanam
kammanam phalam vipakoti.
   [308]  Tenahi  rajanna  tannevettha  patipucchissami  yatha
te  khameyya  tatha  nam  byakareyyasi  yam  kho  pana  rajanna
manusakam  vassasatam  devanam  tavatimsanam  eso  eko  rattindivo
taya  rattiya  timsa  rattiyo  maso tena masena dvadasamasiyo
samvaccharo  tena  samvaccharena  dibbam  vassasahassam  devanam tavatimsanam
ayuppamanam  ye  te  mittamacca  natisalohita  panatipata
pativirata  adinnadana  pativirata  kamesu  micchacara  pativirata
musavada pativirata suramerayamajjapamadatthana pativirata [1]- kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam upapanna devanam tavatimsanam
sahabyatam  sace  pana  tesam  evam  bhavissati  yava mayam dve va
tini  va  rattindiva  2-  dibbehi  pancahi  kamagunehi samappita
samangibhuta  paricarema  atha  mayam  payasissa  rajannassa  gantva
aroceyyama  itipi  atthi  paro loko atthi satta opapatika
atthi  sukatadukkatanam  kammanam phalam vipakoti api nu te agantva
@Footnote: 1 Ma. Yu. te. 2 Yu. rattindivani.
Aroceyyum  itipi  atthi  paro  loko  atthi satta opapatika
atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  .  no  hidam bho
kassapa  api  hi  mayam  bho  kassapa  cirakalakatapi bhaveyyama ko
panetam  bhoto  kassapassa  aroceti  atthi deva tavatimsati va
evamdighayuka  deva  tavatimsati  va  na  mayam  bhoto kassapassa
saddahama  atthi  deva  tavatimsati  va  evamdighayuka  deva
tavatimsati va.
   {308.1}  Seyyathapi  rajanna jaccandho puriso na passeyya
kanhasukkani  rupani  na  passeyya  nilakani  rupani  na passeyya
pitakani  rupani  na  passeyya  lohitakani  rupani  na  passeyya
manjetthakani  1-  rupani  na  passeyya  samavisamam  na  passeyya
tarakani  rupani  na  passeyya  candimasuriye  so  evam vadeyya
natthi  kanhasukkani  rupani  natthi  kanhasukkanam  rupanam  dassavi
natthi  nilakani  rupani  natthi  nilakanam  rupanam  dassavi  natthi
pitakani  rupani  natthi  pitakanam  rupanam  dassavi natthi lohitakani
rupani  natthi  lohitakanam  rupanam  dassavi  natthi  manjetthakani
rupani  natthi  manjetthakanam  rupanam  dassavi  natthi  samavisamam
natthi  samavisamassa  dassavi  natthi  tarakani rupani natthi tarakanam
rupanam  dassavi  natthi  candimasuriya  natthi  candimasuriyanam  dassavi
ahametam  na  janami  ahametam  na  passami  tasma  tam  natthiti
samma  nu kho bho 2- rajanna vadamano vadeyyati . no hidam
@Footnote: 1 Ma. Yu. manjitthakani. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. so.
Bho  kassapa  atthi  kanhasukkani  rupani  atthi  kanhasukkanam
rupanam  dassavi  atthi  nilakani  rupani  atthi  nilakanam  rupanam
dassavi  .pe.  atthi  samavisamam  atthi  samavisamassa  dassavi
atthi  tarakani  rupani  atthi  tarakanam  rupanam  dassavi  atthi
candimasuriya  atthi  candimasuriyanam  dassavi  ahametam  na  janami
ahametam  na  passami  tasma  tam  natthiti na hi so bho kassapa
samma vadamano vadeyyati . evameva kho tvam rajanna jaccandhupamo
manne patibhasi yametam 1- evam vadesi
   {308.2} ko panetam bhoto kassapassa aroceti atthi deva
tavatimsati  va evamdighayuka deva tavatimsati va na mayam bhoto
kassapassa  saddahama  atthi  deva  tavatimsati  va  evamdighayuka
deva tavatimsati va 2- na kho rajanna evam paro loko datthabbo
yatha tvam mannasi imina mamsacakkhuna ye kho te rajanna samanabrahmana
arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  3-  te tattha
appamatta  atapino  pahitatta  viharanta  dibbacakkhum  visodhenti
te  dibbena  cakkhuna  visuddhena atikkantamanusakena imanceva lokam
passanti  paranca  satte  ca  opapatike  evanca  kho  rajanna
paro  loko  datthabbo  na  tveva  yatha  tvam  mannasi  imina
mamsacakkhuna  iminapi  kho  te  rajanna  pariyayena  evam  hotu
@Footnote: 1 Ma. Yu. yam mam tavam .... 2 Ma. vati. 3 Si. Yu. ito param
@appasaddani appanigghosaniti dissati.
Itipi  atthi  paro  loko  atthi  satta  opapatika  atthi
sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [309]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipakoti . atthi pana rajanna
pariyayo  .pe.  atthi  bho  kassapa  pariyayo  .pe.  yathakatham
viya  rajannati  .  idhaham  bho  kassapa  passami samanabrahmane
silavante  kalyanadhamme jivitukame amaritukame sukhakame dukkhapatikule
tassa mayham bho kassapa evam hoti sace kho ime bhonto samanabrahmana
silavanto  kalyanadhamma  evam  janeyyum ito no matanam seyyo
bhavissatiti  idanime  bhonto  samanabrahmana silavanto kalyanadhamma
visam va khadeyyum sattham va ahareyyum ubbandhitva va kalam kareyyum
papate  va papateyyum yasma ca kho ime bhonto samanabrahmana
silavanto  kalyanadhamma na evam jananti ito no matanam seyyo
bhavissatiti   tasma  ime  bhonto  samanabrahmana  silavanto
kalyanadhamma  jivitukama  amaritukama  sukhakama  dukkhapatikula  1-
ayampi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  satta opapatika natthi sukatadukkatanam
kammanam phalam vipakoti.
@Footnote: 1 Ma. ito param attanam na marentitipi patho.
   [310]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  bhutapubbam  rajanna
annatarassa  brahmanassa  dve  pajapatiyo  ahesum  ekissa
putto  ahosi  dasavassuddesiko va dvadasavassuddesiko va eka
gabbhini  upavijanna  athakho  so  brahmano  kalamakasi  athakho
so  manavako  matusapatim  1-  etadavoca  yamidam  bhoti dhanam va
dhannam  va  rajatam  va  jatarupam  va  sabbantam  mayham  natthi
tuyhettha kinci pitu me santako 2- bhoti dayajjam niyyadehiti.
