ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Saṅgītisuttaṃ
   [221] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena  pāvā
nāma  mallānaṃ  nagaraṃ tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā pāvāyaṃ viharati
cundassa kammāraputtassa ambavane.
   [222]  Tena kho pana samayena pāveyyakānaṃ mallānaṃ ubbhatakaṃ
nāma  navaṃ  saṇṭhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti anajjhāvutthaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā kenaci vā manussabhūtena . assosuṃ kho pāveyyakā
mallā  bhagavā  kira  mallesu  cārikañcaramāno  mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  pāvaṃ  anuppatto  pāvāyaṃ  viharati
cundassa  kammāraputtassa  ambavaneti  .  athakho pāveyyakā mallā
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho pāveyyakā mallā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  idha bhante pāveyyakānaṃ mallānaṃ ubbhatakannāma
navaṃ  saṇṭhāgāraṃ  acirakāritaṃ  hoti  1-  anajjhāvutthaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā kenaci vā manussabhūtena tañca kho 2- bhante bhagavā
paṭhamaṃ  paribhuñjatu  bhagavatā  paṭhamaṃ paribhuttaṃ pacchā pāveyyakā mallā
paribhuñjissanti  tadassa  3-  pāveyyakānaṃ  mallānaṃ  dīgharattaṃ hitāya
sukhāyāti . adhivāsesi kho 4- bhagavā tuṇhībhāvena. Athakho pāveyyakā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ na dissati. 2 Yu. taṃ bhante. 3 Yu. pāveyyakā mallā paribhuñjissanti
@tadasusāti ime pāṭhā na dissanti. 4 Yu. khosaddo na dissati.
Mallā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  yena  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
sabbasanthariṃ  saṇṭhāgāraṃ  santharitvā  1-  āsanāni  paññāpetvā
udakamaṇikaṃ  patiṭṭhāpetvā  telappadīpaṃ  āropetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu .
Ekamantaṃ ṭhitā kho te 2- pāveyyakā mallā bhagavantaṃ etadavocuṃ
sabbasantharisanthataṃ  3-  bhante saṇṭhāgāraṃ [4]- āsanāni paññattāni
udakamaṇiko  patiṭṭhāpito  telappadīpo  āropito  yassadāni  bhante
bhagavā kālaṃ maññatīti.
   [223]  Athakho  bhagavā  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  saṇṭhāgāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  pāde
pakkhāletvā saṇṭhāgāraṃ pavisitvā majjhimaṃ thambhaṃ nissāya puratthābhimukho
nisīdi  .  bhikkhusaṅghopi  kho  5-  pāde pakkhāletvā saṇṭhāgāraṃ
pavisitvā  pacchimaṃ  bhittiṃ  nissāya  puratthābhimukho  nisīdi bhagavantaṃyeva
purakkhatvā  pāveyyakāpi kho mallā pāde pakkhāletvā saṇṭhāgāraṃ
pavisitvā  puratthimaṃ  bhittiṃ  nissāya pacchimābhimukhā nisīdiṃsu bhagavantaṃyeva
purakkhatvā . athakho bhagavā pāveyyake malle bahudeva rattiṃ dhammiyā
kathāya  sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā
uyyojesi  abhikkantā  kho  vāseṭṭhā  ratti  yassadāni  [6]-
kālaṃ  maññathāti  . evaṃ bhanteti kho pāveyyakā mallā bhagavato
@Footnote: 1 Ma. santharitvā bhagavato. Yu. santharāpetvā. 2 Yu. ayaṃ na dissati.
@3 Yu. sabbasanthariṃ santhataṃ. 4 Ma. bhagavato. 5 Yu. khosaddo na dissati.
@6 Ma. Yu. tumhe.
Paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkamiṃsu.
   [224] Athakho bhagavā acirapakkantesu pāveyyakesu 1- mallesu
tuṇhībhūtaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  anuviloketvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ āmantesi
vigatathīnamiddho  kho  sārīputta  bhikkhusaṅgho  paṭibhātu [2]- sārīputta
bhikkhūnaṃ dhammiyā kathāya 3- piṭṭhi me āgilāyati tamahaṃ āyameyyāmīti 4-.
Evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavato paccassosi .
Athakho  bhagavā  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpetvā  dakkhiṇena passena
sīhaseyyaṃ  kappesi  pādena  5- pādaṃ accādhāya sato sampajāno
uṭṭhānasaññaṃ manasikaritvā.
   [225]  Tena  kho  pana samayena nigaṇṭho nāṭaputto pāvāyaṃ
adhunā  kālakato  hoti  .  tassa  kālakiriyāya  bhinnā  nigaṇṭhā
dveḷhakajātā   6-   bhaṇḍanajātā   kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  vicaranti  na  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ
ājānissasi  7-  kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi micchāpaṭipanno
tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno  sahitaṃ me asahitante pure vacanīyaṃ
pacchā avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca adhiciṇṇante viparāvattaṃ āropito
te  vādo  niggahito tvamasi paravādapamokkhāya 8- nibbeṭhehi vā
sace  pahosīti  .  vadhoyeveko  maññe  nigaṇṭhesu  nāṭaputtiyesu
anuvattati  . yepi nigaṇṭhassa nāṭaputtassa sāvakā gihī odātavasanā
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. Yu. taṃ. 3 Ma. Yu. dhammī kathā.
@4 Ma. Yu. āyamissāmīti. 5 Ma. Yu. pāde. 6 Ma. Yu. dvedhikajātā.
@7 Ma. Yu. ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi. 8 Yu. caravādappamokkhāya.
Tepi nigaṇṭhesu nāṭaputtiyesu nibbinnarūpā virattarūpā 1- paṭivānarūpā
yathā  taṃ  durākkhāte  dhammavinaye  duppavedite  aniyyānike
anupasamasaṃvattanike asammāsambuddhappavedite bhinnathūpe appaṭisaraṇe.
   {225.1} Athakho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi nigaṇṭho
āvuso  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa kālakiriyāya
bhinnā  nigaṇṭhā  dveḷhakajātā  .pe.  bhinnathūpe  appaṭisaraṇe
evañhetaṃ  āvuso  hoti  2- durākkhāte dhammavinaye duppavedite
aniyyānike  anupasamasaṃvattanike  asammāsambuddhappavedite  . ayaṃ kho
panāvuso amhākaṃ bhagavatā dhammo svākkhāto suppavedito niyyāniko
upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito  tattha sabbeheva saṅgāyitabbaṃ
na  vivaditabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa ciraṭṭhitikaṃ tadassa
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ.
   {225.2} Katamo cāvuso amhākaṃ bhagavatā dhammo svākkhāto
suppavedito   niyyāniko  upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito
tattha  3-  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ na vivaditabbaṃ yathayidaṃ brahmacariyaṃ
addhaniyaṃ   assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
   [226] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  eko  dhammo  sammadakkhāto  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  na  vivaditabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa
@Footnote: 1-2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 3 Ma. Yu. yattha.
Ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya atthāya
hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katamo eko dhammo . Sabbe sattā
āhāraṭṭhitikā  sabbe  sattā  saṅkhāraṭṭhitikā . ayaṃ kho āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena eko
dhammo  sammadakkhāto  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  na vivaditabbaṃ
yathayidaṃ  brahmacariyaṃ  addhaniyaṃ  assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyaekakaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [227] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  dve  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katame
dve dhammā 2-.
   {227.1}  Nāmañca  rūpañca  . avijjā ca bhavataṇhā ca .
Bhavadiṭṭhi  ca  vibhavadiṭṭhi  ca  . ahirikañca anottappañca . hiri ca
ottappañca  .  dovacassatā ca pāpamittatā ca . sovacassatā ca
kalyāṇamittatā  ca . āpattikusalatā ca āpattivuṭṭhānakusalatā ca .
Samāpattikusalatā  ca  samāpattivuṭṭhānakusalatā  ca  . dhātukusalatā ca
manasikārakusalatā  ca  .  āyatanakusalatā  ca  paṭiccasamuppādakusalatā
ca . ṭhānakusalatā ca aṭṭhānakusalatā ca . Ājjavañca maddavañca 3-.
Khanti  ca  soraccañca  .  sākhalyañca  paṭisanthāro ca . avihiṃsā
ca  soceyyañca  .  muṭṭhasaccañca  asampajaññañca  .  sati  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyaekakaṃ niṭṭhitanti na dissanti. 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
@3 Ma. Yu. ajjavañca lajjavañca.
Sampajaññañca  .  indriyesu  aguttadvāratā ca bhojane amattaññutā
ca  .  indriyesu  guttadvāratā  ca  bhojane  mattaññutā ca .
Paṭisaṅkhānabalañca  bhāvanābalañca  .  satibalañca samādhibalañca . samatho
ca  vipassanā  ca  .  samathanimittañca  paggahanimittañca  .  paggaho
ca  avikkhepo  ca  .  sīlavipatti ca diṭṭhivipatti ca . sīlasampadā
ca  diṭṭhisampadā  ca  . sīlavisuddhi ca diṭṭhivisuddhi ca . diṭṭhivisuddhi
kho pana yathā diṭṭhissa ca padhānaṃ . saṃvego ca saṃvejanīyesu ṭhānesu
saṃviggassa  ca  yoniso  padhānaṃ . asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesu
appaṭivānitā  ca padhānasmiṃ . vijjā ca vimutti ca . khaye ñāṇaṃ
anuppāde  ñāṇaṃ  .  ime  kho  āvuso tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  dve  dhammā  sammadakkhātā
tattha sabbeheva saṅgāyitabbaṃ .pe. Sukhāya devamanussānanti.
          Saṅgītiyadukaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [228] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  tayo  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ .
Katame tayo dhammā.
   {228.1}  Tīṇi akusalamūlāni lobho akusalamūlaṃ doso akusalamūlaṃ
moho  akusalamūlaṃ  .  tīṇi  kusalamūlāni  alobho  kusalamūlaṃ adoso
kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  tīṇi  duccaritāni  kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ   manoduccaritaṃ   .   tīṇi   sucaritāni  kāyasucaritaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyadukaṃ niṭṭhitanti na dissanti.
Vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ.
   {228.2}  Tayo  akusalavitakkā  kāmavitakko  byāpādavitakko
vihiṃsāvitakko   .   tayo   kusalavitakkā   nekkhammavitakko
abyāpādavitakko   avihiṃsāvitakko   .  tayo  akusalasaṅkappā
kāmasaṅkappo   byāpādasaṅkappo   vihiṃsāsaṅkappo   .  tayo
kusalasaṅkappā      nekkhammasaṅkappo     abyāpādasaṅkappo
avihiṃsāsaṅkappo.
   {228.3}  Tisso  akusalasaññā  kāmasaññā  byāpādasaññā
vihiṃsāsaññā  .  tisso  kusalasaññā  nekkhammasaññā abyāpādasaññā
avihiṃsāsaññā  .  tisso  akusaladhātuyo  kāmadhātu  byāpādadhātu
vihiṃsādhātu  .  tisso  kusaladhātuyo  nekkhammadhātu  abyāpādadhātu
avihiṃsādhātu.
   {228.4} Aparāpi tisso dhātuyo kāmadhātu rūpadhātu arūpadhātu.
Aparāpi  tisso  dhātuyo  rūpadhātu arūpadhātu nirodhadhātu . aparāpi
tisso  dhātuyo hīnadhātu majjhimadhātu paṇītadhātu 1- . tisso taṇhā
kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  aparāpi  tisso  taṇhā
kāmataṇhā  rūpataṇhā  arūpataṇhā  .  aparāpi  tisso  taṇhā
rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā   .  tīṇi  saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  .  tayo  āsavā
kāmāsavo  bhavāsavo  avijjāsavo . tayo bhavā kāmabhavo rūpabhavo
arūpabhavo.
   {228.5} Tisso esanā kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā.
Tisso   vidhā   seyyohamasmīti   vidhā  sadisohamasmīti  vidhā
hīnohamasmīti  vidhā  . tayo addhā atīto addhā anāgato addhā
@Footnote: 1 Yu. hīnādhātu majjhimādhātu paṇītādhātu.
