ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Singalakasuttam
   [172]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape . tena kho pana samayena singalako 1-
gahapatiputto  kalasseva  vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattho
allakeso  panjaliko  puthuddisa  namassati  puratthimam  disam  dakkhinam
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam uparimam disam.
   [173]  Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
rajagaham  pindaya  pavisi  .  addasa  kho  bhagava  singalakam
gahapatiputtam  kalasseva  vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattham
allakesam  panjalikam  puthuddisa  namassantam  puratthimam  disam  dakkhinam
disam  pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam uparimam disam disvana 2-
singalakam gahapatiputtam etadavoca kinnu 3- tvam gahapatiputta kalasseva
vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattho  allakeso  panjaliko
puthuddisa  namassasi  puratthimam  disam  .pe.  uparimam disanti . pita
mama 4- bhante kalam karonto evam 5- avaca disa tata namasseyyasiti
so kho aham bhante pitu vacanam sakkaronto garukaronto 6- manento
pujento  kalasseva  vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattho
allakeso  panjaliko  puthuddisa  namassami  puratthimam  disam  .pe.
@Footnote: 1 sigalakotipi patho. 2 Ma. Yu. disva. 3 Ma. kim nu kho. 4 Ma. Yu. mam.
@5 Yu. ayam na dissati. 6 Ma. garum karonto.
Uparimam  disanti  .  na  kho  gahapatiputta ariyassa vinaye evam cha
disa  namassitabbati  .  yathakatham  pana  bhante ariyassa vinaye cha
disa  namassitabba  sadhu  me  bhante bhagava tatha dhammam desetu
yatha ariyassa vinaye cha disa namassitabbati.
   [174]  Tenahi  gahapatiputta  sunahi  sadhukam  manasikarohi
bhasissamiti  .  evam bhanteti kho singalako gahapatiputto bhagavato
paccassosi  . bhagava etadavoca yato kho gahapatiputta ariyasavakassa
cattaro  kammakkilesa  pahina honti catuhi 1- thanehi papakammam
na karoti cha ca bhoganam apayamukhani na sevati so evam cuddasapapakapagato
chadisapaticchadi  hoti  2-  ubholokavijayaya  patipanno  hoti tassa
ayanceva loko araddho hoti paro ca loko. So 3- kayassa bheda
param marana sugatim saggam lokam upapajjati.
   {174.1}  Katamassa  cattaro kammakkilesa pahina honti .
Panatipato  kho gahapatiputta kammakkileso adinnadanam kammakkileso
kamesu  micchacaro  kammakkileso  musavado kammakkileso imassa
cattaro kammakkilesa pahina hontiti . idamavoca bhagava idam vatvana
sugato athaparam etadavoca sattha
   [175] Panatipato adinnadanam   musavado pavuccati 4-
         paradaragamananceva         na pasamsanti 5- panditati.
   [176]  Katamehi  catuhi thanehi papakammam na karoti chandagatim
@Footnote: 1 Ma. Yu. catuhi ca. 2 Ma. Yu. ayam na dissati. 3 Yu. ayam na dissati.
@4 Ma. Yu. musavado ca vuccati. 5 Ma. Yu. nappasamsanti.
Gacchanto  papakammam  karoti  dosagatim  gacchanto  papakammam karoti
mohagatim  gacchanto  papakammam  karoti  bhayagatim gacchanto papakammam
karoti  .  yato  kho  gahapatiputta  ariyasavako  neva  chandagatim
gacchati  na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na bhayagatim
gacchati  . imehi catuhi thanehi papakammam na karotiti . idamavoca
bhagava idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [177] Chanda dosa bhaya moha   yo dhammam ativattati
         nihiyati tassa yaso 1-      kalapakkheva candima
         chanda dosa bhaya moha   yo dhammam nativattati
         apurati tassa yaso 1-     sukkapakkheva candimati.
   [178]  Katamani  cha  bhoganam  apayamukhani  na  sevati .
Suramerayamajjapamadatthananuyogo  kho  gahapatiputta  bhoganam apayamukham
vikalavisikhacariyanuyogo  bhoganam  apayamukham  samajjabhicaranam  bhoganam
apayamukham  jutappamadatthananuyogo bhoganam apayamukham papamittanuyogo
bhoganam apayamukham alassanuyogo bhoganam apayamukham.