   {310.1} Evam vutte sa brahmani tam manavakam etadavoca agamehi
tava  tata  yava  vijayami  sace  kumarako  bhavissati  tassapi
ekadeso bhavissati sace kumarika bhavissati sapi te upabhogga 3-
bhavissatiti  .  dutiyampi  kho  so  manavako  matusapatim etadavoca
yamidam  bhoti  dhanam  va dhannam va rajatam va jatarupam va sabbantam
mayham  natthi  tuyhettha  kinci pitu me santako 4- bhoti dayajjam
niyyadehiti  .  dutiyampi kho sa brahmani tam manavakam etadavoca
agamehi  tava  tata  yava  vijayami  sace  kumarako bhavissati
tassapi  ekadeso  bhavissati  sace  kumarika  bhavissati  sapi te
upabhogga  bhavissatiti  .  tatiyampi  kho  so  manavako matusapatim
etadavoca  yamidam  bhoti  dhanam  va  dhannam va rajatam va jatarupam
@Footnote: 1 matusapattinti va patho. 2-4 Si. Ma. Yu. ayam na dissati.
@3 Ma. Yu. opabhogga. ito param idisameva.
Va  sabbantam  mayham  natthi  tuyhettha  kinci  pitu  me  santako
bhoti dayajjam niyyadehiti.
   {310.2} Athakho sa brahmani sattham gahetva ovarakam pavisitva
udaram uppatesi 1- yava vijanami yadi va kumarako yadi va kumarikati
sa  attananceva  jivitanca  gabbhanca sapateyyanca yatha tam bala
abyatta  anayabyasanam apanna ayoniso dayajjam gavesanti evameva
kho  tvam rajanna balo abyatto anayabyasanam apajjissasi ayoniso
paralokam gavesanto seyyatha 2- brahmani bala abyatta anayabyasanam
apanna ayoniso dayajjam gavesanti.
   {310.3}  Na  kho  rajanna  samanabrahmana  silavanto
kalyanadhamma  apakkam  paripacenti  apica  paripakam  agamenti
pandita  .  3-  annehi 4- rajanna samanabrahmananam silavantanam
kalyanadhammanam  jivitena  yatha 5- rajanna samanabrahmana silavanto
kalyanadhamma  ciram  dighamaddhanam  titthanti tatha 6- bahupunnam pasavanti
bahujanahitaya  ca  patipajjanti bahujanasukhaya lokanukampaya 7- atthaya
hitaya sukhaya devamanussanam . iminapi kho [8]- rajanne pariyayena
evam hotu itipi atthi paro loko .pe. Phalam vipakoti.
   [311]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko .pe. phalam vipakoti .
Atthi  pana  rajanna  pariyayo  .pe. atthi bho kassapa pariyayo
.pe.  yathakatham  viya  rajannati  . idha me bho kassapa purisa
@Footnote: 1 Ma. Yu. opadesi. 2 Ma. Yu. seyyathapi sa .... 3 Ma. panditanam.
@4 Ma. Yu. attho hi. 5-6 Ma. Yu. yatha yathakho ... tatha tatha.
@7 Ma. Yu. lokanukampakaya. 8 Ma. Yu. te.
Coram  agucarim gahetva dassenti ayante bhante coro agucari
imassa  yam  icchasi  tam  dandam  vadehiti  1- tyaham evam vadami
tenahibho  imam  purisam  jivantamyeva kumbhiya pakkhipitva mukham pidahitva
allena  cammena  onaddhitva  allaya  mattikaya bahalavilepanam 2-
karitva  uddhanam  aropetva  aggim  dethati  te  me  sadhuti
patissutva  tam  purisam  jivantamyeva kumbhiya pakkhipitva mukham pidahitva
allena  cammena onaddhitva allaya mattikaya bahalavilepanam karitva
uddhanam aropetva aggim denti.
   {311.1} Yada mayam janama kalakato so purisoti atha tam kumbhim
oropetva ubbhinditva mukham vivaritva sanikam vilokema 3- appevanamassa
jivam nikkhamantam passeyyamati nevassa mayam jivam nikkhamantam passama .
Ayampi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  satta opapatika natthi sukatadukkatanam
kammanam phalam vipakoti.
   {311.2}   Tenahi  rajanna  tannevettha  patipucchissami
yatha  te khameyya tatha nam byakareyyasi . abhijanasi no tvam
rajanna  divaseyyam upagato supinakam passitva 4- aramaramaneyyakam
vanaramaneyyakam  bhumiramaneyyakam  pokkharaniramaneyyakanti . abhijanamaham
bho  kassapa  divaseyyam upagato supinakam passitva aramaramaneyyakam
vanaramaneyyakam  bhumiramaneyyakam  pokkharaniramaneyyakanti  .  rakkhanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. panehiti. ito param idisameva. 2 Si. Ma. Yu. bahalavalepanam.
@ito param idisameva. 3 Ma. Yu. nillokema. 4 Ma. passita. ito param idisameva.
Tam tamhi samaye khujjapi vamanakapi 1- celavikapi 2- komarikapiti.
Evam  3- bho kassapa rakkhanti mam tamhi samaye khujjapi vamanakapi
celavikapi  komarikapiti  .  api  nu  ta  tuyham jivam passanti
pavisantam  va  nikkhamantam vati . no hidam bho kassapa . ta hi
nama  rajanna  tuyham  jivantassa  jivantiyo  jivam  na  passissanti
pavisantam  va  nikkhamantam  va  kim  pana  tvam  kalakatassa  jivam
passissasi  pavisantam va nikkhamantam va . iminapi kho te rajanna
pariyayena  evam  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi satta
opapatika atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [312]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipakoti . atthi pana rajanna
pariyayo  .pe.  atthi  bho  kassapa  pariyayo  .pe.  yathakatham
viya  rajannati  .  idha  me bho kassapa purisa coram agucarim
gahetva  dassenti  ayante  bhante  coro  agucari imassa yam
icchasi  tam  dandam  vadehiti  tyaham  evam  vadami  tenahi  bho
imam  purisam jivantamyeva tulaya tuletva jiyaya anassasakam maretva
punadeva  tulaya  tulethati  te  me  sadhuti patissutva tam purisam
jivantamyeva  tulaya  tuletva  jiyaya  anassasakam  maretva
puneva  tulaya tulenti . yada so jivati tada lahutaro ca hoti
@Footnote: 1 Yu. vamanikapi. 2 Ma. velasikapi. Yu. velanikapi.
@ito param idisameva. 3 Yu. evampi.
Mudutaro  ca  kammannataro  ca  yada  pana  so  kalakato  hoti
tada  garutaro  ca  hoti  patthinnataro  ca  akammannataro  ca .