Paccuppanno  addhā . tayo antā sakkāyo anto sakkāyasamudayo
anto sakkāyanirodho anto . tisso vedanā sukhā vedanā dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  .  tisso  dukkhatā  dukkhadukkhatā
saṅkhāradukkhatā  vipariṇāmadukkhatā  .  tayo  rāsī  micchattaniyato
rāsi sammattaniyato rāsi aniyato rāsi.
   {228.6} Tisso kaṅkhā 1- atītaṃ vā addhānaṃ ārabbha kaṅkhati
vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kaṅkhati
vicikicchati  nādhimuccati  na sampasīdati etarahi vā paccuppannaṃ addhānaṃ
ārabbha kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati.
   {228.7} Tīṇi tathāgatassa arakkheyyāni 2- parisuddhakāyasamācāro
āvuso tathāgato natthi tathāgatassa kāyaduccaritaṃ yaṃ tathāgato rakkheyya
mā  me idaṃ paro aññāsīti parisuddhavacīsamācāro āvuso tathāgato
natthi  tathāgatassa  vacīduccaritaṃ  yaṃ tathāgato rakkheyya mā me idaṃ
paro  aññāsīti  parisuddhamanosamācāro  āvuso  tathāgato  natthi
tathāgatassa  manoduccaritaṃ  yaṃ tathāgato rakkheyya mā me idaṃ paro
aññāsīti  .  tayo  kiñcanā  rāgo kiñcanaṃ doso kiñcanaṃ moho
kiñcanaṃ  .  tayo aggī rāgaggi dosaggi mohaggi . aparepi tayo
aggī  āhuneyyaggi  dakkhiṇeyyaggi  gahapataggi . tividhena rūpasaṅgaho
sanidassanasappaṭigharūpaṃ      anidassanasappaṭigharūpaṃ      anidassana-
appaṭigharūpaṃ  .  tayo  saṅkhārā  puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro
@Footnote: 1 Ma. tayo tamā . 2 Yu. ārakkheyyāni.
Āneñjābhisaṅkhāro  .  tayo  puggalā  sekkho puggalo asekkho
puggalo nevasekkho nāsekkho puggalo . tayo therā jātitthero
dhammatthero  sammatitthero  1-  .  tīṇi  puññakiriyāvatthūni  2-
dānamayaṃ  puññakiriyāvatthu  3-  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu. Tīṇi codanāvatthūni diṭṭhena sutena parisaṅkāya.
   {228.8} Tisso kāmūpapattiyo santāvuso sattā paccupaṭṭhitakāmā
te paccupaṭṭhitesu kāmesu vasaṃ vattenti seyyathāpi manussā ekacce
ca devā ekacce ca vinipātikā ayaṃ paṭhamā kāmūpapatti santāvuso
sattā  nimmitakāmā  te  nimminitvā  nimminitvā 4- kāmesu vasaṃ
vattenti  seyyathāpi  devā  nimmānaratī  ayaṃ  dutiyā  kāmūpapatti
santāvuso  sattā  paranimmitakāmā  te  paranimmitesu  kāmesu vasaṃ
vattenti seyyathāpi devā paranimmitavasavattī ayaṃ tatiyā kāmūpapatti.
   {228.9}  Tisso  sukhūpapattiyo  santāvuso  sattā sukhaṃ 5-
uppādetvā  uppādetvā  sukhaṃ  viharanti  seyyathāpi  devā
brahmakāyikā   ayaṃ   paṭhamā   sukhūpapatti  santāvuso  sattā
sukhena  abhisannā  parisannā  paripūrā  paripphuṭā te kadāci karahaci
udānaṃ  udānenti  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  seyyathāpi  devā
ābhassarā  ayaṃ  dutiyā  sukhūpapatti  santāvuso  sattā  sukhena
abhisannā  parisannā  paripūrā  paripphuṭā  te  santaṃyeva  saṃtusitā
cittasukhaṃ paṭivedenti 6- seyyathāpi devā subhakiṇhā 7- ayaṃ tatiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammutithero. 2 Ma. Yu. ... kiriyavatthūni. 3 Ma. Yu. ...kiriyavatthu.
@4 Yu. nimmetvā nimmetvā. 5 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 6 Ma. Yu.
@tusitā sukhaṃ paṭisaṃvedenti. 7 Yu. subhakiṇṇā.
Sukhūpapatti  .  tisso  paññā  sekkhā  paññā  asekkhā  paññā
nevasekkhā  nāsekkhā  paññā  .  aparāpi  tisso  paññā
cintāmayā  paññā  sutamayā  paññā  bhāvanāmayā  paññā .
Tīṇāvudhāni  sutāvudhaṃ  pavivekāvudhaṃ  paññāvudhaṃ  .  tīṇindriyāni
anaññātaññassāmītindriyaṃ   aññindriyaṃ   aññātāvindriyaṃ  .  tīṇi
cakkhūni  maṃsacakkhu  dibbacakkhu paññācakkhu . tisso sikkhā adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .  tisso  bhāvanā  kāyabhāvanā
cittabhāvanā  paññābhāvanā  .  tīṇi  anuttariyāni  dassanānuttariyaṃ
paṭipadānuttariyaṃ vimuttānuttariyaṃ.
   {228.10}  Tayo  samādhī  savitakkavicāro  1-  samādhi
avitakkavicāramatto  2-  samādhi  avitakkavicāro  3-  samādhi .
Aparepi  tayo  samādhī  suññato  samādhi  animitto  samādhi
appaṇihito  samādhi  .  tīṇi  soceyyāni kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ
manosoceyyaṃ  .  tīṇi  moneyyāni  kāyamoneyyaṃ  vacīmoneyyaṃ
manomoneyyaṃ  .  tīṇi  kosallāni  āyakosallaṃ  apāyakosallaṃ
upāyakosallaṃ . tayo madā ārogyamado yobbanamado jātimado 4-.
Tīṇādhipateyyāni  5- attādhipateyyaṃ lokādhipateyyaṃ dhammādhipateyyaṃ .
Tīṇi  kathāvatthūni  atītaṃ  vā  addhānaṃ  ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ
ahosi atītamaddhānanti anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ
bhavissati  anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  paccuppannaṃ  addhānaṃ
ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ 6- etarahi paccuppannanti 7- . Tisso
@Footnote: 1 Ma. savitakkasavicāro. Yu. savitakko savicāro. 2 Yu. avitakko vicāramatto.
@3 Ma. avitakkaavicāro. Yu. avitakko avicāro. 4 Ma. Yu. jīvitamado.
@5 Ma. tīṇi adhipateyyāni. 6 Ma. Yu. evaṃ hoti. 7 Ma. paccuppannaṃ addhānanti.
Vijjā  pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  vijjā  sattānaṃ  cutūpapāte  ñāṇaṃ
vijjā  āsavānaṃ  khaye  ñāṇaṃ  vijjā  .  tayo vihārā dibyo
vihāro 1- brahmavihāro 2- ariyo vihāro . tīṇi pāṭihāriyāni
iddhipāṭihāriyaṃ  ādesanāpāṭihāriyaṃ  anusāsanīpāṭihāriyaṃ . ime kho
āvuso  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
tayo  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  na
vivaditabbaṃ .pe. Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyattikaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
   [229] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  cattāro  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ .
Katame  cattāro  .  cattāro satipaṭṭhānā idhāvuso bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu vedanā . citte cittā . dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ.
   [230]  Cattāro  sammappadhānā  idhāvuso  bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dibbo vihāro. 2 Ma. brahmā vihāro. 3 Ma. Yu. saṅgītiyattikaṃ
@niṭṭhitanti na dissanti.
Cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati.
   [231] Cattāro iddhipādā idhāvuso bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgataṃ   iddhipādaṃ  bhāveti  viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ   bhāveti   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ
bhāveti vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti.
   [232]  Cattāri  jhānāni  idhāvuso  bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ
paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ
upasampajja viharati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ upasampajja viharati.
   [233]  Catasso samādhibhāvanā atthāvuso samādhibhāvanā bhāvitā
Bahulīkatā  diṭṭhadhammasukhavihārāya  saṃvattati  . atthāvuso samādhibhāvanā
bhāvitā  bahulīkatā  ñāṇadassanapaṭilābhāya  saṃvattati  .  atthāvuso
samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā  satisampajaññāya  saṃvattati .
Atthāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā  āsavānaṃ  khayāya
saṃvattati.
   {233.1}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya  saṃvattati  .  idhāvuso bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  .pe.  catutthajjhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  āvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati.
   {233.2}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
ñāṇadassanapaṭilābhāya  saṃvattati  .  idhāvuso  bhikkhu  ālokasaññaṃ
manasikaroti  divāsaññaṃ  adhiṭṭhāti yathā divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ
tathā  divā  iti  vivaṭena  cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ
bhāveti   ayaṃ   āvuso   samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā
ñāṇadassanapaṭilābhāya saṃvattati.
   {233.3}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
satisampajaññāya  saṃvattati  .  idhāvuso  bhikkhuno  viditā  vedanā
uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  viditā
saññā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti
viditā  vitakkā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ
gacchanti   ayaṃ   āvuso   samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā
satisampajaññāya saṃvattati.
   {233.4}  Katamā  cāvuso  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā
āsavānaṃ khayāya saṃvattati . idhāvuso bhikkhu pañcasu upādānakkhandhesu 1-
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo . iti vedanā . Iti saññā. Iti saṅkhārā. Iti viññāṇaṃ
iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamo  2-  ayaṃ
āvuso samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā āsavānaṃ khayāya saṃvattati.
   [234]  Catasso  appamaññā  idhāvuso  bhikkhu mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ
lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena abyāpajjhena pharitvā viharati . karuṇāsahagatena cetasā .
Muditāsahagatena  cetasā  .  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti
uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharati.
   [235] Cattāro arūpā 3- idhāvuso bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto   ākāsoti   ākāsānañcāyatanaṃ   upasampajja  viharati
sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ  viññāṇanti
@Footnote: 1 Yu. pañcasupādānakkhandhesu. 2 Yu. atthaṅgamoti. 3 Ma. āruppā.
Viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja  viharati  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati
sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja viharati.
   [236] Cattāri apassenāni idhāvuso bhikkhu saṅkhāyekaṃ paṭisevati
saṅkhāyekaṃ adhivāseti saṅkhāyekaṃ parivajjeti saṅkhāyekaṃ vinodeti.
   [237]  Cattāro  ariyavaṃsā  idhāvuso  bhikkhu santuṭṭho hoti
itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
cīvarahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  cīvaraṃ  na
paritassati  laddhā  ca  cīvaraṃ  agadhito  1- amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno  paṭissato ayaṃ vuccatāvuso
bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {237.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
piṇḍapātena    itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā    ca    vaṇṇavādī
na  ca  piṇḍapātahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā
ca  piṇḍapātaṃ  na  paritassati laddhā ca piṇḍapātaṃ agadhito amucchito
anajjhāpanno    ādīnavadassāvī    nissaraṇapañño    paribhuñjati
tāya   ca   pana   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti
na  paraṃ  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno
@Footnote: 1 Yu. agathito. evamuparipi.
Paṭissato  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  porāṇe  aggaññe  ariyavaṃse
ṭhito.
   {237.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
senāsanena  itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
senāsanahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca senāsanaṃ
na  paritassati  laddhā  ca senāsanaṃ agadhito amucchito anajjhāpanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā   nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti
yo  hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ vuccatāvuso
bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {237.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu pahānārāmo hoti pahānarato
bhāvanārāmo  hoti  bhāvanārato  tāya  ca  pana  pahānārāmatāya
pahānaratiyā  bhāvanārāmatāya  bhāvanāratiyā nevattānukkaṃseti na paraṃ
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajāno paṭissato ayaṃ
vuccatāvuso bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito 1-.
   [238] Cattāri padhānāni saṃvarappadhānaṃ pahānappadhānaṃ bhāvanāppadhānaṃ
anurakkhanāppadhānaṃ  .  katamañcāvuso  saṃvarappadhānaṃ  .  idhāvuso
bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati . sotena saddaṃ
sutvā  .  ghānena  gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā .
@Footnote: 1 Ma. ṭhitoti.
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī
hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati
idaṃ vuccatāvuso saṃvarappadhānaṃ.
