ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Lakkhanasuttam
   [130]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassarame 1- . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   {130.1}  Bhagava etadavoca dvattimsimani bhikkhave mahapurisassa
mahapurisalakkhanani  yehi  samannagatassa  mahapurisassa  dve  va 2-
gatiyo bhavanti ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti
dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto
sattaratanasamannagato  tassimani  satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam
cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam  maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam
parinayakaratanameva  sattamam  .  parosahassam kho panassa putta bhavanti
sura  virangarupa  parasenappamaddana . so imam pathavim sagarapariyantam
akhilam  animittam akantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam 3- adandena
asatthena  dhammena  samena  4- abhivijiya ajjhavasati sace kho pana
agarasma  anagariyam  pabbajati  araham  hoti  sammasambuddho loke
vivatacchado.
   {130.2} Katamani [5]- tani bhikkhave dvattimsa mahapurisassa mahapurisa-
lakkhanani yehi samannagatassa mahapurisassa dve va 2- gatiyo bhavanti
ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti . Sankhittam.
Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. anathapindikassa arame. 2 yu vasaddo na dissati. 3 Ma. Yu. akhilam
@animittam ... sivam nirabbudanti ime patha na dissanti.
@4 Ma. Yu. ayam na dissati . 5 Ma. Yu. ca.
Loke  vivatacchado  .  idha  bhikkhave  mahapuriso  supatitthitapado
hoti  .  yampi  bhikkhave  mahapuriso  supatitthitapado  hoti  idampi
bhikkhave mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati.
   {130.3}  Puna  caparam  bhikkhave mahapurisassa hetthapadatalesu
cakkani  jatani  honti  sahassarani  sanemikani  sanabhikani
sabbakaraparipurani   [1]-   .  yampi  bhikkhave  mahapurisassa
hetthapadatalesu  cakkani  jatani  honti  sahassarani sanemikani
sanabhikani  sabbakaraparipurani  .  idampi  bhikkhave  mahapurisassa
mahapurisalakkhanam bhavati.
   {130.4} Puna caparam bhikkhave mahapuriso ayatapanhi hoti. Dighanguli
hoti  .  mudutalanahatthapado  2- hoti . jalahatthapado hoti .
Ussankhapado hoti . enijangho hoti thitako va anonamanto ubhohi
panitalehi jannukani parimasati parimajjati . kosohitavatthaguyho hoti.
Suvannavanno  [3]-  kancanasannibhataco  . sukhumacchavi hoti sukhumatta
chaviya rajojallam kaye na upalippati . ekekalomo hoti ekekani
lomani lomakupesu jatani . uddhaggalomo hoti uddhaggani lomani
jatani  nilani  anjanavannani kundalavattani dakkhinavattakajatani .
Brahmujugatto hoti . sattussado hoti . sihapubbaddhakayo hoti .
Pittantaramso 4- hoti . nigrodhaparimandalo hoti yavatakvassa kayo
tavatakvassa  byamo  yavatakvassa  byamo  tavatakvassa kayo .
Samavattakkhandho hoti . rasaggasaggi hoti. Sihahanu hoti. Cattalisadanto
@Footnote: 1 Yu. suvibhattantarani. 2 Ma. mudutaluna .... Yu. mudutaluna ....
@3 Ma. Yu. hoti . 4 Ma. Yu. citantaramso.
Hoti  . samadanto hoti . aviraladanto 1- hoti . susukkadatho
hoti  .  pahutajivho  2-  hoti . brahmassaro hoti karavikabhani
hoti  3-  .  abhinilanetto  hoti . gopakhumo hoti . unna
bhamukantare  jata  hoti odata mudu tulasannibha . yampi bhikkhave
mahapurisassa unna bhamukantare jata hoti odata mudu tulasannibha
idampi bhikkhave mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati.
   {130.5}  Puna caparam bhikkhave mahapuriso unhisasiso hoti .
Yampi  bhikkhave mahapuriso unhisasiso hoti idampi bhikkhave mahapurisassa
mahapurisalakkhanam  bhavati  .  imani  kho  tani  bhikkhave  dvattimsa
mahapurisassa  mahapurisalakkhanani  yehi  samannagatassa  mahapurisassa
dve  va  gatiyo  bhavanti  ananna sace agaram ajjhavasati raja
hoti  cakkavatti . sankhittam . sace kho pana agarasma anagariyam
pabbajati  araham  hoti  sammasambuddho  loke vivatacchado . imani
kho  bhikkhave  dvattimsa  mahapurisassa  mahapurisalakkhanani  bahirakapi
isayo dharenti no ca kho te jananti imassa kammassa katatta .pe.
Imam lakkhanam patilabhatiti.
   [131] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  dalhasamadano ahosi kusalesu dhammesu
avatthitasamadano  kayasucarite  vacisucarite  manosucarite danasamvibhage
silasamadane   uposathupavase   matteyyataya   petteyyataya
@Footnote: 1 Yu. avivaradanto . 2 Yu. pahulajivho . 3 Ma. ayam patho na dissati.
Samannataya      brahmannataya      kulejetthapacayitaya
annatarannataresu  ca  adhikusalesu  dhammesu  .  so  tassa kammassa
katatta  upacitatta  ussannatta  vipulatta  kayassa  bheda  param
marana sugatim saggam lokam upapajjati . so tattha anne deve dasahi
thanehi  adhiganhati  dibbena  ayuna  dibbena  vannena  dibbena
sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi
saddehi  dibbehi  gandhehi  dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi .
So  tato  cuto  itthattam  agato  samano  imam mahapurisalakkhanam
patilabhati.
   [132] Supatitthitapado hoti samam padam bhumiyam nikkhipati samam uddharati
samam sabbavantehi padatalehi bhumim phusati. So tena lakkhanena samannagato
sace  agaram  ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja
caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto  sattaratanasamannagato .
Tassimani  satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam
assaratanam  maniratanam  itthiratanam gahapatiratanam parinayakaratanameva sattamam .
Parosahassam kho panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana.
So  imam  pathavim  sagarapariyantam  akhilamanimittamakantakam  iddham  phitam
khemam  sivam  nirabbudam  adandena  asatthena  dhammena samena abhivijiya
ajjhavasati  raja  samano  kim labhati akkhambhiyo 1- hoti kenaci
@Footnote: 1 Yu. avikkhambhiyo.