Ayampi  kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti
itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika  natthi
sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [313]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  . seyyathapi rajanna
puriso  divasantattam  ayogulam  adittam  sampajjalitam sanjotibhutam tulaya
tuleyya 1- tamenam aparena samayena sitam nibbutam tulaya tuleyya kada
nu  kho so ayogulo lahutaro va hoti mudutaro va kammannataro
va  yada  va aditto sampajjalito sanjotibhuto yada va sito
nibbutoti  yada  so  bho kassapa ayogulo tejosahagato ca hoti
vayosahagato  ca  aditto  sampajjalito  sanjotibhuto  tada
lahutaro  ca  hoti  mudutaro  ca  kammannataro  ca yada pana so
ayogulo  neva  tejosahagato hoti na vayosahagato sito nibbuto
tada  garutaro  ca  hoti  patthinnataro  ca akammannataro cati .
Evameva  kho  rajanna  yada  ayam  kayo ayusahagato ca hoti
usmasahagato   ca  vinnanasahagato  ca  tada  lahutaro  ca
hoti  mudutaro  ca  kammannataro  ca  yada  panayam  kayo neva
ayusahagato  ca  hoti  na  usmasahagato ca na vinnanasahagato ca
@Footnote: 1 Yu. toleyya. ito param idisameva.
Tada  garutaro  ca  hoti  patthinnataro  ca  akammannataro  ca .
Iminapi  kho  te  rajanna  pariyayena  evam  hotu itipi atthi
paro  loko  atthi  satta  opapatika  atthi  sukatadukkatanam
kammanam phalam vipakoti.
   [314]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipakoti . atthi pana rajanna
pariyayo  .pe.  atthi  bho kassapa pariyayo .pe. yathakatham viya
rajannati . idha me bho kassapa purisa coram agucarim gahetva
dassenti  ayante  bhante  coro  agucari  imassa  yam  icchasi
tam  dandam  vadehiti  tyaham  evam  vadami  tenahi bho imam purisam
anupahacca   chavinca   cammanca   mamsanca   naharunca   atthinca
atthiminjanca  jivita  voropetha  appevanamassa  jivam  nikkhamantam
passeyyamati  te  me  sadhuti  patissutva  tam  purisam anupahacca
chavinca  cammanca  mamsanca  naharunca  atthinca  atthiminjanca  jivita
voropenti  .  yada  so  addhamato  hoti tyaham evam vadami
tenahi  bho  imam  purisam  uttanam  nipatetha  appevanamassa  jivam
nikkhamantam  passeyyamati  te  tam  purisam  uttanam  nipatenti .
Nevassa  mayam  jivam  nikkhamantam  passama tyaham evam vadami tenahi
bho  imam  purisam  avakujjam  nipatetha  passena  nipatetha  dutiyena
Passena  nipatetha  uddham  thapetha  omuddhakam  thapetha  panina
akotetha  lenduna  1-  akotetha  dandena akotetha satthena
akotetha  odhunatha  sandhunatha  niddhunatha  appevanamassa  jivam
nikkhamantam  passeyyamati  te  tam  purisam  odhunanti  sandhunanti
niddhunanti  . nevassa mayam jivam nikkhamantam passeyyama 2- . tassa
tadeva  cakkhum  hoti te rupa tancayatanam nappatisamvedeti . tadeva
sotam  hoti  te  sadda  tancayatanam  nappatisamvedeti  .  tadeva
ghanam  hoti  te gandha tancayatanam nappatisamvedeti . sayeva 3-
jivha  hoti  te  rasa  tancayatanam  nappatisamvedeti  .  sveva
kayo  hoti  te  photthabba tancayatanam nappatisamvedeti . ayampi
kho  bho  kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti itipi
natthi  paro  loko  natthi  satta opapatika natthi sukatadukkatanam
kammanam phalam vipakoti.
   [315]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  .  bhutapubbam  rajanna
annataro  sankhadhamo  sankhamadaya  paccantimam  janapadam  agamasi .
So  yena  annataro  gamo  tenupasankami  upasankamitva  majjhe
gamassa  thito  tikkhattum  sankham upalasetva sankham bhumiyam nikkhipitva
ekamantam nisidi . athakho rajanna tesam paccantajanapadanam manussanam 4-
@Footnote: 1 leddunatipi patho. 2 Ma. passama. 3 Ma. sava. 4 Si. Yu.
@paccantajanam manussanam. Ma. paccantajanapadamanussanam.
Etadahosi  ambho  kassa  1-  nu kho eso saddo evamrajaniyo
evamkammaniyo evammadaniyo evambandhaniyo evammuncaniyoti . sannipatitva
tam  sankhadhamam  etadavocum  ambho  kassa  nu  kho  eso  saddo
evamrajaniyo  evamkammaniyo  evammadaniyo  evambandhaniyo evammuncaniyoti
eso  kho  bho  sankho  nama  yassa  so  saddo evamrajaniyo
evamkammaniyo  evammadaniyo  evambandhaniyo  evammuncaniyoti . te tam
sankham  uttanam  nipatesum vadehi bho sankha vadehi bho sankhati .
Neva so sankho saddamakasi . te tam sankham avakujjam nipatesum passena
nipatesum  dutiyena  passena  nipatesum  uddham  thapesum  omuddhakam
thapesum   panina  akotesum  lenduna  akotesum  dandena
akotesum  satthena  akotesum  odhunimsu  sandhunimsu  niddhunimsu vadehi
bho sankha vadehi bho sankhati. Neva so sankho saddamakasi.
   {315.1} Athakho rajanna tassa sankhadhamassa etadahosi yava kho 2-
bala ime paccantajanapada manussa kathanhi nama ayoniso sankhasaddam
gavesissantiti  .  tesam pekkhamananam sankham gahetva tikkhattum sankham
upalasetva  sankham  adaya  pakkami  .  athakho  rajanna tesam
paccantajanapadanam  manussanam  etadahosi  yada  kira bho ayam sankho
nama  purisasahagato ca hoti vayamasahagato ca vayosahagato 3- ca
tadayam  sankho  saddam karoti yada panayam sankho neva purisasahagato
hoti  na  vayamasahagato  na  vayosahagato  nayam  sankho  saddam
@Footnote: 1 Yu. kissa nu kho. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. kho saddo
@natthi. 3 Ma. vayusahagato. ito param idisameva.
Karotiti  .  evameva  kho rajanna yadayam kayo ayusahagato ca
hoti  usmasahagato  ca  vinnanasahagato  ca  tada  abhikkamatipi
patikkamatipi  titthatipi  nisidatipi  seyyampi  kappeti  cakkhunapi  rupam
passati   sotenapi  saddam  sunati  ghanenapi  gandham  ghayati
jivhayapi  rasam  sayati  kayenapi  photthabbam  phusati  manasapi dhammam
vijanati  yada  panayam  kayo  neva  ayusahagato  ca hoti na
usmasahagato  ca  na  vinnanasahagato  ca  tada  neva  abhikkamati
na  patikkamati  na  titthati  na nisidati na seyyam kappeti cakkhunapi
rupam  na  passati  sotenapi  saddam  na  sunati ghanenapi gandham na
ghayati  jivhayapi  rasam  na  sayati  kayenapi  photthabbam na phusati
manasapi dhammam na vijanati . iminapi kho te rajanna pariyayena
evam  hotu  itipi  atthi  paro  loko atthi satta opapatika
atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
           Pathamabhanavaram.
