ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Siṅgālakasuttaṃ
   [172]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe . tena kho pana samayena siṅgālako 1-
gahapatiputto  kālasseva  vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavattho
allakeso  pañjaliko  puthuddisā  namassati  puratthimaṃ  disaṃ  dakkhiṇaṃ
disaṃ pacchimaṃ disaṃ uttaraṃ disaṃ heṭṭhimaṃ disaṃ uparimaṃ disaṃ.
   [173]  Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  addasā  kho  bhagavā  siṅgālakaṃ
gahapatiputtaṃ  kālasseva  vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavatthaṃ
allakesaṃ  pañjalikaṃ  puthuddisā  namassantaṃ  puratthimaṃ  disaṃ  dakkhiṇaṃ
disaṃ  pacchimaṃ disaṃ uttaraṃ disaṃ heṭṭhimaṃ disaṃ uparimaṃ disaṃ disvāna 2-
siṅgālakaṃ gahapatiputtaṃ etadavoca kinnu 3- tvaṃ gahapatiputta kālasseva
vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavattho  allakeso  pañjaliko
puthuddisā  namassasi  puratthimaṃ  disaṃ  .pe.  uparimaṃ disanti . pitā
mama 4- bhante kālaṃ karonto evaṃ 5- avaca disā tāta namasseyyāsīti
so kho ahaṃ bhante pitu vacanaṃ sakkaronto garukaronto 6- mānento
pūjento  kālasseva  vuṭṭhāya  rājagahā  nikkhamitvā  allavattho
allakeso  pañjaliko  puthuddisā  namassāmi  puratthimaṃ  disaṃ  .pe.
@Footnote: 1 sigālakotipi pāṭho. 2 Ma. Yu. disvā. 3 Ma. kiṃ nu kho. 4 Ma. Yu. maṃ.
@5 Yu. ayaṃ na dissati. 6 Ma. garuṃ karonto.
Uparimaṃ  disanti  .  na  kho  gahapatiputta ariyassa vinaye evaṃ cha
disā  namassitabbāti  .  yathākathaṃ  pana  bhante ariyassa vinaye cha
disā  namassitabbā  sādhu  me  bhante bhagavā tathā dhammaṃ desetu
yathā ariyassa vinaye cha disā namassitabbāti.
   [174]  Tenahi  gahapatiputta  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi
bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho siṅgālako gahapatiputto bhagavato
paccassosi  . bhagavā etadavoca yato kho gahapatiputta ariyasāvakassa
cattāro  kammakkilesā  pahīnā honti catūhi 1- ṭhānehi pāpakammaṃ
na karoti cha ca bhogānaṃ apāyamukhāni na sevati so evaṃ cuddasapāpakāpagato
chadisāpaṭicchādī  hoti  2-  ubholokavijayāya  paṭipanno  hoti tassa
ayañceva loko āraddho hoti paro ca loko. So 3- kāyassa bhedā
paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   {174.1}  Katamassa  cattāro kammakkilesā pahīnā honti .
Pāṇātipāto  kho gahapatiputta kammakkileso adinnādānaṃ kammakkileso
kāmesu  micchācāro  kammakkileso  musāvādo kammakkileso imassa
cattāro kammakkilesā pahīnā hontīti . idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [175] Pāṇātipāto adinnādānaṃ   musāvādo pavuccati 4-
         paradāragamanañceva         na pasaṃsanti 5- paṇḍitāti.
   [176]  Katamehi  catūhi ṭhānehi pāpakammaṃ na karoti chandāgatiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. catuhi ca. 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati. 3 Yu. ayaṃ na dissati.
@4 Ma. Yu. musāvādo ca vuccati. 5 Ma. Yu. nappasaṃsanti.
Gacchanto  pāpakammaṃ  karoti  dosāgatiṃ  gacchanto  pāpakammaṃ karoti
mohāgatiṃ  gacchanto  pāpakammaṃ  karoti  bhayāgatiṃ gacchanto pāpakammaṃ
karoti  .  yato  kho  gahapatiputta  ariyasāvako  neva  chandāgatiṃ
gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na bhayāgatiṃ
gacchati  . imehi catūhi ṭhānehi pāpakammaṃ na karotīti . idamavoca
bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [177] Chandā dosā bhayā mohā   yo dhammaṃ ativattati
         nihīyati tassa yaso 1-      kāḷapakkheva candimā
         chandā dosā bhayā mohā   yo dhammaṃ nātivattati
         āpūrati tassa yaso 1-     sukkapakkheva candimāti.