   {238.1}  Katamañcāvuso  pahānappadhānaṃ  .  idhāvuso  bhikkhu
uppannaṃ  kāmavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati vinodeti byantīkaroti 1-
anabhāvaṅgameti  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  .pe. uppannaṃ vihiṃsāvitakkaṃ
nādhivāseti  pajahati  .pe.  uppannuppanne pāpake akusale dhamme
nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  idaṃ
vuccatāvuso pahānappadhānaṃ.
   {238.2}  Katamañcāvuso  bhāvanāppadhānaṃ  .  idhāvuso bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti . viriyasambojjhaṅgaṃ
bhāveti . pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti . passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti .
Samādhisambojjhaṅgaṃ   bhāveti   .  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  idaṃ
vuccatāvuso bhāvanāppadhānaṃ.
   {238.3}  Katamañcāvuso  anurakkhanāppadhānaṃ . idhāvuso bhikkhu
uppannaṃ  bhaddakaṃ  samādhinimittaṃ  anurakkhati  aṭṭhikasaññaṃ  puḷuvakasaññaṃ
vinīlakasaññaṃ   vicchiddakasaññaṃ   uddhumātakasaññaṃ   idaṃ  vuccatāvuso
anurakkhanāppadhānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. byantiṃ karoti. evamuparipi.
   [239]  Cattāri  ñāṇāni  dhamme  ñāṇaṃ  *- anvaye ñāṇaṃ
paricchedañāṇaṃ  1-  sammatiñāṇaṃ  2-  . aparānipi cattāri ñāṇāni
dukkhe  ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  3-  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  4-  ñāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya 5- ñāṇaṃ.
   [240]  Cattāri  sotāpattiyaṅgāni sappurisasaṃsevo saddhammassavanaṃ
yonisomanasikāro dhammānudhammapaṭipatti.
   [241]  Cattāri  sotāpannassa  aṅgāni idhāvuso ariyasāvako
buddhe  aveccappasādena  samannāgato hoti itipi so bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  dhamme
aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto  bhagavatā  dhammo
sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo
viññūhīti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  yadidaṃ
cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa bhagavato sāvakasaṅgho
āhuneyyo   pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ  lokassāti  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  hoti
akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi  akammāsehi bhujissehi viññūpasatthehi
aparamaṭṭhehi samādhisaṃvattanikehi.
@Footnote: 1 Ma. pariye ñāṇaṃ. 2 Ma. sammutiyā ñāṇaṃ. Yu. sammutiñāṇaṃ. 3 Yu. samudaye.
@4 Yu. nirodhe. 5 Yu. magge.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ñānaṃ peḌna ñāṇaṃ
   [242]  Cattāri  sāmaññaphalāni  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ
anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ.
   [243]  Catasso  dhātuyo  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu
vāyodhātu.
   [244] Cattāro āhārā kabaḷīkāro 1- āhāro oḷāriko vā
sukhumo  vā  phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā  viññāṇaṃ
catutthaṃ.
   [245]  Catasso  viññāṇaṭṭhitiyo rūpūpāyaṃ vā āvuso viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭhati  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ
viruḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjati . vedanūpāyaṃ vā āvuso . saññūpāyaṃ
vā  āvuso  .  saṅkhārūpāyaṃ  vā āvuso . viññāṇaṃ tiṭṭhamānaṃ
tiṭṭhati  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ  viruḷhiṃ
vepullaṃ āpajjati.
   [246]  Cattāri  agatigamanāni  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ
gacchati mohāgatiṃ gacchati bhayāgatiṃ gacchati.
   [247]  Cattāro  taṇhuppādā cīvarahetu vā āvuso bhikkhuno
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  piṇḍapātahetu  vā  āvuso
bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  senāsanahetu  vā
āvuso  bhikkhuno  taṇhā uppajjamānā uppajjati abhibhavābhavahetu 2-
vā āvuso bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjati.
@Footnote: 1 Yu. kabaliṅkāro . 2 Ma. Yu. itibhavā ....
   [248]   Catasso   paṭipadā   dukkhāpaṭipadā  dandhābhiññā
dukkhāpaṭipadā    khippābhiññā    sukhāpaṭipadā    dandhābhiññā
sukhāpaṭipadā khippābhiññā.
   [249]  Aparāpi  catasso  paṭipadā  akkhamā  paṭipadā  khamā
paṭipadā damā paṭipadā samā paṭipadā.
   [250]  Cattāri  dhammapadāni  anabhijjhā  dhammapadaṃ  abyāpādo
dhammapadaṃ sammāsati dhammapadaṃ sammāsamādhi dhammapadaṃ.
   [251]  Cattāri  dhammasamādānāni  atthāvuso  dhammasamādānaṃ
paccuppannaṃ  dukkhañceva  āyatiñca dukkhavipākaṃ atthāvuso dhammasamādānaṃ
paccuppannaṃ  dukkhañceva  āyatiñca  sukhavipākaṃ atthāvuso dhammasamādānaṃ
paccuppannaṃ   sukhañceva   āyatiñca   dukkhavipākaṃ   atthāvuso
dhammasamādānaṃ paccuppannaṃ sukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ.
   [252]  Cattāro  dhammakkhandhā  sīlakkhandho  samādhikkhandho
paññākkhandho vimuttikkhandho.
   [253] Cattāri balāni viriyabalaṃ satibalaṃ samādhibalaṃ paññābalaṃ.
   [254]  Cattāri  adhiṭṭhānāni  paññādhiṭṭhānaṃ  saccādhiṭṭhānaṃ
cāgādhiṭṭhānaṃ upasamādhiṭṭhānaṃ.
   [255]  Cattāro pañhābyākaraṇā 1- ekaṃsabyākaraṇīyo pañho
paṭipucchābyākaraṇīyo  pañho  vibhajjabyākaraṇīyo  pañho  ṭhapanīyo
pañho.
@Footnote: 1 Ma. ...byākaraṇāni. Yu. ...vyākaraṇā.
   [256]  Cattāri  kammāni  atthāvuso  kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ
atthāvuso  kammaṃ  sukkaṃ  sukkavipākaṃ  atthāvuso  kammaṃ  kaṇhasukkaṃ
kaṇhasukkavipākaṃ  atthāvuso  kammaṃ  akaṇhaasukkaṃ  akaṇhaasukkavipākaṃ
kammakkhayāya saṃvattati.
   [257]  Cattāro  sacchikaraṇīyā  dhammā  pubbenivāso  satiyā
sacchikaraṇīyo   sattānaṃ   cutupapāto   cakkhunā   sacchikaraṇīyo
aṭṭhavimokkhā  kāyena  sacchikaraṇīyā  āsavānaṃ  khayo  paññāya
sacchikaraṇīyo.
   [258] Cattāro oghā kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjogho.
   [259]  Cattāro  yogā  kāmayogo  bhavayogo  diṭṭhiyogo
avijjāyogo.
   [260]  Cattāro  visaṃyogā  kāmayogavisaṃyogo bhavayogavisaṃyogo
diṭṭhiyogavisaṃyogo avijjāyogavisaṃyogo.
   [261]  Cattāro  ganthā  abhijjhā  kāyagantho  byāpādo
kāyagantho   sīlabbataparāmāso   kāyagantho   idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho.
   [262]   Cattāri  upādānāni  kāmupādānaṃ  diṭṭhupādānaṃ
sīlabbatupādānaṃ attavādupādānaṃ.
   [263]  Catasso  yoniyo  aṇḍajayoni jalābujayoni saṃsedajayoni
opapātikayoni.
   [264]   Catasso   gabbhāvakkantiyo  idhāvuso  ekacco
asampajāno  mātu  kucchiṃ okkamati asampajāno mātu kucchismiṃ ṭhāti
asampajāno  mātu  kucchismā  nikkhamati ayaṃ paṭhamā gabbhāvakkanti .
Puna  caparaṃ  āvuso  idhekacco  sampajāno  mātu kucchiṃ okkamati
asampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  asampajāno  mātu  kucchismā
nikkhamati  ayaṃ dutiyā gabbhāvakkanti . puna caparaṃ āvuso idhekacco
sampajāno  mātu  kucchiṃ  okkamati  sampajāno mātu kucchismiṃ ṭhāti
asampajāno  mātu  kucchismā  nikkhamati ayaṃ tatiyā gabbhāvakkanti .
Puna  caparaṃ  āvuso  idhekacco  sampajāno  mātu kucchiṃ okkamati
sampajāno  mātu  kucchismiṃ  ṭhāti  sampajāno  mātu  kucchismā
nikkhamati ayaṃ catutthā gabbhāvakkanti.
   [265]  Cattāro attabhāvapaṭilābhā atthāvuso attabhāvapaṭilābho
yasmiṃ attabhāvapaṭilābhe attasañcetanāyeva kamati no parasañcetanā .
Atthāvuso    attabhāvapaṭilābho    yasmiṃ    attabhāvapaṭilābhe
parasañcetanāyeva  kamati  no  attasañcetanā  .  atthāvuso
attabhāvapaṭilābho yasmiṃ attabhāvapaṭilābhe attasañcetanā ceva so 1-
kamati  parasañcetanā  ca  .  atthāvuso  attabhāvapaṭilābho  yasmiṃ
attabhāvapaṭilābhe neva attasañcetanā kamati no parasañcetanā.
   [266]   Catasso   dakkhiṇāvisuddhiyo  atthāvuso  dakkhiṇā
dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato  .  atthāvuso  dakkhiṇā
Paṭiggāhakato  visujjhati  no  dāyakato . atthāvuso dakkhiṇā neva
dāyakato  visujjhati  no  paṭiggāhakato  .  atthāvuso  dakkhiṇā
dāyakato ceva visujjhati paṭiggāhakato ca.
   [267]  Cattāri  saṅgahavatthūni  dānaṃ  piyavajjaṃ 1- atthacariyā
samānattatā.
   [268]  Cattāro  anariyavohārā  musāvādo  pisuṇā  vācā
pharusā vācā samphappalāpo.
   [269]  Cattāro  ariyavohārā  musāvādā  veramaṇī pisuṇāya
vācāya veramaṇī pharusāya vācāya veramaṇī samphappalāpā vemaṇī.
   [270]  Aparepi  cattāro anariyavohārā adiṭṭhe diṭṭhavāditā
assute sutavāditā amute mutavāditā aviññāte viññātavāditā.
   [271]  Aparepi  cattāro ariyavohārā adiṭṭhe adiṭṭhavāditā
assute   assutavāditā   amute   amutavāditā   aviññāte
aviññātavāditā.
   [272]  Aparepi  cattāro anariyavohārā diṭṭhe adiṭṭhavāditā
sute assutavāditā mute amutavāditā viññāte aviññātavāditā.
   [273]  Aparepi  cattāro  ariyavohārā  diṭṭhe diṭṭhavāditā
sute sutavāditā mute mutavāditā viññāte viññātavāditā.
   [274] Cattāro puggalā idhāvuso ekacco puggalo attantapo
hoti  attaparitāpanānuyogamanuyutto  .  idhāvuso  ekacco puggalo
@Footnote: 1 Yu. peyyavajjaṃ.
Parantapo  hoti  paraparitāpanānuyogamanuyutto  .  idhāvuso ekacco
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto parantapo
ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  . idhāvuso ekacco puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitāpanānuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  diṭṭhe
va  dhamme  nicchāto nibbuto sītībhūto 1- sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena
attanā viharati.
   [275]  Aparepi cattāro puggalā idhāvuso ekacco puggalo
attahitāya paṭipanno hoti no parahitāya . Idhāvuso ekacco puggalo
parahitāya  paṭipanno  hoti  no  attahitāya . idhāvuso ekacco
puggalo neva attahitāya paṭipanno hoti no parahitāya . idhāvuso
ekacco puggalo attahitāya ceva paṭipanno hoti parahitāya ca.
   [276]  Aparepi  cattāro  puggalā  tamo tamaparāyano tamo
jotiparāyano joti tamaparāyano joti jotiparāyano.
   [277]  Aparepi  cattāro  puggalā  samaṇamacalo  samaṇapadumo
samaṇapuṇḍarīko  samaṇesu  2-  samaṇasukhumālo  .  ime kho āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro
dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  .pe.
Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyacatukkaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
@Footnote: 1 Yu. sītibhūto. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito.
@Yu. paṭhamakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [278]  Atthi  kho  āvuso  tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  pañca  dhammā  sammadakkhātā  tattha
sabbeheva   saṅgāyitabbaṃ   .pe.   atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ  .  katame  pañca  .  pañcakkhandhā  rūpakkhandho
vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
   [279]  Pañcupādānakkhandhā rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho saṅkhārūpādānakkhandho viññāṇūpādānakkhandho.