Manussabhutena  paccatthikena  paccamittena  raja  samano  idam
labhati  .  sace  kho  pana  agarasma  anagariyam  pabbajati araham
hoti  sammasambuddho  loke  vivatacchado  buddho  samano  kim
labhati akkhambhiyo hoti abbhantarehi va bahirehi va paccatthikehi [1]-
paccamittehi  ragena  va dosena va mohena va samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasmim . buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca.
Tatthetam vuccati
   [133] Sacce ca dhamme ca dame ca samyame
        soceyyasilalayuposathesu ca
        pane 2- ahimsaya asahase rato
        dalham samadaya samantamacari 3-.
        So tena kammena tidivam apakkami 4-
        sukhanca khidda ratiyo ca annubhi 5-
        tato cavitva punaragato idha
        samehi padehi phusi basundharam.
        Byakamsu veyyanjanika samagata
        samappatitthassa na hoti khambhana
        gihissa va pabbajitassa va pana 6-
        tam lakkhanam bhavati tadatthajotakam.
@Footnote: 1 Yu. va. 2 Ma. Yu. dane. 3 Ma. Yu. samattamacari. 4 Ma. Yu. divam samakkami.
@5 Ma. anvabhi. Yu. anubhi. 6 Ma. Yu. puna.
        Akkhambhiyo hoti agaramavasam
        parabhibhu sattubhi nappamaddano
        manussabhutenidha hoti 1- kenaci
        akkhambhiyo tassa phalena kammuno.
        Sace va 2- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        aggo na so gacchati jatu khambhanam 3-
        naruttamo esa hi tassa dhammatati.
   [134]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano bahujanassa sukhavaho 4- ahosi
ubbegauttasabhayam  apanudita  dhammikanca  rakkhavaranaguttim  samvidhata
saparivaranca  danam adasi . so tassa kammassa katatta upacitatta
ussannatta  vipulatta  kayassa  bheda  param  marana  sugatim
saggam  lokam  upapajjati  . so tattha anne deve dasahi thanehi
adhiganhati  .pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato  samano
imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  hetthapadatalesu  cakkani  jatani
honti  sahassarani  sanemikani  sanabhikani  sabbakaraparipurani
suvibhattantarani.
   {134.1}  So  tena  lakkhanena  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati
mahaparivaro  hoti  mahassa honti parivara 5- brahmanagahapatika
@Footnote: 1 Yu. manussabhutena na hoti. 2 Ma. Yu. ca. 3 Yu. gabbham. 4 Yu. bahujanasukhaya.
@5 Yu. mahassa hoti parivaro. evamupari.
Negama   janapada   ganakamahamatta   anikattha   dovarika
amacca  parisajja  rajano bhogika 1- kumara raja samano
idam  labhati  . sace 2- agarasma anagariyam pabbajati araham hoti
sammasambuddho  loke  vivatacchado  buddho  samano  kim  labhati
mahaparivaro hoti mahassa honti parivara bhikkhu bhikkhuniyo upasaka
upasikayo  deva manussa asura naga gandhabba buddho samano
idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [135] Pure purattha purimasu jatisu
        manussabhuto bahunam sukhavaho
        ubbegauttasabhayapanudano
        guttisu rakkhavaranesu ussuko.
        So tena kammena tidivam apakkami
        sukhanca khidda ratiyo ca annubhi
        tato cavitva punaragato idha
        cakkani padesu duvesu vindati
        samantanemini sahassarani 3- ca.
        Byakamsu veyyanjanika samagata
        disva kumaram satapunnalakkhanam
        parivarava hessati sattumaddano
        tatha hi cakkani samantanemini.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiya evamupari . 2 Yu. sace pana . 3 Yu. sahassarani ca.
        Sace na pabbajjamupeti tadiso
        vatteti cakkam pathavim pasasati
        tassanuyanta idha 1- bhavanti khattiya
        mahayasa 2- saparivarayanti 3- nam.
        Sace va 4- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        deva manussasurasakkarakkhasa 5-
        gandhabbanaga vihanga 6- catuppada
        anuttaram devamanussapujitam
        mahayasa saparivarayanti nam.
   [136] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  panatipatam  pahaya  panatipata
pativirato   hoti   nihitadando  nihitasattho  lajji  dayapanno
sabbapanabhutahitanukampi  vihasi  .  so  tassa  kammassa  katatta
.pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato  samano imani tini
mahapurisalakkhanani  patilabhati  ayatapanhi  ca  hoti  dighanguli  ca
brahmujugatto ca.
   {136.1}  So  tehi  lakkhanehi  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano  kim
labhati  dighayuko  hoti  ciratthitiko  dighamayupaleti  na  sakka
hoti  antara  jivita  voropetum  kenaci manussabhutena paccatthikena
@Footnote: 1 Ma. tassanuyantadha. Yu. tassanuyutta idha. 2 Ma. Yu. mahayasam.
@3 Ma. sampari.... Yu. sampari.... 4 Ma. Yu. ca . 5 Yu. devamanussa....
@6 Ma. Yu. vihaga.
Paccamittena  raja  samano  idam  labhati  .pe. buddho samano
kim  labhati  dighayuko  hoti  ciratthitiko  dighamayupaleti  na sakka
hoti  antara  jivita voropetum paccatthikehi paccamittehi samanena
va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci
va lokasmim buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca.
Tatthetam vuccati
   [137] Maranavadhabhayamattano viditva
        pativirato param maranaya ahosi
        tena so 1- sucaritena saggamagamasi 2-
        sukataphalavipakamanubhosi.
        Caviya punaridhagato samano
        patilabhati idha tini lakkhanani
        bhavati vipuladighapasuniko 3-
        brahmava sujju 4- subho sujatagatto.
        Subhujo susu 5- susanthito sujato
        mudutalunanguliyassa honti
        digha tibhi purisalakkhanebhi 6-
        cirayapanaya 7- kumaramadisanti.
        Bhavati yadi gihi ciram yapeti
        cirataram pabbajati yadi tato hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati. 2 Ma. Yu. saggamaggama. 3 Ma. ... pasanhiko.