   [178]  Katamāni  cha  bhogānaṃ  apāyamukhāni  na  sevati .
Surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyogo  kho  gahapatiputta  bhogānaṃ apāyamukhaṃ
vikālavisikhācariyānuyogo  bhogānaṃ  apāyamukhaṃ  samajjābhicaraṇaṃ  bhogānaṃ
apāyamukhaṃ  jūtappamādaṭṭhānānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ pāpamittānuyogo
bhogānaṃ apāyamukhaṃ ālassānuyogo bhogānaṃ apāyamukhaṃ.
   [179]  Cha  khome gahapatiputta ādīnavā surāmerayamajjapamādaṭ-
ṭhānānuyoge  sandiṭṭhikā  dhanajāni  2-  kalahappavaḍḍhanī  rogānaṃ
āyatanaṃ  akittisañjananī  hirikopinaniddaṃsanī  paññāya  dubbalīkaraṇītveva
chaṭṭhaṃ padaṃ bhavati . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānānuyoge.
@Footnote: 1 Ma. yaso tassa. 2 Yu. dhanañjāni.
   [180]  Cha khome gahapatiputta ādīnavā vikālavisikhācariyānuyoge
attāpissa  agutto  arakkhito  hoti  puttadāropissa  agutto
arakkhito  hoti  sāpateyyaṃpissa  aguttaṃ  arakkhitaṃ  hoti  saṅkiyo
ca  hoti tesu tesu 1- ṭhānesu abhūtavacanañca tasmiṃ rūhati bahūnañca
dukkhadhammānaṃ purakkhito 2- hoti . ime kho gahapatiputta cha ādīnavā
vikālavisikhācariyānuyoge.
   [181] Cha khome gahapatiputta ādīnavā samajjābhicaraṇe kva 3-
naccaṃ  kva  gītaṃ  kva  vāditaṃ  kva  akkhānaṃ  kva pāṇissaraṃ kva
kumbhathūnanti. Ime kho gahapatiputta cha ādīnavā samajjābhicaraṇe.
   [182]  Cha khome gahapatiputta ādīnavā jūtappamādaṭṭhānānuyoge
jayaṃ veraṃ pasavati jino vittamanusocati 4- sandiṭṭhikā dhanajāni sabhāgatassa
vacanaṃ  na  rūhati  mittāmaccānaṃ  paribhūto  hoti  āvāhavivāhakānaṃ
appatthito   hoti   akkhadhutto   [5]-  purisapuggalo  nālaṃ
dārabharaṇāyāti  6-  .  ime  kho  gahapatiputta  cha  ādīnavā
jūtappamādaṭṭhānānuyoge.
   [183]  Cha  khome gahapatiputta ādīnavā pāpamittānuyoge ye
dhuttā  ye  soṇḍā  ye  pipāsā  ye nekatikā ye vañcanikā
ye  sāhasikā  tyāssa  mittā  honti  te  sahāyā  . ime
kho gahapatiputta cha ādīnavā pāpamittānuyoge.
   [184] Cha khome gahapatiputta ādīnavā ālassānuyoge atisītanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpakesu. 2 Yu. purakkhato. 3 Sī. Yu. sabbavāresu kuvaṃ. 4 Yu.
@cittamanusocati. 5 Ma. ayaṃ. 6 Yu. dārābharaṇāyāti.
Kammaṃ  na  karoti  atiuṇhanti  kammaṃ  na  karoti  atisāyanti
kammaṃ  na  karoti  atipātoti  kammaṃ  na  karoti  aticchātosmīti
kammaṃ  na  karoti  atipipāsitosmīti  1-  kammaṃ  na  karoti
tassa  evaṃ  kiccāpadesabahulassa  viharato  anuppannā  ceva bhogā
nuppajjanti  uppannā  ca  bhogā  parikkhayaṃ  gacchanti . ime kho
gahapatiputta  cha  ādīnavā  ālassānuyogeti  .  idamavoca  bhagavā
idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [185] Hoti pānasakhā nāma    hoti sammiyasammiyo
        yo ca atthesu jātesu   sahāyo hoti so sakhā.