   [316]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho evamme
ettha  hoti  itipi  natthi  paro loko natthi satta opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipakoti . atthi pana rajanna
pariyayo  .pe.  atthi  bho kassapa pariyayo .pe. yathakatham viya
rajannati . idha me bho kassapa purisa coram agucarim gahetva
dassenti  ayam  te  bhante  coro  agucari  imassa yam icchasi
Tam  dandam  vadehiti  tyaham  evam  vadami  tenahi  bho  imassa
purisassa  chavim  chindatha  appevanamassa  jivam  passeyyamati  te
tassa purisassa chavim chindanti . nevassa mayam jivam passama . tyaham
evam  vadami  tenahi bho imassa purisassa cammam chindatha mamsam chindatha
naharum  chindatha  atthim  chindatha  atthiminjam  chindatha  appevanamassa
jivam  passeyyamati  te  tassa  purisassa  atthiminjam  chindanti .
Nevassa mayam jivam passama 1- . ayampi kho bho kassapa pariyayo
yena  me  pariyayena  evam hoti itipi natthi paro loko natthi
satta opapatika natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipakoti.
   [317]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  .  bhutapubbam  rajanna
annataro  aggiko  jatilo  arannayatane pannakutiya sammati 2- .
Athakho rajanna annataro janapado satthavaso 3- vutthasi . athakho
so  satthavaso  4-  tassa  aggikassa jatilassa assamassa samanta
ekarattim vasitva pakkami . athakho rajanna tassa aggikassa jatilassa
etadahosi  yannunaham  yena  so  satthavaso  tenupasankameyyam
appevanamettha  kinci  upakaranam  adhigaccheyyanti  .  athakho  so
aggiko  jatilo  kalasseva  vutthaya  yena  so  satthavaso
tenupasankami  upasankamitva  addasa  tasmim  satthavase  daharam kumaram
@Footnote: 1 Ma. passeyyama. 2 Ma. Si. Yu. vasati. 3 Si. Yu. janapadapadeso.
@Ma. janapade sattho. ito param idisameva. 4 Ma. Yu. so sattho.
Mandam  uttanaseyyakam  chadditam  .  disvanassa  etadahosi  na kho
me  tam  patirupam  yam  me  pekkhamanassa manussabhuto kalam kareyya
yannunaham  imam  darakam  assamam  netva  apadeyyam  poseyyam
vaddheyyanti  .  athakho  so  aggiko  jatilo  tam darakam assamam
netva  apadesi  posesi  vaddhesi  .  yada  so  darako
dasavassuddesiko  va  hoti  dvadasavassuddesiko  va athakho tassa
aggikassa  jatilassa  janapade  kincideva  karaniyam  uppajji . athakho
so  aggiko  jatilo  tam darakam etadavoca icchamaham tata janapadam
gantum  aggim  tata  paricareyyasi  ma  ca  te  aggi  nibbayi
sace va 1- te aggi nibbayeyya ayam vasi imani katthani idam
aranisahitam  aggim  nibbattetva  aggim  paricareyyasiti  .  athakho
so aggiko jatilo tam darakam evam anusasitva janapadam agamasi .
Tassa khiddapasutassa aggi nibbayi.
   {317.1} Athakho tassa darakassa etadahosi pita kho mam evam
avaca aggim tata paricareyyasi ma ca te aggi nibbayi sace va te
aggi  nibbayeyya  ayam  vasi imani katthani idam aranisahitam aggim
nibbattetva aggim paricareyyasiti yannunaham aggim nibbattetva aggim
paricareyyanti . athakho so darako aranisahitam vasiya tacchi appevanama
aggim  adhigaccheyyanti  . neva so aggim adhigacchi aranisahitam dvidha
phalesi  tidha  phalesi  catudha  phalesi  pancadha phalesi dasadha
@Footnote: 1 Ma. ... ca. ito param idisameva.
Phalesi  visatidha  1- phalesi sakalikam sakalikam akasi sakalikam sakalikam
karitva udukkhale kotesi udukkhale kotetva mahavate ophuni 2-
appevanama aggim adhigaccheyyanti. Neva so aggim adhigacchi.
   {317.2} Athakho so aggiko jatilo janapade tam karaniyam tiretva yena
sako  assamo  tenupasankami  upasankamitva  tam  darakam  etadavoca
kacci  te  tata  aggi nibbutoti . idha me tata khiddapasutassa
aggi  nibbayi  tassa  me  etadahosi  pita kho mam evam avaca
aggim tata paricareyyasi ma ca te tata aggi nibbayi sace va
te  aggi  nibbayeyya  ayam  vasi imani katthani idam aranisahitam
aggim   nibbattetva  aggim  paricareyyasiti  yannunaham  aggim
nibbattetva  aggim  paricareyyanti  athakhoham  tata  aranisahitam
vasiya  tacchim  appevanama  aggim  adhigaccheyyanti  .  nevaham
aggim  adhigacchim  aranisahitam  dvidha  phalesim  tidha  phalesim catudha
phalesim pancadha phalesim dasadha phalesim visatidha 3- phalesim sakalikam
sakalikam  akasim  sakalikam  sakalikam karitva udukkhale kotesim udukkhale
kotetva  mahavate  ophunim 4- appevanama aggim adhigaccheyyanti
nevaham aggim adhigacchinti.
   {317.3}  Athakho  tassa  aggikassa jatilassa etadahosi yava
balo  ayam  darako  abyatto  kathanhi  nama  ayoniso  aggim
gavesissatiti    .    tassa    pekkhamanassa    aranisahitam
@Footnote: 1-3 Si. Ma. Yu. satadha. 2 Ma. Yu. opuni. 4 Ma. Yu. opunim.
Gahetva  aggim  nibbattetva  tam  darakam  etadavoca  evam kho
tata  aggi  nibbattetabbo  na tveva yatha tvam balo abyatto
ayoniso aggim gavesissasiti 1- . evameva kho tvam rajanna balo
abyatto  ayoniso  paralokam  gavesissasi  patinissajjetam  rajanna
papakam  ditthigatam  patinissajjetam  rajanna  papakam  ditthigatam  ma
te ahosi digharattam ahitaya dukkhayati.
   [318] Kincapi bhavam kassapo evamaha athakho nevaham sakkomi
idam  papakam  ditthigatam  patinissajjitum  rajapi  mam  pasenadi kosalo
janati  tirorajanopi  payasi  rajanno  evamvadi  evamditthi
itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika  natthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  . sacaham bho kassapa idam
papakam  ditthigatam  patinissajjissami  bhavissanti  me  vattaro  yava
balo  payasi  rajanno  abyatto  duggahitagahiti  kopenapi  nam
harissami makkhenapi nam harissami palasenapi nam harissamiti.