@Yu. ...paniko. 4 Yu. brahma viyujju. 5 Ma. Yu. susu.
@6 Ma. Yu. purisavaraggalakkhanehi . 7 Ma. Yu. cirayapanaya.
        Yapayati [1]- vasiddhibhavanaya
        iti dighayukataya tannimittanti.
   [138]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano data ahosi panitanam rasitanam
khadaniyanam  bhojaniyanam  sayaniyanam lehaniyanam pananam . so tassa
kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  kayassa  bheda param marana
sugatim saggam lokam upapajjati .pe. so tato cuto itthattam agato
samano  imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  sattassa  ussada  2-
honti  ubhosu  hatthesu  ussada  honti  ubhosu padesu ussada
honti ubhosu amsakutesu ussada honti khandhe ussada honti 3-.
   {138.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati labhi hoti
panitanam  rasitanam  khadaniyanam  bhojaniyanam  sayaniyanam  lehaniyanam
pananam  raja samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati
labhi  hoti  panitanam  rasitanam  khadaniyanam  bhojaniyanam  sayaniyanam
lehaniyanam  pananam  buddho samano idam labhati . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam vuccati
   [139] Khajjabhojanam atha lehasayitam 4-
        uttamaggarasadayako ahu
        tena so sucaritena kammuna
        nandavane 5- ciramabhippamodati.
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. sattussado hoti sattassa ussada. Yu. sattussado hoti
@sattussada. 3 Ma. Yu. ussado hoti. 4 Ma. Yu. leyyasayiyam. 5 Ma. Yu. nandane.
        Satta cussade 1- idhadhigacchati
        hatthapadamudutalanca 2- vindati
        ahu byanjananimittakovida
        khajjabhojanarasalabhitaya 3-.
        Na 4- tam 5- gihissapi tadatthajotakam
        pabbajjampi ca 6- tadadhigacchati
        khajjabhojanassa labhiruttamam 7-
        ahu sabbagihibandhanacchidanti.
   [140]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam pubbe manussabhuto samano catuhi sangahavatthuhi janasangahiko 8-
ahosi danena piyavacena 9- atthacariyaya samanattataya . So tassa
kammassa  katatta  upacitatta  ussannatta  vipulatta  kayassa
bheda  param marana sugatim saggam lokam upapajjati . so tato cuto
itthattam  agato  samano  imani  dve mahapurisalakkhanani patilabhati
mudutalahatthapado 10- ca 11- hoti jalahatthapado ca.
   {140.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati  susangahita-
parijano  hoti  susangahitassa  honti  brahmanagahapatika  negama
@Footnote: 1 Yu. satta vussade. 2 Ma. Yu. ... mudutanca. 3 Ma. khajjabhojjarasalabhitaya nam.
@Yu. khajjabhojjarasalabhitaya. 4 Ma. nasaddo na dissati. 5 Ma. yam. 6-11 Yu. casaddo
@na dissati. 7 Ma. Yu. khajjabhojjarasalabhiruttamam. 8 Ma. janam sangahiko. Yu. janam
@sangahita. 9 Ma. piyavajjena. Yu. peyyavacena. 10 Ma. Yu. mudutalunahatthapado.
Janapada 1- ganakamahamatta anikattha dovarika amacca parisajja
rajano  bhogika kumara raja samano idam labhati .pe. buddho
samano  kim  labhati  susangahitaparijano  hoti susangahitassa 2- honti
bhikkhu  bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga
gandhabba  buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam vuccati
   [141] Danampi catthacariyatanca 3-
        piyavadatanca samanachandanca 4-
        kariya cariya susangaham bahunnam
        anavamatena gunena yati saggam.
        Caviya punaridhagato samano
        karacaranamudukanca 5- jalino ca
        atirucirasuvaggadassaneyyam 6-
        patilabhati daharo susukumaro.
        Bhavati parijanassa vo vidheyyo
        mahimam avasito 7- susangahito
        piyavadu hitasukhatam jigimsamano
        abhirucitani gunani acarati.
        Yadi pajahati 8- sabbakamabhogam 9-
        kathayati dhammakatham jino janassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. negamajanapada. 2 Ma. Yu. susangahitassa. 3 Yu. danampi ca atthacariyatampi
@ca. 4 Ma. piyavaditanca samanattatanca. 5 Ma. Yu. ... mudutanca. 6 Ma. Yu. ...
@suvaggu ... . 7 Yu. avasiko. 8 Ma. Yu. yadi ca jahati.
@9 Yu. sabbakamagunabhogam.
        Vacanapatikarassabhippasanna
        sutvana dhammanudhammamacarantiti.
   [142] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  atthupasanhitam  dhammupasanhitam  vacam
bhasita  ahosi  bahujanam  nidasseti  1- paninam hitasukhavaho [2]-
dhammayagi . so tassa kammassa katatta upacitatta vipulatta .pe.
So tato cuto itthattam agato samano imani dve mahapurisalakkhanani
patilabhati ussankhapado ca hoti uddhaggalomo ca.
   {142.1}  So  tehi  lakkhanehi  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano  kim
labhati aggo ca hoti settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro
ca  kamabhoginam  raja  samano  idam labhati .pe. buddho samano
kim  labhati  aggo  ca hoti settho ca pamokkho ca uttamo ca
pavaro  ca  sabbasattanam  buddho  samano  idam labhati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [143] Atthadhammam sangahitam 3- pure tiram 4-
        eriyam 5- bahujanam nidamsayi
        paninam hitasukhavaho ahu
        dhammayagam assajji 6- amacchari.
        Tena so sucaritena kammuna
@Footnote: 1 Ma. nidamsesi. Yu. nidamseti. 2 Yu. ahu. 3 Ma. Yu. atthadhammasahitam. 4 Ma. Yu.
@giram. 5 Ma. Yu. erayam. 6 Ma. dhammayagamayaji. Yu. dhammayagamassaji.
        Sugatim vajati tattha modati
        lakkhanani ca duve idhagato
        uttamasukhataya 1- vindati 2-.
        Ubbhamuppatitalomava saso
        padaganthirahu sadhu santhita
        mamsalohitacita tacotthata 3-
        uparijanu sobhana 4- ahu.