        Ussūraseyyā paradārasevanā
        verappasaṅgo 2- ca anatthatā ca
        pāpā ca mittā sukadariyatā ca
        ete cha ṭhānā purisaṃ dhaṃsayanti.
     Pāpamitto pāpasakho     pāpaācāragocaro 3-
     asmā lokā paramhā ca    ubhayā dhaṃsate naro.
        Akkhitthiyo vāruṇī naccagītaṃ
        divāsoppaṃ pāricariyā akāle 4-
        pāpā ca mittā sukadariyatā ca
        ete cha ṭhānā purisaṃ dhaṃsayanti.
        Akkhehi dibbanti suraṃ pivanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. atidhātosmīti. 2 Ma. verappasavo. 3 Yu. pāpacāragocaro. 4 Yu. akālaṃ.
        Yantitthiyo pāṇasamā paresaṃ
        nihīnasevī na ca vuḍḍhisevī 1-
        nihīyati 2- kāḷapakkheva candimā 3-
        yo vāruṇi adhano abhicchano 4-
        pipāsosi atthapāgato 5-
        udakamiva iṇaṃ vigāhati
        ākulaṃ 6- kāhati 7- khippamattano.
     Na divāsuppasīlena        rattinuṭṭhānadessinā 8-
     niccaṃ mattena soṇḍena    sakkā āvasituṃ gharaṃ.
     Atisītaṃ atiuṇhaṃ         atisāyamidaṃ ahu
     iti vissaṭṭhakammante 9-   atthā accenti māṇave.
     Yo ca sītañca uṇhañca    tiṇā bhiyyo na maññati
     karaṃ purisakiccāni         so sukhā 10- na vihāyatīti.
   [186]  Cattārome  gahapatiputta  amittā  mittappaṭirūpakā
veditabbā  aññadatthuharo amitto mittappaṭirūpako veditabbo vacīparamo
amitto   mittappaṭirūpako   veditabbo   anuppiyabhāṇī   amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  apāyasahāyo  amitto  mittappaṭirūpako
veditabbo.
   [187]  Catūhi  kho  gahapatiputta ṭhānehi aññadatthuharo amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  aññadatthuharo  hoti  appena  bahumicchati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuddhasevī. 2 Ma. nihīyate. 3 Ma. cando. 4 Ma. Yu. yo vāruṇī addhano
@akiñcano 5 Ma. pipāso pivaṃ papāgato. Yu. pipāso pibampapāgato. 6 Yu. akulaṃ.
@7 Ma. akulaṃ kāhiti. 8 Yu. ...dassinā. 9 Yu. vissaṭṭhakammanto. 10 Ma. sukhaṃ.
Bhayassa  kiccaṃ  na  1-  karoti sevati atthakāraṇā . imehi kho
gahapatiputta  catūhi  ṭhānehi  aññadatthuharo  amitto  mittappaṭirūpako
veditabbo.
   [188]  Catūhi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi  vacīparamo  amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  atītena paṭisantharati anāgatena paṭisantharati
niratthakena  saṅgaṇhāti  paccuppannesu  kiccesu  byasanaṃ  dasseti .
Imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi vacīparamo amitto mittappaṭirūpako
veditabbo.
   [189]  Catūhi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi anuppiyabhāṇī amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  pāpakammaṃpissa 2- anujānāti kalyāṇaṃpissa
anujānāti  3-  sammukhassa 4- vaṇṇaṃ bhāsati parammukhassa 4- avaṇṇaṃ
bhāsati . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi anuppiyabhāṇī amitto
mittappaṭirūpako veditabbo.
   [190]  Catūhi  kho  gahapatiputta ṭhānehi apāyasahāyo amitto
mittappaṭirūpako  veditabbo  surāmerayamajjapamādaṭṭhānānuyoge  sahāyo
hoti  vikālavisikhācariyānuyoge  sahāyo hoti samajjābhicaraṇe sahāyo
hoti jūtappamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti . imehi kho gahapatiputta
catūhi ṭhānehi apāyasahāyo amitto mittappaṭirūpako veditabbo 5-.