   [319]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  .  bhutapubbam  rajanna
mahasakatasattho  sakatasahassam  puratthima  janapada  pacchimam  janapadam
agamasi  . soyeva 2- gacchati khippamyeva pariyadiyati tinam katthodakam
haritakapannam  3-  . tasmim kho pana satthe dve satthavaha ahesum
@Footnote: 1 Ma. gavesiti. 2 Ma. Yu. so yena yena .... 3 Si. Yu. haritakavantam.
Eko  pancannam  sakatasatanam  eko  pancannam sakatasatanam . athakho
tesam  satthavahanam  etadahosi  ayam  kho mahasakatasattho sakatasahassam
te  mayam  yena  yena gacchama khippameva pariyadiyati tinam katthodakam
haritakapannam  yannuna  mayam  imam  sattham  dvidha  vibhajeyyama ekato
panca  sakatasatani  ekato  panca  sakatasataniti  .  te tam sattham
dvidha vibhajimsu ekato panca sakatasatani ekato panca sakatasatani.
   {319.1} Eko tava satthavaho bahum tinanca katthanca udakanca
aropetva sattham payapesi 1- . dvihatihapayato 2- kho pana so
sattho  addasa  purisam  kalam  lohitakkhim  3-  asannaddhakalapam
kumudamalam  4-  allavattham  allakesam kaddamamakkhitehi cakkehi bhadrena
rathena patipatham agacchantam disva etadavoca kuto bho agacchasiti .
Amukamha  janapadati  . kuhim gamissasiti . amukam nama janapadanti .
Kacci bho purato kantare mahamegho abhippavutthoti. Evam bho purato
kantare  mahamegho  abhippavuttho  asittodakani  vatumani  bahum
tinanca  katthanca  udakanca  chaddetha  bho  puranani tinani katthani
udakani lahubharehi sakatehi sigham sigham gacchatha ma yoggani kilamitthati.
   {319.2} Athakho so satthavaho satthike amantesi ayam bho puriso
evamaha  purato  kantare  mahamegho  abhippavuttho asittodakani
vatumani  bahum  tinanca  katthanca  udakanca  chaddetha  bho  puranani
tinani  katthani  udakani  lahubharehi  sakatehi  sigham  gacchatha
@Footnote: 1 Si. Yu. payapesi. 2 Si. Yu. ... payato. 3 Ma. lohitakkham sannaddhakalapam.
@4 Ma. kumudamalim. ito param idisameva.
Ma  yoggani  kilamitthati  chaddetha  bho puranani tinani katthani
udakani  lahubharehi  sakatehi  sattham  payapethati  .  evam bhoti
kho  te  satthika  tassa  satthavahassa  patissutva  chaddetva
puranani  tinani  katthani  udakani  lahubharehi  sakatehi  sattham
payapesum  .  te  pathamepi satthavase na addasamsu tinam va kattham
va udakam va dutiyepi satthavase . tatiyepi satthavase. Catutthepi
satthavase  .  pancamepi  satthavase  .  chatthepi  satthavase .
Sattamepi  satthavase  na  addasamsu  tinam va kattham va udakam va
sabbe  va  anayabyasanam  apajjimsuyeva  1- . tasmim satthe ahesum
manussa va pasu va . sabbe va so yakkho amanusso bhakkhesi.
Atthikaneva sesani 2-.
   {319.3}  Yada  annasi  dutiyo  satthavaho  bahunikkhantaro
khodani  so  satthoti  bahum  tinanca katthanca udakanca aropetva
sattham payapesi . dvihatihapayato kho pana so sattho addasa purisam
kalam  lohitakkhim  asannaddhakalapam  kumudamalam  allavattham  allakesam
kaddamamakkhitehi  cakkehi  bhadrena  rathena  patipatham agacchantam disva
etadavoca  kuto  bho  agacchasiti  .  amukamha  janapadati .
Kuhim  gamissasiti  .  amukam  nama  janapadanti  . kacci bho purato
kantare  mahamegho  abhippavutthoti  . evam bho purato kantare
mahamegho     abhippavuttho    asittodakani    vatumani
@Footnote: 1 Ma. Yu. apajjimsu. ye ca tasmim .... 2 Si. Yu. sesesi.
Bahum   tinanca   katthanca  udakanca  chaddetha  bho  puranani
tinani  katthani  udakana  lahubharehi  sakatehi  sigham  sigham  gacchatha
ma yoggani kilamitthati.
   {319.4} Athakho so satthavaho satthike amantesi ayam bho
puriso  evamaha  purato  kantare  mahamegho  abhippavuttho
asittodakani   vatumani   bahum   tinanca   katthanca  udakanca
chaddetha  bho  puranani  tinani  katthani  udakani  lahubharehi
sakatehi  sigham  sigham  gacchatha  ma  yoggani  kilamitthati  ayam bho
puriso  neva  amhakam  mitto  na natisalohito katham mayam imassa
saddhaya  gamissama  na  vo  chaddetabbani  puranani  tinani
katthani  udakani  .  yathabhatena  1-  bhandena  sattham  payapetha
na  no  puranam  chaddessamati  . evam bhoti kho te satthika
tassa  satthavahassa patissutva yathabhatena bhandena sattham payapesum .
Te  pathamepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va
dutiyepi satthavase . tatiyepi satthavase . catutthepi satthavase.
Pancamepi  satthavase . chatthepi satthavase . sattamepi satthavase
na  addasamsu  tinam  va  kattham va udakam va tanca sattham addasamsu
anayabyasanam  apannamyeva  2-  .  tasmim  satthe  ahesum  manussa
va  pasu  va  . tesanca atthikaneva addasamsu . tena yakkhena
amanussena bhakkhita 3-.
   {319.5}  Athakho  so  satthavaho  satthike  amantesi
ayam  kho  bho  so  sattho  anayabyasanam apanno yatha tam tena
@Footnote: 1 Ma. Yu. yathakatena. ito param idisameva. 2 Ma. apannam. ye ca ....
@Yu. apannam. ye va. 3 Ma. Yu. bhakkhitanam.
Balena  satthavahena  parinayakena  .  tenahi  bho  yanamhakam
satthe  appasarani  paniyani  tani  chaddetva  yani  imasmim
satthe  mahasarani  paniyani  tani  adiyathati  .  evam  bhoti
kho  te  satthika  tassa  satthavahassa  patissutva  yani  sakasmim
satthe  appasarani  paniyani  tani  chaddetva  yani  tasmim
satthe  mahasarani  paniyani  tani  adiyitva  sotthina  tam
kantaram nittharimsu yatha tam panditena satthavahena parinayakena.