   [280]  Pañca  kāmaguṇā  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā 1- . Sotaviññeyyā saddā.
Ghānaviññeyyā  gandhā  .  jivhāviññeyyā rasā . kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā 1-.
   [281]  Pañca  gatiyo  nirayo  tiracchānayoni  pettivisayo
manussā devā.
   [282]   Pañca   macchariyāni   āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ
lābhamacchariyaṃ vaṇṇamacchariyaṃ dhammamacchariyaṃ.
   [283]  Pañca  nīvaraṇāni  kāmacchandanīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ
thīnamiddhanīvaraṇaṃ uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ vicikicchānīvaraṇaṃ.
   [284]   Pañca  orambhāgiyāni  saññojanāni  sakkāyadiṭṭhi
vicikicchā sīlabbataparāmāso kāmacchando byāpādo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajanīyā.
   [285]  Pañcuddhambhāgiyāni  saññojanāni  rūparāgo  arūparāgo
māno uddhaccaṃ avijjā.
   [286]   Pañca   sikkhāpadāni   pāṇātipātā   veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā
veramaṇī surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī.
   [287]  Pañca  abhabbaṭṭhānāni  abhabbo  āvuso  khīṇāsavo
bhikkhu  sañcicca  pāṇaṃ  jīvitā  voropetuṃ  abhabbo khīṇāsavo bhikkhu
adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādātuṃ  1- abhabbo khīṇāsavo bhikkhu methunaṃ
dhammaṃ  paṭisevituṃ  abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sampajānamusā  bhāsituṃ
abhabbo  khīṇāsavo  bhikkhu  sannidhikārakaṃ  kāme paribhuñjituṃ seyyathāpi
pubbe āgārikabhūto 2-.
   [288]  Pañca  byasanāni  ñātibyasanaṃ  bhogabyasanaṃ  rogabyasanaṃ
sīlabyasanaṃ  diṭṭhibyasanaṃ  .  nāvuso  sattā  ñātibyasanahetu  vā
bhogabyasanahetu  vā  rogabyasanahetu vā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  .  sīlabyasanahetu vā
āvuso  sattā  diṭṭhibyasanahetu  vā  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti.
   [289]  Pañca sampadā ñātisampadā bhogasampadā ārogyasampadā
sīlasampadā  diṭṭhisampadā  .  nāvuso  sattā  ñātisampadāhetu
vā  bhogasampadāhetu  vā  ārogyasampadāhetu  vā  kāyassa
@Footnote: 1 Ma. ādiyituṃ. 2 Ma. āgāriyabhūto. Yu. agāriyabhūto.
Bhedā  paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti . sīlasampadāhetu
vā  āvuso  sattā  diṭṭhisampadāhetu  vā  kāyassa  bhedā paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   [290]  Pañca  ādīnavā  dussīlassa  sīlavipattiyā  idhāvuso
dussīlo  sīlavipanno  pamādādhikaraṇaṃ  mahatiṃ  bhogajāniṃ  nigacchati  ayaṃ
paṭhamo  ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ āvuso
dussīlassa  sīlavipannassa  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati  ayaṃ
dutiyo  ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ āvuso
dussīlo  sīlavipanno  yaṃ  yadeva  parisaṃ  upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ
yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ  avisārado
upasaṅkamati  maṅkubhūto  1-  ayaṃ  tatiyo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ  āvuso dussīlo sīlavipanno sammūḷho
kālaṃ  karoti  ayaṃ  catuttho  ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā .
Puna  caparaṃ  āvuso dussīlo sīlavipanno kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  ayaṃ  pañcamo ādīnavo
dussīlassa sīlavipattiyā.
   [291]  Pañca  ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāya idhāvuso sīlavā
sīlasampanno  appamādādhikaraṇaṃ  mahantaṃ  bhogakkhandhaṃ  adhigacchati  ayaṃ
paṭhamo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  āvuso
sīlavato  sīlasampannassa  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggacchati  ayaṃ
@Footnote: 1 Yu. maṅkobhūto.
Dutiyo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  āvuso
sīlavā  sīlasampanno  yaṃ  yadeva  parisaṃ  upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ
yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ  visārado
upasaṅkamati   amaṅkubhūto   ayaṃ   tatiyo   ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ āvuso sīlavā sīlasampanno asammūḷho
kālaṃ  karoti  ayaṃ  catuttho  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya .
Puna  caparaṃ  āvuso sīlavā sīlasampanno kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  ayaṃ  pañcamo  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya.
   [292]  Codakena  āvuso  bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca
dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhapetvā  paro  codetabbo kālena vakkhāmi
no  akālena  bhūtena  vakkhāmi no abhūtena saṇhena vakkhāmi no
pharusena  atthasañhitena  vakkhāmi  no  anatthasañhitena  mettacittena
vakkhāmi  no  dosantarenāti  .  codakena  āvuso bhikkhunā paraṃ
codetukāmena  ime  pañca  dhamme  ajjhattaṃ  upaṭṭhapetvā  paro
codetabbo.
   [293]  Pañca  padhāniyaṅgāni  idhāvuso  bhikkhu  saddho  hoti
saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ  itipi  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro purisadammasārathi satthā
devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  appābādho  hoti  appātaṅko
Samavepākiniyā   gahaṇiyā  samannāgato  nātisītāya  nāccuṇhāya
majjhimāya  padhānakkhamāya  asaṭho  hoti  amāyāvī  yathābhūtaṃ attānaṃ
āvikattā  satthari  vā  viññūsu  vā  sabrahmacārīsu  āraddhaviriyo
viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  paññavā
hoti  udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya
sammādukkhakkhayagāminiyā.
   [294]  Pañca  suddhāvāsā  avihā  atappā  sudassā sudassī
akaniṭṭhā.
   [295]  Pañca  anāgāmino  antarāparinibbāyī upahaccaparinibbāyī
asaṅkhāraparinibbāyī sasaṅkhāraparinibbāyī uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī.
   [296] Pañca cetokhīlā 1- idhāvuso bhikkhu satthari kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati na sampasīdati . yo so āvuso bhikkhu satthari kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati  na sampasīdati tassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya padhānāya ayaṃ paṭhamo cetokhīlo. Puna caparaṃ āvuso bhikkhu dhamme
kaṅkhati .  saṅghe kaṅkhati . sikkhāya kaṅkhati vicikicchati. Sabrahmacārīsu
kupito  hoti anattamano āhatacitto khīlajāto . yo so āvuso
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbavāresu cetokhilā.
Bhikkhu  sabrahmacārīsu  kupito  hoti anattamano āhatacitto khīlajāto
tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya
yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya 1-
ayaṃ pañcamo cetokhīlo.
   [297]  Pañca  cetaso vinibandhā idhāvuso bhikkhu kāmesu 2-
avigatarāgo   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso
avigatapariḷāho  avigatataṇho . yo so āvuso bhikkhu kāmesu 2-
avigatarāgo   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso
avigatapariḷāho  avigatataṇho  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya
anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ na namati ātappāya
anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  ayaṃ paṭhamo cetaso vinibandho .
Puna caparaṃ āvuso bhikkhu kāye avītarāgo 3- hoti. Saṅkhittaṃ. Rūpe
avītarāgo 3- hoti . saṅkhittaṃ . puna caparaṃ āvuso bhikkhu yāvadatthaṃ
udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto viharati.
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ
carati imināhaṃ sīlena vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā
devo  vā bhavissāmi devaññataro vāti . yo so āvuso bhikkhu
aññataraṃ  devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carati  imināhaṃ  sīlena
vā vatena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi
devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya anuyogāya
@Footnote: 1 Yu. yassa cittaṃ ... sātaccāya padhānāyāti ime pāṭhā na dissanti. 2 Yu. kāme.
@3 Yu. avigatarāgo.
Sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya padhānāya ayaṃ pañcamo cetaso vinibandho.
   [298]  Pañcindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ.
   [299]   Aparānipi   pañcindriyāni  sukhindriyaṃ  dukkhindriyaṃ
somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ.
   [300]   Aparānipi  pañcindriyāni  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ.
   [301] Pañca nissāraṇīyā 1- dhātuyo idhāvuso bhikkhuno kāme
manasikaroto  kāmesu cittaṃ na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na
vimuccati  nekkhammaṃ  kho  panassa  manasikaroto  nekkhamme  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa  taṃ  cittaṃ  sugataṃ
subhāvitaṃ  suvuṭṭhitaṃ  suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  kāmehi  ye ca kāmapaccayā
uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  2-  mutto  so  tehi  na
so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ kāmānaṃ nissaraṇaṃ.
   {301.1}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhuno byāpādaṃ manasikaroto
byāpāde  cittaṃ  na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
abyāpādaṃ kho panassa manasikaroto abyāpāde cittaṃ pakkhandati pasīdati
santiṭṭhati vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ
visaṃyuttaṃ  byāpādena  ye  ca  byāpādapaccayā uppajjanti āsavā
vighātapariḷāhā 2- mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ
@Footnote: 1 Ma. nissaraṇiyā . 2 Ma. Yu. vighātā pariḷāhā.
Byāpādassa nissaraṇaṃ.
   {301.2}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhuno vihesaṃ manasikaroto
vihesāya  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
avihesaṃ  kho  panassa  manasikaroto  avihesāya  cittaṃ  pakkhandati
pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ
suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  vihesāya  ye  ca vihesapaccayā 1- uppajjanti
āsavā vighātapariḷāhā 2- mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti
idamakkhātaṃ vihesāya nissaraṇaṃ.
   {301.3}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno rūpe 3- manasikaroto
rūpesu  cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
arūpaṃ  kho  panassa  manasikaroto arūpe 4- cittaṃ pakkhandati pasīdati
santiṭṭhati vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ
visaṃyuttaṃ rūpehi ye ca rūpapaccayā uppajjanti āsavā vighātapariḷāhā 2-
mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ.
   {301.4}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhuno sakkāyaṃ manasikaroto
sakkāye  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
sakkāyanirodhaṃ  kho  panassa  manasikaroto  sakkāyanirodhaṃ  5-  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ
suvuṭṭhitaṃ  suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  sakkāyena  ye  ca  sakkāyapaccayā
uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  2-  mutto  so  tehi  na
so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ sakkāyassa nissaraṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihesāpaccayā. 2 Ma. Yu. vighātā pariḷāhā. 3 Yu. rūpaṃ.
@4 Yu. rūpesu. 5 Ma. Yu. sakkāyanirodhe.
   [302]  Pañca  vimuttāyatanāni  idhāvuso bhikkhuno satthā dhammaṃ
deseti  aññataro vā garuṭṭhāniyo 1- sabrahmacārī . yathā yathā
āvuso bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo 1-
sabrahmacārī  tathā  tathā  so tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti
dhammapaṭisaṃvedī  ca . tassa atthapaṭisaṃvedino dhammapaṭisaṃvedino pāmojjaṃ
jāyati pamuditassa pīti jāyati pītimanassa kāyo passambhati passaddhakāyo
sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ paṭhamaṃ vimuttāyatanaṃ.
   {302.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno na heva kho satthā dhammaṃ
deseti  aññataro  vā  garuṭṭhāniyo  2-  sabrahmacārī apica kho
yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti . saṅkhittaṃ .
Apica  kho  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti
.pe.  apica  kho  yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ cetasā anuvitakketi
anuvicāreti  manasānupekkhati  .pe.  apica  khvāssa  2-  aññataraṃ
samādhinimittaṃ  suggahitaṃ  hoti  sumanasikataṃ  sūpadhāritaṃ  3-  suppaṭividdhaṃ
paññāya  .  yathā  yathā  āvuso  bhikkhuno  aññataraṃ samādhinimittaṃ
suggahitaṃ  hoti  sumanasikataṃ  sūpadhāritaṃ  3- suppaṭividdhaṃ paññāya tathā
tathā  so  tasmiṃ  dhamme  atthapaṭisaṃvedī  ca  hoti  dhammapaṭisaṃvedī
ca  .  tassa  atthapaṭisaṃvedino  dhammapaṭisaṃvedino  pāmojjaṃ  jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ pañcamaṃ vimuttāyatanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. garuṭṭhāniko. 2 Ma. khvassa. Yu. kho assa. 3 Yu. supadhāritaṃ.