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. pāpakaṃpissa. 3 Yu. nānujānāti.
@4 Yu. ...mukhāssa. 5 Ma. Yu. veditabboti.
   [191] Aññadatthuharo mitto     yo ca mitto vacīparamo 1-
        anuppiyañca yo āhu 2-   apāyesu ca yo sakhā
        ete amitte cattāro     iti viññāya paṇḍito
        ārakā parivajjeyya       maggaṃ paṭibhayaṃ yathāti.
   [192]  Cattārome  gahapatiputta  mittā  suhadā  veditabbā
upakārako  mitto  suhado  veditabbo samānasukhadukkho mitto suhado
veditabbo  atthakkhāyī  mitto  suhado  veditabbo  anukampako
mitto suhado veditabbo.
   [193] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi upakārako mitto suhado
veditabbo  pamattaṃ  rakkhati  pamattassa  sāpateyyaṃ  rakkhati  bhītassa
paṭisaraṇaṃ  hoti  uppannesu  kiccesu  karaṇīyesu  taddiguṇaṃ  bhogaṃ
anuppadeti  3- . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi upakārako
mitto suhado veditabbo.
   [194]  Catūhi  kho  gahapatiputta ṭhānehi samānasukhadukkho mitto
suhado  veditabbo  guyhamassa  ācikkhati  guyhamassa  pariguyhati  4-
āpadāsu  na  vijahati  jīvitaṃpissa  atthāya  pariccattaṃ  hoti .
Imehi  kho  gahapatiputta  catūhi  ṭhānehi  samānasukhadukkho  mitto
suhado veditabbo.
   [195] Catūhi kho gahapatiputta ṭhānehi atthakkhāyī mitto suhado
veditabbo  pāpā  nivāreti  kalyāṇe  niveseti  assutaṃ sāveti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vacīparo. 2 Ma. Yu. āha. 3 Yu. anuppādeti. 4 Ma. Yu. parigūhati.
Saggassa  maggaṃ  ācikkhati  . imehi kho gahapatiputta catūhi ṭhānehi
atthakkhāyī mitto suhado veditabbo.
   [196]  Catūhi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi  anukampako  mitto
suhado  veditabbo  abhavenassa  na  nandati  bhavenassa  nandati
avaṇṇaṃ  bhaṇamānaṃ  nivāreti  vaṇṇaṃ  bhaṇamānaṃ  pasaṃsati  .  imehi
kho  gahapatiputta  catūhi  ṭhānehi  anukampako  mitto  suhado
veditabboti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato athāparaṃ
etadavoca satthā
   [197] Upakāro ca yo mitto    sukhadukkho ca yo sakhā 1-
     atthakkhāyī ca yo mitto     yo ca mittānukampako.
     Etepi mitte cattāro      iti viññāya paṇḍito
     sakkaccaṃ payirupāseyya      mātā puttaṃva orasaṃ.
     Paṇḍito sīlasampanno     jalaṃ aggīva bhāsati
     bhoge saṃharamānassa        bhamarasseva irīyato.
     Bhogā sannicayaṃ yanti       vammikovūpacīyati
     evaṃ bhoge samāharitvā 2-   alamatto kule gihī 3-.
     Catudhā vibhaje bhoge         save mittāni ganthati
     ekena bhoge bhuñjeyya     dvīhi kammaṃ payojaye
     catutthañca nidhāpeyya      āpadāsu bhavissatīti.
   [198]  Kathañca gahapatiputta ariyasāvako chadisāpaṭicchādī hoti .
@Footnote: 1 Ma. sukhe dukkhe ca yo sakhā. Yu. yo ca mitto sukhe dukkhe. 2 Ma. samāhatvā.
@Yu. samāhantvā. 3 alamattho kule gihi.
Cha imā 1- gahapatiputta disā veditabbā puratthimā disā mātāpitaro
veditabbā  dakkhiṇā  disā  ācariyā  veditabbā  pacchimā  disā
puttadārā  veditabbā  uttarā  disā  mittāmaccā  veditabbā
heṭṭhimā   disā   dāsakammakarā  veditabbā  uparimā  disā
samaṇabrāhmaṇā veditabbā.