        Gehamavasati ce tathavidho
        aggatam vajati kamabhoginam
        tena uttaritaranca 5- na vijjati
        jambudipam abhibhuyya iriyati 6-.
        Pabbajjapi ca 7- anomanikkamo
        aggatam vajati sabbapaninam
        tena uttaritaro na vijjati
        sabbalokam abhibhuyya viharatiti.
   [144]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano sakkaccam vaceta ahosi sippam
va  vijjam va caranam va kammam va kintime khippam 8- vijaneyyum
khippam  sampatipajjeyyum  na  ciram  kiliseyyunti . so tassa kammassa
katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato
@Footnote: 1 Ma. uttamappamukhataya. 2 Yu. uttamasukhani samvindati. 3 Yu. tacotata.
@4 Ma. uparicaranasobhana. Yu. upari ca pana sobhana. 5 Ma. Yu. uttaritaro.
@6 Yu. iriyati. 7 Ma. Yu. pabbajjampi ca. 8 Yu. ajaneyyum.
Samano idam mahapurisalakkhanam patilabhati enijangho hoti.
   {144.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati yani tani
rajarahani  rajangani  rajupabhogani  rajanucchavikani  tani khippam
patilabhati raja samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati yani
tani   samanarahani  samanangani  samanupabhogani  samananucchavikani
tani  khippam patilabhati buddho samano idam labhati . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam vuccati
   [145] Sippesu vijjacaranesu kammesu 1-
        katham vijaneyyu 2- lahunti 3- icchati
        yatupaghataya na hoti kassaci
        vaceti khippam na ciram kilissati.
        Tam kammam katva kusalam sukhudrayam
        jangha manunna labhate susanthita
        vatta sujata anupubbamuggata
        uddhaggaloma sukhumattacotthata 4-.
        Eneyyajanghoti tamahu puggalam
        sampattiya khippamidhahu lakkhanam
        ekekalomani 5- yadabhikankhati
        apabbajam khippamidhadhigacchati.
@Footnote: 1 Yu. kammasu. 2 Ma. vijaneyyum. 3 Yu. vijaney ya lahuti. 4 Yu. ... cotata.
@5 Ma. gehanulomani.
        Sace va 1- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        anucchavikassa yadanulomiyam 2-
        tam vindati khippamanomanikkamoti 3-.
   [146]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  samanam  va  brahmanam  va
upasankamitva  paripucchita  ahosi  kim  bhante  kusalam  kim  akusalam
kim  savajjam  kim  anavajjam  kim  sevitabbam kim na sevitabbam kim me
kariyamanam  digharattam  ahitaya  dukkhaya  assa  kim  va  pana  me
kariyamanam  digharattam  hitaya  sukhaya  assati . so tassa kammassa
katatta  upacitatta  ussannatta  .pe.  so tato cuto itthattam
agato  samano  imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  sukhumacchavi  hoti
sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati.
   {146.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati mahapanno [4]-
nassa hoti koci pannaya sadiso va settho 5- va kamabhoginam raja
samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati mahapanno hoti
puthupanno   hasapanno   javanapanno  tikkhapanno  nibbedhikapanno
nassa hoti koci pannaya sadiso va settho 5- va sabbasattanam
buddho  samano  idam  labhati  .  etamattham  bhagava  avoca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ...lomikam. 3 Ma. ...vikkamoti. 4 Ma. Yu. hoti.
@5 Yu. visittho.
Tatthetam vuccati
   [147] Pure purattha purimasu jatisu
        annatukamo paripucchita ahu
        sussusita pabbajitam upasita
        atthantaro atthakatham nisamayi.
        Pannapatilabhagatena 1- kammuna
        manussabhuto sukhumacchavi ahu
        byakamsu uppatanimittakovida 2-
        sukhumani atthani avecca dakkhati 3-.
        Sace na pabbajjamupeti tadiso
        vatteti cakkam pathavim pasasati
        atthanusitthisu pariggahesu ca
        na tena seyyo sadiso na 4- vijjati.
        Sace va 5- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        pannavisittham labhate anuttaram
        pappoti bodhim varabhurimedhasoti.
   [148] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  akkodhano  ahosi  anupayasabahulo
bahunnampi  6-  vutto  samano  nabhisajji  na  kuppi na byapajji
@Footnote: 1 Yu. ...katena. 2 Ma. Yu. uppada.... 3 Ma. dakkhiti. 4 Ma. ca. Yu. va.
@5 Ma. ca. Yu. vasaddo na dissati. 6 Ma. Yu. bahumpi.
Na  patitthayi  na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patvakasi
data  ca  ahosi  sukhumanam  mudukanam  attharananam  papurananam 1-
khomasukhumanam  kappasikasukhumanam  koseyyasukhumanam  kambalasukhumanam . so
tassa  kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto
itthattam   agato   samano   imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati
suvannavanno hoti kancanasannibhataco.
   {148.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati labhi hoti sukhumanam
mudukanam   attharananam  papurananam  khomasukhumanam  kappasikasukhumanam
koseyyasukhumanam  kambalasukhumanam  raja  samano  idam  labhati .pe.
Buddho  samano  kim  labhati labhi hoti sukhumanam mudukanam attharananam
papurananam   khomasukhumanam   kappasikasukhumanam   koseyyasukhumanam
kambalasukhumanam  buddho  samano  idam  labhati  .  etamattham  bhagava
avoca. Tatthetam vuccati
   [149] Akkodhanca adhitthahi adasi 2-
        dananca vatthani sukhumani succhavini
        purimatarabhave thito abhivisajji
        mahimiva suro abhivassam 3-.
        Tam katvana ito cuto dibbamupapajji
        sukatam phalavipakamanubhutva kanakatanupatiko 4-
        idhabhibhavati 5- suravarataroriva indo.
@Footnote: 1 Ma. pavurananam. 2 Yu. adasi ca. 3 Yu. abhivassam. 4 ... tanusannibho.
@5 Yu. idha bhavati.
        Gehancavasati 1- naro apabbajjamiccham
        mahatim 2- mahim pasasati 3-
        pasayha sahidha sattaratanam 4- patilabhati
        vipulasukhumacchavisucinca 5-.
        Labhi acchadanavatthamokkhapapurananam
        bhavati yadi anagariyatamupeti
        suhitapurimakataphalam anubhavati
        na bhavati katassa panasoti.