   [179]  Cha  khome gahapatiputta adinava suramerayamajjapamadat-
thananuyoge  sanditthika  dhanajani  2-  kalahappavaddhani  roganam
ayatanam  akittisanjanani  hirikopinaniddamsani  pannaya  dubbalikaranitveva
chattham padam bhavati . ime kho gahapatiputta cha adinava suramerayamajja-
pamadatthananuyoge.
@Footnote: 1 Ma. yaso tassa. 2 Yu. dhananjani.
   [180]  Cha khome gahapatiputta adinava vikalavisikhacariyanuyoge
attapissa  agutto  arakkhito  hoti  puttadaropissa  agutto
arakkhito  hoti  sapateyyampissa  aguttam  arakkhitam  hoti  sankiyo
ca  hoti tesu tesu 1- thanesu abhutavacananca tasmim ruhati bahunanca
dukkhadhammanam purakkhito 2- hoti . ime kho gahapatiputta cha adinava
vikalavisikhacariyanuyoge.
   [181] Cha khome gahapatiputta adinava samajjabhicarane kva 3-
naccam  kva  gitam  kva  vaditam  kva  akkhanam  kva panissaram kva
kumbhathunanti. Ime kho gahapatiputta cha adinava samajjabhicarane.
   [182]  Cha khome gahapatiputta adinava jutappamadatthananuyoge
jayam veram pasavati jino vittamanusocati 4- sanditthika dhanajani sabhagatassa
vacanam  na  ruhati  mittamaccanam  paribhuto  hoti  avahavivahakanam
appatthito   hoti   akkhadhutto   [5]-  purisapuggalo  nalam
darabharanayati  6-  .  ime  kho  gahapatiputta  cha  adinava
jutappamadatthananuyoge.
   [183]  Cha  khome gahapatiputta adinava papamittanuyoge ye
dhutta  ye  sonda  ye  pipasa  ye nekatika ye vancanika
ye  sahasika  tyassa  mitta  honti  te  sahaya  . ime
kho gahapatiputta cha adinava papamittanuyoge.
   [184] Cha khome gahapatiputta adinava alassanuyoge atisitanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. papakesu. 2 Yu. purakkhato. 3 Si. Yu. sabbavaresu kuvam. 4 Yu.
@cittamanusocati. 5 Ma. ayam. 6 Yu. darabharanayati.
Kammam  na  karoti  atiunhanti  kammam  na  karoti  atisayanti
kammam  na  karoti  atipatoti  kammam  na  karoti  aticchatosmiti
kammam  na  karoti  atipipasitosmiti  1-  kammam  na  karoti
tassa  evam  kiccapadesabahulassa  viharato  anuppanna  ceva bhoga
nuppajjanti  uppanna  ca  bhoga  parikkhayam  gacchanti . ime kho
gahapatiputta  cha  adinava  alassanuyogeti  .  idamavoca  bhagava
idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [185] Hoti panasakha nama    hoti sammiyasammiyo
        yo ca atthesu jatesu   sahayo hoti so sakha.
        Ussuraseyya paradarasevana
        verappasango 2- ca anatthata ca
        papa ca mitta sukadariyata ca
        ete cha thana purisam dhamsayanti.
     Papamitto papasakho     papaacaragocaro 3-
     asma loka paramha ca    ubhaya dhamsate naro.
        Akkhitthiyo varuni naccagitam
        divasoppam paricariya akale 4-
        papa ca mitta sukadariyata ca
        ete cha thana purisam dhamsayanti.
        Akkhehi dibbanti suram pivanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. atidhatosmiti. 2 Ma. verappasavo. 3 Yu. papacaragocaro. 4 Yu. akalam.
        Yantitthiyo panasama paresam
        nihinasevi na ca vuddhisevi 1-
        nihiyati 2- kalapakkheva candima 3-
        yo varuni adhano abhicchano 4-
        pipasosi atthapagato 5-
        udakamiva inam vigahati
        akulam 6- kahati 7- khippamattano.
     Na divasuppasilena        rattinutthanadessina 8-
     niccam mattena sondena    sakka avasitum gharam.
     Atisitam atiunham         atisayamidam ahu
     iti vissatthakammante 9-   attha accenti manave.
     Yo ca sitanca unhanca    tina bhiyyo na mannati
     karam purisakiccani         so sukha 10- na vihayatiti.