   [199]  Pañcahi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi  puttena puratthimā
disā  mātāpitaro  paccupaṭṭhātabbā  bhato  nesaṃ  bharissāmi  kiccaṃ
nesaṃ  karissāmi  kulavaṃsaṃ  ṭhapessāmi  dāyajjaṃ  paṭipajjāmi  athavā
pana  2-  petānaṃ kālakatānaṃ dakkhiṇaṃ anuppadassāmīti . imehi kho
gahapatiputta  pañcahi  ṭhānehi  puttena  puratthimā  disā mātāpitaro
paccupaṭṭhitā  pañcahi  kho  3-  ṭhānehi  puttaṃ  anukampanti pāpā
nivārenti  kalyāṇe  nivesenti  sippaṃ  sikkhāpenti  paṭirūpena
dārena  saññojenti  samaye  dāyajjaṃ  niyyādenti . imehi kho
gahapatiputta  pañcahi  ṭhānehi  puttena  puratthimā  disā mātāpitaro
paccupaṭṭhitā  imehi  pañcahi  ṭhānehi  puttaṃ  anukampanti  evamassa
esā puratthimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [200]  Pañcahi  kho gahapatiputta ṭhānehi antevāsinā dakkhiṇā
disā ācariyā paccupaṭṭhātabbā uṭṭhānena upaṭṭhānena sussusāya 4-
pāricariyāya  sakkaccaṃ  sippaṃ  paṭiggahaṇena . imehi kho gahapatiputta
pañcahi  ṭhānehi  antevāsinā  dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhitā
@Footnote: 1 Yu. chayimā . 2 Yu. atha ca pana . 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
@4 Yu. sussūsāya.
Pañcahi  ṭhānehi  antevāsiṃ  anukampanti  suvinītaṃ  vinenti  sugahitaṃ
gāhāpenti  sabbasippesu  taṃ  1- samakkhāyino bhavanti mittāmaccesu
paṭivedenti 2- disāsu parittāṇaṃ karonti . imehi kho gahapatiputta
pañcahi  ṭhānehi  antevāsinā  dakkhiṇā disā ācariyā paccupaṭṭhitā
imehi  pañcahi  ṭhānehi  antevāsiṃ  anukampanti  evamassa  esā
dakkhiṇā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [201] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi sāmikena pacchimā disā
bhariyā  paccupaṭṭhātabbā  sammānanāya  avimānanāya  3- anaticariyāya
issariyavossaggena  alaṅkārānuppadānena  .  imehi kho gahapatiputta
pañcahi  ṭhānehi  sāmikena pacchimā disā bhariyā paccupaṭṭhitā pañcahi
ṭhānehi sāmikaṃ anukampanti 4- susaṃvihitakammantā ca hoti susaṅgahitaparijanā 5-
ca anaticārinī ca sambhatañca anurakkhati dakkhā ca hoti analasā sabbakiccesu.
Imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi sāmikena pacchimā disā bhariyā
paccupaṭṭhitā  imehi pañcahi ṭhānehi sāmikaṃ anukampanti 4- evamassa
esā pacchimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [202]  Pañcahi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi kulaputtena uttarā
disā mittāmaccā paccupaṭṭhātabbā dānena piyavajjena 6- atthacariyāya
samānattatāya  avisaṃvādanatāya  .  imehi  kho  gahapatiputta  pañcahi
ṭhānehi  kulaputtena  uttarā  disā  mittāmaccā  paccupaṭṭhitā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbasippasutaṃ. 2 Ma. paṭiyādenti. Yu. parivedenti.
@3 Ma. anavamānanāya. 4 Ma. Yu. anukampati. 5 Ma. saṅgahitaparijanā.
@6 Yu. peyyavajjena.
Pañcahi  ṭhānehi  kulaputtaṃ  anukampanti  pamattaṃ  rakkhanti  pamattassa
sāpateyyaṃ  rakkhanti  bhītassa  saraṇaṃ  honti  āpadāsu  na vijahanti
aparapajaṃpissa 1- paṭipūjenti . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi
kulaputtena  uttarā  disā  mittāmaccā  paccupaṭṭhitā imehi pañcahi
ṭhānehi kulaputtaṃ anukampanti evamassa esā uttarā disā paṭicchannā
hoti khemā appaṭibhayā.