   [303]  Pañca  vimuttiparipācaniyā  saññā  aniccasaññā anicce
dukkhasaññā  dukkhe  anattasaññā  pahānasaññā  virāgasaññā .
Ime kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
pañca  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ .pe.
Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyapañcakaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [304] Atthi kho āvuso tena bhagavatā .pe. Sammāsambuddhena cha
dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva saṅgāyitabbaṃ .pe. atthāya
hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katame cha . Cha ajjhattikāni āyatanāni
cakkhvāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ jivhāyatanaṃ kāyāyatanaṃ manāyatanaṃ.
   [305]  Cha  bāhirāni  āyatanāni  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ dhammāyatanaṃ.
   [306]   Cha   viññāṇakāyā   cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ jivhāviññāṇaṃ kāyaviññāṇaṃ manoviññāṇaṃ.
   [307] Cha phassakāyā cakkhusamphasso .pe. Manosamphasso.
   [308]  Cha  vedanākāyā  cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.
Manosamphassajā vedanā.
   [309] Cha saññākāyā rūpasaññā .pe. Dhammasaññā.
   [310] Cha sañcetanākāyā rūpasañcetanā .pe. Dhammasañcetanā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyapañcakaṃ niṭṭhitanti na dissanti.
   [311]  Cha  taṇhākāyā  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā
rasataṇhā phoṭṭhabbataṇhā dhammataṇhā.
   [312]  Cha  agāravā idhāvuso bhikkhu satthari agāravo viharati
appatisso  dhamme  agāravo  viharati  appatisso  saṅghe agāravo
viharati   appatisso   sikkhāya  agāravo  viharati  appatisso
appamāde  agāravo  viharati  appatisso  paṭisanthāre  agāravo
viharati appatisso.
   [313] Cha sagāravā 1- idhāvuso bhikkhu satthari sagāravo viharati
sappatisso  dhamme  sagāravo  viharati  sappatisso  saṅghe sagāravo
viharati   sappatisso   sikkhāya  sagāravo  viharati  sappatisso
appamāde  sagāravo  viharati  sappatisso  paṭisanthāre  sagāravo
viharati sappatisso.
   [314] Cha somanassūpavicārā cakkhunā rūpaṃ disvā somanassaṭṭhāniyaṃ
rūpaṃ upavicarati . sotena saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā.
Jivhāya rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ
viññāya somanassaṭṭhāniyaṃ dhammaṃ upavicarati.
   [315] Cha domanassūpavicārā cakkhunā rūpaṃ disvā domanassaṭṭhāniyaṃ
rūpaṃ upavicarati . sotena saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā.
Jivhāya rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ
viññāya domanassaṭṭhāniyaṃ dhammaṃ upavicarati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāravā.
   [316]  Cha upekkhūpavicārā cakkhunā rūpaṃ disvā upekkhaṭṭhāniyaṃ
rūpaṃ upavicarati . sotena saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā.
Jivhāya rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ
viññāya upekkhaṭṭhāniyaṃ dhammaṃ upavicarati.
   [317] Cha sārāṇīyā dhammā idhāvuso bhikkhuno mettaṃ kāyakammaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu āvi 1- ceva raho ca ayaṃ 2-
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati . puna caparaṃ āvuso bhikkhuno mettaṃ
vacīkammaṃ  ...  .  mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvi  ceva  raho  ca ayaṃpi dhammo sārāṇīyo .pe. ekībhāvāya
saṃvattati  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu ye te lābhā dhammikā
dhammaladdhā  antamaso  pattapariyāpannamattaṃpi  tathārūpehi  lābhehi
appaṭivibhattabhogī  hoti  sīlavantehi  sabrahmacārīhi  sādhāraṇabhogī
ayaṃpi  dhammo  sārāṇīyo  .pe.  ekībhāvāya  saṃvattati  .  puna
caparaṃ  āvuso  bhikkhu  yāni  tāni  sīlāni  akhaṇḍāni  acchiddāni
asabalāni   akammāsāni  bhujissāni  viññupasatthāni  aparāmaṭṭhāni
samādhisaṃvattanikāni   tathārūpesu   sīlesu  sīlasāmaññagato  viharati
sabrahmacārīhi  āvi  ceva  raho  ca  ayaṃpi  dhammo  sārāṇīyo
.pe.  ekībhāvāya  saṃvattati  .  puna  caparaṃ āvuso bhikkhu yāyaṃ
diṭṭhi  ariyā  niyyānikā  niyyāti  takkarassa  sammādukkhakkhayāya
@Footnote: 1 Yu. āvī . 2 Ma. Yu. ayampi.
Tathārūpāya   diṭṭhiyā   diṭṭhisāmaññagato   viharati  sabrahmacārīhi
āvi  ceva  raho  ca ayaṃpi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   [318] Cha vivādamūlāni idhāvuso bhikkhu kodhano hoti upanāhī.
Yo  so  āvuso  bhikkhu  kodhano  hoti  upanāhī  so sattharipi
agāravo  viharati  appatisso  dhammepi  agāravo viharati appatisso
saṅghepi  agāravo  viharati  appatisso sikkhāyapi na paripūrīkārī 1-
hoti . yo so āvuso bhikkhu satthari agāravo viharati appatisso
dhamme  .pe.  saṅghe  .pe.  sikkhāya  na  paripūrīkārī hoti .
So  saṅghe  vivādaṃ  janeti  yo so hoti vivādo bahujanaahitāya
bahujanaasukhāya bahujanassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {318.1}  Evarūpañce tumhe āvuso vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā
bahiddhā vā samanupasseyyātha . tatra tumhe āvuso tasseva pāpakassa
vivādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha . evarūpañce tumhe āvuso
vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā vā na samanupasseyyātha . tatra
tumhe  āvuso  tasseva  pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya
paṭipajjeyyātha  .  evametassa  pāpakassa vivādamūlassa pahānaṃ hoti
evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   {318.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu makkhī hoti palāsī 2-. Issukī
hoti maccharī . saṭho hoti māyāvī . pāpiccho hoti micchādiṭṭhi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripūrakārī . 2 Ma. Yu. paḷāsī.
Sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādānagāhī  1- duppaṭinissaggī . yo so
āvuso  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādānagāhī  duppaṭinissaggī
so  sattharipi  agāravo viharati appatisso dhammepi agāravo viharati
appatisso  saṅghepi  agāravo  viharati  appatisso  sikkhāyapi  na
paripūrīkārī hoti . yo so āvuso bhikkhu sattharipi 2- agāravo viharati
appatisso dhammepi 2- .pe. saṅghepi 2- .pe. sikkhāyapi 2- na
paripūrīkārī  .  so  saṅghe vivādaṃ janeti yo so hoti vivādo
bahujanaahitāya   bahujanaasukhāya   bahujanassa   anatthāya   ahitāya
dukkhāya  devamanussānaṃ  .  evarūpañce  tumhe  āvuso vivādamūlaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā samanupasseyyātha . tatra tumhe āvuso
tasseva  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānāya  vāyameyyātha  .
Evarūpañce  tumhe  āvuso  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā
na  samanupasseyyātha  .  tatra  tumhe  āvuso tasseva pāpakassa
vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavāya  paṭipajjeyyātha  .  evametassa
pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa  pāpakassa
vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   [319]  Cha dhātuyo paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu vāyodhātu
ākāsadhātu viññāṇadhātu.
   [320]  Cha nissāraṇīyā dhātuyo idhāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya
mettā  hi  kho  me  cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā yānīkatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ādhānagāhī . 2 Ma. Yu. pisaddo na dissati.
Vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana  me
byāpādo cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti . so mā hevantissa vacanīyo
mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu
bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā evaṃ vadeyya . aṭṭhānametaṃ
āvuso  anavakāso yaṃ mettāya cetovimuttiyā bhāvitāya bahulīkatāya
yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  atha
ca  panassa  byāpādo  cittaṃ  pariyādāya ṭhassatīti 1- netaṃ ṭhānaṃ
vijjati  .  nissaraṇaṃ  hetaṃ  āvuso  byāpādassa  yadidaṃ  mettā
cetovimutti 2-.
   {320.1} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya karuṇā hi kho me
cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana me vihesā cittaṃ pariyādāya
tiṭṭhatīti  . so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca
mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato  abbhakkhānaṃ na
hi  bhagavā  evaṃ  vadeyya  . aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso yaṃ
karuṇāya   cetovimuttiyā   bhāvitāya   bahulīkatāya   yānīkatāya
vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  atha  ca  panassa
vihesā  cittaṃ  pariyādāya  ṭhassatīti  1-  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati .
Nissaraṇaṃ hetaṃ āvuso vihesāya yadidaṃ karuṇā cetovimutti 2-.
   {320.2} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya muditā hi kho me cetovimutti bhāvitā
bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā atha ca pana
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati . 2 cetovimuttīti.
Me arati cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti . so mā hevantissa vacanīyo
mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu
bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā evaṃ vadeyya . aṭṭhānametaṃ
āvuso  anavakāso  yaṃ muditāya cetovimuttiyā bhāvitāya bahulīkatāya
yānīkatāya   vatthukatāya   anuṭṭhitāya   paricitāya  susamāraddhāya
atha ca panassa arati cittaṃ pariyādāya ṭhassatīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
Nissaraṇaṃ hetaṃ āvuso aratiyā yadidaṃ muditā cetovimutti 2-.
   {320.3} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya upekkhā hi kho
me  cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana  me rāgo cittaṃ pariyādāya
tiṭṭhatīti  .  so  mā  hevantissa  vacanīyo  mā āyasmā evaṃ
avaca  mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na  hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ
na  hi  bhagavā  evaṃ  vadeyya . aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso
yaṃ  upekkhāya  cetovimuttiyā  bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya
vatthukatāya  anuṭṭhitāya paricitāya susamāraddhāya atha ca panassa rāgo
cittaṃ  pariyādāya ṭhassatīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati . nissaraṇaṃ hetaṃ
āvuso rāgassa yadidaṃ upekkhā cetovimutti 2-.
   {320.4} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya animittā hi kho me
cetovimutti  bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā atha ca pana me nimittānusāri viññāṇaṃ hotīti. So mā
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati . 2 Ma. cetovimuttīti.
Hevantissa  vacanīyo  mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā  bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  .  aṭṭhānametaṃ  āvuso  anavakāso  yaṃ  animittāya
cetovimuttiyā   bhāvitāya   bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya
anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  atha  ca  panassa nimittānusāri
viññāṇaṃ bhavissatīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati . nissaraṇaṃ hetaṃ āvuso
sabbanimittānaṃ yadidaṃ animittā cetovimutti 2-.
   {320.5} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya asmīti kho me
vigate  3-  ayamahamasmīti  na  samanupassāmi  .  atha ca pana me
vicikicchākathaṅkathāsallaṃ  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhatīti  .  so  mā
hevantissa  vacanīyo  mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā  bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  .  aṭṭhānametaṃ  āvuso  anavakāso  yaṃ  asmīti vigate
ayamahamasmīti  ca  asamanupassato  atha ca panassa vicikicchākathaṅkathāsallaṃ
cittaṃ  pariyādāya  ṭhassatīti  1-  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati . nissaraṇaṃ
hetaṃ   āvuso  vicikicchākathaṅkathāsallassa  yadidaṃ  asmīti  4-
mānasamugghāto.
   [321]   Cha   anuttariyāni  dassanānuttariyaṃ  savanānuttariyaṃ
lābhānuttariyaṃ sikkhānuttariyaṃ pāricariyānuttariyaṃ anussatānuttariyaṃ.
   [322]   Cha   anussatiṭṭhānāni  buddhānussati  dhammānussati
saṅghānussati sīlānussati cāgānussati devatānussati.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati . 2 Ma. cetovimuttīti. 3 Ma. vigataṃ. Yu. vighātaṃ.
@4 Ma. yadidaṃ asmimānasamugghātoti.
   [323] Cha satatavihārā idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā neva
sumano hoti na dummano upekkhako ca 1- viharati sato sampajāno.