   [186]  Cattarome  gahapatiputta  amitta  mittappatirupaka
veditabba  annadatthuharo amitto mittappatirupako veditabbo vaciparamo
amitto   mittappatirupako   veditabbo   anuppiyabhani   amitto
mittappatirupako  veditabbo  apayasahayo  amitto  mittappatirupako
veditabbo.
   [187]  Catuhi  kho  gahapatiputta thanehi annadatthuharo amitto
mittappatirupako  veditabbo  annadatthuharo  hoti  appena  bahumicchati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuddhasevi. 2 Ma. nihiyate. 3 Ma. cando. 4 Ma. Yu. yo varuni addhano
@akincano 5 Ma. pipaso pivam papagato. Yu. pipaso pibampapagato. 6 Yu. akulam.
@7 Ma. akulam kahiti. 8 Yu. ...dassina. 9 Yu. vissatthakammanto. 10 Ma. sukham.
Bhayassa  kiccam  na  1-  karoti sevati atthakarana . imehi kho
gahapatiputta  catuhi  thanehi  annadatthuharo  amitto  mittappatirupako
veditabbo.
   [188]  Catuhi  kho  gahapatiputta  thanehi  vaciparamo  amitto
mittappatirupako  veditabbo  atitena patisantharati anagatena patisantharati
niratthakena  sanganhati  paccuppannesu  kiccesu  byasanam  dasseti .
Imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi vaciparamo amitto mittappatirupako
veditabbo.
   [189]  Catuhi  kho  gahapatiputta  thanehi anuppiyabhani amitto
mittappatirupako  veditabbo  papakammampissa 2- anujanati kalyanampissa
anujanati  3-  sammukhassa 4- vannam bhasati parammukhassa 4- avannam
bhasati . imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi anuppiyabhani amitto
mittappatirupako veditabbo.
   [190]  Catuhi  kho  gahapatiputta thanehi apayasahayo amitto
mittappatirupako  veditabbo  suramerayamajjapamadatthananuyoge  sahayo
hoti  vikalavisikhacariyanuyoge  sahayo hoti samajjabhicarane sahayo
hoti jutappamadatthananuyoge sahayo hoti . imehi kho gahapatiputta
catuhi thanehi apayasahayo amitto mittappatirupako veditabbo 5-.
Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. papakampissa. 3 Yu. nanujanati.
@4 Yu. ...mukhassa. 5 Ma. Yu. veditabboti.
   [191] Annadatthuharo mitto     yo ca mitto vaciparamo 1-
        anuppiyanca yo ahu 2-   apayesu ca yo sakha
        ete amitte cattaro     iti vinnaya pandito
        araka parivajjeyya       maggam patibhayam yathati.
   [192]  Cattarome  gahapatiputta  mitta  suhada  veditabba
upakarako  mitto  suhado  veditabbo samanasukhadukkho mitto suhado
veditabbo  atthakkhayi  mitto  suhado  veditabbo  anukampako
mitto suhado veditabbo.
   [193] Catuhi kho gahapatiputta thanehi upakarako mitto suhado
veditabbo  pamattam  rakkhati  pamattassa  sapateyyam  rakkhati  bhitassa
patisaranam  hoti  uppannesu  kiccesu  karaniyesu  taddigunam  bhogam
anuppadeti  3- . imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi upakarako
mitto suhado veditabbo.
   [194]  Catuhi  kho  gahapatiputta thanehi samanasukhadukkho mitto
suhado  veditabbo  guyhamassa  acikkhati  guyhamassa  pariguyhati  4-
apadasu  na  vijahati  jivitampissa  atthaya  pariccattam  hoti .
Imehi  kho  gahapatiputta  catuhi  thanehi  samanasukhadukkho  mitto
suhado veditabbo.
   [195] Catuhi kho gahapatiputta thanehi atthakkhayi mitto suhado
veditabbo  papa  nivareti  kalyane  niveseti  assutam saveti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaciparo. 2 Ma. Yu. aha. 3 Yu. anuppadeti. 4 Ma. Yu. pariguhati.
Saggassa  maggam  acikkhati  . imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi
atthakkhayi mitto suhado veditabbo.