   [150]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano cirappanatthe sucirappavasine 6-
natimitte  suhajje  sakhino  samaneta  ahosi  matarampi  puttena
samaneta  ahosi  puttampi  matara  samaneta  ahosi  pitarampi
puttena  samaneta  ahosi  puttampi  pitara  samaneta  ahosi
pitarampi  7-  bhatara samaneta ahosi bhatarampi bhaginiya samaneta
ahosi  bhaginimpi  bhatara  samaneta  ahosi  samaggim  katva  ca
abbhanumodita  ahosi  .  so  tassa kammassa katatta .pe. so
tato  cuto  itthattam  agato samano imam mahapurisalakkhanam patilabhati
kosohitavatthaguyho hoti.
   {150.1}  So  tena  lakkhanena  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano
kim  labhati  pahutaputto  ahosi  8-  parosahassam kho panassa putta
@Footnote: 1 Yu. gehamavasati. 2 Ma. Yu. mahati. 3 Ma. Yu. anusasati. 4 Yu. pasayha
@abhivasanavarataram. 5 Yu. vipulam sukhumanca succhavinca. 6 Ma. Yu. sucirappavasino.
@7 Ma. Yu. bhatarampi. 8 Ma. Yu. hoti.
Bhavanti  sura virangarupa parasenappamaddana raja samano idam labhati
.pe.  buddho  samano  kim  labhati  pahutaputto ahosi anekasahassam
kho  panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana buddho
samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [151] Pure purattha purimasu jatisu
        cirappanatthe sucirappavasino
        natisuhajje sakhino samanayi
        samaggi katva ca 1- anumodita ahu.
        So tena kammena tidivam apakkami 2-
        sukhanca khidda ratiyo ca annubhi 3-
        tato cavitva punaragato idha
        kosohitam vindati vatthachadiyam.
        Pahutaputto bhavati 4- tathavidho
        parosahassanca 5- bhavanti atraja 6-
        sura ca vira ca amittatapana
        gihissa pitijanana 7- piyam vada.
        Pahutara 8- pabbajitassa iriyato
        putta bhavanti vacananusarino 9-
        gihissa va pabbajitassa va pana 10-
        tam lakkhanam bhavati 11- tadatthajotakanti.
@Footnote: 1 Ma. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. divam samakkami. 3 Ma. anvabhi. Yu. anubhi.
@4 Ma. bhavati. 5 Yu. paro sahassassa. 6 Yu. atuja. 7 Ma. piti janana.
@8 Ma. Yu. bahutara. 9 Yu. vacananucarino. 10 Ma. Yu. puna. 11 Ma. jayati.
   [152] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  mahajanasangahakam  samekkhamano  samam
janati  1-  samam  janati  purisam  janati  purisavisesam janati
ayamidamarahati  ayamidamarahatiti  tattha  tattha  visesatthakaro  pure  2-
ahosi . so tassa kammassa katatta .pe. so tato cuto itthattam
agato   samano  imani  dve  mahapurisalakkhanani  patilabhati
nigrodhaparimandalo   ca  hoti  thitoyeva  anonamanto  ubhohi
panitalehi jannukani parimasati parimajjati.
   {152.1}  So  tehi  lakkhanehi  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano  kim
labhati  addho  hoti  mahaddhano  mahabhogo  pahutajataruparajato
pahutavittupakarano    pahutadhanadhanno   paripunnakotthagaro   3-
raja  samano  idam labhati .pe. buddho samano kim labhati addho
hoti  mahaddhano  mahabhogo  tassimani  dhanani  honti  seyyathidam
saddhadhanam  siladhanam  hiridhanam  ottappadhanam  sutadhanam  cagadhanam  pannadhanam
buddho samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [153] Tuliya 4- pavicaya 5- cintayitva
        mahajanasangahakam 6- samekkhamano
        ayamidamarahatiti 7- tattha tattha
        purisavisesankaro pure ahosi.
@Footnote: 1 Yu. samjanati. 2 Yu. purisavisesakaro. 3 Ma. Yu. paripunnako sakotthagaro.
@4 Yu. tulaya. 5 Ma. pativicaya. Yu. paviceyya. 6 Ma. ... sangahanam.
@Yu. ...sangahatam. 7 Ma. itisaddo na dissati.
        Sama ca panatthito 1- anonamanto
        phusati karehi ubhohi jannukani
        mahiruhapparimandalo ahosi
        sucaritakammavipakasesakena.
        Bahuvividhanimittalakkhanannu
        abhinipuna manuja byakarimsu
        bahuvividhagihinam arahani 2-
        patilabhati daharo susu kumaro
        idha ca 3- mahipatissa kamabhoga
        gihipatirupaka bahu bhavanti
        yadi 4- pajahati sabbakamabhogam
        labhati anuttaram uttamam dhanagganti.
   [154]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  bahujanassa  atthakamo  ahosi
hitakamo  phasukamo  yogakkhemakamo  kintime  saddhaya  vaddheyyum
silena  vaddheyyum  sutena  vaddheyyum buddhiya vaddheyyum 5- cagena
vaddheyyum  dhammena  vaddheyyum  pannaya  vaddheyyum  dhanadhannena
vaddheyyum   khettavatthuna  vaddheyyum  dvipadacatuppadehi  vaddheyyum
puttadarehi   vaddheyyum  dasakammakaraporisehi  vaddheyyum  natihi
vaddheyyum  mittehi  vaddheyyum  bandhavehi  vaddheyyunti . so tassa
@Footnote: 1 Ma. mahim ca pana thito. Yu. sa hi ca pana thito. 2 Yu. arahani. 3 Yu. casaddo
@na dissati. 4 Ma. Yu. yadica. 5 Ma. Yu. buddhiya vaddheyyunti na dissati.
Kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam
agato   samano   imani  tini  mahapurisalakkhanani  patilabhati
sihapubbaddhakayo ca hoti pittantaramso 1- ca samavattakkhandho ca.