Sotena saddaṃ sutvā .pe. ghānena gandhaṃ ghāyitvā .pe. jivhāya
rasaṃ sāyitvā .pe. kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā .pe. manasā dhammaṃ
viññāya neva sumano hoti na dummano upekkhako ca 1- viharati sato
sampajāno.
   [324] Chaḷābhijātiyo idhāvuso ekacco kaṇhābhijātiko samāno
kaṇhaṃ  dhammaṃ  abhijāyati  .  idhāvuso 2- ekacco kaṇhābhijātiko
samāno  sukkaṃ dhammaṃ abhijāyati . idhāvuso ekacco kaṇhābhijātiko
samāno  akaṇhaṃ  asukkaṃ  nibbānaṃ  abhijāyati . idhāvuso ekacco
sukkābhijātiko  samāno sukkaṃ dhammaṃ abhijāyati . idhāvuso ekacco
sukkābhijātiko  samāno kaṇhaṃ dhammaṃ abhijāyati . idhāvuso ekacco
sukkābhijātiko samāno akaṇhaṃ asukkaṃ nibbānaṃ abhijāyati.
   [325]  Cha  nibbedhabhāgiyasaññā  3-  aniccasaññā  anicce
dukkhasaññā   dukkhe   anattasaññā   pahānasaññā   virāgasaññā
nirodhasaññā . ime kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  cha  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ .pe. Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
          Saṅgītiyacchakkaṃ niṭṭhitaṃ 4-
   [326]  Atthi  kho  āvuso  tena bhagavatā jānatā passatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. idha panāvuso. 3 Ma. ...bhāgiyā saññā.
@4 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati.
Arahatā  sammāsambuddhena satta dhammā sammadakkhātā tattha sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katame
satta  . satta ariyadhanāni 1- saddhādhanaṃ sīladhanaṃ hiridhanaṃ ottappadhanaṃ
sutadhanaṃ cāgadhanaṃ paññādhanaṃ.
   [327]  Satta  bojjhaṅgā satisambojjhaṅgo dhammavicayasambojjhaṅgo
viriyasambojjhaṅgo     pītisambojjhaṅgo     passaddhisambojjhaṅgo
samādhisambojjhaṅgo upekkhāsambojjhaṅgo.
   [328]  Satta  samādhiparikkhārā  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati.
   [329]  Satta  asaddhammā  idhāvuso  bhikkhu  assaddho  hoti
ahiriko  hoti  anottappī  hoti  appassuto  hoti  kusīto hoti
muṭṭhassati hoti duppañño hoti.
   [330]  Satta  saddhammā  idhāvuso bhikkhu saddho hoti hirimā
hoti  ottappī  hoti  bahussuto  hoti  āraddhaviriyo  hoti
upaṭṭhitassati hoti paññavā hoti.
   [331]  Satta  sappurisadhammā  idhāvuso  bhikkhu  dhammaññū  ca
hoti  atthaññū  ca  attaññū  ca  mattaññū  ca  kālaññū  ca
parisaññū ca puggalaññū ca.
   [332]  Satta  niddasavatthūni  idhāvuso  bhikkhu  sikkhāsamādāne
tibbacchando hoti āyatiñca sikkhāsamādāne avigatapemo dhammanisantiyā
@Footnote: 1 Yu. dhanāni.
Tibbacchando   hoti   āyatiñca   dhammanisantiyā   avigatapemo
icchāvinaye  tibbacchando  hoti  āyatiñca  icchāvinaye avigatapemo
paṭisallāne  tibbacchando  hoti  āyatiñca  paṭisallāne avigatapemo
viriyārambhe  tibbacchando  hoti  āyatiñca  viriyārambhe avigatapemo
satinepakke  tibbacchando  hoti  āyatiñca  satinepakke avigatapemo
diṭṭhipaṭivedhe tibbacchando hoti āyatiñca diṭṭhipaṭivedhe avigatapemo.
   [333]  Satta  saññā  aniccasaññā  anattasaññā  asubhasaññā
ādīnavasaññā pahānasaññā virāgasaññā nirodhasaññā.
   [334]  Satta  balāni  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ hiribalaṃ ottappabalaṃ
satibalaṃ samādhibalaṃ paññābalaṃ.
   [335]  Satta  viññāṇaṭṭhitiyo  santāvuso sattā nānattakāyā
nānattasaññino  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā ekacce
ca  vinipātikā  ayaṃ  paṭhamā  viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā
nānattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi  devā  brahmakāyikā
paṭhamābhinibbattā  ayaṃ  dutiyā  viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā
ekattakāyā nānattasaññino seyyathāpi devā ābhassarā ayaṃ tatiyā
viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā  ekattakāyā  ekattasaññino
seyyathāpi  devā  subhakiṇhā  ayaṃ  catutthā  viññāṇaṭṭhiti .
Santāvuso  sattā  sabbaso  rūpasaññāṇaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā     nānattasaññānaṃ    amanasikārā    ananto
Ākāsoti  ākāsānañcāyatanūpagā  ayaṃ  pañcamī  viññāṇaṭṭhiti .
Santāvuso  sattā  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpagā  ayaṃ  chaṭṭhī  viññāṇaṭṭhiti  .
Santāvuso  sattā  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi
kiñcīti ākiñcaññāyatanūpagā ayaṃ sattamī viññāṇaṭṭhiti.
   [336]   Satta   puggalā  dakkhiṇeyyā  ubhatobhāgavimutto
paññāvimutto   kāyasakkhi   1-   diṭṭhippatto   saddhāvimutto
dhammānusārī saddhānusārī.
   [337]  Satta anusayā kāmarāgānusayo paṭighānusayo diṭṭhānusayo
vicikicchānusayo mānānusayo bhavarāgānusayo avijjānusayo.
   [338]   Satta  saññojanāni  kāmasaññojanaṃ  paṭighasaññojanaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ   mānasaññojanaṃ  bhavarāgasaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ.
   [339]  Satta  adhikaraṇasamathā  uppannuppannānaṃ  adhikaraṇānaṃ
samathāya  vūpasamāya  sammukhāvinayo  dātabbo  sativinayo  dātabbo
amūḷhavinayo   dātabbo   paṭiññāya   kāretabbaṃ   yebhuyyasikā
tassapāpiyasikā  tiṇavatthārako  .  ime kho āvuso tena bhagavatā
jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena satta dhammā sammadakkhātā
tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyasattakaṃ niṭṭhitaṃ 2-.
@Footnote: 1 Yu. kāyasakkhī. 2 Ma. dutiyabhāṇavāro niṭṭhito. Yu. dutiyakabhāṇavāraṃ.
   [340] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  aṭṭha  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ . katame
aṭṭha  .  aṭṭha  micchattā  micchādiṭṭhi  micchāsaṅkappo micchāvācā
micchākammanto    micchāājīvo    micchāvāyāmo   micchāsati
micchāsamādhi.
   [341]  Aṭṭha  sammattā sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā
sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   [342] Aṭṭha puggalā dakkhiṇeyyā sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  anāgāmī
anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  arahā  arahattasacchikiriyāya  1-
paṭipanno.
   [343]  Aṭṭha kusītavatthūni idhāvuso bhikkhunā kammaṃ kātabbaṃ 2-
hoti tassa evaṃ hoti kammaṃ kho me kātabbaṃ bhavissati kammaṃ kho pana
me karontassa kāyo kilamissati handāhaṃ nipajjāmīti . so nipajjati
na  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ paṭhamaṃ kusītavatthu 3-.
   {343.1}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhunā  kammaṃ  kataṃ hoti
tassa  evaṃ  hoti  ahaṃ  kho  kammaṃ  akāsiṃ kammaṃ kho pana me
@Footnote: 1 Yu. arahattāya. 2 Yu. kattabbaṃ. 3 Yu. kusītavatthuṃ.
Karontassa  kāyo  kilanto  handāhaṃ  nipajjāmīti  . so nipajjati
na viriyaṃ ārabhati ... Idaṃ dutiyaṃ kusītavatthu.
   {343.2}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā maggo gantabbo hoti
tassa evaṃ hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggaṃ kho pana me
gacchantassa  kāyo  kilamissati  handāhaṃ  nipajjāmīti . so nipajjati
na viriyaṃ ārabhati ... Idaṃ tatiyaṃ kusītavatthu.
   {343.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā maggo gato hoti tassa evaṃ
hoti ahaṃ kho maggaṃ agamāsiṃ maggaṃ kho pana me gacchantassa kāyo kilanto
handāhaṃ nipajjāmīti . so nipajjati na viriyaṃ ārabhati ... Idaṃ catutthaṃ
kusītavatthu.
   {343.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  na  labhati  lūkhassa  vā  paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ
pāripūriṃ  tassa  evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  nālatthaṃ  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa yāvadatthaṃ
pāripūriṃ tassa me kāyo kilanto akammañño handāhaṃ nipajjāmīti .
So nipajjati na viriyaṃ ārabhati ... Idaṃ pañcamaṃ kusītavatthu.
   {343.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ
pāripūriṃ  tassa  evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  alatthaṃ  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ
pāripūriṃ  tassa  me  kāyo  garuko  akammañño  māsācitaṃ
Maññe  handāhaṃ nipajjāmīti . so nipajjati na viriyaṃ ārabhati ...
Idaṃ chaṭṭhaṃ kusītavatthu.
   {343.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
ābādho tassa evaṃ hoti uppanno kho me ayaṃ 1- appamattako ābādho
atthi  kappo nipajjituṃ handāhaṃ nipajjāmīti . so nipajjati na viriyaṃ
ārabhati ... idaṃ sattamaṃ kusītavatthu . puna caparaṃ āvuso bhikkhu gilānā
vuṭṭhito hoti aciravuṭṭhito gelaññā tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gilānā
vuṭṭhito  aciravuṭṭhito gelaññā tassa me kāyo dubbalo akammañño
handāhaṃ  nipajjāmīti  .  so nipajjati na viriyaṃ ārabhati appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ
aṭṭhamaṃ kusītavatthu.
   [344]  Aṭṭha  ārabbhavatthūni  idhāvuso bhikkhunā kammaṃ kātabbaṃ
hoti tassa evaṃ hoti kammaṃ kho me kātabbaṃ bhavissati kammaṃ kho pana 2-
karontena na sukaraṃ buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi
appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāyāti.
So  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ paṭhamaṃ ārabbhavatthu 3-.
   {344.1}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā kammaṃ kataṃ hoti tassa
evaṃ hoti ahaṃ kho kammaṃ akāsiṃ kammaṃ kho panāhaṃ karonto nāsakkhiṃ
buddhānaṃ  sāsanaṃ  manasikātuṃ  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  .pe.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ na dissati. 2 Ma. Yu. pana me. 3 Yu. ārabbhavatthuṃ.
So viriyaṃ ārabhati ... idaṃ dutiyaṃ ārabbhavatthu 1-. Puna caparaṃ āvuso
bhikkhunā  maggo  gantabbo  hoti  tassa  evaṃ  hoti maggo kho
me  gantabbo  bhavissati  maggaṃ  kho pana 2- gacchantena na sukaraṃ
buddhānaṃ  sāsanaṃ  manasikātuṃ  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  .pe. so
viriyaṃ ārabhati ... Idaṃ tatiyaṃ ārabbhavatthu.
   {344.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā maggo gato hoti tassa evaṃ
hoti ahaṃ kho maggaṃ agamāsiṃ maggaṃ kho panāhaṃ gacchanto nāsakkhiṃ buddhānaṃ
sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi .pe. So viriyaṃ ārabhati ...
Idaṃ catutthaṃ ārabbhavatthu.
   {344.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto na labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto nālatthaṃ
lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me kāyo
lahuko kammañño handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi .pe. So viriyaṃ ārabhati ...
Idaṃ pañcamaṃ ārabbhavatthu.
   {344.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto alatthaṃ
lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me kāyo
balavā kammañño handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi .pe. So viriyaṃ ārabhati ...
Idaṃ chaṭṭhaṃ ārabbhavatthu.
@Footnote: 1 Yu. ārabbhavatthuṃ. 2 Ma. Yu. pana me.
   {344.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
ābādho  tassa  evaṃ  hoti  uppanno kho me ayaṃ appamattako
ābādho ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me ābādho pavaḍḍheyya 1-
handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi .pe. so viriyaṃ ārabhati ... idaṃ sattamaṃ
ārabbhavatthu.