   {319.6} Evameva kho tvam rajanna balo abyatto anayabyasanam
apajjissasi  ayoniso  paralokam  gavesanto  seyyathapi so puriso
satthavaho  yepi  tava  sotabbam  saddhatabbam  1- mannissanti tepi
anayabyasanam  apajjissanti  seyyathapi  te  satthika  patinissajjetam
rajanna  papakam  ditthigatam  patinissajjetam  rajanna  papakam  ditthigatam
ma te ahosi digharattam ahitaya dukkhayati.
   [320]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho  nevaham
sakkomi  idam  papakam  ditthigatam  patinissajjitum  rajapi  mam pasenadi
kosalo  janati  tirorajanopi  payasi  rajanno  evamvadi
evamditthi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  sacaham  bho
kassapa  imam  papakam  ditthigatam  patinissajjissami  bhavissanti  me
vattaro  yava  balo  payasi  rajanno abyatto duggahitagahiti
@Footnote: 1 Yu. saddahatabbam.
Kopenapi  nam  harissami  makkhenapi  nam  harissami  palasenapi  nam
harissamiti.
   [321]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  .  bhutapubbam  rajanna
annataro  sukaraposako  puriso  sakamha  gama  annam  gamam
agamasi  tattha  addasa  pahutam  sukkham  gutham  chadditam  . disvanassa
etadahosi  ayam  kho  pahuto  sukkhagutho chaddito 1- mama sukaranam
bhakkho  2- yannunaham ito sukkhagutham hareyyanti . so uttarasangam
pattharitva  pahutam  sukkhagutham  akiritva  bhandikam  bandhitva  sise
uccoropetva 3- agamasi.
   {321.1}  Tassa  antaramagge  mahaakalamegho  pavassi .
So  uggharantam  paggharantam  yava  agganakha guthena makkhito guthabharam
adaya agamasi . tamenam manussa disva evamahamsu kacci no tvam
bhane  ummatto  kacci nu 4- viceto 5- kathanhi nama uggharantam
paggharantam yava agganakha guthena makkhito guthabharam hariyissasiti 6- .
Tumhe khvettha bhane ummatta tumhe viceta 7- tatha hi pana me
sukarabhattanti . evameva kho tvam rajanna guthabharikupamo 8- manne
patibhasi  patinissajjetam  rajanna  papakam  ditthigatam  patinissajjetam
rajanna papakam ditthigatam ma te ahosi digharattam ahitaya dukkhayati.
@Footnote: 1 Ma. chaddito mamanca sukarabhattam. Yu. chaddito mamanca. 2 Si. mamanca sukarabhatto.
@3 Ma. accaropetva. Si. Yu. ubbahetva. 4 Ma. Yu. nusaddo natthi. 5-7 Yu.
@veceto veceta. 6 harissasiti pathena bhavitabbam. 8 Si. Yu. guthaharikupamo.
   [322]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho  nevaham
sakkomi  idam  papakam  ditthigatam  patinissajjitum  rajapi  mam pasenadi
kosalo  janati  tirorajanopi  payasi  rajanno  evamvadi
evamditthi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  sacaham  bho kassapa
idam  papakam  ditthigatam  patinissajjissami  bhavissanti  me  vattaro
yava  balo  payasi  rajanno  abyatto duggahitagahiti kopenapi
nam harissami makkhenapi nam harissami palasenapi nam harissamiti.
   [323]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  .  bhutapubbam  rajanna
dve akkhadhutta akkhehi dibbimsu . eko akkhadhutto agatagatam kalim
gilati  .  addasa  kho dutiyo akkhadhutto tam akkhadhuttam agatagatam
kalim  gilantam  disva  tam  akkhadhuttam  etadavoca  tvam  kho  samma
ekantikena jinasi dehi me samma akkhe pajoharissamiti 1-.
   {323.1} Evam sammati kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa
akkhe padasi . athakho so akkhadhutto akkhe visena paribhavetva tam
akkhadhuttam  etadavoca  ehi  kho  samma  akkhehi dibbissamati .
Evam  sammati kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa paccassosi .
Dutiyampi  kho  te  akkhadhutta  akkhehi  dibbimsu  . dutiyampi kho
@Footnote: 1 pajohissamititi pana pathena bhavitabbam.
So  akkhadhutto  agatagatam  kalim  gilati  .  addasa kho dutiyo
akkhadhutto  tam  akkhadhuttam  dutiyampi  agatagatam  kalim gilantam disva
tam akkhadhuttam etadavoca
   [324] Littam paramena tejasa
        gilamakkham puriso na bujjhati
        gilare 1- papadhutta kapana
        te katukam bhavissatiti.
   [325] Evameva kho tvam rajanna akkhadhuttakupamo 2- manne
patibhasi  patinissajjetam  rajanna  papakam  ditthigatam  patinissajjetam
rajanna  papakam  ditthigatam  ma  te  ahosi  digharattam  ahitaya
dukkhayati.
   [326]  Kincapi  bhavam  kassapo  evamaha  athakho  nevaham
sakkomi  idam  papakam  ditthigatam  patinissajjitum  rajapi  mam pasenadi
kosalo  janati  tirorajanopi  payasi  rajanno  evamvadi
evamditthi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  sacaham  bho kassapa
idam  papakam  ditthigatam  patinissajjissami  bhavissanti  me  vattaro
yava  balo  payasi  rajanno  abyatto duggahitagahiti kopenapi
nam harissami makkhenapi nam harissami palasenapi nam harissamiti.
   [327]  Tenahi  rajanna upamante karissami upamayapidhekacce
@Footnote: 1 Ma. Yu. gilare gila papadhutta paccha te katukam bhavissatiti. 2 Yu. akkhadhuttupamo.
Vinnu  purisa  bhasitassa  attham  ajananti  .  bhutapubbam  rajanna
annataro janapade 1- vutthasi . athakho sahayako sahayakam amantesi
ayama  samma  yena so janapado tenupasankamissama appevanamettha
kinci  dhanam  adhigaccheyyamati  .  evam  sammati  kho  sahayako
sahayakassa  paccassosi  .  te  yena so janapado yena annataram
gamapajjam  2-  tenupasankamimsu  tattha addasamsu pahutam sanam chadditam .
Disva  sahayako  sahayakam  amantesi  idam  kho  samma  pahutam
sanam  chadditam  tenahi  samma  tvanca  sanabharam  bandha  ahanca
sanabharam bandhissami ubho sanabharam adaya gamissamati.
   {327.1}  Evam sammati kho sahayako sahayakassa patissutva
sanabharam bandhi . te ubho sanabharam adaya yena annataram gamapajjam
tenupasankamimsu  tattha  addasamsu  pahutam  sanasuttam  chadditam  . disva
sahayako  sahayakam  amantesi yassa kho samma atthaya iccheyyama
sanam  idam  pahutam  sanasuttam  chadditam  tenahi  samma  tvanca
sanabharam   chaddehi   ahanca   sanabharam  chaddessami  ubho
sanasuttabharam adaya gamissamati . ayam kho me samma sanabharo
duragato 3- ca susannaddho ca alam me tvam pajanahiti . athakho
so sahayako sanabharam chaddetva sanasuttabharam adiyi.