   {154.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. Raja samano kim labhati aparihanadhammo hoti
na  parihayati  dhanadhannena  khettavatthuna dvipadacatuppadehi puttadarehi
dasakammakaraporisehi  natihi  mittehi  bandhavehi  na  parihayati
sabbasampattiya  raja  samano  idam  labhati .pe. buddho samano
kim  labhati  aparihanadhammo hoti na parihayati saddhaya silena sutena
cagena  pannaya  na  parihayati  sabbasampattiya  buddho  samano
idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [155] Saddhaya silena sutena buddhiya
        cagena dhammena bahuhi sadhubhi
        dhanena dhannena ca khettavatthuna
        puttehi darehi catuppadehi ca
        natihi mittehi ca bandhavehi
        balena vannena sukhena cubhayam
        katham na hayeyyunti 2- parehi 3- icchati
        addham samiddhanca 4- panabhikankhati.
        Sasihapubbaddhasusanthito ahu
@Footnote: 1 Ma. Yu. citantaramso. 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. pareti.
@4 Ma. Yu. atthassa middhi ca.
        Samavattakkhandho ca pittantaramso
        pubbe sucinnena katena kammuna
        ahaniyam pubbanimittamassatam.
        Gihipi dhannena dhanena vaddhati
        puttehi darehi catuppadehi ca
        akincano pabbajito anuttaram
        pappoti sambodhimahanadhammatanti 1-.
   [156]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam pubbe manussabhuto samano sattanam avihesakajatiko 2- ahosi
panina va ledduna va dandena va satthena va . so tassa
kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam
agato  samano  imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  rasaggasaggi  hoti
uddhaggassa rasaharaniyo givayam jata honti samavaharasaharaniyo 3-.
   {156.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati appabadho
hoti  appatanko  samavepakiniya  gahaniya  samannagato natisitaya
naccunhaya raja samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati
appabadho  hoti  appatanko  samavepakiniya gahaniya samannagato
natisitaya   naccunhaya   majjhimaya   padhanakkhamaya   buddho
samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambodhim asahanadhammatanti. 2 Ma. Yu. avihethakajatiko.
@3 Ma. samabhivahiniyo. Yu. samabhivahiniyo.
   [157] Na panina na ca pana dandaledduna 1-
        satthena va maranavadhena va pana 2-
        ubbadhanaya paritajjanaya va
        na vihethayi janatamahethako 3- ahu.
        Teneva so sugatisu pecca 4- modati
        sukhapphalam kiriya 5- sukhani vindati
        pamunjasa 6- rasaharani susanthita
        idhagato labhati rasaggisaggitam 7-.
        Tenahu nam abhinipuna 8- vicakkhana
        ayam naro sukhabahulo bhavissati
        gihissa va pabbajitassa va pana 2-
        tam lakkhanam bhavati tadatthajotakanti.
   [158] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe manussabhuto samano na ca 9- visatam na ca visavi 10- na ca 11-
pana vidheyyapekkhita 12- uju 13- tatha pasatamujumano 14- hutva
ujupekkhita ahosi 15- piyacakkhuna bahujanam udakkhita 16- ahosi.
So tassa kammassa katatta upacittata .pe. so tato cuto itthattam
agato samano imani dve mahapurisalakkhanani patilabhati abhinilanetto
@Footnote: 1 Ma. na panidandehi panatha ledduna. 2 Yu. puna. 3 Yu. na hethayi janatumahethako.
@4 Ma. Yu. sugatimupecca. 5 Ma. Yu. kariya. 6 Ma. samojasa. Yu. sampajjasa.
@7 Ma. Yu. rasaggasaggitam. 8 Ma. atinipuna. 9-11 Yu. casaddo na dissati. 10 Ma.
@visaci. Yu. visacitam. 12 Ma. Yu. viceyyapekkhita. 13 Ma. ujum. 14 Yu. ...
@mudumano. 15 Ma. Yu. hutva ujupekkhita ahositi pathattayam natthi. 16 Ma. Yu.
@udikkhita.
Ca hoti gopakhumo ca.
   {158.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati piyadassano hoti
bahuno janassa piyo hoti manapo brahmanagahapatikanam negamajanapadanam
ganakamahamattanam  anikatthanam dovarikanam amaccanam parisajjanam rajunam
bhogikanam 1- kumaranam raja samano idam labhati .pe. Buddho samano
kim labhati piyadassano hoti bahuno janassa piyo hoti manapo ca 2- bhikkhunam
bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  devanam manussanam asuranam naganam
gandhabbanam buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam vuccati
   [159] Na ca visatam na ca visavi
        na ca pana vidheyyapekkhita
        uju tatha pasatamujumano 3-
        piyacakkhuna bahujanam udakkhita.
        Sugatisu so phalavipakam
        anubhavati tattha modati
        idha ca 4- bhavati gopakhumo
        abhinilanettanayano sudassano.
        Abhiyogino ca nipuna
        bahupadanimittakovida
        gopakhumanayanakusala 5- manuja
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiyanam. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Yu. ...mudumano.
@4 Ma. Yu. ca pana . 5 Ma. Yu. sukhumanayanakusala.
        Piyadassanoti abhinandasanti 1- nam.
        Piyadassano gihi santo ca
        bhavati bahujanapiyayako 2-
        yadi pana 3- bhavati gihi samano 4-
        hoti piyo bahunam sokanasanoti.
   [160] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano bahujanapubbangamo ahosi kusalesu dhammesu
bahujanapamokkho  kayasucaritena  vacisucaritena  manosucaritena  5-
danasamvibhage  silasamadane  uposathupavase  matteyyataya  6-
petteyyataya   samannataya  brahmannataya  kulejetthapacayitaya
annatarannataresu  ca  7- adhikusalesu dhammesu . so tassa kammassa
katatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam agato samano idam
mahapurisalakkhanam patilabhati unhisasiso hoti.
   {160.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati mahassa jano
anvayiko  hoti  brahmanagahapatika  negamajanapada  ganakamahamatta
anikattha  dovarika  amacca parisajja rajano bhogika kumara
raja  samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati mahassa
jano  anvayiko hoti bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva
manussa  asura  naga  gandhabba  buddho  samano idam labhati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiniddisanti. 2 Ma. bahujanapiyayito. Yu. bahunnam piyayito.
@3 Ma. Yu. yadica na. 4 gihi samano hoti. 5 Ma. Yu. kayasucarite vacisucarite
@manosucarite . 6 Yu. metteyyataya. 7 Yu. casaddo na dissati.