   {344.6}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhu gilānā vuṭṭhito hoti
aciravuṭṭhito  gelaññā  tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gilānā vuṭṭhito
aciravuṭṭhito  gelaññā  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yaṃ me ābādho
paccudāvatteyya  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  appattassa  pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāyāti  .  so  viriyaṃ
ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya idaṃ aṭṭhamaṃ ārabbhavatthu.
   [345]  Aṭṭha  dānavatthūni  āsajja  dānaṃ  deti bhayā dānaṃ
deti  adāsi meti dānaṃ deti dassati meti dānaṃ deti sādhu 2-
dānanti  dānaṃ  deti  ahaṃ  pacāmi  ime  na  pacanti  nārahāmi
pacanto  apacantānaṃ  dānaṃ  na  dātunti 3- dānaṃ deti idaṃ me
dānaṃ  dadato  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggacchatīti  dānaṃ  deti
cittālaṅkāracittaparikkhāratthaṃ dānaṃ deti.
   [346] Aṭṭha dānūpapattiyo 4- idhāvuso ekacco dānaṃ deti
samaṇassa  vā  brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandha-
vilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ so yaṃ deti taṃ paccāsiṃsati 5- so
@Footnote: 1 Yu. vaḍḍheyya. 2 Ma. Yu. sāhu. 3 Yu. adātunti. 4 Ma. dānūpapattiyo.
@dānuppattiyo. 5 Ma. paccāsīsati.
Passati  khattiyamahāsālaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālaṃ  vā  gahapatimahāsālaṃ
vā  pañcahi  kāmaguṇehi  samappitaṃ  samaṅgibhūtaṃ  paricārayamānaṃ  tassa
evaṃ hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā paraṃ maraṇā khattiyamahāsālānaṃ
vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  1-  .  so  taṃ  cittaṃ dahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti
taṃ cittaṃ bhāveti . tassa taṃ cittaṃ hīne vimuttaṃ uttariabhāvitaṃ 2-
tatrūpapattiyā saṃvattati . tañca kho sīlavato vadāmi no dussīlassa.
Ijjhatāvuso sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā 3-.
   {346.1} Puna caparaṃ āvuso idhekacco dānaṃ deti samaṇassa vā
brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhavilepanaṃ
seyyāvasathapadīpeyyaṃ  so  yaṃ  deti taṃ paccāsiṃsati tassa sutaṃ hoti
cātummahārājikā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto  sukhabahulāti .
Tassa  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā
cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  1- .
So  taṃ  cittaṃ  dahati  taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti tassa
taṃ  cittaṃ  hīne vimuttaṃ uttariabhāvitaṃ 2- tatrūpapattiyā saṃvattati .
Tañca  kho  sīlavato  vadāmi no dussīlassa . ijjhatāvuso sīlavato
cetopaṇidhi visuddhattā 3-.
   {346.2}  Puna caparaṃ āvuso idhekacco dānaṃ deti samaṇassa
vā  brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ yānaṃ mālāgandhavilepanaṃ
seyyāvasathapadīpeyyaṃ  .  so  yaṃ  deti  taṃ paccāsiṃsati tassa sutaṃ
hoti  tāvatiṃsā  devā  .pe.  yāmā  devā  .pe.  tusitā
@Footnote: 1 Yu. uppajjeyyanti. 2 Yu. uttariṃ abhāvitaṃ. 3 Yu. suddhattā.
Devā  .pe.  nimmānaratī  devā  .pe.  paranimmitavasavattī devā
dīghāyukā  vaṇṇavanto  sukhabahulāti . tassa evaṃ hoti aho vatāhaṃ
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  . so taṃ cittaṃ dahati taṃ cittaṃ adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ
bhāveti  tassa  taṃ  cittaṃ  hīne vimuttaṃ uttariabhāvitaṃ tatrupapattiyā
saṃvattati . tañca kho sīlavato vadāmi no dussīlassa . ijjhatāvuso
sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā.
   {346.3} Puna caparaṃ āvuso idhekacco dānaṃ deti samaṇassa vā
brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhavilepanaṃ
seyyāvasathapadīpeyyaṃ  so  yaṃ  deti taṃ paccāsiṃsati tassa sutaṃ hoti
brahmakāyikā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto  sukhabahulāti  .  tassa
evaṃ  hoti aho vatāhaṃ kāyassa bhedā paraṃ maraṇā brahmakāyikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  . so taṃ cittaṃ dahati taṃ cittaṃ
adhiṭṭhāti taṃ cittaṃ bhāveti tassa taṃ cittaṃ hīne vimuttaṃ uttariabhāvitaṃ
tatrupapattiyā  saṃvattati  . tañca kho sīlavato vadāmi no dussīlassa
vītarāgassa  no  sarāgassa  .  ijjhatāvuso  sīlavato  cetopaṇidhi
vītarāgattā.
   [347] Aṭṭha lokadhammā lābho ca alābho ca yaso ca ayaso ca
nindā ca pasaṃsā ca sukhañca dukkhañca.
   [348]  Aṭṭha  parisā  khattiyaparisā brāhmaṇaparisā gahapatiparisā
samaṇaparisā  cātummahārājikaparisā  tāvatiṃsaparisā  nimmānaratiparisā 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. māraparisā.
Brahmaparisā.
   [349]   Aṭṭha   abhibhāyatanāni   ajjhattaṃrūpasaññī   eko
bahiddhārūpāni  passati  parittāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  paṭhamaṃ  abhibhāyatanaṃ .
Ajjhattaṃrūpasaññī   eko   bahiddhārūpāni   passati   appamāṇāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti evaṃsaññī hoti
idaṃ dutiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {349.1}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
parittāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ tatiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {349.2}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
appamāṇāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ catutthaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {349.3}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
nīlāni   nīlavaṇṇāni   nīlanidassanāni   nīlanibhāsāni   seyyathāpi
nāma  ummārapupphaṃ  1-  nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ  nīlanibhāsaṃ
seyyathāpi  vā  pana  taṃ  vatthaṃ  bārāṇaseyyakaṃ  ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ
nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ  nīlanibhāsaṃ  evameva  ajjhattaṃarūpasaññī
eko  bahiddhārūpāni  passati  nīlāni  nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni
nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti
idaṃ pañcamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {349.4}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni  seyyathāpi  nāma
@Footnote: 1 Ma. umāpupphaṃ. Yu. ummāpupphaṃ.
Kaṇṇikārapupphaṃ  1- pītaṃ pītavaṇṇaṃ pītanidassanaṃ pītanibhāsaṃ seyyathāpi 2-
vā  pana  taṃ  vatthaṃ  bārāṇaseyyakaṃ  ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ pītaṃ pītavaṇṇaṃ
pītanidassanaṃ   pītanibhāsaṃ   evameva   ajjhattaṃarūpasaññī   eko
bahiddhārūpāni   passati   pītāni   pītavaṇṇāni   pītanidassanāni
pītanibhāsāni   tāni   abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī
hoti idaṃ chaṭṭhaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {349.5}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
lohitakāni   lohitakavaṇṇāni   lohitakanidassanāni   lohitakanibhāsāni
seyyathāpi   nāma   bandhujīvakapupphaṃ   lohitakaṃ   lohitakavaṇṇaṃ
lohitakanidassanaṃ  lohitakanibhāsaṃ  seyyathāpi  2-  vā  pana taṃ vatthaṃ
bārāṇaseyyakaṃ    ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ    lohitakaṃ    lohitakavaṇṇaṃ
lohitakanidassanaṃ  lohitakanibhāsaṃ  evameva  ajjhattaṃarūpasaññī  eko
bahiddhārūpāni  passati  lohitakāni  lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni
lohitakanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti evaṃsaññī hoti
idaṃ sattamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {349.6}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
odātāni   odātavaṇṇāni   odātanidassanāni   odātanibhāsāni
seyyathāpi   nāma   osadhitārakā   odātā   odātavaṇṇā
odātanidassanā  odātanibhāsā  seyyathāpi  2-  vā  pana  taṃ
vatthaṃ   bārāṇaseyyakaṃ   ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ  odātaṃ  odātavaṇṇaṃ
odātanidassanaṃ  odātanibhāsaṃ  evameva  ajjhattaṃarūpasaññī  eko
bahiddhārūpāni  passati  odātāni  odātavaṇṇāni  odātanidassanāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaṇikārapupphaṃ . 2 Ma. Yu. seyyathā.
Odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī
hoti idaṃ aṭṭhamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   [350] Aṭṭha vimokkhā rūpāni 1- passati yaṃ paṭhamo vimokkho.
   {350.1}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni passati ayaṃ
dutiyo vimokkho.
   {350.2} Subhanteva adhimokkho 2- hoti ayaṃ tatiyo vimokkho.
   {350.3} Sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja viharati ayaṃ catuttho vimokkho.
   {350.4}  Sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  pañcamo
vimokkho.
   {350.5}  Sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma natthi kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati ayaṃ chaṭṭho vimokkho.
   {350.6}    Sabbaso    ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati ayaṃ sattamo vimokkho.
   {350.7}   Sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati ayaṃ aṭṭhamo vimokkho.
   {350.8} Ime kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  aṭṭha  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ .pe. Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyaaṭṭhakaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
   [351]  Atthi  kho  āvuso  tena bhagavatā jānatā passatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpī rūpāni. 2 Ma. Yu. adhimutto. 3 Ma. Yu. idaṃ na dissati.
Arahatā  sammāsambuddhena  nava dhammā sammadakkhātā tattha sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ .
Katame nava . nava āghātavatthūni anatthaṃ me acarīti āghātaṃ bandhati.
Anatthaṃ me caratīti āghātaṃ bandhati . anatthaṃ me carissatīti āghātaṃ
bandhati  .  piyassa me manāpassa anatthaṃ acari . anatthaṃ carati .
Anatthaṃ  carissatīti  āghātaṃ  bandhati  .  appiyassa  me amanāpassa
atthaṃ acari. Atthaṃ carati. Atthaṃ carissatīti āghātaṃ bandhati.
   [352] Nava āghātapaṭivinayā anatthaṃ me acarīti 1- taṃ kutettha
labbhāti  āghātaṃ  paṭivineti  .  anatthaṃ  me  caratīti taṃ kutettha
labbhāti āghātaṃ paṭivineti . anatthaṃ me carissatīti 2- taṃ kutettha
labbhāti āghātaṃ paṭivineti . piyassa me manāpassa anatthaṃ acari .
Anatthaṃ  carati . anatthaṃ carissatīti 2- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ
paṭivineti  .  appiyassa  me  amanāpassa  atthaṃ  acari  . atthaṃ
carati. Atthaṃ carissatīti 2- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti.
   [353]  Nava  sattāvāsā  santāvuso  sattā  nānattakāyā
nānattasaññino  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā ekacce
ca  vinipātikā  ayaṃ  paṭhamo  sattāvāso  .  santāvuso  sattā
nānattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi  devā  brahmakāyikā
paṭhamābhinibbattā  ayaṃ  dutiyo  sattāvāso  .  santāvuso  sattā
ekattakāyā  nānattasaññino  seyyathāpi  devā  ābhassarā  ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. itisaddo na dissati.
Tatiyo sattāvāso . santāvuso sattā ekattakāyā ekattasaññino
seyyathāpi devā subhakiṇhā ayaṃ catuttho sattāvāso. Santāvuso sattā
asaññino  appaṭisaṃvedino  seyyathāpi  devā  asaññisattā 1- ayaṃ
pañcamo  sattāvāso  .  santāvuso  sattā  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto ākāsoti ākāsānañcāyatanūpagā ayaṃ chaṭṭho sattāvāso .
Santāvuso  sattā  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpagā  ayaṃ  sattamo  sattāvāso .
Santāvuso  sattā  sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma natthi kiñcīti
ākiñcaññāyatanūpagā  ayaṃ  aṭṭhamo sattāvāso . santāvuso sattā
sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  santametaṃ  paṇītametanti  2-
nevasaññānāsaññāyatanūpagā ayaṃ navamo sattāvāso.
   [354]  Nava  akkhaṇā  asamayā  brahmacariyavāsāya  idhāvuso
tathāgato  ca  loke  uppanno  hoti arahaṃ sammāsambuddho dhammo
ca desiyati upasamiko 3- parinibbāniko sambodhagāmī sugatappavedito.