   {327.2} Te yena annataram gamapajjam tenupasankamimsu tattha addasamsu
pahuta saniyo chaddita . disva sahayako sahayakam amantesi yassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. janapado. 2 Ma. gamapattam. Si. gamapattam. Yu. gamapaddhanam. ito
@param idisameva. 3 Ma. Yu. durabhato. ito param idisameva.
Kho  samma  atthaya  iccheyyama  sanam  va sanasuttam va ima
pahuta  saniyo  chaddita  tenahi  samma  tvanca  sanabharam
chaddehi  ahanca  sanasuttabharam  chaddessami  ubho  sanibharam
adaya gamissamati . ayam kho me samma sanabharo duragato ca
susannaddho  ca  alam  me tvam pajanahiti . athakho so sahayako
sanasuttabharam chaddetva sanibharam adiyi.
   {327.3}  Te  yena  annataram gamapajjam tenupasankamimsu tattha
addasamsu  pahutam  khomam  chadditam . disva pahutam khomasuttam chadditam .
Disva  pahutam  khomadussam chadditam . disva pahutam kappasam chadditam .
Disva  pahutam  kappasikasuttam  chadditam  . disva pahutam kappasikadussam
chadditam . disva pahutam ayasam chadditam . disva pahutam loham chadditam.
Disva  pahutam  tipum  chadditam . disva pahutam sisam chadditam . disva
pahutam  sajjhum  1- chadditam . disva pahutam suvannam chadditam . disva
sahayako  sahayakam  amantesi yassa kho samma atthaya iccheyyama
sanam  va  sanasuttam  va  saniyo va khomam va khomasuttam va
khomadussam  va  kappasam  va  kappasikasuttam  va  kappasikadussam
va  ayasam va loham va tipum va sisam va sajjhum va idam pahutam
suvannam   chadditam  tenahi  samma  tvanca  sanabharam  chaddehi
ahanca   sajjhubharam   chaddessami  ubho  suvannabharam  adaya
gamissamati . ayam kho me samma sanabharo duragato ca susannaddho
@Footnote: 1 Ma. sajjham. ito param idisameva.
Ca  alam  me  tvam  pajanahiti . athakho so sahayako sajjhubharam
chaddetva suvannabharam adiyi.
   {327.4} Te yena sako gamo tenupasankamimsu. Tattha yo so
sahayako sanabharam adaya agamasi tassa neva matapitaro abhinandimsu
na  puttadara abhinandimsu na mittamacca abhinandimsu na ca tatonidanam
sukham somanassam adhigacchi . yo pana so sahayako suvannabharam adaya
agamasi  tassa  matapitaro  1-  abhinandimsu  puttadarapi abhinandimsu
mittamaccapi  abhinandimsu  tatonidananca  sukham  somanassam  adhigacchi .
Evameva kho [2]- rajanna sanabharikupamo manne patibhasi patinissajjetam
rajanna  papakam  ditthigatam  patinissajjetam  rajanna  papakam  ditthigatam
ma te ahosi digharattam ahitaya dukkhayati.
   [328] Purimena 3- caham opammena bhoto kassapassa attamano
abhiraddho  apicaham  imani  vicitrani  panhapatibhanani  sotukamo
evaham  bhavantam  kassapam  paccanikam  katabbam  avamannissam  abhikkantam
bho  kassapa  abhikkantam  bho  kassapa  seyyathapi  bho  kassapa
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa
va  maggam  acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya
cakkhumanto rupani dakkhanti evameva bhota kassapena anekapariyayena
dhammo   pakasito  esaham  bho  kassapa  bhagavantam  gotamam
saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam  kassapo
@Footnote: 1 Ma. matapitaropi. 2 Ma. Yu. tvam. 3 Ma. purimeneva aham. Yu.
@purimenevaham.
Dharetu  ajjatagge  panupetam  saranangatam icchami caham bho kassapa
mahayannam  yajitum  anusasatu  mam  bhavam  kassapo  yam  mama  assa
digharattam hitaya sukhayati.
   {328.1}  Yatharupe kho rajanna yanne gavo va hannanti
ajelaka  va hannanti kukkutasukara va hannanti vividha va pana
sanghatam  apajjanti patiggahaka ca honti micchaditthi micchasankappa
micchavaca  micchakammanta  micchaajiva  micchavayama  micchasati
micchasamadhi . evarupo kho rajanna yanno na mahapphalo hoti na
mahanisamso na mahajutiko na mahavippharo. Seyyathapi rajanna kassako
bijanangalam adaya vanam paviseyya so tattha dukkhette dubbhumme 1-
avihatakhanukantake  bijani  patitthapeyya khandani putini vatatapahatani
asaradani  asukhasayitani  devo  ca  na  kalena kalam sammadharam
anuppaveccheyya  api  nu  tani  bijani  vuddhim  virulhim  vepullam
apajjeyyum kassako va vipulam phalam adhigaccheyyati.
   {328.2} Na 2- evam bho kassapa. Evameva kho rajanna yatharupe
yanne  gavo va hannanti ajelaka va hannanti kukkutasukara va
hannanti  vividha  va  pana  sanghatam  apajjanti patiggahaka ca
honti  micchaditthi  micchasankappa  micchavaca  micchakammanta
micchaajiva  micchavayama  micchasati  micchasamadhi  .  evarupo
@Footnote: 1 dubbhumeti va patho. 2 Ma. Yu. no hidam bho kassapa.
Kho  rajanna  yanno  na  mahapphalo  hoti  na  mahanisamso  na
mahajutiko na mahavippharo.
   {328.3} Yatharupe ca kho rajanna yanne neva gavo hannanti
na  ajelaka  hannanti  na  kukkutasukara hannanti na vividha [1]-
pana  sanghatam  apajjanti  patiggahaka  ca  honti  sammaditthi
sammasankappa   sammavaca   sammakammanta   sammaajiva
sammavayama  sammasati  sammasamadhi  .  evarupo  kho rajanna
yanno mahapphalo hoti mahanisamso mahajutiko mahavippharo.