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [161] Pubbangamo sucaritesu ahu
        dhammesu dhammacariyabhirato
        anvayiko bahujanassa ahu
        saggesu vedayitha 1- punnaphalam.
        Vedayitva 2- so sucaritassa phalam
        unhisasisattamidhajjhagama
        byakamsu byanjananimittadhara
        pubbangamo bahujanam hessati 3-.
        Patibhogiyani 4- manujesu idha
        pubbepi tassa abhiharanti tada
        yadi khattiyo bhavati bhumipati
        patiharakam bahujane labhati.
        Atha ceva pabbajati so manujo
        dhammesu hoti paguno visavi
        tassanusasanagunabhirato 5-
        anvayiko bahujano bhavatiti.
   [162]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  musavadam  pahaya  musavada
pativirato  ahosi  saccavadi saccasandho theto paccayiko avisamvadako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayittha. 2 Yu. veditva. 3 Yu. bahunnam hessatayam.
@4 Ma. patibhogiya . 5 Ma. tassanusasanigunabhirato. Yu. tassanusasani gunabhirato.
Lokassa . so tassa kammassa katatta .pe. so tato cuto itthattam
agato   samano  imani  dve  mahapurisalakkhanani  patilabhati
ekekalomo  ca  hoti  unna  ca  bhamukantare  jata  hoti
odata mudu tulasannibha.
   {162.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati mahassa jano
upavattati   brahmanagahapatika   negamajanapada   ganakamahamatta
anikattha  dovarika  amacca parisajja rajano bhogika kumara
raja  samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati mahassa
jano  upavattati  bhikkhu  bhikkhuniyo  upasaka  upasikayo  deva
manussa  asura  naga  gandhabba  buddho  samano idam labhati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [163] Saccappatinno purimasu jatisu
        advejjhavaco alikam vivajjayi
        na so visamvadayitapi kassaci
        bhutena tacchena tathena bhasayi 1-.
        Seta susukka sumudu 2- tulasannibha
        unna sujata bhamukantare ahu
        na lomakupesu duve ajayisum
        ekekalomupacitangava ahu.
        Tam lakkhanannu bahavo samagata
@Footnote: 1 Yu. tosayi. 2 Ma. Yu. mudu.
        Byakamsu uppatanimittakovida 1-
        unna ca loma ca yatha susanthita
        upavattati 2- idisakam bahujano 3-.
        Gihipi 4- santam upavattati jano
        bahu purattha pakatena kammuna
        akincanam pabbajitam anuttaram
        buddhampi santam upavattati janoti.
   [164]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto samano pisunam vacam 5- pahaya pisunaya
vacaya  pativirato  ahosi ito sutva na amutra akkhata imesam
bhedaya  amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti
bhinnanam  va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata  samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita  ahosi . so
tassa  kammassa  katatta  .pe.  so tato cuto itthattam agato
samano  imani  dve  mahapurisalakkhanani  patilabhati  cattalisadanto
ca 6- hoti aviraladanto ca.
   {164.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati abhejjapariso
hoti   abhejjassa   7-   honti  parisa  brahmanagahapatika
negamajanapada   ganakamahamatta  anikattha  dovarika  amacca
parisajja  rajano  bhogika  kumara  raja  samano  idam
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppada.... 2 Ma. upavattati. 3 Yu. edisakam bahujjano. 4 Ma. Yu.
@gihimpi. 5 Yu. pisunavacam. 6 Yu. casaddo na dissati. 7 Ma. Yu.
@abhejjassa.
Labhati  .pe.  buddho  samano  kim  labhati  abhejjapariso  hoti
abhesajjassa  honti  parisa  bhikkhu  bhikkhuniyo upasaka upasikayo
deva  manussa  asura  naga  gandhabba  buddho  samano  idam
labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [165] Savebhutiyam 1- sahitabhedakarim
        bhedappavaddhanavivadakarim
        kalahappavaddhanaakiccakarim
        sahitanam bhedajananim nabhani.
        Avivadavaddhanakarim sugiram 2-
        bhinnana sandhijananim 3- abhani
        kalaham janassa panudi 4- samangi
        sattehi 5- nandati pamodati ca
        sugatisu so phalavipakam
        anubhavati tattha modati
        danta idha honti avirala 6- sahita
        caturo dasassa mukhaja susanthita.
        Yadi khattiyo bhavati bhumipati
        avibhedayassa 7- parisa bhavati 8-
        samano ca hoti virajo vimalo
        parisassa hoti anugata acalati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhutiyam. 2 Yu. giram. 3 Ma. Yu. bhinnanusandhijananim. 4 Ma. panudi.
@5 Ma. Yu. sahitehi. 6 Yu. avira. 7 Ma. avibhediyaya. Yu. avihethiyassa.
@8 Yu. bhavanti.
   [166]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  pharusam  vacam  pahaya pharusaya
vacaya  pativirato  ahosi  ya  sa  vaca  nela  kannasukha
pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa  tatharupim
vacam  bhasita  ahosi  .  so tassa kammassa katatta upacitatta
.pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato samano imani dve
mahapurisalakkhanani  patilabhati  pahutajivho  ca  hoti  brahmassaro
ca karavikabhani.
   {166.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. Raja samano kim labhati adeyyavaco hoti
adiyantassa   1-   vacanam   brahmanagahapatika   negamajanapada
ganakamahamatta  anikattha  dovarika  amacca  parisajja rajano
bhogika kumara raja samano idam labhati . .pe. Buddho samano kim
labhati  adeyyavaco  hoti  adiyantassa 1- vacanam bhikkhu bhikkhuniyo
upasaka  upasikayo  deva  manussa  asura  naga  gandhabba
buddho samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [167] Akkosabhandanavihesakarim
        ubbadhakaram 2- bahujanappamaddanam
        abalhagiram so nabhani pharusam
        madhuram bhani susahitam sakhilam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. adiyantissa. 2 Ma. ubbadhikam. Yu. ubbayikam.