Ayañca  puggalo  nirayaṃ  upapanno  hoti  ayaṃ  paṭhamo  akkhaṇo
asamayo  brahmacariyavāsāya  .  puna  caparaṃ  āvuso  tathāgato ca
loke  uppanno  hoti  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo ca desiyati
upasamiko  parinibbāniko  sambodhagāmī  sugatappavedito  .  ayañca
@Footnote: 1 Ma. Yu. asaññasattā. 2 Ma. Yu. santametaṃ paṇītametanti na dissanti.
@3 Ma. Yu. sabbavāresu opasamiko.
Puggalo  tiracchānayoniṃ  upapanno  hoti  .pe. pittivisayaṃ upapanno
hoti  .pe.  asurakāyaṃ  upapanno  hoti  .pe. aññataraṃ dīghāyukaṃ
devanikāyaṃ  upapanno hoti .pe. paccantimesu janapadesu paccājāto
hoti milakkhakesu 1- aviññātāresu yattha natthi gati bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ
upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  .  majjhimesu  janapadesu  paccājāto hoti
so ca hoti micchādiṭṭhiko viparītadassano natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi
hutaṃ  natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalavipāko natthi ayaṃ loko natthi
paro loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā opapātikā natthi
loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  [2]-  imañca
lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti . majjhimesu
janapadesu paccājāto hoti 3- duppañño jaḷo elamūgo nappaṭibalo
subhāsitadubbhāsitānaṃ  atthamaññātuṃ  ayaṃ  aṭṭhamo  akkhaṇo  asamayo
brahmacariyavāsāya . puna caparaṃ āvuso tathāgato ca loke na uppanno
hoti arahaṃ sammāsambuddho dhammo ca na desiyati upasamiko parinibbāniko
sambodhagāmī  sugatappavedito  .  ayañca puggalo majjhimesu janapadesu
paccājāto  hoti  3-  paññavā  ajaḷo  anelamūgo  paṭibalo
subhāsitadubbhāsitānamatthamaññātuṃ   ayaṃ   navamo  akkhaṇo  asamayo
brahmacariyavāsāya.
   [355]  Nava  anupubbavihārā idhāvuso bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ
@Footnote: 1 Ma. milakkhesu. Yu. milakkhusu. 2 Ma. Yu. ye. 3 Ma. Yu. hoti so ca hoti.
Upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyajjhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati
sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja
viharati  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati   sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja   viharati   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ    upasampajja    viharati    sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja viharati.
   [356]   Nava   anupubbanirodhā   paṭhamajjhānaṃ  samāpannassa
kāmasaññā  niruddhā  hoti  dutiyajjhānaṃ  samāpannassa  vitakkavicārā
niruddhā  honti  tatiyajjhānaṃ  samāpannassa  pīti  niruddhā  hoti
catutthajjhānaṃ   samāpannassa   assāsapassāsā   niruddhā  honti
Ākāsānañcāyatanaṃ   samāpannassa   rūpasaññā   niruddhā   hoti
viññāṇañcāyatanaṃ     samāpannassa     ākāsānañcāyatanasaññā
niruddhā  hoti  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa  viññāṇañcāyatana-
saññā   niruddhā   hoti  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samāpannassa
ākiñcaññāyatanasaññā    niruddhā   hoti   saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannassa  saññā  ca  vedanā ca niruddhā honti . ime kho
āvuso  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
nava  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  .pe.
Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Navakānaṃ peyyālo ca.
          Saṅgītiyanavakaṃ niṭṭhitaṃ 1-
   [357]  Atthi  kho  āvuso  tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā   sammāsambuddhena  dasa  dhammā  sammadakkhātā  tattha
sabbeheva   saṅgāyitabbaṃ   .pe.   atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānaṃ. Katame dasa.
   {357.1} Dasa nāthakaraṇā dhammā idhāvuso bhikkhu sīlavā hoti
pātimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   anumattesu
vajjesu  bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu . yaṃpāvuso bhikkhu
sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu ayaṃ 2-
dhammo nāthakaraṇo.
   {357.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye
@Footnote: 1 Ma. Yu. navakānaṃ peyyālo ca. saṅtītiyanavakaṃ niṭṭhitanti na dissanti.
@2 Ma. ayaṃpi Yu. ayampi.
Te   dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti
tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti  dhatā  1- vacasā paricitā
manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  . yaṃpāvuso bhikkhu bahussuto
hoti .pe. Diṭṭhiyā suppaṭividdhā ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko . yaṃpāvuso bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraṇehi
dhammehi  samannāgato  khamo  padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  . yaṃpāvuso
bhikkhu  suvaco  hoti  sovacassakaraṇehi  dhammehi  samannāgato  khamo
padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.5}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho  hoti  analaso tatrupāyāya
vīmaṃsāya samannāgato alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ . yaṃpāvuso bhikkhu yāni
tāni sabrahmacārīnaṃ .pe. Alaṃ saṃvidhātuṃ ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro
abhidhamme abhivinaye oḷārapāmojjo 2- . yaṃpāvuso bhikkhu dhammakāmo
hoti piyasamudāhāro abhidhamme abhivinaye oḷārapāmojjo ayaṃpi dhammo
nāthakaraṇo.
   {357.7} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarehi
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhātā . 2 Yu. uḷārapāmujjo.
Yaṃpāvuso  bhikkhu  santuṭṭho  hoti  itarītarehi cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.8}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  āraddhaviriyo viharati
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu . yaṃpāvuso
bhikkhu  āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya kusalānaṃ
dhammānaṃ   upasampadāya   thāmavā   daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.9} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato cirakataṃpi cirabhāsitaṃpi saritā anussaritā . yaṃpāvuso bhikkhu
satimā  hoti  paramena satinepakkena samannāgato cirakataṃpi cirabhāsitaṃpi
saritā anussaritā ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {357.10} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā .
Yaṃpāvuso  bhikkhu  paññavā hoti udayatthagāminiyā paññāya samannāgato
ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   [358]  Dasa  kasiṇāyatanāni  paṭhavīkasiṇameko  sañjānāti  uddhaṃ
adho tiriyaṃ anvayaṃ 1- appamāṇaṃ . āpokasiṇameko sañjānāti .pe.
Tejokasiṇameko  sañjānāti  .pe.  vāyokasiṇameko  sañjānāti
.pe.  nīlakasiṇameko  sañjānāti  .pe.  pītakasiṇameko  sañjānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. advayaṃ.
.pe.   Lohitakasiṇameko  sañjānāti  .pe.  odātakasiṇameko
sañjānāti   .pe.   ākāsakasiṇameko   sañjānāti   .pe.
Viññāṇakasiṇameko sañjānāti uddhaṃ adho tiriyaṃ anvayaṃ appamāṇaṃ.
   [359]  Dasa  akusalakammapathā pāṇātipāto adinnādānaṃ kāmesu
micchācāro  musāvādo  pisuṇā  vācā pharusā vācā samphappalāpo
abhijjhā byāpādo micchādiṭṭhi.
   [360]  Dasa  kusalakammapathā pāṇātipātā veramaṇī adinnādānā
veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā  veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
veramaṇī anabhijjhā abyāpādo sammādiṭṭhi.
   [361]  Dasa  ariyavāsā idhāvuso bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti
chaḷaṅgasamannāgato  ekārakkho  caturāpasseno  panuṇṇapaccekasacco
samavayasaṭṭhesano  anāvilasaṅkappo  passaddhakāyasaṅkhāro  suvimuttacitto
suvimuttapañño . kathañcāvuso bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti . Idhāvuso
bhikkhuno  kāmacchando  pahīno hoti byāpādo pahīno hoti thīnamiddhaṃ
pahīnaṃ  hoti  uddhaccakukkuccaṃ  pahīnaṃ hoti vicikicchā pahīnā hoti .
Evaṃ kho āvuso bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti . kathañcāvuso bhikkhu
chaḷaṅgasamannāgato hoti . idhāvuso bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā neva
sumano hoti na dummano upekkhako ca viharati sato sampajāno. Sotena
Saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā.
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  . manasā dhammaṃ viññāya neva sumano
hoti  na  dummano upekkhako ca viharati sato sampajāno . evaṃ
kho  āvuso  bhikkhu  chaḷaṅgasamannāgato  hoti . kathañcāvuso bhikkhu
ekārakkho hoti . idhāvuso bhikkhu satārakkhena cetasā samannāgato
hoti. Evaṃ kho āvuso bhikkhu ekārakkho hoti.
   {361.1} Kathañcāvuso bhikkhu caturāpasseno hoti . idhāvuso
bhikkhu saṅkhāyekaṃ paṭisevati saṅkhāyekaṃ adhivāseti saṅkhāyekaṃ parivajjeti
saṅkhāyekaṃ vinodeti . evaṃ kho āvuso bhikkhu caturāpasseno hoti.
Kathañcāvuso  bhikkhu  panuṇṇapaccekasacco  hoti  . idhāvuso bhikkhuno
yāni   tāni   puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ   puthupaccekasaccāni  sabbāni
tāni  1-  nuṇṇāni  honti  panuṇṇāni  cattāni  vantāni muttāni
pahīnāni paṭinissaṭṭhāni . evaṃ kho āvuso bhikkhu panuṇṇapaccekasacco
hoti . kathañcāvuso bhikkhu samavayasaṭṭhesano hoti . Idhāvuso bhikkhuno
kāmesanā  pahīnā  hoti  bhavesanā  pahīnā  hoti brahmacariyesanā
paṭinissaṭṭhā 2- . evaṃ kho āvuso bhikkhu samavayasaṭṭhesano hoti.
Kathañcāvuso  bhikkhu  anāvilasaṅkappo  hoti  .  idhāvuso  bhikkhuno
kāmasaṅkappo  pahīno  hoti  byāpādasaṅkappo  pahīno  hoti
vihiṃsāsaṅkappo  pahīno  hoti  .  evaṃ  kho  āvuso  bhikkhu
anāvilasaṅkappo  hoti  .  kathañcāvuso  bhikkhu  passaddhakāyasaṅkhāro
@Footnote: 1 Yu. sabbānissatāni . 2 Ma. Yu. paṭippassaddhā.
Hoti  .  idhāvuso  bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā
pubbe   va   somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .  evaṃ
kho āvuso bhikkhu passaddhakāyasaṅkhāro hoti.
   {361.2}  Kathañcāvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti . idhāvuso
bhikkhuno rāgā cittaṃ vimuttaṃ hoti dosā cittaṃ vimuttaṃ hoti mohā
cittaṃ vimuttaṃ hoti . evaṃ kho āvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti.
Kathañcāvuso  bhikkhu  suvimuttapañño  hoti  . idhāvuso bhikkhu rāgo
me  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammoti pajānāti doso me pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammoti  pajānāti moho me pahīno
ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammoti
pajānāti. Evaṃ kho āvuso bhikkhu suvimuttapañño hoti.
   [362]  Dasa  asekkhā  dhammā asekkhā sammādiṭṭhi asekkho
sammāsaṅkappo  asekkhā  sammāvācā  asekkho  sammākammanto
asekkho   sammāājīvo   asekkho  sammāvāyāmo  asekkhā
sammāsati  asekkho  sammāsamādhi  asekkhaṃ  sammāñāṇaṃ  asekkhā
sammāvimutti  .  ime kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā   sammāsambuddhena  dasa  dhammā  sammadakkhātā  tattha
sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  na  vivaditabbaṃ  yathayidaṃ  brahmacariyaṃ addhaniyaṃ
Assa  ciraṭṭhitikaṃ  tadassa  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya
atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
         Saṅgītiyadasakaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [363] Athakho bhagavā uṭṭhahitvā āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi
sādhu  sādhu sārīputta sādhu kho tvaṃ sārīputta bhikkhūnaṃ saṅgītipariyāyaṃ
abhāsīti  .  idamavoca  āyasmā  sārīputto  . samanuñño satthā
ahosi  .  attamanā  ca te bhikkhū āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Saṅgītisuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ 2-.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyadasakaṃ niṭṭhitanti na dissati . 2 Yu. saṅgītisuttantaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 222-287. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4742              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4742              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=221&items=143              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=4096              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=4096              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]