   {328.4}  Seyyathapi  rajanna  kassako  bijanangalam  adaya
vanam  paviseyya  so  tattha  sukkhette  subhumme  sivihatakhanukantake
bijani  patitthapeyya  akhandani  aputini  avatatapahatani  saradani
sukhasayitani  devo  ca  kalena  kalam  sammadharam anuppaveccheyya
api  nu  tani  bijani  vuddhim virulhim vepullam apajjeyyum kassako
va vipulam phalam adhigaccheyyati . evam bho kassapa . evameva kho
rajanna  yatharupe  yanne  neva  gavo  hannanti  na  ajelaka
hannanti  na  kukkutasukara hannanti na vividha [2]- pana sanghatam
apajjanti  patiggahaka  ca  honti  sammaditthi  sammasankappa
sammavaca  sammakammanta  sammaajiva  sammavayama  sammasati
sammasamadhi  .  evarupo  kho  rajanna  yanno  mahapphalo hoti
mahanisamso mahajutiko mahavippharoti.
   [329]   Athakho  payasi  rajanno  danam  patthapesi
@Footnote: 1-2 Ma. va.
Samanabrahmanakapanaddhikavanibbakayacakanam  .  tasmim  kho  pana  dane
evarupam bhojanam diyati kanajikam 1- bilangadutiyam corakani 2- ca vatthani
gulavalakani  .  tasmim  kho  pana  dane  uttaro nama manavo
vavato 3- ahosi . so danam datva evamanuddisati imina danena
payasim  rajannameva  imasmim  loke  samagacchim  ma parasminti .
Assosi  kho  payasi rajanno uttaro kira manavo danam datva
evamanuddisati imina 4- danena payasim rajannameva imasmim loke
samagacchim ma parasminti.
   {329.1} Athakho payasi rajanno uttaram manavam amantapetva
etadavoca sabbam 5- kira tvam tata uttara danam datva evamanuddisasi
imina  danena  payasim  rajannameva imasmim loke samagacchim ma
parasminti . evam bho . kasma pana tvam tata uttara danam datva
evamanuddisasi imina danena .pe. ma parasminti na nu mayam tata
uttara punnatthika danasseva phalam patikankhinoti . bhoto kho dane
evarupam  bhojanam  diyati kanajikam bilangadutiyam [6]- bhavam padapi na
iccheyya  samphusitum  kuto  bhunjitum corakani ca vatthani gulavalakani
bhavam padapi na iccheyya samphusitum kuto paridahitum bhavam kho panamhakam
piyo  manapo  katham  mayam  piyam  manapam amanapena samyojemati .
Tenahi  tvam  tata  uttara  yadisaham  bhojanam  bhunjami  tadisam
@Footnote: 1 kajhajakanti va patho. 2 Ma. dhorakani. Si. Yu. therakani. ito param
@idisameva. 3 Si. Yu. vyavato. 4 Ma. imimaham. ito param idisameva.
@5 Ma. Yu. saccam. 6 Ma. yam.
Bhojanam  patthapehi  yadisani  caham  vatthani  paridahami  tadisani
ca  vatthani  patthapehiti  .  evam  bhoti  kho  uttaro manavo
payasirajannassa  1-  patissutva  yadisam bhojanam payasi rajanno
bhunjati  tadisam  bhojanam  patthapesi  yadisani  ca  vatthani payasi
rajanno paridahati tadisani ca vatthani patthapesi.
   {329.2}  Athakho  payasi  rajanno asakkaccam danam datva
asahattha danam datva acittikatam 2- danam datva apavittham 3- danam
datva  kayassa  bheda  parammarana  catummaharajikanam  devanam
sahabyatam upapajji sunnam serisakavimanam . yo panetassa dane vavato
ahosi  uttaro  nama  manavo so sakkaccam danam datva sahattha
danam  datva  cittikatam danam datva anapavittham danam datva kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam upapajji devanam tavatimsanam
sahabyatam.
   [330]  Tena  kho  pana samayena ayasma gavampati abhikkhanam
sunnam  serisakavimanam  divaviharam  gacchati . athakho payasidevaputto
yenayasma   gavampati   tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
gavampatim  abhivadetva  ekamantam  atthasi  .  ekamantam thitam kho
payasidevaputtam ayasma gavampati etadavoca kosi tvam avusoti .
Aham  bhante payasi rajannoti . na nu tvam avuso evamditthiko
ahosi  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta  opapatika
@Footnote: 1 payasissa rajannassati pathena bhavitabbam. Ma. idisameva. 2 Ma. acittikatam.
@3 Si. Ma. Yu. apaviddham. ito param idisameva.
Natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti  .  saccaham bhante
evamditthiko  ahosim  itipi  natthi  paro  loko  natthi  satta
opapatika  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipakoti apicaham
ayyena kumarakassapena etasma papaka ditthigata vivecitoti.
   {330.1} Yo pana te avuso dane vavato ahosi uttaro
nama manavo so kuhim upapannoti . yo me bhante dane vavato
ahosi  uttaro  nama  manavo so sakkaccam danam datva sahattha
danam  datva  cittikatam danam datva anapavittham danam datva kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam upapanno devanam tavatimsanam
sahabyatam  aham  pana  bhante  asakkaccam  danam  datva  asahattha
danam  datva  acittikatam danam datva apavittham danam datva kayassa
bheda  parammarana  catummaharajikanam  devanam  sahabyatam  upapanno
sunnam  serisakavimanam  tenahi  bhante  gavampati  manussalokam  gantva
evamarocehi  sakkaccam  danam  detha  sahattha danam detha cittikatam
danam  detha  anapavittham  danam  detha  payasi  rajanno asakkaccam
danam  datva  asahattha  danam  datva  acittikatam  danam  datva
apavittham  danam  datva kayassa bheda parammarana catummaharajikanam
devanam  sahabyatam  upapanno  sunnam  serisakavimanam  yo  pana tassa
dane  vavato  ahosi  uttaro nama manavo so sakkaccam danam
datva  sahattha  danam datva cittikatam danam datva anapavittham danam
Datva  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam upapanno
devanam tavatimsanam sahabyatanti.
   {330.2}  Athakho  ayasma  gavampati  manussalokam agantva
evamarocesi sakkaccam danam detha sahattha danam detha cittikatam danam
detha anapavittham danam detha payasi rajanno asakkaccam danam datva
asahattha  danam datva acittikatam danam datva apavittham danam datva
kayassa  bheda  parammarana  catummaharajikanam  devanam  sahabyatam
upapanno  sunnam serisakavimanam yo pana tassa dane vavato ahosi
uttaro nama manavo so sakkaccam danam datva sahattha danam datva
cittikatam  danam  datva  anapavittham  danam  datva  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapanno  devanam  tavatimsanam
sahabyatanti.
         Payasirajannasuttam nitthitam dasamam.
                 --------
                Tassuddanam
    apadanam 1- nidananca   nibbananca sudassanam
    janavasabhagovindam        samayam sakkapanhakam 2-
    satipatthanapayasi     mahavaggoti vuccatiti 3-.
                 --------
@Footnote: 1 Ma. mahapadana nidanam. 2 Si. Yu. sakkameva ca. 3 Si. Yu. mahavaggassa
@sangaho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 352-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=7414&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=7414&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=301&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=10814              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=10814              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com