   [196]  Catuhi  kho  gahapatiputta  thanehi  anukampako  mitto
suhado  veditabbo  abhavenassa  na  nandati  bhavenassa  nandati
avannam  bhanamanam  nivareti  vannam  bhanamanam  pasamsati  .  imehi
kho  gahapatiputta  catuhi  thanehi  anukampako  mitto  suhado
veditabboti  .  idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato athaparam
etadavoca sattha
   [197] Upakaro ca yo mitto    sukhadukkho ca yo sakha 1-
     atthakkhayi ca yo mitto     yo ca mittanukampako.
     Etepi mitte cattaro      iti vinnaya pandito
     sakkaccam payirupaseyya      mata puttamva orasam.
     Pandito silasampanno     jalam aggiva bhasati
     bhoge samharamanassa        bhamarasseva iriyato.
     Bhoga sannicayam yanti       vammikovupaciyati
     evam bhoge samaharitva 2-   alamatto kule gihi 3-.
     Catudha vibhaje bhoge         save mittani ganthati
     ekena bhoge bhunjeyya     dvihi kammam payojaye
     catutthanca nidhapeyya      apadasu bhavissatiti.
   [198]  Kathanca gahapatiputta ariyasavako chadisapaticchadi hoti .
@Footnote: 1 Ma. sukhe dukkhe ca yo sakha. Yu. yo ca mitto sukhe dukkhe. 2 Ma. samahatva.
@Yu. samahantva. 3 alamattho kule gihi.
Cha ima 1- gahapatiputta disa veditabba puratthima disa matapitaro
veditabba  dakkhina  disa  acariya  veditabba  pacchima  disa
puttadara  veditabba  uttara  disa  mittamacca  veditabba
hetthima   disa   dasakammakara  veditabba  uparima  disa
samanabrahmana veditabba.
   [199]  Pancahi  kho  gahapatiputta  thanehi  puttena puratthima
disa  matapitaro  paccupatthatabba  bhato  nesam  bharissami  kiccam
nesam  karissami  kulavamsam  thapessami  dayajjam  patipajjami  athava
pana  2-  petanam kalakatanam dakkhinam anuppadassamiti . imehi kho
gahapatiputta  pancahi  thanehi  puttena  puratthima  disa matapitaro
paccupatthita  pancahi  kho  3-  thanehi  puttam  anukampanti papa
nivarenti  kalyane  nivesenti  sippam  sikkhapenti  patirupena
darena  sannojenti  samaye  dayajjam  niyyadenti . imehi kho
gahapatiputta  pancahi  thanehi  puttena  puratthima  disa matapitaro
paccupatthita  imehi  pancahi  thanehi  puttam  anukampanti  evamassa
esa puratthima disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [200]  Pancahi  kho gahapatiputta thanehi antevasina dakkhina
disa acariya paccupatthatabba utthanena upatthanena sussusaya 4-
paricariyaya  sakkaccam  sippam  patiggahanena . imehi kho gahapatiputta
pancahi  thanehi  antevasina  dakkhina disa acariya paccupatthita
@Footnote: 1 Yu. chayima . 2 Yu. atha ca pana . 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
@4 Yu. sussusaya.
Pancahi  thanehi  antevasim  anukampanti  suvinitam  vinenti  sugahitam
gahapenti  sabbasippesu  tam  1- samakkhayino bhavanti mittamaccesu
pativedenti 2- disasu parittanam karonti . imehi kho gahapatiputta
pancahi  thanehi  antevasina  dakkhina disa acariya paccupatthita
imehi  pancahi  thanehi  antevasim  anukampanti  evamassa  esa
dakkhina disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [201] Pancahi kho gahapatiputta thanehi samikena pacchima disa
bhariya  paccupatthatabba  sammananaya  avimananaya  3- anaticariyaya
issariyavossaggena  alankaranuppadanena  .  imehi kho gahapatiputta
pancahi  thanehi  samikena pacchima disa bhariya paccupatthita pancahi
thanehi samikam anukampanti 4- susamvihitakammanta ca hoti susangahitaparijana 5-
ca anaticarini ca sambhatanca anurakkhati dakkha ca hoti analasa sabbakiccesu.
Imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi samikena pacchima disa bhariya
paccupatthita  imehi pancahi thanehi samikam anukampanti 4- evamassa
esa pacchima disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [202]  Pancahi  kho  gahapatiputta  thanehi kulaputtena uttara
disa mittamacca paccupatthatabba danena piyavajjena 6- atthacariyaya
samanattataya  avisamvadanataya  .  imehi  kho  gahapatiputta  pancahi
thanehi  kulaputtena  uttara  disa  mittamacca  paccupatthita
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbasippasutam. 2 Ma. patiyadenti. Yu. parivedenti.