        Manaso piya hadayagaminiyo
        vaca so erayati kannasukha
        vaca sucinnaphalamanubhavi
        saggesu vedayitha 1- punnaphalam
        viditva so sucaritassa phalam
        brahmassarattamidhajjhagama
        jivhassa hoti vipula puthula 2-
        adeyyavakyavacano bhavati
        gihinopi ijjhati yatha bhanato
        atha ce 3- pabbajati so manujo
        adiyantassa vacanam janaka 4-
        bahuno bahum subhanitam bhanatoti.
   [168] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  samphappalapam  pahaya  samphappalapa
pativirato  ahosi  kalavadi  bhutavadi  dhammavadi  atthavadi  [5]-
vinayavadi nidhanavatim vacam bhasita [6]- kalena sapadesam pariyantavatim
atthasanhitam  .  so  tassa  kammassa  katatta  upacitatta  .pe.
So  tato  cuto  itthattam  agato  samano  imam mahapurisalakkhanam
patilabhati sihahanu hoti.
   {168.1}  So  tena  lakkhanena  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayatha. 2 Yu. thula. 3 Yu. cepi. 4 Ma. Yu. janata. 5 Ma. Yu.
@dhammavadi. 6 Ma. Yu. ahosi.
Kim  labhati  appadhamsiko  hoti  kenaci  manussabhutena  paccatthikena
paccamittena  raja  samano idam labhati .pe. buddho samano kim
labhati  appadhamsiko  hoti abbhantarehi va bahirehi va paccatthikehi
paccamittehi  ragena  va dosena va mohena va samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasmim  buddho  samano idam labhati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam vuccati
   [169] Na samphappalapam na vuccaddhatanti 1-
        avikinnavacanabyapatho ca 2- ahosi
        ahitamapi 3- ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhanca abhani.
        Tam katvana ito cuto divamupapajji
        sukataphalavipakamanobhosi 4-
        caviya punaridhagato samano
        dviduggamavaratarahanuttamalattha.
        Raja hoti sudduppadhamsiyo manujindo
        manujadhipati mahanubhavo
        tidivapuravarasamo bhavati
        suravarataroriva indo.
        Gandhabbasurasakkarakkhasebhi 5- surebhi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. na muddhatam. 2 Ma. casaddo na dissati. Yu. va. 3 Yu. ahitampi ...
@hitampi . 4 Ma. Yu. ...nubhosi. 5 Ma. ...yakkharakkhasebhi. 6 Yu. ...rakkhasehi
@surehi.
        Na hi bhavati suppadhamsiyo tathatto
        yadi bhavati [1]- tathavidho idha
        disa ca pati disa ca vidisa cati.
   [170] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe manussabhuto samano micchaajivam 2- pahaya sammaajivena jivikam
kappesi    tulakutakamsakutamanakutaukkotanavancananikatisaviyoga    3-
chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara  4-  pativirato  ahosi .
So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa
bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati. So tassa anne deve
dasahi  thanehi adhiganhati dibbena ayuna dibbena vannena dibbena
yasena dibbena sukhena 5- dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi . So
tato  cuto itthattam agato samano imani dve mahapurisalakkhanani
patilabhati samadanto ca hoti susukkadatho ca.
   {170.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti  cakkavatti  dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi
janapadatthavariyappatto    sattaratanasamannagato   .   tassimani
satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam
maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam  parinayakaratanameva  sattamam  .
Parosahassam  kho  panassa  putta  bhavanti  sura  virangarupa
parasenappamaddana  .  so  imam  pathavim sagarapariyantam akhilam animittam
@Footnote: 1 Yu. gihi. 2 Ma. Yu. micchajivam. 3 Yu. saciyoga. 4 Ma. ...sahasakara.
@5 Ma. dibbena sukhena dibbena yasena.
Akantakam  iddham  phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena
samena 1- abhivijiya ajjhavasati raja samano kim labhati suciparivaro hoti
sucissa   honti   parivara   brahmanagahapatika  negamajanapada
ganakamahamatta  anikattha  dovarika  amacca  parisajja rajano
bhogika kumara raja samano idam labhati . Sace kho pana agarasma
anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke vivatacchado buddho
samano  kim  labhati suciparivaro hoti sucissa honti parivara bhikkhu
bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga gandhabba
buddho samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [171] Micchajivanca avassaji samena
        vuttim sucina so janayittha dhammikena
        ahitamapi ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhanca acari 2-.
        Sagge vedayati naro suphalani 3-
        karitva nipunebhi vidubhi sabbhi 4-
        vannitani tidivapuravarasamo
        abhiramati ratikhiddasamangi.
        Aladdha na 5- manussakam bhavam tato caviya 6-
        puna 7- sukataphalavipakasesakena
        patilabhati lapanajam samamapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati. 2 Yu. acari. 3 Ma. Yu. sukhapphalani. 4 Yu. samabbhi.
@5 Ma. laddhana. Yu. laddha. 6 Ma. cavitvana. 7 Ma. punasaddo na dissati.
        Suci ca suvisuddhasusukkam 1-.
        Tam veyyanjanika samagata bahavo
        byakamsu nipuna sammata manuja 2-
        sucijanaparivaragano bhavati
        dijasamasukkasucisobhanadanto 3-.
        Ranno hoti bahujano suciparivaro
        mahatimam mahimanusasato ca
        pasayha na ca janapadatudanam
        hitamapi ca bahujanasukham 4- caranti
        atha ce pabbajati bhavati vipapo
        samano samitarajo vivatacchado
        vigatadarathakilamatho imampi ca
        parampi paramampi ca passati lokam.
        Tassovadakara bahugihi ca
        pabbajita ca asuci vigarahitapanudipapassa 5-
        hi sucibhi 6- parivuto
        bhavati malakhilakalikilesepanudebhiti 7-.
Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti 8-.
         Lakkhanasuttam nitthitam sattamam.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. sucisusukkam. Yu. suvisuddham suvisukkam. 2 Yu. manujinda. 3 Yu.
@dija ... . 4 Ma. ...sukhanca. 5 Ma. garahitam dhunanti papam. Yu. vigarahitam dhunanti
@papam. 6 Ma. sa hi sucibhi. Yu. sa hi suci. 7 Ma. Yu. ...panudetiti. 8 idamavoca
@bhagava .pe. abhinanduntiti ime patha na dissanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 157-193. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=3311&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=3311&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=130&items=42              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=130              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=2689              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=2689              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]