   [203] Pañcahi kho gahapatiputta ṭhānehi ayirakena 2- heṭṭhimā
disā  dāsakammakarā  paccupaṭṭhātabbā  yathābalaṃ  kammantaṃ  saṃvidhānena
bhattavettanānuppadānena  3-  gilānupaṭṭhānena  acchariyānaṃ  rasānaṃ
saṃvibhāgena samaye vossaggena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi
ayirakena  heṭṭhimā  disā dāsakammakarā paccupaṭṭhitā pañcahi ṭhānehi
ayirakaṃ  anukampanti  pubbuṭṭhāyino  ca  honti  pacchānipātino  ca
dinnādāyino  ca  sukatakammakarā ca 4- kittivaṇṇaharā ca . imehi
kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi ayirakena heṭṭhimā disā dāsakammakarā
paccupaṭṭhitā  imehi  pañcahi  ṭhānehi  ayirakaṃ  anukampanti evamassa
esā heṭṭhimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.
   [204]  Pañcahi  kho  gahapatiputta  ṭhānehi kulaputtena uparimā
disā   samaṇabrāhmaṇā  paccupaṭṭhātabbā  mettena  kāyakammena
mettena  vacīkammena  mettena  manokammena  anāvaṭadvāratāya
āmisānuppadānena . imehi kho gahapatiputta pañcahi ṭhānehi kulaputtena
@Footnote: 1 Ma. aparapajā cassa. Yu. aparapajaṃ ca pissa. 2 Ma. ayyirakena. 3 Ma. ...
@vetanānuppadānena. 4 Yu. dinnadāyino ca sukatakammakārakā ca.
Uparimā  disā  samaṇabrāhmaṇā  paccupaṭṭhitā  chahi  ṭhānehi kulaputtaṃ
anukampanti  pāpā  nivārenti  kalyāṇe  nivesenti  kalyāṇena
manasā  anukampanti  assutaṃ sāventi sutaṃ pariyodapenti 1- saggassa
maggaṃ  ācikkhanti  .  imehi  kho  gahapatiputta  pañcahi  ṭhānehi
kulaputtena  uparimā  disā  samaṇabrāhmaṇā  paccupaṭṭhitā  imehi
chahi  ṭhānehi  kulaputtaṃ  anukampanti  evamassa esā uparimā disā
paṭicchannā  hoti  khemā  appaṭibhayāti  .  idamavoca  bhagavā idaṃ
vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [205] Mātāpitā disā pubbā   ācariyā dakkhiṇā disā
     puttadārā disā pacchā       mittāmaccā ca uttarā
     dāsakammakarā heṭṭhā        uddhaṃ samaṇabrāhmaṇā
     etā disā namasseyya       alamatto 2- kule gihī.
     Paṇḍito sīlasampanno       saṇho ca paṭibhāṇavā
     nivātavutti atthaddho         tādiso labhate yasaṃ
     uṭṭhānako analaso          āpadāsu na vedhati
     acchiddavutti 3- medhāvī       tādiso labhate yasaṃ.
     Saṅgāhako mittakaro         vadaññū vītamaccharo
     netā vinetā anunetā       tādiso labhate yasaṃ.
     Dānañca piyavajjañca 4-      atthacariyā ca yā idha
     samānatā ca dhammesu         tattha tattha yathārahaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pariyodāpenti. 2 Yu. alamattho. 3 Ma. acchinnavutti.
@4 Yu. peyyavajjañca.
     Ete kho saṅgahā loke       rathassāṇīva yāyato
     ete ca saṅgahā nāssu       na mātā puttakāraṇā
     labhetha mānaṃ pūjaṃ vā          pitā vā puttakāraṇā.
     Yasmā ca saṅgahā ete       samapekkhanti 1- paṇḍitā
     tasmā mahattaṃ papponti      pāsaṃsā ca bhavanti teti.
   [206] Evaṃ vutte siṅgālako gahapatiputto bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
        Siṅgālakasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
         -----------------
@Footnote: 1 Yu. samavekkhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 194-207. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4147              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4147              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=172&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=172              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=3307              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=3307              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]