@3 Ma. anavamananaya. 4 Ma. Yu. anukampati. 5 Ma. sangahitaparijana.
@6 Yu. peyyavajjena.
Pancahi  thanehi  kulaputtam  anukampanti  pamattam  rakkhanti  pamattassa
sapateyyam  rakkhanti  bhitassa  saranam  honti  apadasu  na vijahanti
aparapajampissa 1- patipujenti . imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi
kulaputtena  uttara  disa  mittamacca  paccupatthita imehi pancahi
thanehi kulaputtam anukampanti evamassa esa uttara disa paticchanna
hoti khema appatibhaya.
   [203] Pancahi kho gahapatiputta thanehi ayirakena 2- hetthima
disa  dasakammakara  paccupatthatabba  yathabalam  kammantam  samvidhanena
bhattavettananuppadanena  3-  gilanupatthanena  acchariyanam  rasanam
samvibhagena samaye vossaggena . imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi
ayirakena  hetthima  disa dasakammakara paccupatthita pancahi thanehi
ayirakam  anukampanti  pubbutthayino  ca  honti  pacchanipatino  ca
dinnadayino  ca  sukatakammakara ca 4- kittivannahara ca . imehi
kho gahapatiputta pancahi thanehi ayirakena hetthima disa dasakammakara
paccupatthita  imehi  pancahi  thanehi  ayirakam  anukampanti evamassa
esa hetthima disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [204]  Pancahi  kho  gahapatiputta  thanehi kulaputtena uparima
disa   samanabrahmana  paccupatthatabba  mettena  kayakammena
mettena  vacikammena  mettena  manokammena  anavatadvarataya
amisanuppadanena . imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi kulaputtena
@Footnote: 1 Ma. aparapaja cassa. Yu. aparapajam ca pissa. 2 Ma. ayyirakena. 3 Ma. ...
@vetananuppadanena. 4 Yu. dinnadayino ca sukatakammakaraka ca.
Uparima  disa  samanabrahmana  paccupatthita  chahi  thanehi kulaputtam
anukampanti  papa  nivarenti  kalyane  nivesenti  kalyanena
manasa  anukampanti  assutam saventi sutam pariyodapenti 1- saggassa
maggam  acikkhanti  .  imehi  kho  gahapatiputta  pancahi  thanehi
kulaputtena  uparima  disa  samanabrahmana  paccupatthita  imehi
chahi  thanehi  kulaputtam  anukampanti  evamassa esa uparima disa
paticchanna  hoti  khema  appatibhayati  .  idamavoca  bhagava idam
vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [205] Matapita disa pubba   acariya dakkhina disa
     puttadara disa paccha       mittamacca ca uttara
     dasakammakara hettha        uddham samanabrahmana
     eta disa namasseyya       alamatto 2- kule gihi.
     Pandito silasampanno       sanho ca patibhanava
     nivatavutti atthaddho         tadiso labhate yasam
     utthanako analaso          apadasu na vedhati
     acchiddavutti 3- medhavi       tadiso labhate yasam.
     Sangahako mittakaro         vadannu vitamaccharo
     neta vineta anuneta       tadiso labhate yasam.
     Dananca piyavajjanca 4-      atthacariya ca ya idha
     samanata ca dhammesu         tattha tattha yatharaham.
@Footnote: 1 Ma. pariyodapenti. 2 Yu. alamattho. 3 Ma. acchinnavutti.
@4 Yu. peyyavajjanca.
     Ete kho sangaha loke       rathassaniva yayato
     ete ca sangaha nassu       na mata puttakarana
     labhetha manam pujam va          pita va puttakarana.
     Yasma ca sangaha ete       samapekkhanti 1- pandita
     tasma mahattam papponti      pasamsa ca bhavanti teti.
   [206] Evam vutte singalako gahapatiputto bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhantiti evamevam bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca
upasakam mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti.
        Singalakasuttam nitthitam atthamam.
         -----------------
@Footnote: 1 Yu. samavekkhanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 194-207. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4147&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4147&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=172&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=172              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=3307              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=3307              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]